1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/18


UREDBA SVETA (EU) 2015/1327

z dne 31. julija 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2010/413/SZVP.

(2)

Svet je 31. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1336 (3) o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP, ki določa določene ukrepe v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2231(2015), ki potrjuje skupni celoviti načrt ukrepanja glede iranskega jedrskega vprašanja in ukrepih, ki se sprejmejo v skladu z navedenim načrtom.

(3)

RVSZN 2231 (2015) predvideva predvsem, da se ukrepi, ki so bili uvedeni z RVSZN 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), pod določenimi pogoji ne uporabljajo za dejavnosti držav, ki sodelujejo v skupnem celovitem načrtu ukrepanja, ali držav članic ZN, ki delujejo usklajeno z njimi, ki so neposredno povezane s spremembo dveh kaskad v objektu v Fordowu za proizvodnjo stabilnih izotopov, z izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran ali s posodobitvijo reaktorja v Araku na osnovi dogovorjene zasnove in posledično dogovorjene končne oblike takšnega reaktorja.

(4)

RVSZN 2231 (2015) nadalje določa, da se ukrepi, ki so bili uvedeni z RVSZN 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), ne uporabljajo v obsegu, ki je pod določenimi pogoji potreben za izvajanje prenosov in dejavnosti, ki se nanašajo na izvajanje določenih zavez v zvezi z jedrskimi vprašanji iz skupnega celovitega načrta ukrepanja, ki so potrebni za pripravo izvajanja skupnega celovitega načrta ukrepanja ali ki jih je določil odbor Varnostnega sveta ZN, ustanovljen v skladu z RVSZN 1737 (2006) v skladu s cilji RVSZN 2231 (2015).

(5)

Za izvajanje teh ukrepov je potreben regulativni ukrep na ravni Unije zlasti zaradi zagotovitve njihove enotne uporabe s strani gospodarskih subjektov v vseh državah članicah.

(6)

Uredbo (EU) št. 267/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EU) št. 267/2012 se vstavita naslednja člena:

„Člen 43b

1.   Ne glede na druge določbe te uredbe lahko pristojni organi odobrijo dobavo, prodajo ali prenos predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije ter zagotavljanje kakršne koli povezane tehnične pomoči, usposabljanja, finančne pomoči, naložb, posredniških ali drugih storitev, če menijo, da so neposredno povezani:

(a)

s spremembo dveh kaskad v objektu v Fordowu za proizvodnjo stabilnih izotopov;

(b)

z izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran; ali

(c)

s posodobitvijo reaktorja v Araku na osnovi dogovorjene zasnove in posledično dogovorjene končne oblike takšnega reaktorja.

2.   Pristojni organ z izdajo dovoljenja v skladu z odstavkom 1 zagotovi, da:

(a)

se vse dejavnosti izvajajo strogo v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja z dne 14. julija 2015;

(b)

so, če je to primerno, izpolnjene zahteve iz pododstavka 22(c) RVSZN 2231 (2015); in

(c)

je pridobil in je zmožen učinkovito uveljavljati pravico do preverjanja končne uporabe in mesta končne uporabe katerega koli dobavljenega predmeta.

3.   Zadevne države članice obvestijo:

(a)

Odbor za sankcije in skupno komisijo, ko se ta oblikuje, če je to primerno, deset dni pred izdajo dovoljenja;

(b)

IAEA v desetih dneh od dobave, prodaje ali prenosa, v primeru dobavljenih predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije iz pododstavka 22(e) RVSZN 2231 (2015).

4.   Zadevna država članica o svoji nameri, da bo zagotovila odobritev iz tega člena obvesti druge države članice in Komisijo vsaj deset dni pred odobritvijo.

Člen 43c

1.   Ne glede na druge določbe te uredbe lahko pristojni organi za vsak posamezni primer odobrijo prenose in dejavnosti, v kolikor je to potrebno za njihovo izvajanje, ki so:

(a)

neposredno povezani z izvajanjem ukrepov povezanih z jedrskimi vprašanji iz odstavkov 15.1 do 15.11 Priloge V skupnega celovitega načrta ukrepanja;

(b)

se zahtevajo za pripravo na izvajanje skupnega celovitega načrta ukrepanja; ali

(c)

glede na ugotovitve Odbora za sankcije, če je to primerno, skladni s cilji RVSZN 2231 (2015).

2.   Zadevne države članice, če je to primerno, predlagane odobritve predložijo v odobritev Odboru za sankcije.

3.   Zadevna država članica o svoji nameri, da zagotovi odobritev iz tega člena obvesti druge države članice in Komisijo vsaj deset dni pred odobritvijo.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, 24.3.2012, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1336 z dne 31. julija 2015 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (glej stran 66 tega uradnega lista).