31.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1962

z dne 28. oktobra 2015

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 6(5), člena 8(2), člena 9(10), člena 15(9), člena 21(7), člena 22(7), člena 24(8), člena 33(10), člena 37(4), člena 58(9), člena 60(7), člena 64(2), člena 73(9), člena 74(6), člena 76(4), člena 78(2), člena 92(5), člena 105(6), člena 106(4), člena 111(3), člena 116(6) in člena 117(4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (2) ter zlasti člena 13(3) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je razveljavila Uredbo Sveta (ES) št. 2371/2002 (4). Zadevne sklice v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 (5) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(2)

Komisija je razvila novo orodje za izmenjavo podatkov, ki bi ga bilo treba uporabljati za vse elektronske izmenjave podatkov iz členov 33, 111 in 116 Uredbe (ES) št. 1224/2009 (v nadaljnjem besedilu: uredba o nadzoru) in člena 13 Uredbe (ES) št. 1006/2008.

(3)

Identifikacijska številka ladje Mednarodne pomorske organizacije (IMO), določena v Resoluciji A.1078 (28), ki jo je Mednarodna pomorska organizacija sprejela 4. decembra 2013, in v določbah poglavja XI-1, Pravila 3 Konvencije SOLAS iz leta 1974 bi se morala uporabiti za ribiška plovila Unije, kjer koli ta opravljajo dejavnosti, in ribiška plovila tretjih držav, ki opravljajo dejavnosti v vodah Unije. Ta identifikacijska številka bo omogočila natančno identifikacijo plovila, sledenje in preverjanje njegove dejavnosti čez čas ne glede na morebitne spremembe imena, lastništva ali zastave ter zagotovila sledljivost ribiških proizvodov po celotni tržni verigi, zlasti v primerih, ko so plovila lahko vpletena v nezakonite, neprijavljene in neregulirane (IUU) ribolovne dejavnosti.

(4)

Komisija je razvila novo obliko za prenos podatkov sistema za spremljanje plovil (VMS), ki bi jo bilo treba uporabiti za vse elektronske izmenjave podatkov, kakor so navedeni v členih 111 in 116 uredbe o nadzoru. Zato bi bilo treba člena 24 in 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 spremeniti, Prilogo V Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 pa črtati.

(5)

Člen 14(2)(d) uredbe o nadzoru navaja, da mora ribolovni ladijski dnevnik vsebovati datum odhoda plovila iz pristanišča. Da bi zagotovili identifikacijo in povezovanje vseh sporočil v zvezi z istim ribolovnim potovanjem, morajo kapitani plovil, od katerih se zahteva beleženje in pošiljanje podatkov iz ladijskega dnevnika po elektronski poti, poslati sporočilo o odhodu pristojnim organom države članice zastave kot prvo sporočilo pred začetkom vsake ribiške dejavnosti in vsakega naknadnega pošiljanja. Člen 47 Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 je zato treba spremeniti.

(6)

Pravila za izmenjavo podatkov med državami članicami ter med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, iz členov 111 in 116 uredbe o nadzoru in člena 13 Uredbe (ES) št. 1006/2008 je treba spremeniti, tako da bodo upoštevala nove zakonske zahteve, razvoj novih tehnologij in oblik zapisa ter mednarodne standarde. Treba je vzpostaviti splošna načela za elektronski prenos, postopke za popravke in standarde, ki se uporabijo za izmenjavo informacij v zvezi s sistemom za spremljanje plovil, ribolovnimi in prodajnimi dejavnostmi ter poročanjem o ulovu, kot tudi postopke za izvajanje sprememb teh oblik zapisa. Zato bi bilo treba prilagoditi člene 43, 45 in 91 ter Prilogo XII k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011 in določiti nova pravila.

(7)

Neposredno elektronsko izmenjavo podatkov sistema za spremljanje plovil in sistema za elektronsko beleženje in poročanje ter njihovo izmenjavo v realnem času iz člena 111(1) uredbe o nadzoru je treba nadalje uskladiti. Država članica zastave bi morala obalni državi članici zagotoviti samodejni prenos podatkov sistema za elektronsko beleženje in poročanje, ki jih prejme od svojih ribiških plovil, kadar te lovijo ribe v vodah navedene obalne državne članice, v realnem času. Člen 44 Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 bi bilo zato treba spremeniti.

(8)

Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6) je spremenila uredbo o nadzoru in uvedla pravila o informacijah, ki jih je treba zagotoviti potrošniku ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ter o nadzoru ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za katere velja mehanizem skladiščenja. Člene 66, 67 in 112 Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 bi bilo treba uskladiti s temi novimi pravili, člen 68 pa bi bilo treba črtati.

(9)

Odbitek vode ali ledu ne bi smel veljati za pelagične vrste, namenjene za iztovarjanja v industrijske namene, ob upoštevanju posebnosti takšnih dejavnosti v zvezi s skladiščenjem in ravnanjem z ribami. V okviru Ribolovnega dogovora med Evropsko unijo, Ferskimi otoki in Norveško o upravljanju ribjih staležev v vodah severovzhodnega Atlantika za obdobje 2014–2018 so bili sprejeti podobna določba za pelagične vrste, namenjene za iztovarjanja v industrijske namene, in novi ukrepi v zvezi s tehtanjem in inšpekcijskimi pregledi iztovarjanj sleda, skuše, šura in sinjega mola. Člene 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 in 107 Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 bi bilo treba zato uskladiti s temi novimi pravili.

(10)

Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (7) zagotavlja ukrepe za podporo izvajanja sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje ter za ureditev prekinitev, začasnih ustavitev in popravkov finančnih ukrepov Unije in črta člen 103 uredbe o nadzoru. Zato bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) št. 404/2011, člen 96, poglavje I naslova VIII in Prilogo XXXI črtati.

(11)

Člen 33(10) uredbe o nadzoru in člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1006/2008 pooblaščata Komisijo, da sprejme oblike za pošiljanje podatkov o ulovih in ribolovnem naporu. Pravila, ki jih na tem področju določila Uredba Komisije (ES) št. 500/2001 (8) za zagotavljanje učinkovitega prenosa skupnih podatkov o ulovu, kakor določata člen 33(2) in (4) uredbe o nadzoru in člen 13(2) Uredbe (ES) št. 1006/2008, so zdaj pravno in tehnično zastarela. Zato bi bilo treba za elektronsko sporočanje skupnih podatkov o ulovu uporabiti mednarodne standarde, Uredbo (ES) št. 500/2001 pa razveljaviti.

(12)

Uredba (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta (9) je določila nova pravila o ločenem beleženju podmernih ulovov v skladu z obveznostmi poročanja in pripis točk v primeru nove hude kršitve v zvezi z obveznostjo iztovarjanja podmernih ulovov. Priloge VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII in XXX Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 bi bilo treba uskladiti s temi novimi pravili.

(13)

S priporočili GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 in GFCM/36/2012/2 je Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) sprejela posebne določbe o uvedbi ribolovnega ladijskega dnevnika GFCM in o poročanju o ulovih rdečih koral, naključnega prilova in spustitve morskih ptic, pravih tjulenjev, morskih želv ter kitov in delfinov v ladijskem dnevniku. Priloge VI, VII in X Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 bi bilo treba uskladiti s temi novimi pravili.

(14)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 404/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Točka c člena 90(1) in odstavek 1 člena 92 uredbe o nadzoru, kakor ju spreminjata odstavka 14 in 15 člena 7 Uredbe (EU) 2015/812, veljata od 1. januarja 2017. Pripis točk za hude kršitve v zvezi s temi določbami bi moral začeti veljati ob istem času.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011

Izvedbena uredba (EU) št. 404/2011 se spremeni:

1.

v vsem besedilu se izrazi „ribiško plovilo EU“, „ribiška plovila EU“ in „vode EU“ ustrezno zamenjajo z izrazi „ribiško plovilo Unije“, „ribiška plovila Unije“ in „vode Unije“ ter opravijo morebitni slovnični popravki, potrebni zaradi te zamenjave;

2.

člen 2 se spremeni:

(a)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

‚ribiško plovilo Unije‘ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;“

(b)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

‚vode Unije‘ pomenijo vode, opredeljene v točki 1 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10);

(10)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“;"

3.

v členu 3 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   Skupna zmogljivost, ki ustreza dovoljenjem za gospodarski ulov, izdanim v državi članici, v bruto tonaži (GT) ali kilovatih (kW), ne presega največjih ravni zmogljivosti za to državo članico, določenih v skladu s členom 22(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013.“;

4.

v členu 6 se doda naslednji odstavek:

„Shema identifikacijskih številk ladij Mednarodne pomorske organizacije, kakor je sprejeta z resolucijo A.1078(28) z dne 4. decembra 2013 in navedena v poglavju XI-1, Pravilo 3 Konvencije SOLAS iz leta 1974, od 1. januarja 2016 velja za:

(a)

ribiška plovila Unije ali ribiška plovila pod nadzorom upravljavcev Unije v skladu s sporazumom o zakupu s 100 tonami bruto tonaže ali 100 tonami in več bruto registrske tonaže ali skupne dolžine 24 metrov in več, ki delujejo izključno znotraj voda Unije;

(b)

vsa ribiška plovila Unije ali ribiška plovila pod nadzorom upravljavcev Unije v skladu s sporazumom o zakupu skupne dolžine 15 metrov in več, ki delujejo zunaj voda Unije;

(c)

vsa ribiška plovila tretjih držav, ki imajo dovoljenje za izvajanje ribolovnih dejavnosti v vodah Unije.“;

5.

v členu 24 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Center za spremljanje ribištva vsake države članice zastave zagotovi samodejni prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe in veljajo za njena ribiška plovila v času, ko so v vodah obalne države članice, do centra za spremljanje ribištva obalne države članice. Takšni podatki se posredujejo centru za spremljanje ribištva obalne države takoj, ko ga prejme center za spremljanje ribištva države članice zastave.“;

6.

člen 28 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28

Dostop Komisije do podatkov

Komisija lahko v skladu s členom 111(1)(a) uredbe o nadzoru zahteva od držav članic, da Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, zagotovijo samodejni prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe v zvezi s posebno skupino ribiških plovil in v določenem času. Takšni podatki se pošljejo Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, takoj po prejemu v centru za spremljanje ribištva države članice zastave.“;

7.

člen 30 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

Vzorci ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki

1.   Kapitani ribiških plovil Unije v vodah Unije izpolnijo in predložijo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki v skladu z vzorcem iz Priloge VI.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko kapitani ribiških plovil Unije za ribiška plovila Unije, ki izvajajo dnevna ribolovna potovanja v Sredozemskem morju, izpolnijo in predložijo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki v skladu z vzorcem iz Priloge VII.

3.   Kadar ribiška plovila Unije izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah tretje države, v vodah, ki jih upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, ali v vodah zunaj voda Unije, ki jih ne upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, kapitani ribiških plovil Unije izpolnijo in predložijo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki v skladu s členom 31 te uredbe in vzorci iz prilog VI in VII, razen če tretja država ali pravila zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva posebej zahtevajo uporabo drugačnega ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju ali deklaracije o iztovarjanju. Če tretja država ne predpiše določenega ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju ali deklaracije o iztovarjanju, vendar zahteva drugačne podatkovne elemente, kot jih zahtevajo pravila Unije, se taki podatkovni elementi zabeležijo.

4.   Kapitani ribiških plovil Unije, za katera ne velja člen 15 uredbe o nadzoru, lahko še naprej do 31. decembra 2017 uporabljajo papirno obliko ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju, natisnjeno pred 1. januarjem 2016.“;

8.

v člen 37 se vstavi naslednji odstavek:

„Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju v elektronski obliki se izpolnijo v skladu z navodili iz Priloge X.“;

9.

člen 43 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 43

Obvezni podatki pri izmenjavi informacij med državami članicami

Podatkovni elementi, ki jih morajo zabeležiti kapitani ribiških plovil Unije v ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju, predhodno obvestilo in deklaracijo o iztovarjanju v skladu s pravili Unije, so obvezni tudi pri izmenjavah med državami članicami.“;

10.

člen 44 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 44

Dostop do podatkov

1.   Kadar ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, izvaja ribolovne dejavnosti v vodah Unije obalne države članice, država članica zastave takoj po prejemu posreduje tej obalni državi članici obvezne podatke iz elektronskega ribolovnega dnevnika o trenutnem ribolovnem potovanju, in sicer od zadnjega izplutja iz pristanišča.

2.   Dokler ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, izvaja ribolov v vodah Unije druge obalne države članice, država članica zastave takoj po prejemu tej državi članici posreduje vse obvezne podatke iz elektronskega ladijskega dnevnika. Država članica zastave pošlje tudi popravke v zvezi s trenutnim ribolovnim potovanjem iz člena 47(2) te uredbe.

3.   Kadar se postopek iztovarjanja ali pretovarjanja izvaja v pristanišču obalne države članice, ki ni država članica zastave, država članica zastave takoj po prejemu posreduje tej obalni državi članici vse obvezne podatke iz elektronske deklaracije o iztovarjanju ali pretovarjanju.

4.   Ko država članica zastave prejme obvestilo, da namerava ribiško plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, vstopiti v pristanišče druge obalne države članice, država članica zastave takoj po prejemu posreduje elektronsko predhodno obvestilo tej obalni državi članici.

5.   Ko na ribolovnem potovanju ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, vstopi v vode Unije druge obalne države članice ali ko je bil obalni državi članici posredovan kateri koli podatek iz odstavkov 3 ali 4 v zvezi z določenim ribolovnim potovanjem, država članica zastave omogoči dostop do vseh elektronskih podatkov o ribolovni dejavnosti iz člena 111(1) uredbe o nadzoru za to ribolovno potovanje od izplutja do konca iztovarjanja in pošlje podatke na zahtevo te obalne države članice. Dostop je dovoljen vsaj 36 mesecev po začetku ribolovnega potovanja.

6.   Država članica zastave ribiškega plovila, ki ga pregleda druga država članica v skladu s členom 80 uredbe o nadzoru, na zahtevo države članice, ki izvaja inšpekcijski pregled, pošlje elektronske podatke o ribolovni dejavnosti iz člena 111(1) uredbe o nadzoru za trenutno ribolovno potovanje plovila od izplutja do časa zahteve.

7.   Zahteve iz odstavkov 5 in 6 so elektronske in navajajo, ali morajo biti v odgovoru podani izvirni podatki s popravki ali le konsolidirani podatki. Zaprošena država članica samodejno pripravi in nemudoma pošlje odgovor na zahtevo.

8.   Države članice omogočijo dostop do sistema za spremljanje plovil, ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju, predhodnega obvestila in deklaracije o iztovarjanju na zahtevo drugih držav članic, ki izvajajo inšpekcijske dejavnosti na morju na podlagi načrtov skupne uporabe ali drugih dogovorjenih skupnih inšpekcijskih dejavnosti.

9.   Kapitani ribiških plovil Unije imajo vedno zagotovljen varen dostop do lastnih podatkov iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju, predhodnega obvestila in deklaracij o iztovarjanju, shranjenih v zbirki podatkov države članice zastave.“;

11.

člen 45 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 45

Izmenjava podatkov med državami članicami

Države članice:

(a)

zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, zabeležijo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniško podprtih zbirkah podatkov za obdobje najmanj treh let;

(b)

sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se podatki uporabijo samo za namene, določene v tej uredbi, in

(c)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.“;

12.

v člen 47 se vstavi naslednji odstavek 1a:

„1a.   Kapitan ribiškega plovila Unije pošlje elektronsko sporočilo o izplutju pristojnim organom države članice zastave preden zapusti pristanišče in pred začetkom morebitnih drugih elektronskih prenosov v zvezi z ribolovnim potovanjem.“;

13.

člen 60 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar škoda ni bila v celoti ali delno odpravljena v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, Komisija čim prej po prejemu informacij iz člena 59 te uredbe sprejme potrebne ukrepe za odpravo povzročene škode.“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

po potrebi katere države članice so presegle svoje ribolovne možnosti (‚države članice s presežki‘) in količina presežka ribolovnih možnosti (zmanjšana za morebitne izmenjave v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013);“;

14.

člen 66 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 66

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

 

‚Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva‘ so vsi proizvodi iz poglavja 3, podštevilka 1212 21 00 poglavja 12 ter številk 1604 in 1605 poglavja 16 kombinirane nomenklature, določene v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (11).

(11)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 312, 31.10.2014, str. 1).“;"

15.

člen 67 se spremeni:

(a)

odstavek 12 se nadomesti z naslednjim:

„12.   Podatki iz člena 58(5) uredbe o nadzoru se ne uporabljajo za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s številkama 1604 in 1605 poglavja 16 kombinirane nomenklature.“;

(b)

odstavek 13 se nadomesti z naslednjim:

„13.   Za namene člena 58(5) uredbe o nadzoru podatki o območju, kjer je bil proizvod ulovljen ali vzgojen, zajemajo:

(a)

ustrezno geografsko območje, kot je opredeljeno v členu 4(30) uredbe o nadzoru, za ulove staležev ali skupin staležev, za katere v zakonodaji EU velja kvota in/ali najmanjša velikost;

(b)

ime območja ulova ali proizvodnje v skladu s členom 38(1) Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (12) za ulove drugih staležev ali skupin staležev, ribiške proizvode, ulovljene v sladki vodi, in proizvode iz ribogojstva.

(12)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).“;"

16.

člen 68 se črta;

17.

v členu 74 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v posebna pravila za pelagične vrste iz členov 78 do 89 te uredbe, ki so iztovorjene kot razsuti tovor ter se prepeljejo do kraja prvega dajanja v promet, skladiščenja ali obdelave, odbitek vode in ledu od skupne teže ne presega 2 %. V vseh primerih se odstotek odbitka vode in ledu zabeleži na potrdilu o tehtanju skupaj z vpisom teže. Za iztovarjanja v industrijske namene ali za nepelagične vrste ni odbitka vode ali ledu.“;

18.

člen 78 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 78

Področje uporabe postopkov tehtanja za ulove sleda, skuše, šura in sinjega mola

Pravila iz tega oddelka se uporabljajo za tehtanje ulova sleda (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus), šura (Trachurus spp.) in sinjega mola (Micromesistius poutassou) ali njihove kombinacije, ki je bil iztovorjen v Uniji ali z ribiških plovil Unije v tretjih državah in izveden:

(a)

za sleda v območjih ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI in VII;

(b)

za skušo v območjih ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV in v vodah Unije območja CECAF;

(c)

za šura v območjih ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV in v vodah Unije območja CECAF;

(d)

za sinjega mola v območjih ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV in v vodah Unije območja CECAF,

kadar količine po posameznem iztovarjanju presegajo 10 ton.“;

19.

naslov člena 79 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 79

Pristanišča za tehtanje ulovov sleda, skuše, šura in sinjega mola“;

20.

v členu 80 se točka (c) odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

„(c)

količinah v kilogramih žive teže sleda, skuše, šura in sinjega mola, ki jih hrani na krovu;“;

21.

v členu 82 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, ki se hranijo na krovu in sporočijo pred iztovarjanjem, kot je določeno v členu 80(1)(c) te uredbe, so enake količinam, ki so zabeležene v izpolnjenem ribolovnem ladijskem dnevniku.“;

22.

naslov člena 83 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 83

Javno upravljana oprema za tehtanje svežega sleda, skuše, šura in sinjega mola“;

23.

člen 85 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 85

Tehtanje zamrznjenih rib

Pri tehtanju iztovorjenih količin zamrznjenega sleda, skuše, šura in sinjega mola se teža zamrznjenih rib, iztovorjenih v zabojih, za vsako vrsto določi v skladu s členom 73 te uredbe.“;

24.

člen 86 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 86

Hranjenje evidenc o tehtanju

Vse evidence o tehtanju iz členov 84(3) in 85 te uredbe in morebitne kopije prevoznih dokumentov kot del nadzornega načrta ali skupnega programa nadzora iz člena 79(1) te uredbe se hranijo vsaj tri leta.“;

25.

člen 88 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 88

Navzkrižno preverjanje

Pristojni organi do vzpostavitve računalniške zbirke podatkov v skladu s členom 109 uredbe o nadzoru izvajajo upravna navzkrižna preverjanja vseh iztovarjanj, in sicer med:

(a)

količinami sleda, skuše, šura in sinjega mola, navedenimi v predhodnem obvestilu o iztovarjanju iz člena 80(1)(c) te uredbe, in količinami, zabeleženimi v ribolovnem ladijskem dnevniku;

(b)

količinami sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeleženimi v ribolovnem ladijskem dnevniku, in količinami, zabeleženimi v deklaraciji o iztovarjanju;

(c)

količinami sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeleženimi v deklaraciji o iztovarjanju, in količinami, zabeleženimi v deklaraciji o prevzemu ali obvestilu o prodaji;

(d)

območjem ulova, zabeleženim v ribolovnem ladijskem dnevniku plovila, in podatki sistema za spremljanje plovil za zadevno plovilo.“;

26.

člen 89 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 89

Spremljanje tehtanja

1.   Tehtanje ulova sleda, skuše, šura in sinjega mola s plovila se spremlja po vrstah. Če se ulov raztovarja na kopno s črpanjem, se spremlja tehtanje celotnega raztovarjanja. Pri iztovarjanju zamrznjenega sleda, skuše, šura in sinjega mola se preštejejo vsi zaboji in spremlja postopek iz Priloge XVIII za izračun povprečne neto teže zabojev.

2.   Poleg podatkov iz člena 88 te uredbe se navzkrižno preverijo naslednji podatki:

(a)

količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeležene v evidenci o tehtanju na javni ali zasebni opremi, in količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeležene v deklaraciji o prevzemu ali obvestilu o prodaji;

(b)

količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeležene v katerem koli prevoznem dokumentu kot delu nadzornega načrta ali skupnega programa nadzora iz člena 79(1) te uredbe;

(c)

enotne identifikacijske številke vozil, vpisane v evidenco o tehtanju v skladu s členom 84(2)(b) te uredbe.

3.   Po koncu raztovarjanja se preveri, da na plovilu ni več nobene ribe, za katere veljajo posebna pravila v tem oddelku.

4.   Vse dejavnosti spremljanja iz tega člena in člena 107 te uredbe se dokumentirajo. Taka dokumentacija se hrani vsaj tri leta.“;

27.

v naslovu IV se naslov poglavja III nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE III

Obvestila o prodaji in deklaracije o prevzemu“;

28.

v členu 90 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V obvestilu o prodaji in deklaraciji o prevzemu se navede število kosov iz členov 64(1)(f) in 66(3)(e) uredbe o nadzoru, če se ustrezna kvota upravlja na podlagi kosov.“

29.

člen 91 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 91

Oblike obvestil o prodaji in deklaracij o prevzemu

1.   Države članice določijo obliko zapisa, ki se uporablja za izpolnjevanje in pošiljanje obvestil o prodaji in deklaracij o prevzemu med registriranimi kupci, registriranimi dražbami ali drugimi organi ali osebami, ki so jih pooblastile države članice in pristojni organi iz členov 63 in 67 uredbe o nadzoru.

2.   Podatkovni elementi, ki jih morajo registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so jih pooblastile države članice, navesti v svojih obvestilih o prodaji in deklaracijah o prevzemu v skladu s pravili Unije, so prav tako obvezni v izmenjavah med državami članicami.

3.   Podatke iz člena 111(2) uredbe o nadzoru, ki jih pošlje država članica, na ozemlju katere je bila izvedena prva prodaja ali prevzem, za dejavnosti v preteklih 36 mesecih, ta država članica zagotovi na zahtevo države članice zastave ali države članice, na ozemlju katere so bili iztovorjeni ribiški proizvodi. Odgovor na zahtevo se pripravi samodejno in pošlje nemudoma.

4.   Države članice:

(a)

zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, zabeležijo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniško podprtih zbirkah podatkov za obdobje najmanj treh let;

(b)

sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se podatki uporabijo samo za namene, določene v tej uredbi, in

(c)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

5.   V vsaki državi članici je enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz tega poglavja.

6.   Države članice si izmenjujejo kontaktne podatke organov iz odstavka 5 in o tem obvestijo Komisijo ter organ, ki ga ta imenuje, v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

7.   Vse spremembe informacij iz odstavkov 5 in 6 se pred začetkom njihove veljavnosti sporočijo Komisiji, organu, ki ga ta imenuje, in drugim državam članicam.“;

30.

člen 96 se razveljavi;

31.

člen 107 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 107

Inšpekcijski pregledi iztovarjanj določenih pelagičnih vrst

Pri iztovarjanjih sleda, skuše, šura in sinjega mola iz člena 78 te uredbe pristojni organi države članice zagotovijo, da se v celoti pregleda najmanj 7,5 % količin iztovorjenih rib za vsako vrsto in najmanj 5 % iztovarjanj.“;

32.

člen 112 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 112

Nadzor ribiških proizvodov, za katere velja mehanizem skladiščenja

Uradniki preverijo, da ribiški proizvodi, za katere velja mehanizem skladiščenja iz člena 30 Uredbe (EU) št. 1379/2013, izpolnjujejo pogoje, določene v členu 30 in členu 67 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (13).

(13)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).“;"

33.

v členu 126 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če se med enim inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je ista fizična ali pravna oseba, ki je imetnik dovoljenja, storila dve ali več hudih kršitev, se za vsako zadevno hudo kršitev imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov iz odstavka 1 pripiše največ 12 točk za vse te kršitve.“;

34.

v členu 131 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Če se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno prekliče ali trajno odvzame v skladu s členom 129(1) ali (2) te uredbe, se za ribiško plovilo, na katero se začasno preklicano ali trajno odvzeto dovoljenje nanaša, v nacionalno evidenco iz člena 24(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 navede, da nima dovoljenja za gospodarski ribolov. To ribiško plovilo se kot tako navede tudi v registru ribiške flote Unije iz člena 24(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.   Trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov v skladu s členom 129(2) te uredbe ne vpliva na zgornje meje ribolovne zmogljivosti države članice, ki je izdala dovoljenje iz člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013.“;

35.

v naslovu VIII se črta poglavje I;

36.

v členu 139 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Obseg prevelike uporabe ribolovnih možnosti se določi glede na ribolovne možnosti, ki jih ima zadevna država članica na voljo ob koncu vsakega zadevnega obdobja, ob upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (14), ponovne dodelitve razpoložljivih ribolovnih možnosti v skladu s členom 37 uredbe o nadzoru in odbitka ribolovnih možnosti v skladu s členi 105, 106 in 107 uredbe o nadzoru.

3.   Izmenjava ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za dano obdobje se ne dovoli po zadnjem dnevu prvega meseca po izteku tega obdobja.

(14)  Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).“;"

37.

v naslovu IX se vstavi naslednje poglavje Ia:

„POGLAVJE Ia

Pravila za izmenjavo podatkov

Člen 146a

To poglavje določa natančna pravila za izmenjavo podatkov iz členov 111 in 116 uredbe o nadzoru ter za sporočanje podatkov o ulovu iz člena 33(2) in (4) uredbe o nadzoru in člena 13(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (15).

Člen 146b

Opredelitve

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚Transportna plast‘ pomeni elektronsko omrežje za izmenjavo ribolovnih podatkov, ki ga Komisija zagotavlja vsem državam članicam in organu, ki ga ta imenuje za izmenjavo podatkov na standardiziran način.

(b)

‚Poročilo‘ pomeni informacije, zabeležene po elektronski poti.

(c)

‚Sporočilo‘ pomeni poročilo v svoji obliki za prenos.

(d)

‚Zahteva‘ pomeni elektronsko sporočilo, ki vsebuje poizvedbo za niz poročil.

Člen 146c

Splošna načela

1.   Vsa sporočila se izmenjajo na podlagi standarda P1000 Centra Združenih narodov za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje (UN/CEFACT). Uporabijo se samo podatkovna polja, jedrne komponente, predmeti in dobro oblikovana sporočila razširljivega označevalnega jezika (XML) v skladu z definicijsko shemo protokola XML (XSD) na podlagi standardizacijskih knjižnic UN/CEFACT.

2.   Oblike zapisa poročil temeljijo na standardih UN/CEFACT iz Priloge XII in so na voljo na strani z evidenco matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

3.   Definicijska shema XSD in kode na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu, se uporabijo za vsa sporočila.

4.   Datum in čas se sporočita v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

5.   Vsa poročila imajo edinstveno oznako poročila.

6.   Za povezavo podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika s podatki iz deklaracije o iztovarjanju, deklaracije o pretovarjanju, obvestila o prodaji, deklaracije o prevzemu in prevoznega dokumenta se uporabi edinstvena oznaka ribolovnega potovanja v človeško berljivi obliki.

7.   Poročila v zvezi z ribiškimi plovili Unije vključujejo identifikacijsko številko plovila iz člena 10 Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 (16).

8.   Za zagotavljanje izmenjave sporočil države članice uporabijo izvedbene dokumente, ki so na voljo na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Člen 146d

Pošiljanje sporočil

1.   Vsi prenosi so v celoti avtomatizirani, takojšnji in izvedeni po transportni plasti.

2.   Pred pošiljanjem sporočila pošiljatelj izvede samodejni pregled, s katerim preveri, da je sporočilo pravilno glede na najmanjši sklop pravil za potrjevanje in preverjanje, ki so na voljo v evidenci matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

3.   Prejemnik obvesti pošiljatelja o prejemu sporočila, tako da pošlje povratno sporočilo na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-1: Splošna načela. Sporočila in odgovori na zahteve sistema za spremljanje plovil ne prejmejo povratnega sporočila.

4.   Ko pride do tehnične okvare na strani pošiljatelja in pošiljatelj ne more izmenjati sporočil, pošiljatelj o težavi obvesti prejemnike. Pošiljatelj nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za odpravo težave. Vsa sporočila, ki jih je treba dostaviti prejemniku, se shranijo do rešitve težave.

5.   Ko pride do tehnične okvare na strani prejemnika in prejemnik ne more prejemati sporočil, prejemnik o težavi obvesti pošiljatelje. Prejemnik nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za odpravo težave.

6.   Po popravilu okvare sistema, povezane s pošiljateljem, pošiljatelj pošlje neposlana sporočila takoj, ko je to mogoče. Uporabi se lahko ročni postopek nadaljnjega spremljanja.

7.   Po popravilu okvare sistema, povezane s prejemnikom, so manjkajoča sporočila dostopna na zahtevo. Uporabi se lahko ročni postopek nadaljnjega spremljanja.

8.   Vsi pošiljatelji in prejemniki sporočil ter Komisija vzpostavijo postopke samodejnega preklopa za neprekinjeno poslovanje.

Člen 146e

Popravki

Popravki poročil se zabeležijo v enaki obliki kot izvirno poročilo, pri čemer mora biti navedeno, da je poročilo popravek na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-1: Splošna načela.

Člen 146f

Izmenjava podatkov sistema za spremljanje plovil

1.   Oblika, ki se uporabi za sporočanje podatkov sistema za spremljanje plovil med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, je definicijska shema protokola XML za domeno položaja plovila na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-7.

2.   Sistemi države članice zastave morajo omogočati pošiljanje sporočil sistema za spremljanje plovil.

3.   Sistemi držav članic zastave morajo omogočati tudi odgovarjanje na zahteve za podatke sistema za spremljanje plovil za ribolovna potovanja, ki so se začela v preteklih 36 mesecih.

Člen 146g

Izmenjava podatkov o ribolovni dejavnosti

1.   Oblika zapisa, ki se uporabi za izmenjavo podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, predhodnega obvestila, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju iz členov 15, 17, 22 in 24 uredbe o nadzoru med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, je definicijska shema protokola XML za domeno ribolovne dejavnosti na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-3.

2.   Sistemi države članice zastave morajo omogočati pošiljanje sporočil o ribolovni dejavnosti in odgovarjanje na zahteve za podatke o ribolovni dejavnosti za ribolovna potovanja, ki so se začela v preteklih 36 mesecih.

Člen 146h

Izmenjava podatkov v zvezi s prodajo

1.   Oblika zapisa, ki se uporabi za izmenjavo podatkov iz obvestil o prodaji in iz deklaracij o prevzemu iz členov 63 in 67 uredbe o nadzoru med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, je definicijska shema protokola XML za prodajno domeno na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-5.

2.   Ob izmenjavi podatkov iz prevoznega dokumenta iz člena 68 uredbe o nadzoru med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, uporabljena oblika zapisa prav tako temelji na standardu UN/CEFACT P1000-5.

3.   Sistemi držav članic morajo omogočati pošiljanje sporočil o obvestilih o prodaji in deklaracijah o prevzemu ter odgovarjanje na zahteve za podatke iz obvestil o prodaji in o prevzemih za operacije, ki so se izvedle v preteklih 36 mesecih.

Člen 146i

Pošiljanje skupnih podatkov o ulovu

1.   Države članice zastave uporabijo definicijsko shemo protokola XML na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-12 kot obliko zapisa za pošiljanje skupnih podatkov o ulovu iz člena 33(2) in (4) uredbe o nadzoru in člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1006/2008 Komisiji.

2.   Podatki iz poročil o ulovu se združijo za vsak mesec, v katerem so bile vrste ulovljene.

3.   Količine iz poročil o ulovu temeljijo na iztovorjenih količinah. Kadar se poročilo o ulovu poda v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1006/2008 in pred iztovarjanjem, se poda poročilo o oceni ulova z navedbo ‚obdržano na krovu‘. Popravek s točno težo in krajem iztovarjanja se pošlje pred 15. dnem v mesecu po iztovarjanju.

4.   Kadar zakonodaja Unije predpisuje poročanje o staležih ali vrstah v več poročilih o ulovu na različnih ravneh zbiranja, se o teh staležih ali vrstah poroča le v najnatančnejšem poročilu, ki se zahteva.

Člen 146j

Spremembe oblik zapisov XML in izvedbenih dokumentov

1.   Spremembe oblik zapisa XML in izvedbenih dokumentov, ki se uporabijo za vse elektronske izmenjave podatkov med državami članicami ter med državami članicami, Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, vključno s spremembami, ki izhajajo iz členov 146f, 146g in 146h, določi Komisija skupaj z državami članicami.

2.   Spremembe iz odstavka 1 se jasno opredelijo v evidenci matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu, in označijo z datumom začetka veljavnosti spremembe. Take spremembe začnejo veljati nič prej kot šest mesecev in najpozneje 18 mesecev po njihovi določitvi. Časovni okvir določi Komisija skupaj z državami članicami.

(15)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33)."

(16)  Uredba Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).“;"

38.

V členu 164 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, lahko v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ali sporazumov o partnerstvu v ribištvu, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, ali v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali podobnih dogovorov, katerih pogodbenica je Unija ali v katerih sodeluje kot nepogodbenica, sporoči ustrezne informacije o neskladnosti s pravili skupne ribiške politike ali hudih kršitvah iz člena 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 in člena 90(1) uredbe o nadzoru drugim pogodbenicam navedenih sporazumov, organizacij ali dogovorov, na podlagi soglasja države članice, ki je zagotovila informacije, in v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (17).

(17)  Uredba (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).“;"

39.

Priloga V se črta;

40.

Priloga VI se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej uredbi;

41.

Priloga VII se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej uredbi;

42.

Prilogi VIII in IX se črtata;

43.

Priloga X se nadomesti z besedilom v Prilogi III k tej uredbi;

44.

Priloga XII se nadomesti z besedilom v Prilogi IV k tej uredbi;

45.

Priloga XXIII se nadomesti z besedilom v Prilogi V k tej uredbi;

46.

Priloga XXVI se nadomesti z besedilom v Prilogi VI k tej uredbi;

47.

Priloga XXVII se nadomesti z besedilom v Prilogi VII k tej uredbi;

48.

Priloga XXX se nadomesti z besedilom v Prilogi VIII k tej uredbi;

49.

Priloga XXXI se črta.

Člen 2

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 500/2001 se razveljavi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 146d(1) se uporablja od 1. januarja 2016. V skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2015/812 točka 5 Priloge XXX v zvezi s hudimi kršitvami zaradi neizpolnjevanja obveznosti iztovarjanja podmernih rib velja od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 286, 29.10.2008, str. 33.

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (UL L 73, 15.3.2001, str. 8).

(9)  Uredba (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L 133, 29.5.2015, str. 1).


PRILOGA I

PRILOGA VI

VZOREC KOMBINIRANEGA RIBOLOVNEGA LADIJSKEGA DNEVNIKA, DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU IN DEKLARACIJE O PRETOVARJANJU UNIJE

Image


PRILOGA II

PRILOGA VII

VZOREC KOMBINIRANEGA RIBOLOVNEGA LADIJSKEGA DNEVNIKA, DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU IN DEKLARACIJE O PRETOVARJANJU UNIJE

(SREDOZEMSKO MORJE –DNEVNA RIBOLOVNA POTOVANJA)

Image


PRILOGA III

„PRILOGA X

NAVODILA ZA KAPITANE RIBIŠKIH PLOVIL, KI MORAJO IZPOLNITI IN PREDLOŽITI RIBOLOVNI LADIJSKI DNEVNIK, DEKLARACIJO O IZTOVARJANJU ALI DEKLARACIJO O PRETOVARJANJU

V ribolovni ladijski dnevnik se zabeležijo spodnje splošne in osnovne informacije o ribolovnih dejavnostih plovila ali plovil v skladu s členi 14, 15, 21, 22, 23 in 24 uredbe o nadzoru in naslovom III, poglavji I, II in III te uredbe, brez poseganja drugih posebnih elementov ali pravil, ki jih predpisujejo zakonodaja Unije, državni organi države članice ali tretje države ali regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

1.   NAVODILA V ZVEZI Z RIBOLOVNIM LADIJSKIM DNEVNIKOM

Kapitani vseh ribiških plovil, ki sodelujejo v ribolovnih operacijah v paru, vodijo ribolovni ladijski dnevnik, v katerem navedejo ulovljene količine na krovu tako, da ni dvojnega štetja ulova.

Med istim ribolovnim potovanjem se v ladijski dnevnik v papirni obliki na vsako stran zapišejo obvezni podatkovni elementi.

Informacije o ribiškem(-ih) plovilu(-ih) in datumih ribolovnih potovanj

Ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki

Sklic

Številka

Podatkovni element

[M (Mandatory) = obvezno]

[O (Optional) = neobvezno]

[CIF (Compulsory if applicable) = obvezno, če je primerno]

Opis in/ali časovni okvir, ki ga je treba zabeležiti

(1)

Ime ribiškega(-ih) plovila (plovil) (M)

Mednarodni radijski klicni znak(-i) (M)

Številka(-e) CFR (M)

Številka(-e) GFCM, ICCAT (CIF)

V primeru ribolovnih operacij v paru se enaki podatki zabeležijo tudi za drugo ribiško plovilo.

Te informacije se vpišejo v ladijski dnevnik v papirni obliki pod informacijami o plovilu, za katerega se vodi ribolovni ladijski dnevnik.

Identifikacijska številka plovila iz registra flote EU (številka CFR) je enkratna številka, ki jo država članica dodeli plovilu Unije, ko ribiško plovilo prvič vstopi v floto EU (1).

Registrska številka GFCM ali ICCAT se vpiše za ribiška plovila, ki izvajajo regulirane ribolovne dejavnosti zunaj voda Unije (CIF).

(2)

Zunanja identifikacija (M)

Črke in številke zunanje identifikacije, kot so vidne na boku ladijskega trupa.

V primeru ribolovnih operacij v paru se enaki podatki zabeležijo tudi za drugo ribiško plovilo.

(3)

Ime in naslov kapitana (M)

Navedeta se ime in natančen naslov kapitana (ulica, hišna številka, mesto, poštna številka, država članica ali tretja država).

V primeru ribolovnih operacij v paru se enaki podatki zabeležijo tudi za drugo ribiško plovilo.

(4)

Datum, čas in pristanišče odhoda (M)

Podatki se zabeležijo v ladijski dnevnik v papirni obliki pred odhodom ribiškega plovila iz pristanišča. Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, čas pa se zabeleži v obliki UU:MM v lokalnem času.

Pred odhodom ribiškega plovila iz pristanišča se pošlje elektronsko sporočilo o odhodu. Datum in čas se zabeležita v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

(5)

Datum, čas in pristanišče vrnitve (M)

Zabeleži se v ladijski dnevnik v papirni obliki pred prihodom ribiškega plovila v pristanišče. Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, predvideni čas pa se zabeleži v obliki UU:MM v lokalnem času.

Pred prihodom ribiškega plovila v pristanišče se pošlje elektronsko sporočilo o vrnitvi v pristanišče. Datum in predvideni čas se zabeležita v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

(6)

Datum, čas in pristanišče iztovarjanja, če se razlikuje od točke (5) (M)

Zabeležijo se v ladijski dnevnik pred prihodom ribiškega plovila v pristanišče iztovarjanja. Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, predvideni čas pa v obliki UU:MM v lokalnem času (ladijski dnevnik v papirni obliki) ali v univerzalnem koordiniranem času (po UTC) za elektronski ladijski dnevnik.

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

(7)

Datum, čas in kraj pretovarjanja,

Ime, zunanja identifikacija, mednarodni radijski klicni znak, zastava, številka CFR ali IMO ter pristanišče in namembna država prejemnega ribiškega plovila (M)

Izpolnijo se v ladijskem dnevniku v papirni obliki v primeru pretovarjanja, in sicer pred začetkom operacije.

Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, čas pa v obliki UU:MM v lokalnem času (ladijski dnevnik v papirni obliki) ali v univerzalnem koordiniranem času (po UTC) za elektronski ladijski dnevnik.

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Tretja država se zabeleži s kodo države ISO-3166 3-alfa.

Za plovila Unije se zabeleži številka iz registra flote EU (CFR). Za plovila tretjih držav se zabeleži številka Mednarodne pomorske organizacije (IMO).

Kadar se zahteva geografski položaj, se zemljepisna širina in dolžina zabeležita v stopinjah in minutah, če se ne uporablja GPS, ter v decimalnih stopinjah in minutah, če se uporablja GPS (oblika zapisa WGS 84).

Informacije o ribolovnem orodju

(8)

Vrsta orodja (M)

Navede se vrsta orodja v skladu s kodami iz stolpca 1 v Prilogi XI.

(9)

Velikost mrežnega očesa (M)

Navede se v milimetrih (raztegnjeno mrežno oko).

(10)

Mere orodja (M)

Navedejo se mere orodja, kot sta velikost in število, v skladu s specifikacijami iz stolpca 2 v Prilogi XI.

(11)

Datum (M)

Za vsak dan na morju se v novo vrstico (ladijskega dnevnika v papirni obliki) ali poročilo (elektronskega ladijskega dnevnika) zabeleži ustrezen datum.

Po potrebi se datum za vsako ribolovno operacijo zabeleži v novo vrstico.

(12)

Število ribolovnih operacij (M)

Navede se število ribolovnih operacij v skladu s specifikacijami iz stolpca 3 v Prilogi XI.

(13)

Trajanje ribolova (O)

Čas nastavitve in izvleka orodja (CIF)

Ribolovna globina (CIF)

Skupni čas (O)

Skupni čas za vse dejavnosti v zvezi z ribolovnimi operacijami (iskanje rib, metanje, vleka in izvleka aktivnega orodja, nastavitev, namakanje, odstranitev ali ponovna nastavitev mirujočega orodja ter odstranitev morebitnega ulova iz orodja, mrež za zadrževanje ali mrežastih kletk za prenos v mrežaste kletke za pitanje in gojenje) se zabeleži v minutah in je enak številu ur na morju, od katerih se odštejejo čas, porabljen za prevoz do ribolovnih območij in med njimi ter vrnitev z njih, čas, porabljen za manevre izogibanja, in čas nedejavnosti ali čakanja na popravilo.

Čas nastavitve in izvleka orodja se zabeleži v obliki UU:MM v lokalnem času (ladijski dnevnik v papirni obliki) ali v univerzalnem koordiniranem času (po UTC) za elektronski ladijski dnevnik.

Ribolovna globina se zabeleži kot povprečna globina in v metrih.

(14)

Položaj in geografsko ribolovno območje (M)

Zadevno geografsko območje ulova predstavlja območje, na katerem je bila ulovljena večina ulova, pri čemer se uporabi najbolj natančna raven, kadar je na voljo.

Primeri:

 

V vodah severovzhodnega Atlantika (območje FAO 27) do razdelka ICES in statističnega območja (npr. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Statistična območja ICES zagotavljajo koordinatno mrežo, ki pokriva območje med 36° S in 85° 30′ S ter 44° Z in 68° 30′ V. Vodoravni pasi zemljepisne širine s 30-minutnimi intervali so oštevilčeni (dvomestno) od 01 do 99. Navpični pasi zemljepisne dolžine z enostopinjskimi intervali so označeni v skladu z alfanumeričnim sistemom, ki se začne z A0 in uporabi drugačno črko za vsak 10-stopinjski blok, in sicer do M8, razen črke I.

 

V vodah Sredozemlja in Črnega morja (območje FAO 37), do geografskega podobmočja GFCM in statističnega območja (npr. 7 M27B9). Številka območja v statistični koordinatni mreži GFCM je petmestna koda: (i) zemljepisno širino pokriva trimestna koda, sestavljena iz ene črke in dveh številk. Največji razpon od M00 (30° S) do M34 (47° 30′ S), (ii) zemljepisno dolžino pokriva koda, sestavljena iz črke in številke. Razpon črk je od A do J, razpon števil za posamezno črko pa od 0 do 9. Največji razpon od A0 (6° Z) do J5 (42° V).

 

V vodah severozahodnega Atlantika, ki vključujejo območje NAFO (območje FAO 21), in vodah vzhodnega srednjega Atlantika, ki vključuje območje CECAF (območje FAO 34), do razdelka ali podrazdelka FAO (npr. 21.3.M ali 34.3.5).

 

Za druga območja FAO do podobmočja FAO, če je na voljo (npr. FAO 31 za zahodni srednji Atlantik in FAO 51.6 za zahodni Indijski ocean).

Neobvezni podatki se lahko vpišejo glede vseh statističnih območij, v katerih je ribiško plovilo lovilo podnevi (O).

Na območjih GFCM in ICCAT se geografski položaj (zemljepisna širina/zemljepisna dolžina) zabeleži tudi za vsako ribolovno operacijo ali ob 12:00, kadar se na ta dan ni lovilo rib.

Kadar se zahteva geografski položaj, se zemljepisna širina in dolžina zabeležita v stopinjah in minutah, če se ne uporablja GPS, ter v decimalnih stopinjah in minutah, če se uporablja GPS (oblika zapisa WGS 84).

Ribolovno območje v tretji državi, območje regionalne organizacije za upravljanje ribištva in odprto morje: navede(-jo) se ribolovno(-a) območje(-a) držav, ki niso države članice, ali območje(-a) regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali voda, ki niso pod suverenostjo ali pristojnostjo katere koli države ali ki jih ne upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, v skladu s kodami držav ISO-3166 3-alfa in drugimi kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu, npr. NOR = Norveška, NAFO = XNW, NEAFC = XNE in XIN za odprto morje.

(15)(16)

Ulovljene količine na krovu (M)

Za beleženje vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

Ulov posamezne vrste se zabeleži v kilogramih vrednosti žive teže.

Zabeležijo se vse količine posamezne ulovljene vrste na krovu nad 50 kg vrednosti žive teže. Mejna vrednost 50 kg se uporabi takoj, ko ulov vrste preseže 50 kg. Količine vključujejo količine, ki so namenjene prehrani posadke plovila.

Ulovi ustrezne velikosti se zabeležijo s splošno kodo LSC.

Ulovi, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, se zabeležijo ločeno od ulovov ustrezne velikosti s splošno kodo BMS.

Če se ulov hrani v košarah, zabojih, posodah, škatlah, vrečah, vrečkah, blokih ali drugih zabojnikih, se zabeleži neto teža uporabljene enote v kilogramih žive teže in točno število uporabljenih enot.

Namesto tega se lahko ulov, obdržan na krovu, v teh enotah zabeleži v kilogramih žive teže (O).

V Baltskem morju (samo za lososa) in območju GFCM (samo za tune, mečarice in izrazito selivske morske pse) ali, kjer je primerno, na drugih območjih, se zabeleži tudi število rib, ulovljenih v enem dnevu.

Če je stolpcev premalo, se uporabi nova stran.

(15)(16)

Ocene zavrženih rib (M)

Za beleženje vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

Zavržek posamezne vrste se zabeleži v kilogramih vrednosti žive teže.

Vrste, za katere ne velja obveznost iztovarjanja:

 

Zavržki količin posamezne vrste nad 50 kg vrednosti žive teže se zabeležijo po pravilih za evidentiranje ulovov v skladu s splošno kodo DIS.

 

Na enak način se zabeležijo tudi zavržki vrst, ki se uporabijo kot živa vaba in so zabeležene v ribolovnem ladijskem dnevniku.

Vrste, ki so izvzete iz obveznosti iztovarjanja (2).

 

Zavržki količin posamezne vrste se v celoti zabeležijo po pravilih za evidentiranje ulovov v skladu s splošno kodo DIS.

 

Zavržki količin posamezne vrste, posebej za katere veljajo izjeme de minimis , se v celoti zabeležijo po pravilih za evidentiranje ulovov, ločeno od drugih zavržkov, v skladu s splošno kodo DIM.

(15)(16)

Ulovi, naključni prilovi in izpustitev drugih morskih organizmov ali živali (M)

Na območju GFCM se ločeno za vsak ulov ali naključni prilov zabeležijo tudi naslednje informacije:

dnevni ulovi rdečih koral, ki vključuje ribolovno dejavnost glede na območje in globino,

naključni prilov in izpustitev morskih ptic,

naključni prilov in izpustitev pravih tjulnjev,

naključni prilov, ulov in izpustitev morskih želv,

naključni prilov in izpustitev kitov in delfinov.

Kjer je ustrezno, se morske živali, spuščene v morje, zabeležijo s splošno kodo RET.

Pri beleženju vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO ali, kadar te niso na voljo, kode, objavljene na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

2.   NAVODILA GLEDE DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU/PRETOVARJANJU

Kadar so bili ribiški proizvodi iztovorjeni ali pretovorjeni in če so bili tehtani s sistemi, ki so jih odobrili pristojni organi držav članic, na plovilu za ulov, ribiškem plovilu dajalcu ali na prejemnem ribiškem plovilu, se v deklaraciji o iztovarjanju ali pretovarjanju navede dejanska teža iztovorjenih ali pretovorjenih količin v kilogramih teže proizvoda za posamezne vrste, ki vključuje:

(a)

predstavitev rib (referenčna št. 17 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki) v skladu s kodami iz tabele 1 v Prilogi I (M);

(b)

mersko enoto za iztovorjene ali pretovorjene količine (referenčna št. 18 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki). Teža enote se navede v kilogramih teže proizvoda. Ta enota je lahko drugačna od enote v ribolovnem ladijskem dnevniku (M);

(c)

skupno iztovorjeno ali pretovorjeno težo po vrstah (referenčna št. 19 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki). Navede se teža dejansko iztovorjenih ali pretovorjenih količin za vse vrste (M).

Ulovi ustrezne velikosti se zabeležijo s splošno kodo LSC. Ulovi, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, se zabeležijo ločeno od ulovov ustrezne velikosti s splošno kodo BMS. Za beleženje vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

(d)

Teža se ujema s težo proizvoda rib, kot so bile iztovorjene, in sicer po vsaki predelavi na krovu. Ustrezne pretvorbene količnike naknadno uporabijo pristojni organi držav članic za izračun vrednosti žive teže v skladu s členom 49 te uredbe;

(e)

podpis kapitana (referenčna št. 20 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki) (M);

(f)

podpis ter ime in naslov zastopnika in opazovalca, kjer je primerno (referenčna št. 21 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki);

(g)

zadevno geografsko območje ulova: območje, podobmočje in podrazdelek FAO, razdelek ICES, podobmočje NAFO, NEAFC, območje CECAF, podobmočje GFCM ali ribolovno območje tretje države (referenčna št. 22 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki). To se uporabi na enak način kot za informacije o položaju in geografskem območju, kakor je navedeno zgoraj (M).

3.   DODATNA NAVODILA ZA EVIDENTIRANJE RIBOLOVNEGA NAPORA V RIBOLOVNI LADIJSKI DNEVNIK

Kapitani ribiških plovil Unije v ribolovni ladijski dnevnik zabeležijo spodnje dodatne informacije o času, porabljenem za ribiške dejavnosti, za katere velja ureditev ribolovnega napora:

(a)

Vse informacije v okviru tega razdelka se zabeležijo v ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki pod referenčni številki (15) in (16).

(b)

Čas se zabeleži v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

(c)

Zemljepisna širina in dolžina se zabeležita v stopinjah in minutah, če ni uporabljen GPS, ter v decimalnih stopinjah in minutah (oblika zapisa WGS 84), če je uporabljen GPS.

(d)

Pri beleženju vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

3.1   Informacije o ribolovnem naporu

(a)   Prečkanje območja napora

Kadar odobreno ribiško plovilo prečka območje napora, ne da bi tam izvajalo ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali pa se izpolni elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

datum,

območje napora,

datumi in čas posameznega vstopa/izstopa,

položaj posameznega vstopa in izstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob vstopu,

beseda ‚prečkanje‘ (crossing).

(b)   Vstop na območje napora

Kadar ribiško plovilo vstopi na območje napora, v katerem bo verjetno izvajalo ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

datum,

beseda ‚vstop‘ (entry),

območje napora,

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

čas vstopa,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob vstopu in

ciljne vrste.

(c)   Izstop z območja napora

Kadar plovilo zapusti območje napora, na katerem je izvajalo ribolovne dejavnosti, in vstopi na drugo območje napora, na katerem namerava izvajati ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

datum,

beseda ‚vstop‘ (entry),

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

novo območje napora,

čas izstopa/vstopa,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu/vstopu in

ciljne vrste.

Kadar ribiško plovilo zapusti območje napora, na katerem je izvajalo ribolovne dejavnosti, in na tem območju ne bo izvajalo nadaljnjih ribolovnih dejavnosti, se izpolni dodatna vrstica ali elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

datum,

beseda ‚izstop‘ (exit),

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

območje napora,

čas odhoda,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu in

ciljne vrste.

(d)   Ribolovne dejavnosti zunaj območja  (3).

Kadar ribiško plovilo izvaja ribolovne dejavnosti zunaj območja, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali pa se izpolni elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

datum,

beseda ‚čezobmočni‘ (trans-zonal),

čas prvega izstopa in območje napora,

položaj prvega vstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

čas zadnjega vstopa in območje napora,

položaj zadnjega izstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu/vstopu in

ciljne vrste.

(e)   Dodatne informacije za ribiška plovila, ki uporabljajo mirujoča orodja:

Kadar ribiško plovilo nastavi ali ponovno nastavi mirujoče orodje, se vpišejo spodnji podatki:

datum,

območje napora,

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

besedi ‚nastavitev‘ (setting) ali ‚ponovna nastavitev‘ (resetting),

čas.

Ko ribiško plovilo konča operacije z mirujočim orodjem:

datum,

območje napora,

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

beseda ‚konec‘ (finish),

čas.

3.2   Informacije v zvezi z obveščanjem o premikih plovila

Kadar mora ribiško plovilo, ki izvaja ribolovne dejavnosti, pristojnim organom sporočiti informacije v obliki poročila o ribolovnem naporu v skladu s členom 28 uredbe o nadzoru, se poleg informacij iz odstavka 3.1 navedejo naslednje informacije:

(a)

datum in čas obvestila;

(b)

geografski položaj ribiškega plovila glede na zemljepisno širino in dolžino;

(c)

sredstvo obveščanja in po potrebi uporabljeno radijsko postajo ter

(d)

namembni(-e) kraj(-e) obvestila.“


(1)  Kot je navedeno v členu 10 Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(2)  Kakor je navedeno v členu 15(4) in členu 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in kakor je spremenjeno v Uredbi (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015, zlasti:

vrste, katerih ulov je prepovedan in ki so kot take opredeljene v pravnem aktu Unije, sprejetem na področju skupne ribiške politike;

vrste, za katere znanstveni dokazi, v katerih so upoštevane lastnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistemov, kažejo visoko stopnjo preživetja;

ulovi, za katere veljajo izjeme de minimis;

ribo, na kateri se kažejo poškodbe zaradi plenilcev.

(3)  Plovila, ki ostanejo na območju napora, ki ne presega 5 navtičnih milj na kateri koli strani meje, ki ločuje dve območji napora, morajo zabeležiti svoj prvi vstop in zadnji izstop v obdobju 24 ur.


PRILOGA IV

„PRILOGA XII

STANDARDI ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV

Oblika zapisa za elektronsko izmenjavo podatkov temelji na standardu UN/CEFACT P1000. Izmenjave podatkov v zvezi s podobnimi poslovnimi dejavnostmi so združene v domenah in določene v dokumentih s specifikacijami poslovnih zahtev.

Standardi so na voljo za:

 

P1000-1; Splošna načela

 

P1000-3; Domena ribolovne dejavnosti

 

P1000-5; Domena prodaje

 

P1000-7; Domena položaja plovila

 

P1000-12; Domena poročila o skupnih podatkih o ulovu

Dokumenti s specifikacijami poslovnih zahtev in prevod v človeško berljivi obliki (definicijska shema XML) so na voljo na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu. Izvedbeni dokumenti, ki se uporabijo za izmenjavo podatkov, so prav tako na voljo na tej spletni strani.“


PRILOGA V

„PRILOGA XXIII

SEZNAM INFORMACIJ, POTREBNIH ZA PRIPRAVO POROČIL O NADZORU V ZVEZI Z OPAŽANJEM IN ZAZNAVANJEM RIBIŠKIH PLOVIL

Splošne informacije

1.

Sklic na poročilo o nadzoru

2.

Datum in čas opažanja ali zaznavanja (po UTC)

3.

Država članica izvora in ime enotnega organa

4.

Vrsta in identifikacija nadzornega plovila

5.

Položaj in lokacija nadzornega plovila v času opažanja ali zaznavanja

Podatki o ribiškem plovilu

6.

Država zastave

7.

Ime

8.

Pristanišče registracije in zunanja registrska številka

9.

Mednarodni radijski klicni znak

10.

Številka Mednarodne pomorske organizacije

11.

Številka iz registra flote EU

12.

Opis

13.

Vrsta

14.

Začetni položaj in lokacija v času opažanja ali zaznavanja

15.

Začetna smer in hitrost v času opažanja ali zaznavanja

16.

Dejavnost

Druge informacije

17.

Način opažanja ali zaznavanja

18.

Stik s plovilom

19.

Podatki o komunikaciji s plovilom

20.

Evidenca o opažanjih ali zaznavanjih

21.

Opombe

22.

Priloge

23.

Ime in podpis poročevalca

Navodila za izpolnjevanje poročil o nadzoru:

1.

Predložite čim obsežnejše informacije.

2.

Položaj glede na zemljepisno širino in dolžino ter natančna lokacija (razdelek ICES, geografsko podobmočje GFCM, podobmočje NAFO, NEAFC ali CECAF, območje, podobmočje in razdelek FAO ter pristanišče na kopnem).

3.

Država zastave, ime plovila, pristanišče registracije, zunanja registrska številka, mednarodni radijski klicni znak in številka IMO se pridobijo na podlagi opažanja ali zaznavanja plovila ali na podlagi radijske zveze s plovilom (vir informacij je treba navesti).

4.

Opis plovila (če je nadzorovano vizualno): razpoznavne oznake po potrebi: navedite, ali sta bila ime in pristanišče registracije plovila vidna. Navedite barve trupa in nadgradnje, število jamborov, položaj mostu, dolžino dimnika itd.

5.

Vrsta plovila in opaženo orodje: npr. plovilo s parangali, plovilo z vlečnimi mrežami, vlačilec, predelovalna ladja, transportna ladja (mednarodna standardna statistična klasifikacija ribiških plovil FAO).

6.

Dejavnost opaženega ali zaznanega plovila po potrebi: za vsako dejavnost navedite, ali je plovilo izvajalo ribolov, nameščanje ribolovnega orodja, izvlek, pretovarjanje, prenašanje, vleko, prevoz, sidranje ali morebitne druge dejavnosti (ki jih je treba podrobno opisati), in navedite datum, čas, položaj, smer in hitrost plovila za vsako dejavnost.

7.

Način opažanja ali zaznavanja po potrebi: navedite, kako je bilo izvedeno opažanje ali zaznavanje, denimo vizualno, sistem VMS, radar, radijski promet ali drugo (ki se podrobno navede).

8.

Zveza s plovilom: navedite, ali je bila vzpostavljena zveza (DA/NE) in sredstvo obveščanja (radio ali drugo, kar se podrobno opiše).

9.

Podatki o komunikaciji: povzemite morebitno komunikacijo s plovilom z navedbo imena, državljanstva in položaja, kakor so jih navedle osebe na krovu opaženega/zaznanega plovila, s katerimi je bil vzpostavljen stik.

10.

Evidenca o opažanjih ali zaznavanjih: navedite, ali je bilo opažanje ali zaznavanje evidentirano s fotografijami, videoposnetkom, zvočnim zapisom ali pisnim poročilom.

11.

Opombe: sporočite morebitne druge pripombe.

12.

Priloge: če je na voljo fotografija ali skica plovila, jo priložite (narišite profil plovila z označbo morebitnih razpoznavnih struktur, profila, jamborov in označb, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo).

Natančna navodila, ki se uporabijo za izpolnjevanje poročil, so na voljo na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Pravila za elektronsko izmenjavo poročil o nadzoru:

Za elektronsko izmenjavo poročil o nadzoru je na voljo definicijska shema XML, in sicer na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu. Izvedbeni dokumenti, ki se uporabijo za izmenjavo, so prav tako na voljo na tej spletni strani.“


PRILOGA VI

„PRILOGA XXVI

OBLIKA POROČILA NADZORNEGA OPAZOVALCA

PODATKI O OPAZOVALCU

Ime

 

Imenoval (pristojni organ)

 

Razporedil (organ delodajalec)

 

Datum začetka

 

Datum konca

 


PODATKI O RIBIŠKEM PLOVILU

Vrsta

 

Država zastave

 

Ime

 

Številka iz registra flote EU

 

Zunanja identifikacija

 

IRCS

 

Številka IMO

 

Pogonska moč motorja

 

Skupna dolžina

 


VRSTE ORODIJ NA KROVU PLOVILA

1.

 

2.

 

3.

 


OPAZOVANO ORODJE, UPORABLJENO MED POTOVANJEM

1.

 

2.

 

3.

 


PODATKI O RIBOLOVNIH OPERACIJAH

Referenčna številka ribolovne operacije (po potrebi)

 

Datum

 

Vrsta uporabljenega orodja

 

Mere

 

Velikost mrežnega očesa

 

Nameščeni dodatki

 

Čas začetka operacije

Čas konca operacije

 

Položaj na začetku operacije

 

Globina na začetku

 

Globina na koncu operacije

 

Položaj na koncu operacije

 


ULOV

Vrsta

Obdržano

Zavrženo

Ocenjene količine posameznih vrst v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

Ocenjene količine ciljnih vrst v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

Ocenjene količine ciljnih vrst v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

Ocenjena skupna količina ulova v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

OPAŽANJA V ZVEZI Z NEIZPOLNJEVANJEM PREDPISOV
POVZETEK OB KONCU RIBOLOVNEGA POTOVANJA

PODPIS OPAZOVALCA

DATUM“


PRILOGA VII

„PRILOGA XXVII

POROČILA O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH

OSNOVNI PODATKI, POTREBNI ZA PRIPRAVO POROČIL O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH

Navodila za izpolnjevanje poročil o inšpekcijskem pregledu:

Predložite čim obsežnejše informacije. Podatki se vpišejo po potrebi in kot so na voljo. Natančna navodila, ki se uporabijo za izpolnjevanje poročil, so na voljo na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Pravila za elektronsko izmenjavo poročil o inšpekcijskih pregledih:

Za elektronsko izmenjavo poročil o inšpekcijskih pregledih je na voljo definicijska shema XML na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu. Izvedbeni dokumenti, ki se uporabijo za izmenjavo, so prav tako na voljo na tej spletni strani.

MODUL 1: INŠPEKCIJSKI PREGLED RIBIŠKEGA PLOVILA NA MORJU

1.

Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu  (1)

2.

Država članica in inšpekcijski organ  (1)

3.

Inšpekcijsko plovilo (zastava, ime in zunanja registrska številka) (1)

4.

Mednarodni radijski klicni znak (1)

5.

Datum inšpekcijskega pregleda (začetek) (1)

6.

Čas inšpekcijskega pregleda (začetek) (1)

7.

Datum inšpekcijskega pregleda (konec) (1)

8.

Čas inšpekcijskega pregleda (konec) (1)

9.

Položaj inšpekcijskega plovila (zemljepisna širina, zemljepisna dolžina) (1)

10.

Lokacija inšpekcijskega plovila (natančno ribolovno območje) (1)

11.

Glavni inšpektor (1)

12.

Državljanstvo

13.

Inšpektor 2 (1)

14.

Državljanstvo

15.

Podatki o ciljnem ribiškem plovilu (ime, zunanja registrska številka, zastava)  (1)

16.

Položaj in lokacija plovila, če se razlikujeta od inšpekcijskega plovila (zemljepisna širina in dolžina, natančno ribolovno območje) (1)

17.

Vrsta plovila (1)

18.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (1)

19.

Mednarodni radijski klicni znak (1)

20.

Številka Mednarodne pomorske organizacije (1)

21.

Številka iz registra flote EU (1)

22.

Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (1)

23.

Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (1)

24.

Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (1)

25.

Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (1)

26.

Radijski klic pred vkrcanjem

27.

Ribolovni ladijski dnevnik plovila, izpolnjen pred inšpekcijskim pregledom

28.

Lestev za vkrcanje (1)

29.

Identifikacija inšpektorjev

30.

Kršitve ali pripombe  (1)

31.

Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj  (1)

32.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (1)

33.

Preverjanje pogonske moči motorja

34.

Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (1)

35.

Podatki o dovoljenju za ribolov (1)

36.

Delujoč sistem VMS (1)

37.

Delujoče daljinsko elektronsko spremljanje (1)

38.

Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (1)

39.

Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (1)

40.

Sklic na predhodno obvestilo (1)

41.

Namen obvestila (1)

42.

Spričevalo o skladišču za ribe

43.

Načrt natovarjanja

44.

Preglednice o kalu za hladilne bazene z morsko vodo

45.

Spričevalo o sistemih za tehtanje na krovu

46.

Članstvo v organizaciji proizvajalcev

47.

Podatki o pristanišču zadnjega postanka (pristanišče, država in datum) (1)

48.

Kršitve ali pripombe  (1)

49.

Inšpekcijski pregled ulova  (1)

50.

Podatki o ulovu na krovu (vrste, količine v vrednosti žive teže, ki vključuje podmerne ribe, območje ulova) (1)

51.

Dopustno odstopanje za posamezno vrsto (1)

52.

Ločena registracija podmernih rib (1)

53.

Ločeno natovarjanje pridnenih staležev, za katere veljajo večletni načrti (1)

54.

Ločeno natovarjanje podmernih rib (1)

55.

Kontrola tehtanja, štetje zabojev/zabojnikov, preglednice o kalu ali vzorčenje

56.

Registracija podatkov o zavržkih (vrste, količine) (1)

57.

Kršitve ali pripombe  (1)

58.

Inšpekcijski pregled orodja  (1)

59.

Podatki o orodju (vrsta) (1)

60.

Podatki o mrežnem(-ih) dodatku(-ih) ali napravi(-ah) (vrsta) (1)

61.

Podatki o velikosti in merah mrežnega očesa (1)

62.

Podatki o vrvici (vrsta, debelina) (1)

63.

Oznaka orodja

64.

Kršitve ali pripombe  (1)

65.

Pripombe inšpektorjev  (1)

66.

Pripombe kapitana  (1)

67.

Sprejeti ukrep(-i)  (1)

68.

Podpis inšpektorjev  (1)

69.

Podpis kapitana  (1)

MODUL 2: INŠPEKCIJSKI PREGLED RIBIŠKEGA PLOVILA V ZVEZI S PRETOVARJANJEM

1.

Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu  (2)

2.

Država članica in inšpekcijski organ  (2)

3.

Inšpekcijsko plovilo (zastava, ime in zunanja registrska številka) (2)

4.

Mednarodni radijski klicni znak (2)

5.

Datum inšpekcijskega pregleda (začetek) (2)

6.

Čas inšpekcijskega pregleda (začetek) (2)

7.

Datum inšpekcijskega pregleda (konec) (2)

8.

Čas inšpekcijskega pregleda (konec) (2)

9.

Položaj inšpekcijskega plovila (zemljepisna širina, zemljepisna dolžina) (2)

10.

Lokacija inšpekcijskega plovila (natančno ribolovno območje) (2)

11.

Lokacija pristanišča (3)

12.

Določeno pristanišče (2)

13.

Glavni inšpektor (2)

14.

Državljanstvo

15.

Inšpektor 2 (2)

16.

Državljanstvo

17.

Podatki o ribiškem plovilu dajalcu (ime, zunanja registrska številka, zastava)  (2)

18.

Položaj in lokacija plovila (zemljepisna širina in dolžina, natančno ribolovno območje) (2)

19.

Vrsta plovila (2)

20.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (2)

21.

Mednarodni radijski klicni znak (2)

22.

Številka Mednarodne pomorske organizacije (2)

23.

Številka iz registra flote EU (2)

24.

Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (2)

25.

Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (2)

26.

Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (2)

27.

Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (2)

28.

Pregled sistema VMS pred vkrcanjem

29.

Ribolovni ladijski dnevnik, izpolnjen pred pretovarjanjem (2)

30.

Kršitve ali pripombe  (2)

31.

Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj  (2)

32.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (2)

33.

Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (2)

34.

Podatki o dovoljenju za ribolov (2)

35.

Podatki o dovoljenju za pretovarjanje (2)

36.

Delujoč sistem VMS

37.

Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (2)

38.

Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (2)

39.

Sklic na predhodno obvestilo (2)

40.

Namen predhodnega obvestila (vključno z ureditvijo IUU) (2)

41.

Podatki o pristanišču zadnjega postanka (pristanišče, država in datum) (3)

42.

Kršitve ali pripombe  (2)

43.

Inšpekcijski pregled ulova  (2)

44.

Podatki o ulovu na krovu (pred pretovarjanjem) (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (2)

45.

Dopustno odstopanje za posamezno vrsto (2)

46.

Podatki o pretovorjenem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (2)

47.

Kršitve ali pripombe  (2)

48.

Podatki o prejemnem ribiškem plovilu (ime, zunanja registrska številka, zastava)  (2)

49.

Položaj in lokacija plovila (zemljepisna širina in dolžina, natančno ribolovno območje) (2)

50.

Vrsta plovila (2)

51.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (2)

52.

Mednarodni radijski klicni znak (2)

53.

Številka Mednarodne pomorske organizacije (2)

54.

Številka iz registra flote EU (2)

55.

Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (2)

56.

Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (2)

57.

Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (2)

58.

Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (2)

59.

Pregled sistema VMS pred vkrcanjem

60.

Ribolovni ladijski dnevnik, izpolnjen pred pretovarjanjem (2)

61.

Kršitve ali pripombe  (2)

62.

Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj  (2)

63.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (2)

64.

Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (2)

65.

Delujoč sistem VMS

66.

Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (2)

67.

Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (2)

68.

Sklic na predhodno obvestilo (2)

69.

Namen predhodnega obvestila (2)

70.

Podatki o pristanišču zadnjega postanka (pristanišče, država in datum) (3)

71.

Kršitve ali pripombe  (2)

72.

Inšpekcijski pregled ulova  (2)

73.

Podatki o ulovu na krovu (pred pretovarjanjem) (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (2)

74.

Podatki o prejetem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (2)

75.

Kršitve ali pripombe  (2)

76.

Pripombe inšpektorjev  (2)

77.

Pripombe kapitana(-ov)  (2)

78.

Sprejeti ukrep(-i)  (2)

79.

Podpis inšpektorjev  (2)

80.

Podpis kapitana(-ov)  (2)

MODUL 3: INŠPEKCIJSKI PREGLED RIBIŠKEGA PLOVILA V PRISTANIŠČU ALI OB IZTOVARJANJU IN PRED PRVO PRODAJO

1.

Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu  (4)

2.

Država članica in inšpekcijski organ  (4)  (5)

3.

Datum inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (4)  (5)

4.

Čas inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (4)  (5)

5.

Datum inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (4)  (5)

6.

Čas inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (4)  (5)

7.

Lokacija pristanišča (4)  (5)

8.

Določeno pristanišče (4)  (5)

9.

Glavni inšpektor (4)

10.

Državljanstvo

11.

Inšpektor 2 (4)

12.

Državljanstvo

13.

Podatki o ciljnem ribiškem plovilu (ime, zunanja registrska številka, zastava)  (4)  (5)

14.

Vrsta plovila (4)  (5)

15.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (4)  (5)

16.

Mednarodni radijski klicni znak (4)  (5)

17.

Številka Mednarodne pomorske organizacije (4)  (5)

18.

Številka iz registra flote EU (4)

19.

Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (4)  (5)

20.

Podatki o upravičenem lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (4)  (5)

21.

Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (4)

22.

Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (4)

23.

Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (4)

24.

Pregled sistema VMS pred vplutjem v pristanišče (4)  (5)

25.

Ribolovni ladijski dnevnik, izpolnjen pred vplutjem

26.

Identifikacija inšpektorjev

27.

Kršitve ali pripombe  (4)  (5)

28.

Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj  (4)  (5)

29.

Identifikacijska številka spričevala o registraciji (4)

30.

Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (4)  (5)

31.

Podatki o dovoljenju za ribolov (4)  (5)

32.

Podatki o dovoljenju za dostop do pristanišča in iztovarjanje (4)  (5)

33.

Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (4)

34.

Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (4)

35.

Sklic na predhodno obvestilo (4)  (5)

36.

Namen predhodnega obvestila (vključno z ureditvijo IUU) (4)  (5)

37.

Spričevalo o skladišču za ribe

38.

Načrt natovarjanja

39.

Preglednice o kalu za hladilne bazene z morsko vodo

40.

Spričevalo o sistemih za tehtanje na krovu

41.

Članstvo v organizaciji proizvajalcev

42.

Podatki o pristanišču zadnjega postanka (datum, država in pristanišče) (4)  (5)

43.

Kršitve ali pripombe  (4)  (5)

44.

Inšpekcijski pregled ulova  (4)  (5)

45.

Podatki o ulovu na krovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (4)  (5)

46.

Dopustno odstopanje za posamezno vrsto (4)

47.

Ločena registracija podmernih rib (4)

48.

Podatki o raztovorjenem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (4)  (5)

49.

Najmanjša pregledana referenčna velikost ohranjanja (4)

50.

Označevanje

51.

Kontrola tehtanja, štetje zabojev/zabojnikov ali pregled vzorčenja ob raztovarjanju

52.

Pregled skladišča po raztovarjanju

53.

Tehtanje ulova ob iztovarjanju

54.

Kršitve ali pripombe  (4)  (5)

55.

Podatki o pretovarjanju za ulove, prejete od drugih ribiških plovil  (4)  (5)

56.

Podatki o ribiškem plovilu dajalca (ime, zunanja registrska številka, mednarodni radijski klicni znak, številka Mednarodne pomorske organizacije, številka iz registra flote EU, zastava) (4)  (5)

57.

Podatki o deklaraciji o pretovarjanju (4)  (5)

58.

Podatki o pretovorjenem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (4)  (5)

59.

Druga dokumentacija o ulovu (potrdila o ulovu) (4)  (5)

60.

Kršitve ali pripombe  (4)  (5)

61.

Inšpekcijski pregled orodja  (4)  (5)

62.

Podatki o orodju (vrsta) (4)  (5)

63.

Podatki o mrežnem(-ih) dodatku(-ih) ali napravi(-ah) (vrsta) (4)  (5)

64.

Podatki o velikosti ali merah mrežnega očesa (4)  (5)

65.

Podatki o vrvici (vrsta, debelina) (4)  (5)

66.

Oznaka orodja

67.

Kršitve ali pripombe  (4)  (5)

68.

Status ribiškega plovila na območju(-ih) RFMO, kjer se je izvajal ribolov ali z ribolovom povezane dejavnosti (vključno na katerem koli seznamu plovil IUU)  (4)  (5)

69.

Pripombe inšpektorjev  (4)

70.

Pripombe kapitana  (4)  (5)

71.

Sprejeti ukrep(-i)  (4)

72.

Podpis inšpektorjev  (4)  (5)

73.

Podpis kapitana  (4)  (5)

MODUL 4: TRŽNI INŠPEKCIJSKI PREGLED/INŠPEKCIJSKI PREGLED PROSTOROV

1.

Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu  (6)

2.

Država članica in inšpekcijski organ  (6)

3.

Datum inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (6)

4.

Čas inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (6)

5.

Datum inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (6)

6.

Čas inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (6)

7.

Lokacija pristanišča (6)

8.

Glavni inšpektor (6)

9.

Državljanstvo

10.

Inšpektor 2 (6)

11.

Državljanstvo

12.

Identifikacija inšpektorjev

13.

Podatki o tržnem inšpekcijskem pregledu ali inšpekcijskem pregledu prostorov (ime in naslov)  (6)

14.

Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (6)

15.

Podatki o zastopniku lastnika (ime, državljanstvo in naslov) (6)

16.

Podatki o pregledanih ribiških proizvodih (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova, identifikacija izvornega plovila)  (6)

17.

Podatki o registriranem kupcu, dražbenem centru ali drugih organih ali osebah, odgovornih za prvo trženje ribiških proizvodov (ime, državljanstvo in naslov) (6)

18.

Najmanjša pregledana referenčna velikost ohranjanja (6)

19.

Označevanje za sledljivost (6)

20.

Skupni tržni standardi (6)

21.

Kategorije velikosti

22.

Kategorije svežosti

23.

Pregledani ribiški proizvodi, za katere velja mehanizem skladiščenja

24.

Ribiški proizvodi, tehtani pred prodajo

25.

Sistemi za tehtanje so umerjeni in zapečateni

26.

Kršitve ali pripombe  (6)

27.

Inšpekcijski pregled dokumentov v zvezi z ribiškimi proizvodi, za katere je bil opravljen inšpekcijski pregled  (6)

28.

Podatki o deklaraciji o iztovarjanju

29.

Podatki o deklaraciji o prevzemu

30.

Podatki o prevoznem dokumentu

31.

Podatki o računih dobavitelja in obvestilih o prodaji

32.

Podatki o potrdilu o ulovu IUU

33.

Podatki o uvozniku (ime, državljanstvo in naslov)

34.

Kršitve ali pripombe  (6)

35.

Pripombe inšpektorjev  (6)

36.

Pripombe upravljavca  (6)

37.

Sprejeti ukrep(-i)  (6)

38.

Podpis inšpektorjev  (6)

39.

Podpis upravljavca  (6)

MODUL 5: INŠPEKCIJSKI PREGLED TRANSPORTNEGA VOZILA

1.

Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu  (7)

2.

Država članica in inšpekcijski organ (*)

3.

Datum inšpekcijskega pregleda (začetek) (*)

4.

Čas inšpekcijskega pregleda (začetek) (*)

5.

Datum inšpekcijskega pregleda (konec) (*)

6.

Čas inšpekcijskega pregleda (konec) (*)

7.

Lokacija inšpekcijskega pregleda (naslov) (*)

8.

Glavni inšpektor (*)

9.

Državljanstvo

10.

Inšpektor 2 (*)

11.

Državljanstvo

12.

Identifikacija inšpektorjev

13.

Podatki o ciljnem vozilu (vrsta in državljanstvo) (*)

14.

Identifikacija vlečnega vozila (številka registrske tablice) (*)

15.

Identifikacija priklopnega vozila (številka registrske tablice) (*)

16.

Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*)

17.

Podatki o vozniku (ime, državljanstvo in naslov) (*)

18.

Inšpekcijski pregled dokumentov v zvezi z ribiškimi proizvodi (*)

19.

Ribiški proizvodi, tehtani pred prevozom (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova, identifikacija izvornega plovila) (*)

20.

Namembni kraj vozila (*)

21.

Podatki o prevoznem dokumentu

22.

Elektronski prenos prevoznega dokumenta v državo članico zastave

23.

Ribolovni ladijski dnevnik izvornega plovila je priložen prevoznemu dokumentu

24.

Elektronski prenos ribolovnega ladijskega dnevnika izvornega plovila v državo članico zastave

25.

Drugi dokumenti o ulovu so priloženi prevoznemu dokumentu (potrdilo o ulovu)

26.

Država članica iztovarjanja ali trženja je prejela prevozni dokument pred vplutjem

27.

Podatki o deklaraciji o iztovarjanju

28.

Podatki o deklaraciji o prevzemu

29.

Navzkrižno preverjanje prevzema z deklaracijo o iztovarjanju

30.

Podatki o obvestilu o prodaji ali računih

31.

Označevanje za sledljivost

32.

Vzorčno tehtanje zabojev/zabojnikov

33.

Sistemi za tehtanje so umerjeni in zapečateni

34.

Evidenca o tehtanju

35.

Zapečateno vozilo ali zabojnik

36.

Podatki o plombi so navedeni na prevoznem dokumentu

37.

Inšpekcijski organ, ki je pritrdil plombe (*)

38.

Stanje plomb (*)

39.

Kršitve ali pripombe (*)

40.

Prevoz ribiških proizvodov pred tehtanjem (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova, identifikacija izvornega plovila) (*)

41.

Namembni kraj vozila (*)

42.

Podatki o prevoznem dokumentu

43.

Elektronski prenos prevoznega dokumenta v državo članico zastave

44.

Ribolovni ladijski dnevnik izvornega plovila je priložen prevoznemu dokumentu

45.

Elektronski prenos ribolovnega ladijskega dnevnika izvornega plovila v državo članico zastave

46.

Država članica iztovarjanja ali trženja je prejela prevozni dokument pred vplutjem

47.

Podatki o deklaraciji o iztovarjanju

48.

Tehtanje ribiških proizvodov ob njihovem prihodu v namembni kraj so nadzorovali pristojni organi države članice

49.

Podatki o registriranem kupcu, dražbenem centru ali drugih organih ali osebah, odgovornih za prvo trženje ribiških proizvodov (ime, državljanstvo in naslov) (*)

50.

Zapečateno vozilo ali zabojnik

51.

Podatki o plombi so navedeni na prevoznem dokumentu

52.

Inšpekcijski organ, ki je pritrdil plombe (*)

53.

Stanje plomb (*)

54.

Kršitve ali pripombe (*)

55.

Pripombe inšpektorjev (*)

56.

Pripombe prevoznika (*)

57.

Sprejeti ukrep(-i) (*)

58.

Podpis inšpektorjev (*)

59.

Podpis prevoznika (*)


(1)  Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

(2)  Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

(3)  Dodatno za inšpekcijske preglede pomorske inšpekcije.

(4)  Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

(5)  Dodatno za inšpekcijske preglede pomorske inšpekcije.

(6)  Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

(7)  Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.“


PRILOGA VIII

„PRILOGA XXX

TOČKE, KI SE PRIPIŠEJO ZA HUDE KRŠITVE

Št.

Huda kršitev

Točke

1

Neizpolnjevanje obveznosti glede beleženja in poročanja podatkov o ulovu ali podatkov, povezanih z ulovom, med drugim tudi podatkov, posredovanih prek satelitskega sistema za spremljanje plovil

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

3

2

Uporaba prepovedanega orodja ali orodja, ki ne izpolnjuje zahtev v skladu z zakonodajo Unije

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(e) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

4

3

Ponarejanje ali prikrivanje oznak, identitete ali registracije

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(f) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

4

Prikrivanje, nedovoljeno spreminjanje ali uničevanje dokazov, povezanih s preiskavo

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(g) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

5

Natovarjanje, pretovarjanje ali iztovarjanje podmernih rib v nasprotju z veljavno zakonodajo ali neizpolnjevanje obveznosti iztovarjanja podmernih rib

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(i) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

6

Izvajanje ribolovnih dejavnosti na območju regionalne organizacije za upravljanje ribištva na način, ki ni v skladu z ukrepi te organizacije za ohranjanje in upravljanje ali jih krši

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(k) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

7

Izvajanje ribolova brez veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov, brez veljavnega dovoljenja za ribolov ali ribolovne karte, ki jo izda država zastave ali ustrezna obalna država

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

8

Ribolov v zaprtem območju ali v nelovni dobi, brez kvote ali po doseženi kvoti, ali pod določeno globino

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(c) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

6

9

Izvajanje usmerjenega ribolova staleža, za katerega velja moratorij ali prepoved ribolova

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(d) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

10

Oviranje dela uradnikov pri izvajanju nalog pregledovanja skladnosti z veljavnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje ali dela opazovalcev pri izvajanju nalog opazovanja skladnosti z veljavnimi pravili Unije

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(h) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

11

Pretovarjanje na ribiška plovila, za katera je bilo ugotovljeno, da so izvajala ribolov IUU na podlagi Uredbe (ES) št. 1005/2008, zlasti na tista, ki so na seznamu plovil IUU Unije ali seznamu plovil IUU, ki ga sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, sodelovanje v skupnih ribolovnih operacijah s takimi plovili ali podpiranje ali oskrbovanje teh plovil

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(j) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

12

Uporaba ribiškega plovila brez državljanstva, ki je zato v skladu z mednarodno zakonodajo plovilo brez državne pripadnosti

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(l) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7“