2.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/35


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije

( Uradni list Evropske unije L 343 z dne 29. decembra 2015 )

Stran 565, člen 2(3) se glasi:

„3.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se do datuma začetka prve faze posodobitve sistema ZTI in sistema nadzor 2 oznake in oblike Priloge A ne uporabljajo, zadevne oznake in oblike pa so navedene v Prilogah od 2 do 5 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/341 (1).

Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se do datuma posodobitve sistema AEO oznake in oblike Priloge A ne uporabljajo, zadevne oznake in oblike pa so navedene v Prilogah od 6 do 7 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341.

Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena do datumov začetka uporabe ali posodobitve zadevnih sistemov IT iz Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341 oblike in oznake iz Priloge B niso obvezne za države članice.

Do datumov začetka uporabe ali posodobitve ustreznih sistemov IT iz Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341 za oblike in oznake, ki se zahtevajo za deklaracije, obvestila in dokazila o carinskem statusu, veljajo zahteve glede podatkov iz Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341.

Države članice do datumov začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema v okviru carinskega zakonika Unije oziroma posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije 2014/255/EU (2) zagotovijo, da oznake in oblike za obvestilo o predložitvi omogočajo predložitev blaga v skladu s členom 139 zakonika.“

Stran 565, besedilo opombe 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016, str. 1).“