27.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1920

z dne 26. oktobra 2015

o izvajanju Uredbe (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1352/2014 z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu (1) in zlasti člena 15(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 26. februarja 2014 sprejel Resolucijo (v nadaljnjem besedilu: RVSZN) 2140 (2014), v skladu s katero je treba uvesti omejitve potovanja za osebe, ki jih odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 19 RVSZN 2140 (2014), (v nadaljnjem besedilu: odbor) uvrsti na seznam, ter zamrzniti sredstva in premoženje teh oseb.

(2)

Odbor je 7. novembra 2014 na podlagi meril iz odstavka 17 RVSZN 2140 (2014) na seznam uvrstil tri posameznike.

(3)

Svet je 18. decembra 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 1352/2014.

(4)

Odbor je 16. septembra 2015 spremenil podatke za eno osebo.

(5)

Uredbo (EU) št. 1352/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1352/2014 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 26. oktobra 2015

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 365, 19.12.2014, str. 60.


PRILOGA

Na seznamu oseb, subjektov in organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1352/2014 se vnos št. 5 pod poglavjem A. „Osebe“ nadomesti z naslednjim:

„5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh (tudi: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Naziv: nekdanji veleposlanik, nekdanji brigadir. Datum rojstva:25.7.1972. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: (a) jemenski potni list št. 17979, izdan na ime Ahmed Ali Abdullah Saleh (naveden spodaj v diplomatski identifikacijski številki št. 31/2013/20/003140); (b) jemenski potni list št. 02117777, izdan 8.11.2005 na ime Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; (c) jemenski potni list št. 06070777, izdan 3.12.2014 na ime Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Naslov: Združeni arabski emirati. Drugi podatki: Ima ključno vlogo pri omogočanju vojaškega prodora Hutijev. Izvaja dejavnosti, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Jemna. Ahmed Saleh je sin nekdanjega predsednika Republike Jemen, Alija Abdullaha Saleha. Ahmed Ali Abdullah Saleh prihaja z območja, znanega kot Bayt Al-Ahmar, ki se nahaja približno 20 km jugovzhodno od glavnega mesta, Sanaje. Diplomatska osebna izkaznica št. 31/2013/20/003140 na ime Ahmed Ali Abdullah Saleh, ki jo je 7.7.2013 izdalo ministrstvo za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov; trenutni status: preklicana. Datum uvrstitve na seznam ZN:14.4.2015.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ahmed Ali Saleh si prizadeva spodkopati oblast predsednika Hadija, onemogoča prizadevanja Hadija za vojaško reformo in ovira miren prehod Jemna v demokracijo. Imel je ključno vlogo pri omogočanju vojaškega prodora Hutijev. Od sredine februarja 2013 je Ahmed Ali Saleh brigadam republiške garde in neidentificiranim plemenskim šejkom izročil na tisoče novih pušk. To orožje je bilo najprej nabavljeno leta 2010 in nato shranjeno, da bi si z njim pozneje zagotovil zvestobo prejemnikov in politične koristi.

Potem ko je njegov oče Ali Abdullah Saleh, nekdanji predsednik Republike Jemen, leta 2011 odstopil s položaja predsednika Jemna, je Ahmed Ali Saleh obdržal svoj položaj poveljnika jemenske republiške garde. Po nekaj več kot letu ga je predsednik Hadi razrešil, vendar je imel velik vpliv v jemenski vojski tudi potem, ko ni bil več v poveljstvu. ZN so Alija Abdullaha Saleha uvrstili na seznam novembra 2014 na podlagi RVSZN 2140.“.