12.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2017

z dne 11. novembra 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s prilagojenimi faktorji za izračun kapitalskih zahtev za valutno tveganje za valute, vezane na euro, v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti člena 109a(2)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prilagoditve v tej uredbi upoštevajo natančna merila, določena v členu 188(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2).

(2)

Za zagotavljanje dosledne obravnave valut, vezanih na euro, v izračunu kapitalskih zahtev za valutno tveganje je treba zagotoviti prilagojene faktorje za valutno tveganje v zvezi z menjalnimi tečaji med eurom in valutami, vezanimi na euro, ter v zvezi z menjalnimi tečaji med dvema valutama, ki sta vezani na euro.

(3)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Komisiji.

(4)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilagojeni faktorji za valutno tveganje, če je lokalna ali tuja valuta euro

Če je lokalna ali tuja valuta euro, se za namene člena 188(3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 25-odstotni faktor nadomesti z:

(a)

0,39 %, če je druga valuta danska krona (DKK);

(b)

1,81 %, če je druga valuta lev (BGN);

(c)

2,18 %, če je druga valuta zahodnoafriški frank CFA (BCEAO) (XOF);

(d)

1,96 %, če je druga valuta srednjeafriški frank CFA (BEAC) (XAF);

(e)

2,00 %, če je druga valuta komorski frank (KMF).

Člen 2

Prilagojeni faktorji za valutno tveganje, če sta lokalna in tuja valuta vezani na euro

Za namene člena 188(3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 se 25-odstotni faktor nadomesti z:

(a)

2,24 %, če sta valuti DKK in BGN;

(b)

2,62 %, če sta valuti DKK in XOF;

(c)

2,40 %, če sta valuti DKK in XAF;

(d)

2,44 %, če sta valuti DKK in KMF;

(e)

4,06 %, če sta valuti BGN in XOF;

(f)

3,85 %, če sta valuti BGN in XAF;

(g)

3,89 %, če sta valuti BGN in KMF;

(h)

4,23 %, če sta valuti XOF in XAF;

(i)

4,27 %, če sta valuti XOF in KMF;

(j)

4,04 %, če sta valuti XAF in KMF.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).