8.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 263/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1801

z dne 7. oktobra 2015

o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2015, zaradi prelova v preteklih letih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 105(1), (2) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ribolovne kvote za leto 2014 so bile določene z:

Uredbo Sveta (EU) št. 1262/2012 (2),

Uredbo Sveta (EU) št. 1180/2013 (3),

Uredbo Sveta (EU) št. 24/2014 (4) in

Uredbo Sveta (EU) št. 43/2014 (5).

(2)

Ribolovne kvote za leto 2015 so bile določene z:

Uredbo Sveta (EU) št. 1221/2014 (6),

Uredbo Sveta (EU) št. 1367/2014 (7),

Uredbo Sveta (EU) 2015/104 (8) in

Uredbo Sveta (EU) 2015/106 (9).

(3)

Kadar Komisija ugotovi, da je država članica presegla ribolovne kvote, ki so ji bile dodeljene, v skladu s členom 105(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 izvede odbitke od prihodnjih ribolovnih kvot navedene države članice.

(4)

Člen 105(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 določa, da se morajo ti odbitki izvesti v naslednjem letu ali letih z uporabo ustreznih množilnih količnikov, določenih v navedenih odstavkih.

(5)

Nekatere države članice so prekoračile svoje ribolovne kvote za leto 2014. Zato je primerno, da se za leto 2015 in po potrebi poznejša leta za prelovljene staleže izvedejo odbitki od ribolovnih kvot, ki so jim bile dodeljene.

(6)

Španija je v letu 2012 prelovila svojo kvoto za stalež škampa na območjih IX in X v vodah EU območja CECAF 34.1.1 (NEP/93411). Posledica tega prelova je bil odbitek v višini 75,45 tone za leto 2013, ki se je na zahtevo Španije porazdelil na tri leta z začetkom leta 2013. Preostali letni odbitek, ki velja za špansko kvoto staleža NEP/93411, znaša 19 ton v letu 2015, brez poseganja v morebitne nadaljnje prilagoditve kvote.

(7)

V Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 871/2014 (10) in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1360/2014 (11) so določeni odbitki od ribolovnih kvot za nekatere države in vrste za leto 2014. Vendar so bili za nekatere države članice odbitki, ki se uporabljajo za nekatere vrste, višji od njihovih razpoložljivih kvot za leto 2014 in se zato v navedenem letu niso mogli v celoti izvesti. Za zagotovitev, da se v teh primerih za zadevne staleže odbije celotna količina, bi bilo treba preostale količine upoštevati pri določanju odbitkov od kvot za leto 2015 in po potrebi od poznejših kvot.

(8)

Odbitki od ribolovnih kvot, ki so določeni s to uredbo, bi se morali uporabljati brez poseganja v odbitke od kvot za leto 2015 v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 165/2011 (12) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 185/2013 (13).

(9)

Ker so kvote izražene v tonah ali celih kosih, se količine, manjše od ene tone ali enega kosa, ne upoštevajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne kvote za leto 2015, določene v uredbah (EU) št. 1221/2014, (EU) št. 1367/2014, (EU) 2015/104 in (EU) 2015/106, se zmanjšajo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

2.   Odstavek 1 se uporablja brez poseganja v odbitke, določene v Uredbi (EU) št. 165/2011 in Izvedbeni uredbi (EU) št. 185/2013.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. oktobra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredbo Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (UL L 356, 22.12.2012, str. 22).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1180/2013 z dne 19. novembra 2013 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2014 uporabljajo v Baltskem morju (UL L 313, 22.11.2013, str. 4).

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 24/2014 z dne 10. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju (UL L 9, 14.1.2014, str. 4).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 1221/2014 z dne 10. novembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2015 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembah uredb (EU) št. 43/2014 in (EU) št. 1180/2013 (UL L 330, 15.11.2014, str. 16).

(7)  Uredba Sveta (EU) št. 1367/2014 z dne 15. decembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2015 in 2016 (UL L 366, 20.12.2014, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).

(9)  Uredba Sveta (EU) 2015/106 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju (UL L 19, 24.1.2015, str. 8).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 871/2014 z dne 11. avgusta 2014 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2014, zaradi prelova v preteklih letih (UL L 239, 12.8.2014, str. 14).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1360/2014 z dne 18. decembra 2014 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2014, zaradi prelova drugih staležev rib v preteklih letih in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 871/2014 glede količin, ki se odbijejo v prihodnjih letih (UL L 365, 19.12.2014, str. 106).

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 165/2011 z dne 22. februarja 2011 o odbitkih od nekaterih kvot za skušo, dodeljenih Španiji za leto 2011 in naslednja leta, zaradi prelova v letu 2010 (UL L 48, 23.2.2011, str. 11).

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 185/2013 z dne 5. marca 2013 o odbitkih od nekaterih ribolovnih kvot za skušo, dodeljenih Španiji za leto 2013 in naslednja leta, zaradi prelova v letu 2009 (UL L 62, 6.3.2013, str. 62).


PRILOGA

ODBITKI OD KVOT ZA STALEŽE RIB, KI SO BILI PRELOVLJENI

Država članica

Oznaka vrste

Oznaka območja

Ime vrste

Ime območja

Začetna kvota za leto 2014

Dovoljeni iztovori za leto 2014 (celotna prilagojena količina v tonah) (1)

Skupni ulov v letu 2014 (količina v tonah)

Poraba kvote, povezana z dovoljenim iztovorom (v %)

Prelov, povezan z dovoljenim iztovorom (količina v tonah)

Množilni količnik (2)

Dodatni množilni količnik (3)  (4)

Preostali odbitki iz leta 2014 (5)

Ostane za odbitek (6)

Odbitki za leto 2015 (količina v tonah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

raže

vode Unije območja VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

raže

vode Unije območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

trska

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

sled

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

sled

območji IV in VIId ter vode Unije območja IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

severna kozica

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

prava peščenka

vode Unije območja upravljanja prave peščenke 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

sluzoglavke

vode EU in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX in X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

sinja jadrovnica

Atlantski ocean

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

globokomorski morski psi

vode EU in mednarodne vode območij V, VI, VII, VIII in IX

0

0

3,039

n. r.

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij VIII in IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

grenlandska morska plošča

norveške vode območij I in II

/

0

22,685

n. r.

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

vahnja

VIIb-k, VIII, IX in X v vodah Unije območja CECAF 34.1.1

/

0

3,075

n. r.

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

škamp

IX in X v vodah Unije območja CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

druge vrste

norveške vode območij I in II

/

0

26,744

n. r.

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A + C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

raže

vode Unije območij VIII in IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

bela jadrovnica

Atlantski ocean

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

raže

vode Unije območja VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

raže

vode Unije območij IIa in IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

morski list

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

raže

vode Unije območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

grenlandska morska plošča

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

n. r.

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

sled

podrazdelek 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

/

0

1,655

n. r.

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

rdeči okun

norveške vode območij I in II

/

0

2,798

n. r.

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

navadni tun

Atlantski ocean, vzhodno od 45° Z, in Sredozemsko morje

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

vahnja

norveške vode območij I in II

/

0

26,816

n. r.

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

saj

norveške vode območij I in II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

raže

vode Unije območij VIII in IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

trska

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

trnež

vode Unije in mednarodne vode območij I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

0

0

1,027

n. r.

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

grenlandska morska plošča

grenlandske vode območij V in XIV

189,000

0

0

n. r.

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

norveški molič

IIIa; vode Unije območij IIa in IV

/

0

14,000

n. r.

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

morski list

VIIf in VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

raže

vode Unije območja VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

sinji mol

norveške vode območij II in IV

0

0

22,204

n. r.

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kvote, ki so na voljo državam članicam v skladu z ustreznimi uredbami o ribolovnih možnostih ob upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 354, 28.12.2013, str. 22), prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (UL L 115, 9.5.1996, str. 3) ali ponovnih dodelitev in odbitkov od ribolovnih možnosti v skladu s členoma 37 in 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

(2)  Kot določa člen 105(2) Uredbe (ES) št. 1224/2009. Odbitek, ki je enak prelovu × 1,00, se uporablja v vseh primerih prelova, ki je enak ali manjši od 100 ton.

(3)  Kot določa člen 105(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

(4)  Črka „A“ pomeni, da se uporablja dodatni množilni količnik 1,5 zaradi zaporednega prelova v letih 2012, 2013 in 2014. Črka „C“ pomeni, da se uporablja dodatni množilni količnik 1,5, ker za stalež velja večletni načrt.

(5)  Preostale količine, ki jih ni bilo mogoče odšteti v letu 2014 v skladu z Uredbo (EU) št. 871/2014, ker ni bilo na voljo kvot oziroma dovolj kvot.

(6)  Preostale količine prelova v letih pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 1224/2009, ki jih ni mogoče odšteti od drugega staleža.

(7)  Na zahtevo Španije se je povračilo iz leta 2013 porazdelilo na tri leta.

(8)  Ta količina ni več na voljo po zahtevku Združenega kraljestva za prenos, ki je bil predložen v skladu z Uredbo (ES) št. 847/96 in se po Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/1170 (UL L 189, 17.7.2015, str. 2) ne uporablja več.