10.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1971

z dne 8. julija 2015

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1), ter zlasti člena 50(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen te uredbe je določiti, o katerih nepravilnostih morajo države članice poročati Komisiji. Da lahko Komisija opravlja svoje naloge v zvezi z zaščito finančnih interesov Unije, zlasti da se ji omogoči izvedbo analize tveganja, bi bilo prav tako treba določiti, katere podatke je treba zagotoviti.

(2)

Finančne interese Unije bi bilo treba zaščititi na enak način ne glede na sklad, ki se uporablja za doseganje ciljev, za katere je bil vzpostavljen. V ta namen Uredba (EU) št. 1306/2013 ter uredbe (EU) št. 1303/2013 (2), (EU) št. 223/2014 (3) in (EU) št. 514/2014 (4) Evropskega parlamenta in Sveta dajejo Komisiji pooblastilo za sprejetje pravil o poročanju o nepravilnostih. Da se zagotovi, da se za vse sklade, ki jih urejajo navedene uredbe, uporabljajo enaka pravila, mora ta uredba vsebovati določbe, ki so enake tistim iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 (5), (EU) 2015/1972 (6) in (EU) 2015/1973 (7).

(3)

Da se omogoči usklajeno uporabo zahtev glede poročanja v vseh državah članicah, je treba opredeliti pojem „sum goljufije“ ob upoštevanju opredelitve goljufije iz Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (8) ter pojem „prva upravna ali sodna ugotovitev“. Za Evropski kmetijski jamstveni sklad pomeni pojem „gospodarski subjekt“ vsako fizično ali pravno osebo oziroma drugo entiteto, ki sodeluje pri implementaciji pomoči sklada ali mora plačati namenske prejemke v smislu člena 43(1)(b) Uredbe (EU) št. 1306/2013, razen države članice, ki izvaja svoja pooblastila kot javni organ.

(4)

Uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 določata prag za poročanje, pod katerim o nepravilnostih ni treba poročati Komisiji, in v katerih primerih poročanje ni potrebno. Za poenostavitev in uskladitev določb ter vzpostavitev ravnovesja med upravno obremenitvijo držav članic in skupnim interesom, da se zagotavljajo točni podatki za analizo boja proti goljufijam v Uniji, je treba uporabiti enak prag za poročanje in enaka odstopanja za poročanje o nepravilnostih iz uredb (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 514/2014.

(5)

Za zagotovitev doslednosti poročanja je treba najprej določiti merila za določanje, kdaj je treba o nepravilnostih prvič poročati in katere podatke je treba predložiti v takem prvem poročilu.

(6)

Da bi bili podatki, predloženi Komisiji, točni, je nujno nadaljnje poročanje. Zato bi morale države članice Komisiji zagotavljati najnovejše informacije o kakršnem koli bistvenem napredku pri upravnih in pravnih postopkih ali postopkih v zvezi z vsakim prvim poročilom.

(7)

V skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (10) bi morale Komisija in države članice glede na informacije, predložene v skladu s to uredbo, preprečiti kakršno koli nedovoljeno razkritje osebnih podatkov ali dostop do njih. Poleg tega je treba v tej uredbi natančno določiti namene, s katerimi lahko Komisija in države članice obdelujejo te podatke.

(8)

Uredbo Komisije (ES) št. 1848/2006 (11), v kateri so določena pravila, ki se uporabijo za programsko obdobje 2007–2013 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (12), je treba razveljaviti. Vendar se njene določbe še naprej uporabljajo za poročanje o nepravilnostih glede pomoči, odobrene na podlagi Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(9)

Ker so bila plačila za zadevna sklada že izvršena in bi lahko prišlo do nepravilnosti, bi se morale določbe te uredbe začeti uporabljati takoj. Ta uredba bi zato morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa nepravilnosti, o katerih je treba poročati, in podatke, ki jih morajo države članice predložiti Komisiji.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Uporabljajo se opredelitve pojmov iz uredb (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1303/2013. Poleg tega v tej uredbi:

(a)

„sum goljufije“ pomeni nepravilnost, zaradi katere se lahko sproži upravni ali sodni postopek na nacionalni ravni, da se ugotovi, ali je bilo dejanje namerno in zlasti ali je šlo za goljufijo iz člena 1(1)(a) Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

(b)

„prva upravna ali sodna ugotovitev“ pomeni prvo pisno oceno pristojnega upravnega ali sodnega organa, ki na podlagi določenih dejstev ugotavlja obstoj nepravilnosti, ne glede na možnost, da je lahko ta ugotovitev pozneje spremenjena ali umaknjena zaradi poteka upravnega ali sodnega postopka.

Člen 3

Prvo poročanje

1.   Države članice Komisiji poročajo o nepravilnostih, ki:

(a)

vplivajo na znesek, ki presega 10 000 EUR v obliki prispevkov iz skladov;

(b)

so bile predmet prve upravne ali sodne ugotovitve.

2.   V prvem poročilu države članice predložijo naslednje informacije:

(a)

sklad, program podpore, ukrep, zadevno dejavnost ter, kadar je primerno, ime in številko CCI (enotna identifikacijska številka) operativnega programa, zadevno skupno ureditev trga, zadevne sektorje in izdelke ter proračunsko vrstico;

(b)

identiteto zadevnih fizičnih in/ali pravnih oseb ali katerega koli drugega subjekta, ki je sodeloval pri nepravilnosti, in njegovo vlogo, razen če takšne informacije zaradi narave zadevne nepravilnosti niso koristne v boju proti nepravilnostim;

(c)

regijo ali območje, kjer je bila dejavnost opravljena in ki je opredeljeno z ustreznimi informacijami, na primer raven NUTS;

(d)

določbo oz. določbe, ki so bile kršene;

(e)

datum in vir prve informacije, iz katere izhaja sum o storitvi nepravilnosti;

(f)

prakse, uporabljene pri storitvi nepravilnosti;

(g)

kadar je to primerno, ali ta praksa vodi do suma goljufije;

(h)

način odkritja nepravilnosti;

(i)

kadar je to primerno, vpletene države članice in tretje države;

(j)

obdobje ali datum, ko je bila storjena nepravilnost;

(k)

datum prve upravne ali sodne ugotovitve o nepravilnosti;

(l)

skupni znesek odhodkov, izražen s prispevkom Unije, nacionalnim prispevkom in zasebnim prispevkom;

(m)

znesek, na katerega je vplivala nepravilnost, izražen s prispevkom Unije in nacionalnim prispevkom;

(n)

v primeru suma goljufije in kadar upravičencu ni bil izplačan javni prispevek, znesek, ki bi bil neupravičeno izplačan, če nepravilnost ne bi bila ugotovljena, izražen s prispevkom Unije in nacionalnim prispevkom;

(o)

naravo nepravilnih odhodkov;

(p)

začasno ustavitev izplačil, kjer je primerno, in možnost izterjave izplačanih zneskov.

3.   Z odstopanjem od prvega odstavka države članice Komisiji ne poročajo o nepravilnostih v zvezi z naslednjimi primeri:

(a)

kadar je edini vidik nepravilnosti celotna ali delna neizvedba dejavnosti, vključene v sofinanciran program ali izplačilo v okviru sheme neposrednih podpor, zaradi stečaja upravičenca;

(b)

kadar jih je upravičenec sporočil organu upravljanja, plačilni agenciji ali drugemu pristojnemu organu prostovoljno, preden jih je kateri od njih odkril, pred plačilom javnega prispevka ali po njem;

(c)

kadar jih je odkril in popravil organ upravljanja, plačilna agencija ali drug pristojni organ pred vključitvijo zadevnih odhodkov v izkaz o odhodkih, predložen Komisiji.

V vseh ostalih primerih, zlasti v primeru nepravilnostih pred stečajem ali v primerih suma goljufije, se zaznane nepravilnosti ter z njimi povezani preventivni in popravni ukrepi poročajo Komisiji.

4.   Kadar se v skladu z nacionalnimi določbami zahteva zaupnost preiskav, je za sporočanje informacij treba pridobiti dovoljenje pristojnega sodišča ali drugega organa v skladu z nacionalnimi predpisi.

Člen 4

Nadaljnje poročanje

1.   Kadar nekaterih informacij iz člena 3(2), zlasti informacij o praksah, ki so se uporabljale pri storitvi nepravilnosti, in o načinu, kako je bila ta odkrita, ni na voljo ali jih je treba popraviti, države članice Komisiji posredujejo manjkajoče ali popravljene informacije ob predložitvi nadaljnjih poročil o nepravilnostih.

2.   Države članice Komisijo obveščajo o začetku, zaključku ali opustitvi kakršnega koli postopka za uvedbo upravnih ukrepov ali naložitev upravnih ali kazenskih sankcij v zvezi s sporočenimi nepravilnostmi ter o rezultatih teh postopkov. V zvezi z nepravilnostmi, za katere so bile naložene sankcije, države članice navedejo tudi:

(a)

ali so sankcije upravne ali kazenske;

(b)

ali sankcije izhajajo iz kršitve prava Unije ali nacionalnega prava in podrobnosti o sankcijah;

(c)

ali je bila ugotovljena goljufija.

3.   Država članica na pisno zahtevo Komisije posreduje informacije v zvezi z določeno nepravilnostjo ali skupino nepravilnosti.

Člen 5

Uporaba in obdelava informacij

1.   Komisija lahko za opravljanje analize tveganja s podporo informacijske tehnologije uporabi katere koli informacije, ki so jih v skladu s to uredbo predložile države članice, ter na podlagi predloženih informacij pripravi poročila in razvije sisteme za učinkovitejše ugotavljanje tveganj.

2.   Informacije, predložene v skladu s to uredbo, veljajo za poklicno skrivnost in so varovane enako kot take informacije varuje nacionalna zakonodaja države članice, ki jih je predložila, in ustrezne določbe, ki se uporabljajo za institucije Unije. Države članice in Komisija sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe za zagotovitev, da te informacije ostanejo zaupne.

3.   Informacije iz odstavka 2 se zlasti ne smejo razkriti drugim osebam, razen tistim iz držav članic ali institucij Unije, katerih dolžnosti zahtevajo, da imajo do njih dostop, razen če država članica, ki je informacije predložila, s tem izrecno soglaša.

4.   Informacije iz odstavka 2 se ne smejo uporabljati za nobene druge namene kot za zaščito finančnih interesov Unije, razen če organi, ki so informacije predložili, s tem izrecno soglašajo.

Člen 6

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1848/2006 se razveljavi.

Vendar se njene določbe še naprej uporabljajo za poročanje glede pomoči, ki je bila odobrena na podlagi Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(3)  Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 112).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1972 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi s Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim (glej stran 11 tega Uradnega lista).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1973 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (glej stran 15 tega Uradnega lista).

(8)  UL C 316, 27.11.1995, str. 49.

(9)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(10)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 1848/2006 z dne 14. decembra 2006 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91 (UL L 355, 15.12.2006, str. 56).

(12)  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).