18.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 301/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2066

z dne 17. novembra 2015

o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval fizičnim osebam, ki nameščajo, servisirajo, vzdržujejo, popravljajo ali razgrajujejo električne stikalne mehanizme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ali zajemajo fluorirane toplogredne pline iz nepremičnih električnih stikalnih mehanizmov v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (1) ter zlasti člena 10(12) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 517/2014 vključuje obveznosti v zvezi z izdajanjem spričeval fizičnim osebam, kar zadeva električne stikalne mehanizme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline. Poleg zajemanja, spričevala obsegajo tudi namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravljanje in razgradnjo. Uredba (EU) št. 517/2014 vključuje tudi zahteve glede vsebine programov za izdajanje spričeval z informacijami o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje s takšnimi tehnologijami.

(2)

Zaradi uporabe člena 10 Uredbe (EU) št. 517/2014 je treba posodobiti minimalne zahteve, v zvezi z obsegom aktivnosti ter spretnostmi in znanji, ki jih je treba zajeti, pri čemer se določijo podrobnosti izdajanja spričeval in pogoji za vzajemno priznavanje.

(3)

Da bi se upoštevale obstoječe kvalifikacijske sheme in sheme izdajanja spričeval, zlasti tiste, ki so bile sprejete na osnovi Uredbe (ES) št. 842/2006 (2), ki je bila razveljavljena, ter zahteve iz Uredbe Komisije (ES) št. 305/2008 (3), bi bilo treba navedene zahteve v možnem obsegu vključiti v to uredbo.

(4)

Uredbo (ES) št. 305/2008 bi bilo zato treba razveljaviti.

(5)

Da bi države članice imele dovolj časa za prilagoditev svojih programov za izdajanje spričeval, da bi se zajele dejavnosti v zvezi z nameščanjem, servisiranjem, vzdrževanjem, popravljanjem in razgradnjo električnih stikalnih mehanizmov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, kot tudi zajemanje iz stikalnih mehanizmov, ki niso visokonapetostni stikalni mehanizmi iz Uredbe (ES) št. 305/2008, bi bilo ustrezno, da bi se zahteva v zvezi s posedovanjem spričevala v skladu s to uredbo uporabljala od 1. julija 2017, in sicer za dejavnosti v zvezi z nameščanjem, servisiranjem, vzdrževanjem, popravljanjem in razgradnjo električnih stikalnih mehanizmov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 24 Uredbe (EU) št. 517/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa minimalne zahteve za izdajanje spričeval fizičnim osebam, ki nameščajo, servisirajo, vzdržujejo, popravljajo ali razgrajujejo električne stikalne mehanizme ali zajemajo fluorirane toplogredne pline iz nepremičnih električnih stikalnih mehanizmov, kot tudi pogoje za vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v skladu z navedenimi zahtevami.

Člen 2

Izdajanje spričeval fizičnim osebam

1.   Fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti iz člena 1, imajo spričevalo iz člena 3.

2.   Za fizične osebe, ki opravljajo eno izmed dejavnosti iz člena 1, ne veljajo zahteve iz odstavka 1 tega člena, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

vpisane so v program usposabljanja za pridobitev spričevala, ki velja za zadevno dejavnost, in

(b)

izvajajo dejavnost pod nadzorom osebe, ki ima spričevalo za zadevno dejavnost in je v celoti odgovorna za pravilno izvajanje dejavnosti.

Odstopanje iz prvega pododstavka se uporablja za obdobja izvajanja dejavnosti iz člena 1, vendar ne več kot 12 mesecev skupaj.

3.   Ta uredba se ne uporablja za dejavnosti proizvodnje in popravil, ki se na lokaciji proizvajalca izvajajo za električne stikalne mehanizme.

Člen 3

Izdajanje spričeval fizičnim osebam

1.   Certifikacijski organ iz člena 4 izda spričevalo fizičnim osebam, ki opravijo teoretični in praktični preizkus, ki ga organizira ocenjevalno telo iz člena 5 in ki zajema minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi I.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala ter morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

dejavnosti, ki jih ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

3.   Imetniki spričeval, izdanih na podlagi Uredbe (ES) št. 305/2008 se obravnavajo kot kvalificirani za opravljanje vseh dejavnosti iz člena 1, certifikacijski organ iz člena 4 pa lahko imetniku te kvalifikacije izda spričevalo brez ponovitve preizkusa znanja.

Člen 4

Certifikacijski organ

1.   Certifikacijski organ se opredeli z nacionalnim zakonom ali pa ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, za organ, ki lahko izdaja spričevala fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost iz člena 1.

Certifikacijski organ je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristranski.

2.   Certifikacijski organ določi in izvaja postopke za izdajo, začasni preklic in odvzem spričeval.

3.   Certifikacijski organ vodi evidenco, ki omogoča preverjanje statusa osebe s spričevalom. Na podlagi evidence je razvidno, da je bil postopek izdaje spričevala pravilno izveden. Evidenca se vodi najmanj 5 let.

Člen 5

Ocenjevalno telo

1.   Ocenjevalno telo, ki ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, organizira preizkuse znanja za fizične osebe iz člena 1. Certifikacijski organ iz člena 4 je lahko prav tako primeren za ocenjevalno telo.

Ocenjevalno telo je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristransko.

2.   Preizkusi znanja so načrtovani in oblikovani tako, da zagotavljajo preizkus minimalnih spretnosti in znanj, določenih v Prilogi I.

3.   Ocenjevalno telo sprejme postopke poročanja in vodi evidenco ter tako omogoči dokumentiranje posameznih in skupnih rezultatov ocenjevanja.

4.   Ocenjevalno telo zagotovi, da imajo izpraševalci, določeni za testiranje, potrebno znanje o ustreznih izpraševalnih metodah in dokumentih ter da so ustrezno usposobljeni na področju, s katerega bo preizkus znanja potekal. Poleg tega poskrbi, da so za praktične teste na voljo potrebna oprema, orodja in materiali.

Člen 6

Uradno obvestilo

1.   Države članice do 1. januarja 2017 uradno obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih certifikacijskih organov za fizične osebe, ki jih zajema člen 4, ter o naslovih spričeval za fizične osebe, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3, in sicer z uporabo obrazca, določenega z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2065 (4).

2.   Države članice dopolnijo uradno obvestilo, predloženo v skladu z odstavkom 1, s pomembnimi novimi informacijami in ga nemudoma predložijo Komisiji.

Člen 7

Pogoji za vzajemno priznavanje

1.   Vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v drugih državah članicah, velja za spričevala, izdana v skladu s členom 3.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da imetniki spričeval, izdanih v drugi državi članici, predložijo prevod spričevala v drugem uradnem jeziku Unije.

Člen 8

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 305/2008 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno Uredbo (ES) št. 305/2008 se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se člen 2(1) uporablja od 1. julija 2017 za fizične osebe, ki izvajajo nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravljanje in razgradnjo električnih stikalnih mehanizmov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ter zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov iz stikalnih mehanizmov, ki niso visokonapetostni stikalni mehanizmi iz Uredbe (ES) št. 305/2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 150, 20.5.2014, str. 195.

(2)  Uredba (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (UL L 161, 14.6.2006, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 92, 3.4.2008, str. 17).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2065 z dne 17. novembra 2015 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (glej stran 14 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Minimalne zahteve glede spretnosti in znanj, ki jih preverjajo ocenjevalna telesa

Preizkus znanja iz člena 3(1) in člena 5(2) vključuje naslednje:

(a)

teoretični preskus z enim ali več vprašanji za preizkušanje spretnosti ali znanj, kadar je v stolpcu „Vrsta preskusa“ oznaka T;

(b)

praktični preskus, v katerem kandidat opravi zahtevano nalogo z ustreznim materialom, orodjem in opremo, kadar je v stolpcu „Vrsta preskusa“ oznaka P.

Št.

Minimalna znanja in spretnosti

Vrsta preskusa

1

Osnovno poznavanje pomembnih tem, povezanih z okoljem (podnebne spremembe, potencial globalnega segrevanja), ter ustreznih določb Uredbe (EU) št. 517/2014 in zadevnih izvedbenih aktov

T

2

Fizikalne, kemijske in okoljske lastnosti SF6

T

3

Uporaba SF6 v električni opremi (izolacija, gašenje električnega obloka)

T

4

Kakovost SF6 glede na ustrezne industrijske standarde

T

5

Razumevanje zasnove električne opreme

T

6

Preverjanje kakovosti SF6

P

7

Zajem SF6 in zmesi SF6 ter prečiščevanje SF6

P

8

Shranjevanje in prevoz SF6

T

9

Upravljanje opreme za zajem SF6

P

10

Upravljanje neprepustnih vrtalnih sistemov, če je potrebno

P

11

Ponovna uporaba SF6 in različne kategorije ponovne uporabe

T

12

Dela na odprtih predelkih, ki vsebujejo SF6

P

13

Nevtralizacija stranskih produktov SF6

T

14

Spremljanje SF6 in ustreznih obveznosti glede beleženja podatkov v okviru nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Unije ali mednarodnih sporazumov

T

15

Zmanjšanje uhajanj in preverjanje uhajanj

T

16

Osnovno znanje o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi

T


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 305/2008

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Člen 2

Člen 4

Člen 3

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Priloga

Priloga I

Priloga II