19.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2077

z dne 18. novembra 2015

o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točk (a), (c) in (d) člena 187 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (2) ter zlasti točk (a), (b), (c) in (d) člena 9 ter točke (a) člena 16(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom Sveta 2014/668/EU (3) odobril podpis v imenu Evropske unije in začasno uporabo Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum določa odpravo carinskih dajatev za uvoz blaga s poreklom iz Ukrajine v skladu s Prilogo I-A k poglavju I Sporazuma. Dodatek k Prilogi I-A določa uvozne tarifne kvote za jajca, jajčne proizvode in albumine.

(2)

Do začetka veljavnosti Sporazuma so se v skladu z Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4) za leti 2014 in 2015 odprle uvozne tarifne kvote za jajca, jajčne proizvode in albumine in se upravljajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 412/2014 (5).

(3)

Sporazum se začasno uporablja od 1. januarja 2016. Zato je treba odpreti letna obdobja veljavnosti uvoznih tarifnih kvot od 1. januarja 2016 naprej. Da bi ustrezno upoštevali zahteve po preskrbi obstoječih in nastajajočih trgov proizvodnje, predelave in potrošnje v Uniji, kar zadeva konkurenčnost, zanesljivost in trajnost preskrbe, ter potrebo po ohranjanju ravnovesja na teh trgih je primerno, da te kvote upravlja Komisija v skladu s členom 184(2)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in členom 14(3)(b) Uredbe (EU) št. 510/2014.

(4)

Zadevne uvozne tarifne kvote bi bilo treba upravljati z uvoznimi dovoljenji. Zato bi se morala brez poseganja v dodatne pogoje iz te uredbe uporabljati Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 (6).

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 (7) določa skupna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode. Navedena uredba bi se morala uporabljati za uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, razen kadar so primerna odstopanja.

(6)

Zaradi ustreznega upravljanja tarifnih kvot bi bilo treba ob vložitvi zahtevka za dovoljenje položiti varščino za uvozna dovoljena.

(7)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013 (8) je nadomestila nekatere oznake KN v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (9) z novimi oznakami KN, ki se zdaj razlikujejo od tistih, ki so navedene v Dodatku k Prilogi I-A k poglavju I Sporazuma. Zato bi se morale nove oznake KN uporabiti v Prilogi I k tej uredbi.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odprtje in upravljanje tarifnih kvot

1.   S to uredbo se od leta 2016 naprej odprejo in upravljajo letne uvozne tarifne kvote za sektor jajc in proizvodov iz albumina iz Priloge I, in sicer za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

2.   Količina proizvodov, za katero veljajo kvote iz odstavka 1, carinska stopnja, ki se uporablja, in ustrezne zaporedne številke so določene v Prilogi I.

3.   Uvozne tarifne kvote iz odstavka 1 se upravljajo z uvoznimi dovoljenji.

4.   Uporabljata se uredbi (ES) št. 1301/2006 in (ES) št. 376/2008, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

5.   V tej uredbi se teža jajčnih proizvodov pretvori v ekvivalent jajc v lupini v skladu z normativi porabe iz Priloge 69 k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 (10).

6.   V tej uredbi se teža mlečnih albuminov pretvori v ekvivalent jajc v lupini v skladu z normativoma porabe 7,00 za posušene mlečne albumine (oznaka KN 3502 20 91) in 53,00 za druge mlečne albumine (oznaka KN 3502 20 99) na podlagi načel pretvorbe iz Priloge 69 k Uredbi (EGS) št. 2454/93.

Člen 2

Obdobja veljavnosti uvoznih tarifnih kvot

Količina proizvodov, določena za letno uvozno tarifno kvoto in za posamezno zaporedno številko, določeno v Prilogi I, se razdeli na štiri podobdobja:

(a)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(b)

25 % od 1. aprila do 30. junija;

(c)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(d)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 3

Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja

1.   Za sprostitev količin, dodeljenih v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami iz člena 1(1), v prosti promet je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Ob vložitvi zahtevka za uvozno dovoljenje tržni udeleženec položi varščino v višini 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Zahtevki za uvozna dovoljenja lahko vključujejo samo eno zaporedno številko. Lahko se nanašajo na več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih se vse oznake KN in njihova poimenovanja navedejo v poljih 15 in 16 zahtevka za uvozno dovoljenje in samega dovoljenja. V primeru tarifne kvote 09.4275 iz Priloge I se celotna količina pretvori v ekvivalente jajc v lupini.

4.   Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje podatke:

(a)

v polju 8 ime „Ukrajina“ kot država porekla, polje „da“ pa je označeno s križcem;

(b)

v polju 20 eno od navedb iz Priloge II.

5.   V vsakem dovoljenju je navedena količina za posamezno oznako KN.

6.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 2.

7.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se nanašajo na najmanj 1 tono in največ 10 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v zadevnem podobdobju veljavnosti kvote.

8.   Države članice do 14. dne v mesecu, v katerem se vložijo zahtevki, obvestijo Komisijo o skupnih količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, v vseh zahtevkih, izraženih v kilogramih teže ekvivalentov jajc v lupinah v primeru tarifne kvote 09.4275 iz Priloge I in v kilogramih teže proizvoda v primeru tarifne kvote 09.4276, razvrščenih po zaporednih številkah.

9.   Uvozna dovoljenja se izdajo od 23. dne v mesecu, v katerem se vložijo zahtevki, in najpozneje do zadnjega dne v navedenem mesecu.

10.   Komisija po potrebi določi količine, za katere zahtevki za dovoljenja niso bili vloženi in ki se samodejno dodajo količini, določeni za naslednje podobdobje veljavnosti kvote.

Člen 4

Veljavnost uvoznih dovoljenj

Z odstopanjem od člena 22 Uredbe (ES) št. 376/2008 veljajo uvozna dovoljenja 150 dni od prvega dne podobdobja, za katero so bila izdana. Veljavnost uvoznega dovoljenja se izteče najpozneje 31. decembra posameznega obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote.

Člen 5

Obveščanje Komisije

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo najpozneje 10. dan po mesecu vložitve zahtevkov obvestijo o količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v izdanih dovoljenjih.

2.   Ne glede na drugi pododstavek člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo obvestijo o količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v neuporabljenih ali delno uporabljenih uvoznih dovoljenjih ter ustrezajo razliki med količinami, navedenimi na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila dovoljenja izdana:

(a)

vključno z obvestili iz člena 3(8) te uredbe v zvezi z zahtevki, vloženimi za zadnje podobdobje obdobja veljavnosti kvote;

(b)

za količine, ki ob prvem obvestilu iz točke (a) še niso bile prijavljene, najpozneje do 30. aprila po koncu posameznega obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote.

3.   Države članice najpozneje do 30. aprila po koncu posameznega obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote Komisijo obvestijo o količinah proizvodov, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet v navedenem obdobju veljavnosti kvote.

4.   V obvestilih iz odstavkov 1, 2 in 3 so v primeru tarifne kvote 09.4275 iz Priloge I količine izražene v kilogramih teže ekvivalentov jajc v lupinah, v primeru tarifne kvote 09.4276 pa v kilogramih teže proizvoda, razvrščene so po zaporednih številkah.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(3)  Sklep Sveta 2014/668/EU z dne 23. junija 2014 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije, in o njegovi začasni uporabi, kar zadeva naslov III (razen določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice) ter naslove IV, V, VI in VII Sporazuma ter z njim povezanih prilog in protokolov (UL L 278, 20.9.2014, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 118, 22.4.2014, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 412/2014 z dne 23. aprila 2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine (UL L 121, 24.4.2014, str. 32).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (UL L 114, 26.4.2008, str. 3).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013 z dne 4. oktobra 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 290, 31.10.2013, str. 1).

(9)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).


PRILOGA I

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo poimenovanja proizvodov šteje za okvirno, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznakami KN.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozno obdobje

Količina v tonah

Veljavna carina

(EUR/tono)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

perutninska jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana; ptičja jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v sopari ali v vreli vodi, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, primerni za prehrano ljudi; jajčni in mlečni albumini, primerni za prehrano ljudi

leto 2016

1 500

(izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

0

leto 2017

1 800

(izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

leto 2018

2 100

(izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

leto 2019

2 400

(izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

leto 2020

2 700

(izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

od leta 2021

3 000

(izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

perutninska jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana

 

3 000 (izraženo v neto teži)

0


PRILOGA II

Navedbe iz člena 3(4)(b)

v bolgarščini: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

v španščini: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

v češčini: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

v danščini: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

v nemščini: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

v estonščini: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

v grščini: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

v angleščini: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

v francoščini: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

v hrvaščini: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

v italijanščini: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

v latvijščini: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

v litovščini: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

v madžarščini: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

v malteščini: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

v nizozemščini: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

v poljščini: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

v portugalščini: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

v romunščini: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

v slovaščini: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

v slovenščini: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

v finščini: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

v švedščini: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077