2.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 135/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/852

z dne 27. marca 2015

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s primeri neizpolnjevanja pravil in primeri resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka plačila ali začasno ustavitev plačil v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 102 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Doseganje ciljev skupne ribiške politike (SRP) ne bi smelo biti ogroženo zaradi držav članic, ki kršijo pravila SRP. V skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je finančna pomoč iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) pogojena s spoštovanjem pravil SRP s strani držav članic. Posledica neskladnosti s pravili SRP s strani držav članic je lahko prekinitev ali začasna ustavitev izplačil ali finančni popravek finančne pomoči Unije v okviru SRP.

(2)

Člen 83(1) in člen 142(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določata pogoje, pod katerimi se lahko odredi prekinitev roka izplačila oziroma začasna ustavitev izplačil. Ta dva člena predvidevata, da lahko pravila za posamezne sklade za ESPR določajo posebno podlago za prekinitev ali začasno ustavitev, vezano na neizpolnjevanje pravil, ki se uporabljajo v okviru SRP.

(3)

Kadar država članica ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze, na podlagi katerih bi bilo verjetno takšno neizpolnjevanje obveznosti, je Komisiji kot previdnostni ukrep dovoljeno, da prekine roke za plačila v skladu s členom 100 Uredbe (EU) št. 508/2014, da se zavarujejo finančni interesi Unije in njenih davkoplačevalcev.

(4)

Poleg prekinitve roka za plačila in za preprečitev tveganja izplačila neupravičenih odhodkov ima Komisija možnost, da začasno ustavi plačila v primeru hude kršitve pravil SRP v skladu s členom 101 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(5)

Finančne posledice, naložene državam članicam, če te kršijo pravila SRP, bi morale biti sorazmerne z naravo, težo, trajanjem in ponavljanjem kršitev.

(6)

Za zagotovitev pravne varnosti za države članice, ki izvajajo operativne programe v okviru ESPR, je treba opredeliti primere neizpolnjevanja pravil SRP, bistvenih za ohranjanje morskih bioloških virov, ki lahko povzročijo prekinitev roka za plačilo ali začasno ustavitev plačil v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014. Ti primeri so namenjeni izvajanju Uredbe (EU) št. 508/2014 in člena 41 Uredbe (EU) št. 1380/2013 brez poseganja v kakršne koli druge kazni, ki jih nalagajo pravila SRP.

(7)

Primere neizpolnjevanja pravil SRP, ki so bistvena za ohranjanje morskih bioloških virov, bi bilo treba obravnavati kot resne, če država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja, ki povzroča prekinitev roka za plačilo.

(8)

Pred prekinitvijo ali začasno ustavitvijo plačil mora Komisija sprejeti izvedbene akte v skladu s členom 100(2) in členom 101(2) Uredbe (EU) št. 508/2014, ki bodo podrobneje opredelili neizpolnjevanje obveznosti držav članic v skladu s pravili SRP, kar lahko vpliva na odhodke, za katere se zahteva vmesno plačilo.

(9)

Glede na to, da je pomembno zagotoviti usklajeno in enako obravnavo gospodarskih subjektov v vseh državah članicah od samega začetka programskega obdobja, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Primeri neizpolnjevanja obveznosti

Primeri neizpolnjevanja obveznosti države članice v okviru skupne ribiške politike (SRP), ki lahko povzročijo prekinitev roka plačila za zahtevek za vmesno plačilo v skladu s členom 100 Uredbe (EU) št. 508/2014, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Primeri resnega neizpolnjevanja obveznosti

Primeri resnega neizpolnjevanja obveznosti države članice v okviru SRP, ki lahko povzročijo začasno ustavitev plačil v skladu s členom 101 Uredbe (EU) št. 508/2014, so navedeni v Prilogi k tej uredbi, če poleg tega velja, da:

(a)

povzročijo prekinitev roka plačila za zahtevek za vmesno plačilo v skladu s členom 100 Uredbe (EU) št. 508/2014 in

(b)

država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja v obdobju prekinitve roka plačila v povezavi s takimi primeri.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).


PRILOGA

Kategorija 1:   Država članica ni prispevala k ciljem Skupne ribiške politike iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki so bistveni za ohranjanje morskih bioloških virov

1.1

Država članica ni zagotovila upoštevanja ribolovnih možnosti, ki so bile dodeljene državi članici v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

1.2

Država članica ni izpolnila zahtev, ki so določene z različnimi vrstami ohranitvenih ukrepov, navedenimi v členu 7 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Kategorija 2:   Država članica ni izpolnila mednarodnih obveznosti glede ohranjanja

2.1

Država članica ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Kategorija 3:   Država članica ni zagotovila, da je flota v ravnovesju z naravnimi viri

3.1

Država članica ni predložila poročila o ravnovesju med ribolovno zmogljivostjo flote in ribolovnimi možnostmi v skladu z vsemi zahtevami iz člena 22(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

3.2

Država članica ni izvedla akcijskega načrta v skladu s členom 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013, če se takšen načrt vključi v poročilo, ki se predloži vsako leto.

3.3

Država članica ni zagotovila predhodnega umika zadevnih dovoljenj za gospodarski ribolov in dovoljenj za ribolov v primeru ribolovne zmogljivosti, umaknjene z javnimi financami, zmogljivost pa se ne nadomesti, kot je navedeno v členu 22(5) in (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

3.4

Država članica ni zagotovila, da ribolovna zmogljivost nikoli ne preseže zgornjih mej, kot je določeno v členu 22(7) in Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1380/2013.

3.5

Država članica ni izvedla sistema vstopa/izstopa v skladu z zahtevami iz člena 23 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

3.6

Država članica ni upravljala registra ribiških flot v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in Uredbo Komisije (ES) št. 26/2004 (1).

Kategorija 4:   Država članica ni izvedla okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013, kot je natančneje določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 199/2008  (2) , kar vodi v pomanjkanje informacij o naravnih virih

4.1

Država članica ni zbrala in upravljala bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov, potrebnih za upravljanje ribištva, kot je določeno v členih 4, 13 in 17 Uredbe (ES) št. 199/2008.

4.2

Država članica ni predložila letnega poročila o izvajanju nacionalnih programov zbiranja podatkov in tega poročila ni objavila, kot je določeno v členu 7 Uredbe (ES) št. 199/2008.

4.3

Država članica ni zagotovila nacionalne uskladitve upravljanja in uporabe znanstvenih podatkov za upravljanje ribištva, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 199/2008.

4.4

Država članica ni uskladila dejavnosti zbiranja podatkov z drugimi državami članicami v isti regiji, kot je določeno v členu 5 Uredbe (ES) št. 199/2008.

4.5

Država članica ni pravočasno predložila podatkov končnim uporabnikom v skladu s členoma 18 in 20 Uredbe (ES) št. 199/2008.

Kategorija 5:   Država članica ni uporabila učinkovitega sistema nadzora in izvrševanja

5.1

Država članica ni spoštovala splošnih načel nadzora in izvrševanja v skladu z naslovom II Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (3).

5.2

Država članica ni zagotovila spoštovanja splošnih pogojev za dostop do voda in virov v skladu z naslovom III Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.3

Država članica ni nadzirala trženja, da bi zagotovila učinkovito sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, v skladu z naslovom V Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.4

Država članica ni izvedla učinkovitega nadzorovanja in inšpekcijskih pregledov ter zagotovila sistematičnega in ustreznega izvrševanja v zvezi s kršitvami pravil SRP v skladu z naslovi VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.5

Država članica ni vzpostavila in izvedla nacionalnih programov nadzora v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in, kadar je to primerno, izvedla posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih je vzpostavila Komisija, v skladu z naslovom IX navedene uredbe.

5.6

Država članica ni sodelovala s Komisijo, da bi olajšala izpolnjevanje nalog uradnikov Komisije v času njihovih misij preverjanj, neodvisnih inšpekcijskih pregledov in revizij v skladu z naslovom X Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.7

Država članica ni izvedla ukrepov Komisije, kot so akcijski načrti in drugi ukrepi, s katerimi se zagotovi, da države članice izpolnjujejo cilje SRP v skladu z naslovom XI Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.8

Država članica ni izpolnila zahtev glede analize, potrjevanja, dostopa in izmenjave podatkov in informacij v skladu z naslovom XII Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.9

Država članica ni nadzirala izvajanja učinkovitega sistema potrdil o ulovu, kot je določeno tudi v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (4).

5.10

Država članica ni ukrepala v zvezi z domnevnimi ali prijavljenimi nezakonitimi, neprijavljenimi in nereguliranimi (IUU) ribolovnimi dejavnostmi v skladu s členom 26(3) ter členoma 39 in 40 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

Kategorija 6:   Država članica ni vzpostavila in vodila delujočega sistema učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni

6.1

Država članica v primeru kršitve ni uradno obvestila države članice zastave, države članice, katere državljan je kršitelj, ali katere koli druge države članice, ki se zanima za nadaljnje ukrepe za zagotovitev spoštovanja pravil v skladu s členom 89(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

6.2

Država članica ni sprejela takojšnjih ukrepov v skladu s členom 91 Uredbe (ES) št. 1224/2009, da bi kapitanom ribiških plovil ali drugim fizičnim osebam in pravnim osebam, ki jih je zalotila pri dejanju, preprečila nadaljnjo hudo kršitev.

6.3

Država članica ni vzpostavila meril za določitev resnosti kršitve pravil SRP v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

6.4

Država članica ni zagotovila sistematične uporabe učinkovitih sankcij v primeru kršitev pravil SRP in ravni sankcij, ki bi bila dovolj stroga in sorazmerna resnosti takšnih kršitev, da se zagotovi odvračanje in storilcem učinkovito odvzamejo vsaj gospodarske koristi, pridobljene s kršitvijo, v skladu z naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009.

6.5

Država članica ni uporabila sistema točk za hude kršitve imetnikov dovoljenj za gospodarski ribolov in kapitanov v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

6.6

Država članica ni vzpostavila in ustrezno upravljala nacionalnega registra kršitev v skladu s členom 93 Uredbe (ES) št. 1224/2009.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 60, 5.3.2008, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).