10.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1114

z dne 9. julija 2015

o izdaji dovoljenja za L-valin, ki ga proizvaja Escherichia coli, kot krmni dodatek za vse živalske vrste in o spremembi Uredbe (ES) št. 403/2009 ter izvedbenih uredb (EU) št. 848/2014 in (EU) št. 1236/2014

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) in člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in spremembo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 sta bila vložena dva zahtevka za izdajo dovoljenja za L-valin. Navedenima zahtevkoma so bili priloženi podatki in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za L-valin, ki ga proizvaja Escherichia coli NITE SD 00066, in L-valin, ki ga proizvaja Escherichia coli NITE BP-01755, kot krmni dodatek za vse živalske vrste ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 9. decembra 2014 (2) in 29. aprila 2015 (3) ugotovila, da L-valin, ki ga proizvajata Escherichia coli NITE SD 00066 in Escherichia coli NITE BP-01755, pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da se šteje za učinkovit vir esencialne aminokisline L-valin v prehrani živali. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena navedene snovi je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

L-valin je bil dovoljen kot nutritivni krmni dodatek z Uredbo Komisije (ES) št. 403/2009 (4) ter izvedbenima uredbama Komisije (EU) št. 848/2014 (5) in (EU) št. 1236/2014 (6). Da bi pojasnili, da imata ta dodatka enako čistost in ne vsebujeta ostankov mikroorganizmov, ki ju proizvajajo, bi bilo treba kljub temu, da ju proizvajajo različni mikroorganizmi, njuni identifikacijski številki uskladiti.

(7)

Posledično je zahteva po navedbi L-valina in njegove identifikacijske številke na oznaki posamičnih krmil in krmnih mešanic zastarela.

(8)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 403/2009 ter izvedbeni uredbi (EU) št. 848/2014 in (EU) št. 1236/2014 ustrezno spremeniti.

(9)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „aminokisline, njihove soli in analogi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembi Uredbe (ES) št. 403/2009

Priloga k Uredbi (ES) št. 403/2009 se spremeni:

1.

v prvem stolpcu se besedilo „3c3.7.1“ nadomesti z besedilom „3c370“;

2.

v devetem stolpcu se črta drugi odstavek.

Člen 3

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 848/2014

V devetem stolpcu Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 848/2014 se črta drugi odstavek.

Člen 4

Spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1236/2014

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1236/2014 se spremeni:

1.

v prvem stolpcu se besedilo „3c369“ nadomesti z besedilom „3c370“;

2.

v devetem stolpcu se črta tretji odstavek.

Člen 5

Prehodni ukrepi

1.   L-valin, dovoljen z Uredbo (ES) št. 403/2009 ter izvedbenima uredbama (EU) št. 848/2014 in (EU) št. 1236/2014, in premiksi, ki ga vsebujejo, proizvedeni in označeni pred 30. januarjem 2016 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 30. julijem 2015, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo snov iz odstavka 1, proizvedeni in označeni pred 30. julijem 2016 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 30. julijem 2015, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog. Kar zadeva krmo za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane, se obdobje za proizvodnjo in označevanje iz prvega stavka zaključi 30. julija 2017.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(1):3965.

(3)  EFSA Journal 2015; 13(5):4110.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 403/2009 z dne 14. maja 2009 o izdaji dovoljenja za pripravek L-valin kot krmnega dodatka (UL L 120, 15.5.2009, str. 3).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 848/2014 z dne 4. avgusta 2014 o izdaji dovoljenja za L-valin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum, kot krmni dodatek za vse živalske vrste in o spremembi Uredbe (ES) št. 403/2009 v zvezi z označevanjem krmnega dodatka L-valin (UL L 232, 5.8.2014, str. 13).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1236/2014 z dne 18. novembra 2014 o izdaji dovoljenja za L-valin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum (DSM 25202), kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 332, 19.11.2014, str. 26).


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: aminokisline, njihove soli in analogi

3c370

L-valin

Sestava dodatka

L-valin s čistostjo najmanj 98 % (na osnovi suhe snovi)

Lastnosti aktivne snovi

L-valin ((2S)-2-amino-3-metilbutanojska kislina), ki se proizvaja s fermentacijo z Escherichia coli NITE SD 00066 ali Escherichia coli NITE BP-01755

Kemijska formula: C5H11NO2

št. CAS: 72-18-4

Analitska metoda  (1)

Za določanje L-valina v krmnem dodatku: monografija o L-valinu iz Food Chemical Codex.

Za določanje valina v premiksih, krmnih mešanicah in posamičnih krmilih:

ionska kromatografija v povezavi z derivatizacijo po koloni in spektrofotometrično detekcijo (HPLC/VIS) – Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 (2).

vse vrste

 

 

1.

Na označbi mora biti navedena vsebnost vlage.

2.

Za varnost uporabnika: pri ravnanju z dodatkom je treba nositi zaščito za dihala ter zaščitna očala in rokavice.

30. julij 2025


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  UL L 54, 26.2.2009, str. 1.