31.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/13


UREDBA (EU) 2015/534 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. marca 2015

o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(1), člena 4(3), člena 6(2), člena 6(5)(d) in člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (2) ter zlasti člena 21(1), člena 140 in člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za kreditne institucije veljajo zahteve za redno poročanje, kakor so določene v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) (imenovana tudi: CRR) ter Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014 (4). Informacije, ki se poročajo, zbira ECB v skladu s Sklepom ECB/2014/29 (5). Ta uredba dopolnjuje Sklep ECB/2014/29 s podrobnejšo določitvijo zahtev v zvezi s poročanjem nadzorniških finančnih informacij.

(2)

Izvedbena uredba (EU) št. 680/2014 določa enotne zahteve za vse institucije, za katere velja Uredba (EU) št. 575/2013, v zvezi z nadzorniškim poročanjem pristojnim organom za področja, ki so določena v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014. Eno od teh področij so finančne informacije na konsolidirani podlagi. V skladu s členom 99(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 je poročanje nadzorniških finančnih informacij na konsolidirani podlagi obvezno za kreditne institucije, ki svoje konsolidirane računovodske izkaze pripravljajo skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Predložitev nadzorniških finančnih informacij, ki so obvezne v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014 in se nanašajo na pomembne in manj pomembne nadzorovane subjekte, s strani pristojnih nacionalnih organov ECB trenutno poteka v skladu s Sklepom ECB/2014/29 in bi se morala nespremenjeno nadaljevati, saj tega vsebina te uredbe ne zajema.

(3)

Uporaba diskrecijske pravice iz člena 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, da se od kreditnih institucij za nadzorniško poročanje zahteva uporaba mednarodnih računovodskih standardov, kakor se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ni del vsebine te uredbe. Ob upoštevanju člena 150 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) ostanejo pretekle odločitve pristojnih nacionalnih organov o uporabi ali neuporabi te diskrecijske pravice v veljavi nespremenjene.

(4)

V skladu s členom 99(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 je za to, da kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo mednarodne računovodske standarde, kakor se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, poročajo nadzorniške finančne informacije na konsolidirani podlagi, potrebna odločitev pristojnega organa o razširitvi tega poročanja. ECB bi morala sprejeti tudi odločitev o razširitvi zahteve po predložitvi nadzorniških finančnih informacij na pomembne nadzorovane skupine, ki za nadzorniško poročanje v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo Uredbo (ES) št. 1606/2002.

(5)

V skladu s členom 99(6) Uredbe (EU) št. 575/2013 je za to, da kreditne institucije, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi Sveta 86/635/EGS (7), poročajo nadzorniške finančne informacije na konsolidirani podlagi, potrebna predhodna odločitev pristojnega organa o razširitvi tega poročanja. ECB bi morala sprejeti tudi odločitev o razširitvi zahteve po predložitvi nadzorniških finančnih informacij na pomembne nadzorovane skupine, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS. Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim bančnim organom v skladu s členom 99(6) Uredbe (ES) št. 575/2013.

(6)

Izvedbena uredba (EU) št. 680/2014 določa enotne zahteve za nadzorniško poročanje v zvezi s področji, ki so del njenega področja uporabe. V skladu s členom 99(5) in (6) Uredbe (EU) št. 575/2013 ureja Izvedbena uredba (EU) št. 680/2014 samo nadzorniške finančne informacije na konsolidirani podlagi. Poročanje nadzorniških finančnih informacij na posamični podlagi je zunaj njenega področja uporabe; zato lahko pristojni organi predpišejo zahteve za poročanje nadzorniških finančnih informacij na posamični podlagi. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi primerljivih finančnih informacij za pomembne in manj pomembne nadzorovane subjekte bi morala ta uredba določiti nadzorniške finančne informacije, ki jih morajo pomembni in manj pomembni nadzorovani subjekti poročati pristojnim nacionalnim organom na posamični podlagi. Pristojni nacionalni organi bi morali te informacije nato predložiti ECB v skladu s členom 140(3) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

(7)

V skladu s členom 40 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (8) lahko pristojni organi držav članic gostiteljic zahtevajo, da jim vse kreditne institucije, ki imajo podružnice na njihovem ozemlju, redno poročajo o svojih dejavnostih v teh državah članicah gostiteljicah. V skladu s členom 2(20) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) so podružnice, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, nadzorovani subjekti. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi primerljivih finančnih informacij za pomembne nadzorovane subjekte bi morala ta uredba določiti informacije, ki jih morajo podružnice, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, poročati pristojnim nacionalnim organom. Pristojni nacionalni organi bi morali te informacije nato predložiti ECB v skladu s členom 140(3) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

(8)

Člen 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da ima ECB nadzorniška pooblastila v zvezi s kreditnimi institucijami, finančnimi holdingi ali mešanimi finančnimi holdingi ali podružnicami s sedežem v sodelujočih državah članicah, ki so jih ustanovile kreditne institucije s sedežem v nesodelujočih državah članicah. Podružnice, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v tretji državi, zato ne sodijo v okvir nadzorniških nalog, prenesenih na ECB. Posledično za te podružnice ne bi smele veljati zahteve za poročanje iz te uredbe. Poleg tega bi bilo treba iz teh zahtev za poročanje izključiti podružnice, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija iz druge sodelujoče države članice, saj je namen, da se te zahteve uporabijo na ravni nadzorovanega subjekta, ki je podružnico ustanovil.

(9)

Zahteve, določene v tej uredbi v zvezi s pomembnimi in manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti, vključno s podružnicami, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, bi morale biti usmerjene v zagotovitev, da bodo ti nadzorovani subjekti pristojnim nacionalnim organom poročali skupen minimalen niz informacij, in ne v naložitev enotnih zahtev za poročanje. Morda je primerno, da pristojni nacionalni organi zbirajo potrebne minimalne informacije kot del širšega okvira za poročanje, ki ga vzpostavijo v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

(10)

Za izvajanje nalog ECB je potrebno prejemanje finančnih informacij od manj pomembnih nadzorovanih skupin, ki svojih konsolidiranih računovodskih izkazov ne pripravljajo skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002. Ta uredba bi morala zato določiti nadzorniške finančne informacije, ki jih morajo take skupine poročati pristojnim nacionalnim organom. Zlasti je treba določiti obliko, pogostost, referenčne datume in obdobja za predložitev ter roke, ki se nanašajo na predložitev zadevnih informacij. Te zahteve bi morale biti usmerjene v zagotovitev, da bodo te nadzorovane skupine pristojnim nacionalnim organom poročale skupen minimalen niz informacij, in ne v naložitev enotnih zahtev za poročanje.

(11)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in členom 21 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) velja za ECB in pristojne nacionalne organe obveznost izmenjave informacij. Brez poseganja v pooblastila ECB, na podlagi katerih ta neposredno prejema informacije, ki jih poročajo kreditne institucije, ali ima do teh informacij ves čas neposreden dostop, bi morali pristojni nacionalni organi ECB zagotavljati zlasti vse informacije, ki jih ta potrebuje za opravljanje nalog, ki so nanjo prenesene z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

(12)

V skladu s členom 2(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 se lahko institucijam dovoli, da za poročanje nadzorniških finančnih informacij na konsolidirani podlagi uporabijo računovodsko leto, ki se razlikuje od koledarskega. Tudi ta uredba bi morala omogočati, da se za tako poročanje uporabi računovodsko leto, ki se razlikuje od koledarskega.

(13)

ECB je opravila javno posvetovanje o tej uredbi ter preučila morebitne stroške in koristi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

VSEBINA IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa zahteve v zvezi s poročanjem nadzorniških finančnih informacij, ki jih pristojnim nacionalnim organom predložijo:

(a)

pomembne nadzorovane skupine, ki za nadzorniško poročanje v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo mednarodne računovodske standarde v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, vključno z vsemi njihovimi podskupinami;

(b)

pomembne nadzorovane skupine, razen tistih iz točke (a), za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, vključno z vsemi njihovimi podskupinami;

(c)

pomembni nadzorovani subjekti, vključno s podružnicami, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici;

(d)

pomembne nadzorovane skupine v zvezi s podrejenimi družbami s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi;

(e)

manj pomembne nadzorovane skupine, ki za nadzorniško poročanje v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo mednarodne računovodske standarde v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, vključno z vsemi njihovimi podskupinami;

(f)

manj pomembne nadzorovane skupine, razen tistih iz točke (e), za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, vključno z vsemi njihovimi podskupinami;

(g)

manj pomembni nadzorovani subjekti, vključno s podružnicami, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici.

2.   Kot izjema od členov 7 in 14 nadzorovanim subjektom, ki jim je bilo odobreno odstopanje v zvezi z uporabo bonitetnih zahtev na posamični podlagi v skladu s členom 7 ali 10 Uredbe (EU) št. 575/2013, ni treba poročati nadzorniških finančnih informacij v skladu s to uredbo.

3.   Kadar pristojni organi, vključno z ECB, od institucij zahtevajo, da izpolnjujejo obveznosti, določene v delih od 2 do 4 in delih od 6 do 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 ter v naslovu VII Direktive 2013/36/EU na subkonsolidirani podlagi v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) št. 575/2013, izpolnjujejo institucije zahteve, določene v tej uredbi, na subkonsolidirani podlagi.

4.   Pristojni nacionalni organi in/ali nacionalne centralne banke lahko uporabijo podatke, zbrane na podlagi te uredbe, za katere koli druge naloge.

5.   Ta uredba ne vpliva na računovodske standarde, ki jih uporabljajo nadzorovane skupine in nadzorovani subjekti v svojih konsolidiranih računovodskih izkazih ali letnih računovodskih izkazih, niti ne spreminja računovodskih standardov, ki se uporabljajo za nadzorniško poročanje. Ker nadzorovane skupine in nadzorovani subjekti uporabljajo različne računovodske standarde, je treba predložiti samo informacije v zvezi s pravili za vrednotenje, vključno z metodami za ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja, ki obstajajo v zadevnih računovodskih standardih in jih dejansko uporablja zadevna nadzorovana skupina ali zadevni nadzorovani subjekt. Za ta namen so za nadzorovane skupine in nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, določene posebne predloge za poročanje. Podatkovnih točk v predlogah, ki se ne uporabljajo za zadevne nadzorovane subjekte, ni treba poročati.

6.   Podružnice, ki jo v sodelujoči državi članici ustanovi kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, lahko informacije, ki se zahtevajo po tej uredbi, predloži zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu preko kreditne institucije, ki jih je ustanovila.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), razen če je določeno drugače, skupaj z naslednjimi opredelitvami pojmov:

(1)

„MRS“ in „MSRP“ pomenita „Mednarodne računovodske standarde“ in „Mednarodne standarde za poročanje o finančnem položaju“, kakor so navedeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002;

(2)

„podrejena družba“ pomeni podrejeno družbo, kakor je opredeljena v členu 4(1)(16) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki je kreditna institucija v smislu člena 4(1)(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(3)

„podskupina“ pomeni skupino, katere nadrejena oseba sama ni podrejena oseba druge institucije, ki je pridobila dovoljenje v isti sodelujoči državi članici, ali finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga s sedežem v isti sodelujoči državi članici;

(4)

„konsolidirana podlaga“ pomeni konsolidirano podlago, kot je opredeljena v členu 4(1)(48) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(5)

„subkonsolidirana podlaga“ pomeni subkonsolidirano podlago, kot je opredeljena v členu 4(1)(49) Uredbe (EU) št. 575/2013.

Člen 3

Sprememba statusa nadzorovanega subjekta ali nadzorovane skupine

1.   Za namene te uredbe se nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina razvrstita kot pomembna 18 mesecev po tem, ko jima je bila uradno sporočena odločitev iz člena 45(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17). Informacije v skladu z delom II te uredbe poročata kot pomemben nadzorovani subjekt ali pomembna nadzorovana skupina na prvi referenčni datum po tem, ko sta bila razvrščena kot pomembna.

2.   Za namene te uredbe se nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina razvrstita kot manj pomembna, ko jima je uradno sporočena odločitev iz člena 46(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17). Po tem začneta poročati informacije v skladu z delom III te uredbe.

NASLOV II

POMEMBNE NADZOROVANE SKUPINE IN POMEMBNI NADZOROVANI SUBJEKTI

POGLAVJE I

Pomembne nadzorovane skupine

Člen 4

Oblika in pogostost poročanja na konsolidirani podlagi ter referenčni datumi in datumi predložitve za pomembne nadzorovane skupine, ki za nadzorniško poročanje v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo MSRP

V skladu s členom 99(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 pomembne nadzorovane skupine, ki za nadzorniško poročanje v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, poročajo nadzorniške finančne informacije, kakor je določeno v členih 2, 3 in 10 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, na konsolidirani podlagi. Njihove podskupine, ki za nadzorniško poročanje uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, prav tako poročajo nadzorniške finančne informacije, kakor je določeno v členih 2, 3 in 10 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, na konsolidirani podlagi.

Člen 5

Oblika in pogostost poročanja na konsolidirani podlagi ter referenčni datumi in datumi predložitve za pomembne nadzorovane skupine, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS

V skladu s členom 99(6) Uredbe (EU) št. 575/2013 pomembne nadzorovane skupine, razen tistih iz člena 4, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, vključno z vsemi njihovimi podskupinami, poročajo nadzorniške finančne informacije, kakor je določeno v členih 2, 3 in 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, na konsolidirani podlagi.

POGLAVJE II

Pomembni nadzorovani subjekti

Člen 6

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za subjekte, ki niso del pomembne nadzorovane skupine

1.   Pomembni nadzorovani subjekti, ki niso del pomembne nadzorovane skupine in uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi. To velja tudi za podružnice, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici.

2.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 1 vključuje informacije, določene v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v navedenem členu.

3.   Pomembni nadzorovani subjekti, razen tistih iz odstavka 1, ki niso del pomembne nadzorovane skupine in za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, vključno s podružnicami, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu.

4.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 3 vključuje informacije, določene v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v navedenem členu.

5.   Informacije, določene v zgornjih odstavkih 2 in 4, vključujejo samo informacije, ki se nanašajo na:

(a)

sredstva, obveznosti, lastniški kapital, prihodke in odhodke, ki jih pripozna nadzorovani subjekt v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi;

(b)

zunajbilančne izpostavljenosti in dejavnosti, v katerih sodeluje nadzorovani subjekt;

(c)

posle, ki niso določeni v točkah (a) in (b) ter jih izvaja nadzorovani subjekt;

(d)

pravila za vrednotenje, vključno z metodami za ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja, ki obstajajo v veljavnih računovodskih standardih in jih dejansko uporablja nadzorovani subjekt.

6.   Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2 in 4, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 7

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za subjekte, ki so del pomembne nadzorovane skupine

1.   Pomembni nadzorovani subjekti, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ki so del pomembne nadzorovane skupine poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi. Nadzorniško finančno poročanje teh subjektov se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi I.

2.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

3.   Pomembni nadzorovani subjekti, razen tistih iz odstavka 1, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, in ki so del pomembne nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu.

4.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 3 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi I.

5.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

6.   Informacije iz odstavkov 1, 2, 4 in 5 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

7.   Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo podatke, ki jih je treba predložiti ECB in so določeni v odstavkih 1, 2, 4 in 5, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 8

Referenčni datumi in datumi predložitve za pomembne nadzorovane subjekte

1.   Informacije v zvezi s pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki so določene v členih 6 in 7, imajo naslednje referenčne datume:

(a)

za četrtletno poročanje 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december;

(b)

za polletno poročanje 30. junij in 31. december;

(c)

za letno poročanje 31. december.

2.   Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne koledarskega leta do referenčnega datuma.

3.   Kot izjema od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni nacionalni organi v primeru, kadar je pomembnim nadzorovanim subjektom dovoljeno pripravljati letne računovodske izkaze na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega, prilagodijo referenčne datume koncu računovodskega leta. Prilagojeni referenčni datumi so tri, šest, devet in dvanajst mesecev od začetka računovodskega leta. Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne računovodskega leta do referenčnega datuma.

4.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB informacije v zvezi s pomembnimi nadzorovanimi subjekti, določene v členih 6 in 7, do zaključka delovnega dne na naslednje datume predložitve:

(a)

za pomembne nadzorovane subjekte, ki niso del pomembne nadzorovane skupine, 40. delovni dan po referenčnem datumu, na katerega se nanašajo;

(b)

za pomembne nadzorovane subjekte, ki so del pomembne nadzorovane skupine, 55. delovni dan po referenčnem datumu, na katerega se nanašajo.

5.   Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo nadzorovani subjekti poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali te roke.

POGLAVJE III

Poročanje pomembnih nadzorovanih skupin glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi

Člen 9

Oblika in pogostost poročanja pomembnih nadzorovanih skupin glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi

1.   Nadrejene institucije s sedežem v nesodelujoči državi članici in institucije, ki jih obvladuje nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding v sodelujoči državi članici, zagotovijo, da se nadzorniške finančne informacije glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali v tretji državi poročajo zadevnim pristojnim nacionalnim organom na posamični podlagi na naslednji način:

(a)

za pomembne nadzorovane skupine, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, na najvišji ravni konsolidacije v sodelujoči državi članici, nadzorniško finančno poročanje vključuje informacije, določene v odstavku 1 Priloge II, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014;

(b)

za pomembne nadzorovane skupine, razen tistih, navedenih zgoraj, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, na najvišji ravni konsolidacije v sodelujoči državi članici, nadzorniško finančno poročanje vključuje informacije, določene v odstavku 2 Priloge II, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

2.   Kot izjema od odstavka 1 nadrejene osebe, navedene v tistem odstavku, ne poročajo finančnih informacij v zvezi s podrejenimi družbami, katerih skupna vrednost sredstev znaša 3 milijarde EUR ali manj. Za ta namen se skupna vrednost sredstev določi na podlagi meril, ki so določena v naslovu 3 dela IV Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

3.   Kadar posodobitev seznama nadzorovanih subjektov v skladu s poglavjem 3 naslova 2 dela IV Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) pokaže, da skupna vrednost sredstev podrejene družbe presega 3 milijarde EUR, se podrejena družba vključi v informacije, ki jih je treba poročati v skladu z odstavkom 1, na prvi referenčni datum po 18 mesecih od objave posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov. Kadar ta posodobitev pokaže, da znaša skupna vrednost sredstev podrejene družbe 3 milijarde EUR ali manj, nadrejena oseba začne poročati informacije v skladu z odstavkom 2 na prvi referenčni datum po objavi posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov.

Člen 10

Referenčni datumi in datumi predložitve za poročanje pomembnih nadzorovanih skupin glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi

1.   Informacije, določene v členu 9, se zbirajo z enakimi referenčnimi datumi kot nadzorniške finančne informacije v zvezi s povezano pomembno nadzorovano skupino. Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne računovodskega leta, ki se uporabi za poročanje finančnih informacij, do referenčnega datuma.

2.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB informacije v zvezi s podrejenimi družbami s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi, določene v členu 9, do zaključka delovnega dne na 55. delovni dan po referenčnem datumu, na katerega se nanašajo.

3.   Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo nadzorovani subjekti poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali ta rok.

NASLOV III

MANJ POMEMBNE NADZOROVANE SKUPINE IN MANJ POMEMBNI NADZOROVANI SUBJEKTI

POGLAVJE I

Manj pomembne nadzorovane skupine

Člen 11

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za manj pomembne nadzorovane skupine

1.   Manj pomembne nadzorovane skupine, ki za nadzorniško poročanje v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, vključno z vsemi njihovimi podskupinami, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi.

2.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 1 Priloge I.

3.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

4.   Manj pomembne nadzorovane skupine, razen tistih iz odstavka 1, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu. To nadzorniško finančno poročanje se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 2 Priloge I.

5.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

6.   Kot izjema od odstavkov 4 in 5 poročanje finančnih informacij v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi skupinami, katerih skupna vrednost sredstev znaša 3 milijarde EUR ali manj, vključuje kot skupni minimalni niz informacije, določene v Prilogi III, namesto informacij, določenih v odstavku 4 tega člena. Za ta namen je skupna vrednost sredstev nadzorovanih skupin vrednost, ki se uporabi za določitev, ali je nadzorovani subjekt pomemben na podlagi velikosti, v skladu z delom IV naslova III Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

7.   Kadar posodobitev seznama nadzorovanih subjektov v skladu z delom IV naslova II poglavja 3 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) pokaže, da skupna vrednost sredstev manj pomembne nadzorovane skupine presega 3 milijarde EUR, ta skupina začne poročati informacije v skladu z odstavkoma 4 in 5 na prvi referenčni datum po 18 mesecih od objave posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov. Kadar ta posodobitev pokaže, da znaša skupna vrednost sredstev manj pomembne nadzorovane skupine 3 milijarde EUR ali manj, ta skupina začne poročati informacije v skladu z odstavkom 6 na prvi referenčni datum po objavi posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov.

8.   Informacije iz odstavkov 2, 3, 4, 5 in 6 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

9.   Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2, 3, 4, 5 in 6, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 12

Referenčni datumi in datumi predložitve za manj pomembne nadzorovane skupine

1.   Informacije v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi skupinami, ki so določene v členu 11, imajo naslednje referenčne datume:

(a)

za četrtletno poročanje 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december;

(b)

za polletno poročanje 30. junij in 31. december;

(c)

za letno poročanje 31. december.

2.   Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne koledarskega leta do referenčnega datuma.

3.   Kot izjema od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni nacionalni organi v primeru, kadar manj pomembnim nadzorovanim skupinam dovolijo poročati nadzorniške finančne informacije na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega, prilagodijo referenčne datume koncu računovodskega leta. Prilagojeni referenčni datumi so tri, šest, devet in dvanajst mesecev od začetka računovodskega leta. Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno in zajemajo obdobje od prvega dne računovodskega leta do referenčnega datuma.

4.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB informacije, določene v členu 11, do zaključka delovnega dne na naslednje datume predložitve:

(a)

za manj pomembne nadzorovane skupine, vključno s podskupinami, poročanje na konsolidirani podlagi, 55. delovni dan po referenčnem datumu, na katerega se nanašajo;

(b)

za manj pomembne nadzorovane skupine poročanje na subkonsolidirani podlagi v skladu s členom 1(3), 65. delovni dan po referenčnem datumu, na katerega se nanašajo.

5.   Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo nadzorovani subjekti poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali te roke.

POGLAVJE II

Manj pomembni nadzorovani subjekti

Člen 13

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za manj pomembne nadzorovane subjekte, ki niso del skupine

1.   Manj pomembni nadzorovani subjekti, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ki niso del nadzorovane skupine, vključno s podružnicami, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi.

2.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 1 Priloge I.

3.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

4.   Manj pomembni nadzorovani subjekti, razen tistih iz odstavka 1, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, in ki niso del nadzorovane skupine, vključno s podružnicami, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu.

5.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 4 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 2 Priloge I.

6.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

7.   V zvezi z odstavki 2, 3, 5 in 6 veljajo naslednje izjeme:

a)

nadzorniško finančno poročanje v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi kreditnimi institucijami, katerih skupna vrednost sredstev znaša manj kot 3 milijard EUR, vključuje kot skupni minimalni niz informacije, določene v Prilogi III, namesto informacij, določenih v odstavkih 2, 3, 5 ali 6;

b)

podružnica, ki jo je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, ni vključena v poročanje nadzorniških finančnih informacij, če znaša skupna vrednost njenih sredstev manj kot 3 milijarde EUR.

8.   Za namen odstavka 7 je skupna vrednost sredstev nadzorovanega subjekta vrednost, ki se uporabi za določitev, ali je nadzorovani subjekt pomemben na podlagi velikosti, v skladu z delom IV naslova III Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

9.   Kadar posodobitev seznama nadzorovanih subjektov v skladu z delom IV naslova II poglavja 3 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) pokaže, da skupna vrednost sredstev manj pomembnega nadzorovanega subjekta presega 3 milijarde EUR, ta subjekt začne poročati informacije v skladu z odstavki 2, 3, 5 in 6 na prvi referenčni datum po 18 mesecih od objave posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov. Kadar ta posodobitev pokaže, da znaša skupna vrednost sredstev manj pomembnega nadzorovanega subjekta 3 milijarde EUR ali manj, ta subjekt začne poročati informacije v skladu z odstavkom 7 na prvi referenčni datum po objavi posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov.

10.   Informacije iz odstavkov 2, 3, 5, 6 in 7 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

11.   Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2, 3, 5, 6 in 7, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 14

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za subjekte, ki so del manj pomembne nadzorovane skupine

1.   Manj pomembni nadzorovani subjekti, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in so del manj pomembne nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi.

2.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi II.

3.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

4.   Manj pomembni nadzorovani subjekti, razen tistih iz odstavka 1, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, in so del manj pomembne nadzorovane skupine poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu.

5.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 4 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi II.

6.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

7.   Kot izjema od odstavkov 2, 3, 5 in 6 poročanje finančnih informacij glede manj pomembnih nadzorovanih subjektov, katerih skupna vrednost sredstev znaša manj kot 3 milijarde EUR, vključuje informacije, določene v Prilogi III. Za ta namen je skupna vrednost sredstev nadzorovanega subjekta vrednost, ki se uporabi za določitev, ali je nadzorovani subjekt pomemben na podlagi velikosti, v skladu z delom IV naslova III Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

8.   Kadar posodobitev seznama nadzorovanih subjektov v skladu z delom IV naslova II poglavja 3 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) pokaže, da skupna vrednost sredstev manj pomembnega nadzorovanega subjekta presega 3 milijarde EUR, ta subjekt začne poročati informacije v skladu z odstavki 2, 3, 5 in 6 na prvi referenčni datum po 18 mesecih od objave posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov. Kadar ta posodobitev pokaže, da znaša skupna vrednost sredstev manj pomembnega nadzorovanega subjekta 3 milijarde EUR ali manj, ta subjekt začne poročati informacije v skladu z odstavkom 7 na prvi referenčni datum po objavi posodobljenega seznama nadzorovanih subjektov.

9.   Informacije iz odstavkov 2, 3, 5, 6 in 7 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

10.   Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2, 3, 5, 6 in 7, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 15

Referenčni datumi in datumi predložitve za manj pomembne nadzorovane subjekte

1.   Informacije v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki so določene v členih 13 in 14, imajo naslednje referenčne datume:

(a)

za četrtletno poročanje 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december;

(b)

za polletno poročanje 30. junij in 31. december;

(c)

za letno poročanje 31. december.

2.   Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne koledarskega leta do referenčnega datuma.

3.   Kot izjema od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni nacionalni organi v primeru, kadar manj pomembnim nadzorovanim subjektom dovolijo poročati nadzorniške finančne informacije na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega, prilagodijo referenčne datume koncu računovodskega leta. Prilagojeni referenčni datumi so tri, šest, devet in dvanajst mesecev od začetka računovodskega leta. Podatki, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne računovodskega leta do referenčnega datuma.

4.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB nadzorniške finančne informacije v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti, določene v členih 13 in 14, do zaključka delovnega dne na naslednje datume predložitve:

(a)

za manj pomembne nadzorovane subjekte, ki niso del nadzorovane skupine, 55. delovni dan po referenčnem datumu, na katerega se nanašajo;

(b)

za manj pomembne nadzorovane subjekte, ki so del manj pomembne nadzorovane skupine, 65. delovni dan po referenčnem datumu, na katerega se nanašajo.

5.   Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo nadzorovani subjekti poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali te roke.

NASLOV IV

KAKOVOST PODATKOV IN INFORMACIJSKI JEZIK

Člen 16

Preverjanje kakovosti podatkov

Pristojni nacionalni organi spremljajo in zagotavljajo kakovost in zanesljivost informacij, ki jih predložijo ECB. Za ta namen pristojni nacionalni organi upoštevajo določbe členov 4 in 5 Sklepa ECB/2014/29.

Člen 17

Informacijski jezik za prenos informacij med pristojnimi nacionalnimi organi in ECB

Pristojni nacionalni organi prenesejo informacije, določene v tej uredbi, v skladu s taksonomijo razširljivega jezika za poslovno poročanje (eXtensible Business Reporting Language), da zagotovijo enotno tehnično obliko za izmenjavo podatkov, določenih v Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014. Za ta namen pristojni nacionalni organi upoštevajo določbe člena 6 Sklepa ECB/2014/29.

NASLOV V

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Prvi referenčni datumi poročanja

1.   Enaintrideseti december 2015 je prvi referenčni datum za poročanje nadzorniških finančnih informacij v skladu s to uredbo v zvezi s:

(a)

pomembnimi nadzorovanimi skupinami;

(b)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki niso del nadzorovane skupine.

2.   Trideseti junij 2016 je prvi referenčni datum za poročanje nadzorniških finančnih informacij v skladu s to uredbo v zvezi s:

(a)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki so del nadzorovane skupine;

(b)

podrejenimi družbami pomembnih nadzorovanih skupin s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi.

3.   Trideseti junij 2017 je prvi referenčni datum za poročanje nadzorniških finančnih informacij v skladu s to uredbo v zvezi z:

(a)

manj pomembnimi nadzorovanimi skupinami;

(b)

manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti.

Člen 19

Prehodna določba

Odločitve, ki jih sprejmejo pristojni nacionalni organi v zvezi s poročanjem nadzorniških finančnih informacij, ki jih zajema vsebina te uredbe, s strani pomembnih nadzorovanih skupin in pomembnih nadzorovanih subjektov, ostanejo v veljavi nespremenjene za vse referenčne datume pred prvimi referenčnimi datumi poročanja, določenimi v členu 18.

Člen 20

Končna določba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 17. marca 2015

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 14.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).

(5)  Sklep ECB/2014/29 Evropske centralne banke z dne 2. julija 2014 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (UL L 214, 19.7.2014, str. 34).

(6)  Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

(7)  Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1).

(8)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).


PRILOGA I

Poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij

1.

Za nadzorovane skupine in nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, „poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 1.

2.

Za nadzorovane skupine in nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, „poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 2.

3.

Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

4.

Predloge 17.1, 17.2 in 17.3 v tabelah 1 in 2 se zagotovijo samo za nadzorovane skupine, predloga 40.1 v tabelah 1 in 2 pa se zagotovi za nadzorovane skupine in nadzorovane subjekte, ki niso del skupine.

5.

Za namene izračuna praga, navedenega v delu 2 tabel 1 in 2 v tej prilogi, se uporablja člen 5(a)(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

Tabela 1

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

4.4

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: krediti in terjatve ter finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

4.5

Podrejena finančna sredstva

5

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

6

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev za nefinančne družbe po oznakah NACE

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po zavarovanjih in poroštvih

13.2

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na datum poročanja]

13.3

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem [opredmetena osnovna sredstva], akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz naslova obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.3

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje po instrumentih

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

18

Donosne in nedonosne izpostavljenosti

19

Restrukturirane izpostavljenosti

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

DEL 4 [LETNO]

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: „posamezni subjekti“


Tabela 2

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

4.4

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: krediti in terjatve ter finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalni dolžniški instrumenti, merjeni z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

6

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev za nefinančne družbe po oznakah NACE

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po zavarovanjih in poroštvih

13.2

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na datum poročanja]

13.3

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem [opredmetena osnovna sredstva], akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz naslova obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.4

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje po tveganju

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

18

Donosne in nedonosne izpostavljenosti

19

Restrukturirane izpostavljenosti

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

DEL 4 [LETNO]

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: „posamezni subjekti“


PRILOGA II

Najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij

1.

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, „najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 3.

Tabela 3

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

4.4

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: krediti in terjatve ter finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

4.5

Podrejena finančna sredstva

5

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

18

Donosne in nedonosne izpostavljenosti

19

Restrukturirane izpostavljenosti

2.

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, „najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 4.

Tabela 4

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

4.4

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: krediti in terjatve ter finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalni dolžniški instrumenti, merjeni z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov

18

Donosne in nedonosne izpostavljenosti

19

Restrukturirane izpostavljenosti

3.

Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.


PRILOGA III

Podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij

1.

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, „podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključujejo podatkovne točke iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so določene v Prilogi IV.

2.

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, „podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključujejo podatkovne točke iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so določene v Prilogi V.

3.

Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.


PRILOGA IV

„Podatkovne točke FINREP“ v skladu z MSRP ali nacionalnimi GAAP, združljivimi z MSRP

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

5

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

18

Donosne in nedonosne izpostavljenosti

19

Restrukturirane izpostavljenosti


BARVNE OZNAKE V PREDLOGAH:

 

Podatkovna točka, ki se izpolni

1.   Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1   Sredstva

 

Sklicevanje

Knjigovodska vrednost

010

010

Denarna sredstva, stanja denarnih sredstev v centralnih bankah in druge vloge na vpogled

MRS 1, 54.(i) člen

 

020

Denar v blagajni

Točka 1 dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014 (v nadaljnjem besedilu: Priloga V)

 

030

Stanja denarnih sredstev v centralnih bankah

Priloga V, del 2, točka 2

 

040

Druge vloge na vpogled

Priloga V, del 2, točka 3

 

050

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 7, 8.(a)(ii) člen; MRS 39, 9. člen; MRS 39, Napotki za uporabo (v nadaljnjem besedilu: AG), AG14. člen

 

060

Izvedeni finančni instrumenti

MRS 39, 9. člen

 

070

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

 

080

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

090

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

100

Finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 8.(a)(i) člen; MRS 39, 9. člen

 

110

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

 

120

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

130

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

140

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

MSRP 7, 8.(d) člen; MRS 39, 9. člen

 

150

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

 

160

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

170

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

180

Krediti in terjatve

MSRP 7, 8.(c) člen; MRS 39, 9., AG16. in AG26. člen; Priloga V, del 1, točka 16

 

190

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

200

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

210

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

MSRP 7, 8.(b) člen; MRS 39, 9. člen, AG16. in AG26. člen

 

220

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

230

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

240

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 9. člen

 

250

Spremembe poštene vrednosti varovanih postavk v varovanju portfelja pred obrestnim tveganjem

MRS 39, 89.A(a) člen

 

260

Naložbe v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

MRS 1, 54.(e) člen; Priloga V, del 2, točka 4

 

270

Opredmetena sredstva

 

 

280

Nepremičnine, naprave in oprema

MRS 16, 6. člen; MRS 1, 54.(a) člen

 

290

Naložbene nepremičnine

MRS 40, 5. člen; MRS 1, 54.(b) člen

 

300

Neopredmetena sredstva

MRS 1, 54.(c) člen; člen 4(1)(115) Uredbe (EU) št. 575/2013 (v nadaljnjem besedilu: CRR)

 

310

Dobro ime

MSRP 3, B67.(d) člen; CRR, člen 4(1)(113)

 

320

Druga neopredmetena sredstva

MRS 38, 8. in 118. člen

 

330

Terjatve za davek

MRS 1, 54.(n)–(o) člen

 

340

Odmerjene terjatve za davek

MRS 1, 54.(n) člen; MRS 12, 5. člen

 

350

Odložene terjatve za davek

MRS 1, 54.(o) člen; MRS 12, 5. člen; CRR, člen 4(1)(106)

 

360

Druga sredstva

Priloga V, del 2, točka 5

 

370

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene med sredstva v posesti za prodajo

MRS 1, 54.(j) člen; MSRP 5, 38. člen, Priloga V, del 2, točka 6

 

380

SKUPAJ SREDSTVA

MRS 1, 9.(a) člen; MRS 1, Napotki za uporabo (v nadaljnjem besedilu: IG), IG6. člen

 

1.2   Obveznosti

 

Sklicevanje

Knjigovodska vrednost

010

010

Finančne obveznosti v posesti za trgovanje

MSRP 7, 8.(e)(ii) člen; MRS 39, 9. in AG14.–15. člen

 

020

Izvedeni finančni instrumenti

MRS 39, 9. in AG15.(a) člen

 

030

Kratke pozicije

MRS 39, AG15.(b) člen

 

040

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

050

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31

 

060

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, točke 32–34

 

070

Finančne obveznosti, označene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MRS 39, 9. člen

 

080

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

090

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31

 

100

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, točke 32–34

 

110

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(f) člen; MRS 39, 47. člen

 

120

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

130

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31

 

140

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, točke 32–34

 

150

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 1, točka 23

 

160

Spremembe poštene vrednosti varovanih postavk v varovanju portfelja pred obrestnim tveganjem

MRS 39, 89.A(b) člen

 

170

Rezervacije

MRS 37, 10. člen; MRS 1, 54.(l) člen

 

180

Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke

MRS 19, 63. člen; MRS 1, 78.(d) člen; Priloga V, del 2, točka 7

 

190

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev

MRS 19, 153. člen; MRS 1, 78.(d) člen; Priloga V, del 2, točka 8

 

200

Prestrukturiranje

MRS 37, 71. in 84.(a) člen

 

210

Nerešena pravna vprašanja in pravdni spori v zvezi z davki

MRS 37, Priloga C, zgleda 6 in 10

 

220

Prevzete obveznosti in dana poroštva

MRS 37, Priloga C, točka 9

 

230

Druge rezervacije

 

 

240

Obveznosti za davek

MRS 1, 54.(n)–(o) člen

 

250

Odmerjene obveznosti za davek

MRS 1, 54.(n) člen; MRS 12, 5. člen

 

260

Odložene obveznosti za davek

MRS 1, 54.(o) člen; MRS 12, 5. člen; CRR, člen 4(1)(108)

 

270

Delniški kapital, vračljiv na zahtevo

MRS 32, Ponazorilni zgled (v nadaljnjem besedilu: IE) 33; Pojasnilo 2 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu: OPMSRP); Priloga V, del 2, točka 9

 

280

Druge obveznosti

Priloga V, del 2, točka 10

 

290

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene med sredstva v posesti za prodajo

MRS 1, 54.(p) člen; MSRP 5, 38. člen, Priloga V, del 2, točka 11

 

300

SKUPAJ OBVEZNOSTI

MRS 1, 9.(b) in IG6. člen

 

1.3   Lastniški kapital

 

Sklicevanje

Knjigovodska vrednost

010

010

Kapital

MRS 1, 54.(r) člen, člen 22 Direktive 86/635/EGS (v nadaljnjem besedilu: direktiva o računovodskih izkazih bank)

 

020

Vplačani kapital

MRS 1, 78.(e) člen

 

030

Nevplačani kapital, ki je bil vpoklican

MRS 1, 78.(e) člen; Priloga V, del 2, točka 14

 

040

Vplačani presežek kapitala

MRS 1, 78.(e) člen; CRR, člen 4(1)(124)

 

050

Izdani lastniški instrumenti, razen kapitala

Priloga V, del 2, točke 15–16

 

060

Sestavina lastniškega kapitala sestavljenih finančnih instrumentov

MRS 32, 28.–29. člen; Priloga V, del 2, točka 15

 

070

Drugi izdani lastniški instrumenti

Priloga V, del 2, točka 16

 

080

Drugi lastniški kapital

MSRP 2, 10. člen; Priloga V, del 2, točka 17

 

090

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

CRR, člen 4(1)(100)

 

095

Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v dobiček ali izgubo

MRS 1, 82.A(a) člen

 

100

Opredmetena sredstva

MRS 16, 39.–41. člen

 

110

Neopredmetena sredstva

MRS 38, 89.–87. člen

 

120

Aktuarski dobički ali (–) izgube zaradi pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki

MRS 1, 7. člen

 

122

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene med sredstva v posesti za prodajo

MSRP 5, 38. člen, IG, zgled 12

 

124

Delež drugih pripoznanih prihodkov in odhodkov zaradi naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

MRS 1, 82.(h) člen; MRS 28, 11. člen

 

128

Postavke, ki se lahko prerazvrstijo k dobičku ali izgubi

MRS 1, 82.A(a) člen

 

130

Varovanje neto naložb v poslovanje v tujini [učinkoviti del ež]

MRS 39, 102.(a) člen

 

140

Pretvorba v tujo valuto

MRS 21, 52.(b) člen; MRS 21, 32. in 38.–49. člen

 

150

Varovani izvedeni finančni instrumenti. Varovanje denarnih tokov [učinkoviti del ež]

MSRP 7, 23.(c) člen; MRS 39, 95.–101. člen

 

160

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

MSRP 7, 20.(a)(ii) člen; MRS 39, 55.(b) člen

 

170

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene med sredstva v posesti za prodajo

MSRP 5, 38. člen, IG, zgled 12

 

180

Delež drugih pripoznanih prihodkov in odhodkov zaradi naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

MRS 1, 82.(h) člen; MRS 28, 11. člen

 

190

Zadržani dobiček

CRR, člen 4(1)(123)

 

200

Rezerve prevrednotenja

MSRP 1, 30. in D5.–D8. člen; Priloga V, del 2, točka 18

 

210

Druge rezerve

MRS 1, 54. člen; MRS 1, 78.(e) člen

 

220

Rezerve ali bilančne izgube iz naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

MRS 28, 11. člen; Priloga V, del 2, točka 19

 

230

Drugo

Priloga V, del 2, točka 19

 

240

(–) Lastne del nice

MRS 1, 79.(a)(vi) člen; MRS 32, 33.–34., AG14. in AG36. člen; Priloga V, del 2, točka 20

 

250

Dobiček ali izguba, ki se pripiše lastnikom nadrejene osebe

MRS 27, 28. člen; MRS 1, 83.(a)(ii) člen

 

260

(–) Dividende med letom

MRS 32, 35. člen

 

270

Manjšinski del eži [neobvladujoči del eži]

MRS 27, 4. člen; MRS 1, 54.(q) člen; MRS 27, 27. člen

 

280

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

MRS 27, 27.–28. člen; CRR, člen 4(1)(100)

 

290

Druge postavke

MRS 27, 27.–28. člen

 

300

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL

MRS 1, 9.(c) in IG6. člen

 

310

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL IN SKUPAJ OBVEZNOSTI

MRS 1, IG6. člen

 

2.   Izkaz poslovnega izida

 

Sklicevanje

Tekoče obdobje

010

010

Prihodki iz naslova obresti

MRS 1, 97. člen; MRS 18, 35.(b)(iii) člen; Priloga V, del 2, točka 21

 

020

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i) in B5.(e) člen; Priloga V, del 2, točka 24

 

030

Finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 20.(a)(i) in B5.(e) člen

 

040

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

MSRP 7, 20.(b) člen; MRS 39, 55.(b) člen; MRS 39, 9. člen

 

050

Krediti in terjatve

MSRP 7, 20.(b) člen; MRS 39, 9. in 46.(a) člen

 

060

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

MSRP 7, 20.(b) člen; MRS 39, 9. in 46.(b) člen

 

070

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem, obrestno tveganje

MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 2, točka 23

 

080

Druga sredstva

Priloga V, del 2, točka 25

 

090

(Odhodki iz naslova obresti)

MRS 1, 97. člen; Priloga V, del 2, točka 21

 

100

(Finančne obveznosti v posesti za trgovanje)

MSRP 7, 20.(a)(i) in B5.(e) člen; Priloga V, del 2, točka 24

 

110

(Finančne obveznosti, označene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida)

MSRP 7, 20.(a)(i) in B5.(e) člen

 

120

(Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti)

MSRP 7, 20.(b) člen; MRS 39, 47. člen

 

130

(Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem, obrestno tveganje)

MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 2, točka 23

 

140

(Druge obveznosti)

Priloga V, del 2, točka 26

 

150

(Odhodki zaradi delniškega kapitala, vračljivega na zahtevo)

OPMSRP 2, 11. člen

 

160

Prihodki od dividend

MRS 18, 35.(b)(v) člen; Priloga V, del 2, točka 28

 

170

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i) in B5.(e) člen

 

180

Finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 20.(a)(i) in B5.(e) člen; MRS 39, 9. člen

 

190

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

MSRP 7, 20.(a)(ii) člen; MRS 39, 9. in 55.(b) člen

 

200

Prihodki iz naslova provizij in opravnin

MSRP 7, 20.(c) člen

 

210

(Odhodki iz naslova provizij in opravnin)

MSRP 7, 20.(c) člen

 

220

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto

MSRP 7, 20.(a)(ii)–(v) člen; Priloga V, del 2, točka 97

 

230

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

MSRP 7, 20.(a)(ii) člen; MRS 39, 9. in 55.(b) člen

 

240

Krediti in terjatve

MSRP 7, 20.(a)(iv) člen; MRS 39, 9. in 56. člen

 

250

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

MSRP 7, 20.(a)(iii) člen; MRS 39, 9. in 56. člen

 

260

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

MSRP 7, 20.(a)(v) člen; MRS 39, 56. člen

 

270

Drugo

 

 

280

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MRS 39, 55.(a) člen

 

290

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, označenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MRS 39, 55.(a) člen

 

300

Dobički ali (–) izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem, neto

MSRP 7, 24. člen; Priloga V, del 2, točka 30

 

310

Tečajne razlike [dobiček ali (–) izguba], neto

MRS 21, 28. in 52.(a) člen

 

330

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev, neto

MRS 1, 34. člen

 

340

Drugi poslovni prihodki

Priloga V, del 2, točke 141–143

 

350

(Drugi poslovni odhodki)

Priloga V, del 2, točke 141–143

 

355

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI, NETO

 

 

360

(Administrativni odhodki)

 

 

370

(Odhodki za zaposlene)

MRS 19, 7. člen; MRS 1, 102. in IG6. člen

 

380

(Drugi administrativni odhodki)

 

 

390

(Amortizacija)

MRS 1, 102. in 104. člen

 

400

(Nepremičnine, naprave in oprema)

MRS 1, 104. člen; MRS 16, 73.(e)(vii) člen

 

410

(Naložbene nepremičnine)

MRS 1, 104. člen; MRS 40, 79.(d)(iv) člen

 

420

(Druga neopredmetena sredstva)

MRS 1, 104. člen; MRS 38, 118.(e)(vi) člen

 

430

(Rezervacije ali (–) odprava rezervacij)

MRS 37, 59. in 84. člen; MRS 1, 98.(b), (f) in (g) člen

 

440

(Prevzete obveznosti in dana poroštva)

 

 

450

(Druge rezervacije)

 

 

460

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida)

MSRP 7, 20.(e) člen

 

470

(Finančna sredstva, merjena po nabavni vrednosti)

MSRP 7, 20.(e) člen; MRS 39, 66. člen

 

480

(Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva)

MSRP 7, 20.(e) člen; MRS 39, 67. člen

 

490

(Krediti in terjatve)

MSRP 7, 20.(e) člen; MRS 39, 63. člen

 

500

(Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo)

MSRP 7, 20.(e) člen; MRS 39, 63. člen

 

510

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe)

MRS 28, 40.–43. člen

 

520

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev nefinančnih sredstev)

MRS 36, 126.(a) in (b) člen

 

530

(Nepremičnine, naprave in oprema)

MRS 16, 73.(e)(v)–(vi) člen

 

540

(Naložbene nepremičnine)

MRS 40, 79.(d)(v) člen

 

550

(Dobro ime)

MSRP 3, B67.(d)(v) člen; MRS 36, 124. člen

 

560

(Druga neopredmetena sredstva)

MRS 38, 118.(e)(iv) in (v) člen

 

570

(Drugo)

MRS 36, 126.(a) in (b) člen

 

580

Negativna vrednost dobrega imena, pripoznana v dobičku ali izgubi

MSRP 3, B64.(n)(i) člen

 

590

Delež dobička ali (–) izgub iz naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

MRS 1, 82.(c) člen

 

600

Dobiček ali (–) izguba iz nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev, razvrščenih med sredstva v posesti za prodajo, ki jih ni mogoče razvrstiti kot ustavljeno poslovanje

MSRP 5, 37. člen; Priloga V, del 2, točka 27

 

610

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PRED DAVKOM IZ OHRANJENEGA POSLOVANJA

MRS 1, 102. in IG6. člen; MSRP 5, 33.A člen

 

620

(Odhodek za davek ali (–) dobiček, povezan z dobičkom ali izgubo iz ohranjenega poslovanja)

MRS 1, 82.(d) člen; MRS 12, 77. člen

 

630

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PO DAVKU IZ OHRANJENEGA POSLOVANJA

MRS 1, IG6. člen

 

640

Dobiček ali (–) izguba po davku iz ustavljenega poslovanja

MRS 1, 82.(e) člen; MSRP 5, 33.(a) in 33.A člen

 

650

Dobiček ali (–) izguba pred davkom iz ustavljenega poslovanja

MSRP 5, 33.(b)(i) člen

 

660

(Odhodek za davek ali (–) dobiček, povezan z ustavljenim poslovanjem)

MSRP 5, 33.(b)(ii) in (iv) člen

 

670

LETNI DOBIČEK ALI (–) IZGUBA

MRS 1, 82.(f) člen

 

680

ki se pripiše manjšinskemu deležu [neobvladujoči delež]

MRS 1, 83.(a)(i) člen

 

690

ki se pripiše lastnikom nadrejene osebe

MRS 1, 83.(a)(ii) člen

 

5.   Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

 

 

Sklicevanje

Centralne banke

Sektor država

Kreditne institucije

Druge finančne družbe

Nefinančne družbe

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(a)

Priloga V, del 1, točka 35(b)

Priloga V, del 1, točka 35(c)

Priloga V, del 1, točka 35(d)

Priloga V, del 1, točka 35(e)

Priloga V, del 1, točka 35(f)

010

020

030

040

050

060

Po produktih

010

Na vpogled [zahtevo] in s kratkim odpovednim rokom [transakcijski račun]

Priloga V, del 2, točka 41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Dolg po kreditnih karticah

Priloga V, del 2, točka 41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Odkupljene terjatve

Priloga V, del 2, točka 41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Finančni najem

Priloga V, del 2, točka 41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Krediti z začasnim odkupom

Priloga V, del 2, točka 41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Drugi krediti

Priloga V, del 2, točka 41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Druga finančna sredstva, ki niso krediti

Priloga V, del 2, točka 41(g)

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

 

 

 

 

 

Po zavarovanjih

090

od tega: hipotekarni krediti [krediti, zavarovani z nepremičninami]

Priloga V, del 2, točka 41(h)

 

 

 

 

 

 

100

od tega: drugi zavarovani krediti

Priloga V, del 2, točka 41(i)

 

 

 

 

 

 

Po namenu

110

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, točka 41(j)

 

 

 

 

 

 

120

od tega: stanovanjski krediti

Priloga V, del 2, točka 41(k)

 

 

 

 

 

 

Po podrejenosti

130

od tega: krediti za financiranje projektov

Priloga V, del 2, točka 41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1   Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

 

Sklicevanje

Knjigovodska vrednost

Vrednost kumulativne spremembe poštenih vrednosti, ki se pripišejo spremembam kreditnega tveganja

Vrednost, ki se plača ob zapadlosti na podlagi pogodbe

V posesti za trgovanje

Označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Odplačna vrednost

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

MSRP 7, 8.(e)(ii) člen; MRS 39, 9. in AG14.–AG15. člen

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MRS 39, 9. člen

MSRP 7, 8.(f) člen; MRS 39, 47. člen

MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 9. člen

MSRP 7, 10.(a) člen; CRR, člen 30(b) in člen 424(1)(d)(i)

MSRP 7, 10.(b) člen

010

020

030

037

040

050

010

Izvedeni finančni instrumenti

MRS 39, 9. in AG15.(a) člen

 

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

MRS 39, AG15.(b) člen

 

 

 

 

 

 

030

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

 

 

 

 

 

 

040

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

 

050

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

 

 

 

 

 

060

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

070

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

 

100

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

120

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

 

150

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

170

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

 

200

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

220

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

 

250

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

270

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

 

300

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

320

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

 

350

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31; Priloga V, del 2, točka 52

 

 

 

 

 

 

370

Potrdila o vlogah

Priloga V, del 2, točka 52(a)

 

 

 

 

 

 

380

Vrednostni papirji s premoženjskim kritjem

CRR, člen 4(1)(61)

 

 

 

 

 

 

390

Krite obveznice

CRR, člen 129(1)

 

 

 

 

 

 

400

Hibridne pogodbe

MRS 39, 10.–11., AG27. in AG29. člen; OPMSRP 9; Priloga V, del 2, točka 52(d)

 

 

 

 

 

 

410

Drugi izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 2, točka 52(e)

 

 

 

 

 

 

420

Konvertibilni sestavljeni finančni instrumenti

MRS 32, AG31. člen

 

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilni

 

 

 

 

 

 

 

440

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, točke 32–34

 

 

 

 

 

 

450

FINANČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Podrejene finančne obveznosti

 

Knjigovodska vrednost

 

Sklicevanje

Označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MRS 39, 9. člen

MSRP 7, 8.(f) člen; MRS 39, 47. člen

010

020

010

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

 

020

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31

 

 

030

PODREJENE FINANČNE OBVEZNOSTI

Priloga V, del 2, točke 53–54

 

 

10.   Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje

Po vrsti tveganja/po produktu ali po vrsti trga

ŠTEVILKA PREDLOGE

Knjigovodska vrednost

Hipotetični znesek

Sklicevanje

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

Finančne obveznosti v posesti za trgovanje

Skupaj trgovanje

od tega: prodano

Priloga V, del 2, točka 69

Priloga V, del 2, točka 69

Priloga V, del 2, točke 70–71

Priloga V, del 2, točka 72

010

020

030

040

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, točka 67(a)

 

 

 

 

020

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

030

Opcije OTC

 

 

 

 

 

040

OTC – drugo

 

 

 

 

 

050

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

060

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

070

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, točka 67(b)

 

 

 

 

080

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

090

Opcije OTC

 

 

 

 

 

100

OTC – drugo

 

 

 

 

 

110

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

120

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

130

Tuja valuta in zlato

Priloga V, del 2, točka 67(c)

 

 

 

 

140

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

150

Opcije OTC

 

 

 

 

 

160

OTC – drugo

 

 

 

 

 

170

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

180

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

190

Kredit

Priloga V, del 2, točka 67(d)

 

 

 

 

200

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

210

Kreditne zamenjave

 

 

 

 

 

220

Opcija kreditnega razmika

 

 

 

 

 

230

Zamenjave skupnega donosa

 

 

 

 

 

240

Drugo

 

 

 

 

 

250

Blago

Priloga V, del 2, točka 67(e)

 

 

 

 

260

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

270

Drugo

Priloga V, del 2, točka 67(f)

 

 

 

 

280

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

290

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

MRS 39, 9. člen

 

 

 

 

300

od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c), del 2, točka 75(a)

 

 

 

 

310

od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d), del 2, točka 75(b)

 

 

 

 

320

od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 2, točka 75(c)

 

 

 

 

11.   Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1   Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

Po produktu ali po vrsti trga

Sklicevanje

Knjigovodska vrednost

Hipotetični znesek

Sredstva

Obveznosti

Skupaj varovanja

od tega: prodano

Priloga V, del 2, točka 69

Priloga V, del 2, točka 69

Priloga V, del 2, točki 70 in 71

Priloga V, del 2, točka 72

010

020

030

040

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, točka 67(a)

 

 

 

 

020

Opcije OTC

 

 

 

 

 

030

OTC – drugo

 

 

 

 

 

040

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

050

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

060

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, točka 67(b)

 

 

 

 

070

Opcije OTC

 

 

 

 

 

080

OTC – drugo

 

 

 

 

 

090

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

100

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

110

Tuja valuta in zlato

Priloga V, del 2, točka 67(c)

 

 

 

 

120

Opcije OTC

 

 

 

 

 

130

OTC – drugo

 

 

 

 

 

140

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

150

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

160

Kredit

Priloga V, del 2, točka 67(d)

 

 

 

 

170

Kreditne zamenjave

 

 

 

 

 

180

Opcija kreditnega razmika

 

 

 

 

 

190

Zamenjave skupnega donosa

 

 

 

 

 

200

Drugo

 

 

 

 

 

210

Blago

Priloga V, del 2, točka 67(e)

 

 

 

 

220

Drugo

Priloga V, del 2, točka 67(f)

 

 

 

 

230

VAROVANJA POŠTENE VREDNOSTI

MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 86.(a) člen

 

 

 

 

240

Obrestna mera

Priloga V, del 2, točka 67(a)

 

 

 

 

250

Opcije OTC

 

 

 

 

 

260

OTC – drugo

 

 

 

 

 

270

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

280

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

290

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, točka 67(b)

 

 

 

 

300

Opcije OTC

 

 

 

 

 

310

OTC – drugo

 

 

 

 

 

320

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

330

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

340

Tuja valuta in zlato

Priloga V, del 2, točka 67(c)

 

 

 

 

350

Opcije OTC

 

 

 

 

 

360

OTC – drugo

 

 

 

 

 

370

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

380

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

390

Kredit

Priloga V, del 2, točka 67(d)

 

 

 

 

400

Kreditne zamenjave

 

 

 

 

 

410

Opcija kreditnega razmika

 

 

 

 

 

420

Zamenjave skupnega donosa

 

 

 

 

 

430

Drugo

 

 

 

 

 

440

Blago

Priloga V, del 2, točka 67(e)

 

 

 

 

450

Drugo

Priloga V, del 2, točka 67(f)

 

 

 

 

460

VAROVANJA DENARNIH TOKOV

MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 86.(b) člen

 

 

 

 

470

VAROVANJE NETO NALOŽB V POSLOVANJE V TUJINI

MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 86.(c) člen

 

 

 

 

480

VAROVANJE POŠTENE VREDNOSTI PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM

MRS 39, 89.A člen, IE 1–31

 

 

 

 

490

VAROVANJE DENARNIH TOKOV PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM

MRS 39, IG, F6, 1–3

 

 

 

 

500

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – OBRAČUNAVANJE VAROVANJA PRED TVEGANJEM

MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 9. člen

 

 

 

 

510

od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c), del 2, točka 75(a)

 

 

 

 

520

od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d), del 2, točka 75(b)

 

 

 

 

530

od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 2, točka 75(c)

 

 

 

 

18.   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

 

Sklicevanje

Bruto knjigovodska vrednost

Akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Prejeto zavarovanje in prejeta finančna poroštva

 

Donosne

Nedonosne

 

za donosne izpostavljenosti

za nedonosne izpostavljenosti

 

Nezapadle ali zapadle <= 30 dni

Zapadle > 30 dni <= 60 dni

Zapadle > 60 dni <= 90 dni

 

Ni verjetno, da bodo plačane, ter niso zapadle ali so zapadle <= 90 dni

Zapadle > 90 dni <= 180 dni

Zapadle > 180 dni <= 1 leto

Zapadle > 1 leto

od tega: neplačano

od tega: oslabljeno

 

Ni verjetno, da bodo plačane, ter niso zapadle ali so zapadle <= 90 dni

Zapadle > 90 dni <= 180 dni

Zapadle > 180 dni <= 1 leto

Zapadle > 1 leto

Prejeto zavarovanje za nedonosne izpostavljenosti

Prejeta finančna poroštva za nedonosne izpostavljenosti

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

PrilogaV, del 2, točke 45, 109 in 145–162

Priloga V, del 2, točke 145–162

Priloga V, del 2, točka 158

Priloga V, del 2, točka 158

Priloga V, del 2, točka 158

Priloga V, del 2, točke 145–162

Priloga V, del 2, točka 159

Priloga V, del 2, točka 159

Priloga V, del 2, točka 159

Priloga V, del 2, točka 159

CRR, člen 178; Priloga V, del 2, točka 61

MRS 39, 58.–70. člen

Priloga V, del 2, točka 46

Priloga V, del 2, točka 161

Priloga V, del 2, točka 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točka 162

Priloga V, del 2, točka 162

010

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

od tega: mala in srednja podjetja

Člen 1(2)(a) Priporočila Komisije 2003/361/ES (v nadaljnjem besedilu: MSP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

od tega: poslovne nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

od tega: potrošniški krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI VREDNOSTI

Priloga V, del 1, točka 13(d) in (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI VREDNOSTI, ki niso v posesti za trgovanje

Priloga V, del 1, točka 13(b) in (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, ki niso v posesti za trgovanje

Priloga V, del 1, točka 13(b), (c), (d) in (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Prevzete obveznosti iz kreditov

MRS 39, 2.(h), 4.(a) in (c) člen, BC15. člen; CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točke 56–57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dana finančna poroštva

MRS 39, 9., AG4. in BC21. člen; MSRP 4, Priloga A; CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56 in 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Druge prevzete obveznosti

CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56 in 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ZUNAJBILANČNE IZPOSTAVLJENOSTI

Priloga V, del 2, točka 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informacije o restrukturiranih izpostavljenostih

 

Sklicevanje

Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

Akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Prejeto zavarovanje in prejeta finančna poroštva

 

Donosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

Nedonosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

 

za donosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

za nedonosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

 

Instrumenti s spremenjenimi pogoji

Refinanciranje

od tega: donosne restrukturirane izpostavljenosti v preizkusnem obdobju

 

Instrumenti s spremenjenimi pogoji

Refinanciranje

od tega: neplačano

od tega: oslabljeno

od tega: restrukturiranje nedonosnih izpostavljenosti

 

Instrumenti s spremenjenimi pogoji

Refinanciranje

Prejeto zavarovanje za izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

Prejeta finančna poroštva za izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Priloga V, del 2, točke 45, 109 in 163–182

Priloga V, del 2, točke 145–162

Priloga V, del 2, točke 164(a), 177, 178 in 182

Priloga V, del 2, točke 164(b), 177, 178, 181 in 182

Priloga V, del 2, točke 176(b), 177 in 180

Priloga V, del 2, točke 145–162

Priloga V, del 2, točke 164(a), 179–180 in 182

Priloga V, del 2, točke 164(b) in 179–182

CRR, člen 178; Priloga V, del 2, točka 61

MRS 39, 58.–70. člen

Priloga V, del 2, točki 172(a) in 157

Priloga V, del 2, točki 46 in 183

Priloga V, del 2, točke 145–183

Priloga V, del 2, točke 145–183

Priloga V, del 2, točke 164(a), 179–180, 182 in 183

Priloga V, del 2, točke 164(b) in 179–183

Priloga V, del 2, točka 162

Priloga V, del 2, točka 162

010

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

od tega: mala in srednja podjetja

Člen 1(2)(a) Priporočila Komisije 2003/361/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

od tega: poslovne nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

od tega: potrošniški krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI VREDNOSTI

Priloga V, del 1, točka 13(d) in (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI VREDNOSTI, ki niso v posesti za trgovanje

Priloga V, del 1, točka 13(b) in (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, ki niso v posesti za trgovanje

Priloga V, del 1, točka 13(b), (c), (d) in (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Prevzete obveznosti iz kreditov

MRS 39, 2.(h), 4.(a) in (c) člen, BC15. člen; CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točke 56–57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA V

POROČANJE O FINANČNIH INFORMACIJAH V SKLADU Z NACIONALNIMI RAČUNOVODSKIMI OKVIRI

PREDLOGE FINREP ZA GAAP

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

5

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

18

Donosne in nedonosne izpostavljenosti

19

Restrukturirane izpostavljenosti


BARVNE OZNAKE V PREDLOGAH:

 

Podatkovna točka, ki se izpolni

1.   Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1   Sredstva

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

Knjigovodska vrednost

010

010

Denarna sredstva, stanja denarnih sredstev v centralnih bankah in druge vloge na vpogled

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, sredstva (1)

 

020

Denar v blagajni

Točka 1 dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014 (v nadaljnjem besedilu: Priloga V)

 

030

Stanja denarnih sredstev v centralnih bankah

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 13(2); Priloga V, del 2, točka 2

 

091

Trgovalna finančna sredstva

Priloga V, del 1, točka 15

 

092

Izvedeni finančni instrumenti

Priloga II Uredbe (EU) št. 575/2013 (v nadaljnjem besedilu: CRR); Priloga V, del 1, točka 15

 

093

Lastniški instrumenti

Točke 4–5 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

094

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

095

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

171

Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Člen 42a(1) in (4) Direktive 78/660/EGS (v nadaljnjem besedilu: četrta direktiva)

 

172

Lastniški instrumenti

Točke 4–5 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

173

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

174

Krediti in druga finančna sredstva

Četrta direktiva, člen 42a(1) in člen 42a(4)(b); Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

175

Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

Četrta direktiva, člen 42a(1) in člen 42c(2)

 

176

Lastniški instrumenti

Točke 4–5 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

177

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

178

Krediti in druga finančna sredstva

Četrta direktiva, člen 42a(1) in člen 42a(4)(b); Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

231

Netrgovalni dolžniški instrumenti, merjeni z metodo na podlagi nabavne vrednosti

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 37(1) in člen 42a(4)(b); Priloga V, del 1, točka 16

 

232

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

233

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

234

Druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

Direktiva o računovodskih izkazih bank, členi 35–37; Priloga V, del 21, točka 17

 

235

Lastniški instrumenti

Točke 4–5 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

236

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

237

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

240

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

Četrta direktiva, člen 42a(1) in (5a); člen 42c(1)(a); MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 1, točka 19

 

260

Naložbe v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, sredstva (7)–(8); četrta direktiva, člen 17; Priloga V, del 2, točka 4

 

270

Opredmetena sredstva

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, sredstva (10)

 

280

Nepremičnine, naprave in oprema

 

 

290

Naložbene nepremičnine

 

 

300

Neopredmetena sredstva

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, sredstva (9); CRR, člen 4(1)(115)

 

310

Dobro ime

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, sredstva (9); CRR, člen 4(1)(113)

 

320

Druga neopredmetena sredstva

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, sredstva (9)

 

330

Terjatve za davek

 

 

340

Odmerjene terjatve za davek

 

 

350

Odložene terjatve za davek

Četrta direktiva, člen 43(1)(11); CRR, člen 4(1)(106)

 

360

Druga sredstva

Priloga V, del 2, točka 5

 

380

SKUPAJ SREDSTVA

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, sredstva

 

1.2   Obveznosti

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

Knjigovodska vrednost

010

061

Trgovalne finančne obveznosti

Četrta direktiva, člen 42a(3)

 

062

Izvedeni finančni instrumenti

CRR, Priloga II; Priloga V, del 1, točka 15

 

063

Kratke pozicije

 

 

064

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

065

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31

 

066

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, točke 32–34

 

141

Netrgovalne neizvedene finančne obveznosti, merjene z metodo na podlagi nabavne vrednosti

Četrta direktiva, člen 42a(3)

 

142

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

143

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31

 

144

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, točke 32–34

 

150

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

Četrta direktiva, člen 42a(1) in (5a), člen 42c(1)(a); Priloga V, del 1, točka 23

 

170

Rezervacije

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (6)

 

171

Rezervacije za splošna bančna tveganja [če so predstavljene v okviru obveznosti]

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 38(1); CRR, člen 4(1)(112); Priloga V, del 2, točka 12

 

180

Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke

Priloga V, del 2, točka 7

 

190

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev

Priloga V, del 2, točka 8

 

200

Prestrukturiranje

 

 

210

Nerešena pravna vprašanja in pravdni spori v zvezi z davki

 

 

220

Prevzete obveznosti in dana poroštva

Direktiva o računovodskih izkazih bank, členi 24–25 in člen 33(1)

 

230

Druge rezervacije

 

 

240

Obveznosti za davek

 

 

250

Odmerjene obveznosti za davek

 

 

260

Odložene obveznosti za davek

Četrta direktiva, člen 43(1)(11); CRR, člen 4(1)(108)

 

280

Druge obveznosti

Priloga V, del 2, točka 10

 

300

SKUPAJ OBVEZNOSTI

 

 

1.3   Lastniški kapital

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

Knjigovodska vrednost

010

010

Kapital

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (9), Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 22

 

020

Vplačani kapital

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (9)

 

030

Nevplačani kapital, ki je bil vpoklican

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (9)

 

040

Vplačani presežek kapitala

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (10); CRR, člen 4(1)(124)

 

050

Izdani lastniški instrumenti, razen kapitala

Priloga V, del 2, točke 15–16

 

060

Sestavina lastniškega kapitala sestavljenih finančnih instrumentov

Četrta direktiva, člen 42a(5a); Priloga V, del 2, točka 15

 

070

Drugi izdani lastniški instrumenti

Priloga V, del 2, točka 16

 

080

Drugi lastniški kapital

Priloga V, del 2, točka 17

 

190

Zadržani dobiček

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (13); CRR, člen 4(1)(123)

 

200

Rezerve prevrednotenja

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (12)

 

201

Opredmetena sredstva

Četrta direktiva, člen 33(1)(c)

 

202

Lastniški instrumenti

Četrta direktiva, člen 33(1)(c)

 

203

Dolžniški vrednostni papirji

Četrta direktiva, člen 33(1)(c)

 

204

Drugo

Četrta direktiva, člen 33(1)(c)

 

205

Presežki iz prevrednotenja

Četrta direktiva, člen 42a(1)

 

206

Varovanje neto naložb v poslovanje v tujini

Četrta direktiva, člen 42a(1) in člen 42c(1)(b)

 

207

Varovani izvedeni finančni instrumenti – varovanje denarnih tokov

Četrta direktiva, člen 42a(1) in člen 42c(1)(a); CRR, člen 30(a)

 

208

Varovani izvedeni finančni instrumenti – druga varovanja

Četrta direktiva, člen 42a(1) in člen 42c(1)(a)

 

209

Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

Četrta direktiva, člen 42a(1) in člen 42c(2)

 

210

Druge rezerve

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (11)–(13)

 

215

Rezervacije za splošna bančna tveganja [če so predstavljene v okviru lastniškega kapitala]

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 38(1); CRR, člen 4(1)(112); Priloga V, del 1 točka 38

 

220

Rezerve ali bilančne izgube iz naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

Četrta direktiva, člen 59(4); Priloga V, del 2, točka 19

 

230

Drugo

Priloga V, del 2, točka 19

 

235

Prve konsolidacijske razlike

Člen 19(1)(c) Direktive 83/349/EGS (v nadaljnjem besedilu: sedma direktiva)

 

240

(–) Lastne delnice

Četrta direktiva, člen 9 C (III)(7), D(III)(2); Priloga V, del 2, točka 20

 

250

Dobiček ali izguba, ki se pripiše lastnikom nadrejene osebe

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti (14)

 

260

(–) Dividende med letom

CRR, člen 26(2b)

 

270

Manjšinski deleži [neobvladujoči deleži]

Člen 21 sedme direktive

 

280

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

CRR, člen 4(1)(100)

 

290

Druge postavke

 

 

300

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL

 

 

310

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL IN SKUPAJ OBVEZNOSTI

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, obveznosti

 

2.   Izkaz poslovnega izida

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

Tekoče obdobje

010

010

Prihodki iz naslova obresti

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (1); Priloga V, del 2, točka 21

 

090

(Odhodki iz naslova obresti)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (2); Priloga V, del 2, točka 21

 

160

Prihodki od dividend

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (3); Priloga V, del 2, točka 28

 

200

Prihodki iz naslova provizij in opravnin

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (4)

 

210

(Odhodki iz naslova provizij in opravnin)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (5)

 

220

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (6)

 

285

Dobički ali (–) izgube iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, neto

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (6)

 

295

Dobički ali (–) izgube iz netrgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, neto

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (6)

 

300

Dobički ali (–) izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem, neto

Četrta direktiva, člen 42a(1) in (5a), člen 42c(1)(a)

 

310

Tečajne razlike [dobiček ali (–) izguba], neto

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 39

 

320

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja naložb v kapital odvisnih družb, skupnih podvigov in pridruženih družb, neto

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (13)–(14)

 

330

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev, neto

 

 

340

Drugi poslovni prihodki

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (7); Priloga V, del 2, točke 141–143

 

350

(Drugi poslovni odhodki)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (10); Priloga V, del 2, točke 141–143

 

355

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI, NETO

 

 

360

(Administrativni odhodki)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (8)

 

370

(Odhodki za zaposlene)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (8)(a)

 

380

(Drugi administrativni odhodki)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (8)(b)

 

390

(Amortizacija)

 

 

400

(Nepremičnine, naprave in oprema)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

410

(Naložbene nepremičnine)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

415

(Dobro ime)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

420

(Druga neopredmetena sredstva)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

430

(Rezervacije ali (–) odprava rezervacij)

 

 

440

(Prevzete obveznosti in dana poroštva)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (11)–(12)

 

450

(Druge rezervacije)

 

 

455

(Povečanja ali (–) zmanjšanja rezervacij za splošna bančna tveganja, neto)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 38(2)

 

460

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, členi 35–37

 

510

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (13)–(14)

 

520

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev nefinančnih sredstev)

 

 

530

(Nepremičnine, naprave in oprema)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

540

(Naložbene nepremičnine)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

550

(Dobro ime)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

560

(Druga neopredmetena sredstva)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (9)

 

570

(Drugo)

 

 

580

Negativna vrednost dobrega imena, pripoznana v dobičku ali izgubi

Sedma direktiva, člen 31

 

590

Delež dobička ali (–) izgub iz naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (13)–(14)

 

610

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PRED DAVKOM IZ OHRANJENEGA POSLOVANJA

 

 

620

(Odhodek za davek ali (–) dobiček, povezan z dobičkom ali izgubo iz ohranjenega poslovanja)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (15)

 

630

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PO DAVKU IZ OHRANJENEGA POSLOVANJA

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (16)

 

632

Izredni dobiček ali (–) izguba po obdavčitvi

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (21)

 

633

Izredni dobiček ali izguba pred obdavčitvijo

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (19)

 

634

(Odhodek za davek ali (–) dobiček, povezan z izrednim dobičkom ali izgubo)

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (20)

 

670

LETNI DOBIČEK ALI (–) IZGUBA

Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (23)

 

680

ki se pripiše manjšinskemu deležu [neobvladujoči delež]

 

 

690

ki se pripiše lastnikom nadrejene osebe

 

 

5.   Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih

 

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

Centralne banke

Sektor država

Kreditne institucije

Druge finančne družbe

Nefinančne družbe

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(a)

Priloga V, del 1, točka 35(b)

Priloga V, del 1, točka 35(c)

Priloga V, del 1, točka 35(d)

Priloga V, del 1, točka 35(e)

Priloga V, del 1, točka 35(f)

010

020

030

040

050

060

Po produktih

010

Na vpogled [zahtevo] in s kratkim odpovednim rokom [transakcijski račun]

Priloga V, del 2, točka 41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Dolg po kreditnih karticah

Priloga V, del 2, točka 41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Odkupljene terjatve

Priloga V, del 2, točka 41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Finančni najem

Priloga V, del 2, točka 41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Krediti z začasnim odkupom

Priloga V, del 2, točka 41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Drugi krediti

Priloga V, del 2, točka 41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Druga finančna sredstva, ki niso krediti

Priloga V, del 2, točka 41(g)

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

 

 

 

 

 

Po zavarovanjih

090

od tega: hipotekarni krediti [krediti, zavarovani z nepremičninami]

Priloga V, del 2, točka 41(h)

 

 

 

 

 

 

100

od tega: drugi zavarovani krediti

Priloga V, del 2, točka 41(i)

 

 

 

 

 

 

Po namenu

110

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, točka 41(j)

 

 

 

 

 

 

120

od tega: stanovanjski krediti

Priloga V, del 2, točka 41(k)

 

 

 

 

 

 

Po podrejenosti

130

od tega: krediti za financiranje projektov

Priloga V, del 2, točka 41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1   Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

 

Knjigovodska vrednost

Akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja

Vrednost, ki se plača ob zapadlosti na podlagi pogodbe

Trgovanje

Z metodo na podlagi nabavne vrednosti

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

Četrta direktiva, člen 42a(3); Priloga V, del 1, točka 15

Četrta direktiva, člen 42a(3)

Četrta direktiva, člen 42a(1) in (5a), člen 42c(1)(a)

CRR, člen 30(b) in člen 424(1)(d)(i)

Člen 7(2) Uredbe (ES) št. 25/2009

034

035

037

040

050

010

Izvedeni finančni instrumenti

CRR, Priloga II

MRS 39, 9. člen; MRS 39, Napotki za uporabo (v nadaljnjem besedilu: AG), AG15.(a) člen

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

 

MRS 39, AG15.(b) člen

 

 

 

 

 

030

Lastniški instrumenti

Točke 4–5 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

MRS 32, 11. člen

 

 

 

 

 

040

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

050

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

 

 

 

 

060

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

070

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

080

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

090

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 51

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

100

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

110

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

120

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

130

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

140

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

150

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

160

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

170

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

180

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

190

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

200

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

210

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

220

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

230

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

240

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

250

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

260

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

270

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

280

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

290

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

300

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

310

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

320

Transakcijski računi/vloge čez noč

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.1 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

330

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.2 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

340

Vloge na odpoklic

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

Točka 9.3 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 2, točka 51

 

 

 

 

 

350

Pogodbe o začasni prodaji

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

Točka 9.4 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009

 

 

 

 

 

360

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31; Priloga V, del 2, točka 52

Priloga V, del 1, točka 31; Priloga V, del 2, točka 52

 

 

 

 

 

370

Potrdila o vlogah

Priloga V, del 2, točka 52(a)

Priloga V, del 2, točka 52(a)

 

 

 

 

 

380

Vrednostni papirji s premoženjskim kritjem

CRR, člen 4(1)(61)

CRR, člen 4(1)(61)

 

 

 

 

 

390

Krite obveznice

CRR, člen 129(1)

CRR, člen 129(1)

 

 

 

 

 

400

Hibridne pogodbe

Priloga V, del 2, točka 52(d)

MRS 39, 10.–11., AG27. in AG29. člen; Pojasnilo 9 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu: OPMSRP); Priloga V, del 2, točka 52(d)

 

 

 

 

 

410

Drugi izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 2, točka 52(e)

Priloga V, del 2, točka 52(e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilni sestavljeni finančni instrumenti

 

MRS 32, AG31. člen

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilni

 

 

 

 

 

 

 

440

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, točke 32–34

Priloga V, del 1, točke 32–34

 

 

 

 

 

450

FINANČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Podrejene finančne obveznosti

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP

 

Knjigovodska vrednost

Po odplačni vrednosti

Z metodo na podlagi nabavne vrednosti

Četrta direktiva, člen 42a(3) in (5a); MRS 39, 47. člen

Četrta direktiva, člen 42a(3)

20

30

10

Vloge

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

Točka 9 dela 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 25/2009; Priloga V, del 1, točka 30

 

 

20

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točka 31

Priloga V, del 1, točka 31

 

 

30

PODREJENE FINANČNE OBVEZNOSTI

Priloga V, del 2, točke 53–54

Priloga V, del 2, točke 53–54

 

 

10.   Izvedeni finančni unstrumenti – trgovanje

Po vrsti tveganja/po produktu ali po vrsti trga

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

 

Vrednost po tržnem vrednotenju [vrednotenju z modelom]

Hipotetični znesek

Pozitivna vrednost. Trgovanje

Negativna vrednost. Trgovanje

Skupaj trgovanje

od tega: prodano

CRR, člen 105

CRR, člen 105

Priloga V, del 2, točke 70–71

Priloga V, del 2, točka 72

022

025

030

040

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, točka 67(a)

Priloga V, del 2, točka 67(a)

 

 

 

 

020

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

030

Opcije OTC

 

 

 

 

 

 

040

OTC – drugo

 

 

 

 

 

 

050

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

 

060

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

 

070

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, točka 67(b)

Priloga V, del 2, točka 67(b)

 

 

 

 

080

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

090

Opcije OTC

 

 

 

 

 

 

100

OTC – drugo

 

 

 

 

 

 

110

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

 

120

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

 

130

Tuja valuta in zlato

Priloga V, del 2, točka 67(c)

Priloga V, del 2, točka 67(c)

 

 

 

 

140

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

150

Opcije OTC

 

 

 

 

 

 

160

OTC – drugo

 

 

 

 

 

 

170

Opcije organiziranega trga

 

 

 

 

 

 

180

Organizirani trg – drugo

 

 

 

 

 

 

190

Kredit

Priloga V, del 2, točka 67(d)

Priloga V, del 2, točka 67(d)

 

 

 

 

200

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

210

Kreditne zamenjave

 

 

 

 

 

 

220

Opcija kreditnega razmika

 

 

 

 

 

 

230

Zamenjave skupnega donosa

 

 

 

 

 

 

240

Drugo

 

 

 

 

 

 

250

Blago

Priloga V, del 2, točka 67(e)

Priloga V, del 2, točka 67(e)

 

 

 

 

260

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

270

Drugo

Priloga V, del 2, točka 67(f)

Priloga V, del 2, točka 67(f)

 

 

 

 

280

od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, točka 74

Priloga V, del 2, točka 74

 

 

 

 

290

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

CRR, Priloga II; Priloga V, del 1, točka 15

MRS 39, 9. člen

 

 

 

 

300

od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c), del 2, točka 75(a)

Priloga V, del 1, točka 35(c), del 2, točka 75(a)

 

 

 

 

310

od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d), del 2, točka 75(b)

Priloga V, del 1, točka 35(d), del 2, točka 75(b)

 

 

 

 

320

od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 2, točka 75(c)

Priloga V, del 2, točka 75(c)

 

 

 

 

11.   Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.2   Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

Po produktu ali po vrsti trga

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

Hipotetični znesek

Skupaj varovanja

od tega: prodano

Priloga V, del 2, točki 70 in 71

Priloga V, del 2, točka 72

010

020

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, točka 67(a)

 

 

020

Opcije OTC

 

 

 

030

OTC – drugo

 

 

 

040

Opcije organiziranega trga

 

 

 

050

Organizirani trg – drugo

 

 

 

060

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, točka 67(b)

 

 

070

Opcije OTC

 

 

 

080

OTC – drugo

 

 

 

090

Opcije organiziranega trga

 

 

 

100

Organizirani trg – drugo

 

 

 

110

Tuja valuta in zlato

Priloga V, del 2, točka 67(c)

 

 

120

Opcije OTC

 

 

 

130

OTC – drugo

 

 

 

140

Opcije organiziranega trga

 

 

 

150

Organizirani trg – drugo

 

 

 

160

Kredit

Priloga V, del 2, točka 67(d)

 

 

170

Kreditne zamenjave

 

 

 

180

Opcija kreditnega razmika

 

 

 

190

Zamenjave skupnega donosa

 

 

 

200

Drugo

 

 

 

210

Blago

Priloga V, del 2, točka 67(e)

 

 

220

Drugo

Priloga V, del 2, točka 67(f)

 

 

230

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – OBRAČUNAVANJE VAROVANJA PRED TVEGANJEM

 

 

 

240

od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c), del 2, točka 75(a)

 

 

250

od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d), del 2, točka 75(b)

 

 

260

od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 2, točka 75(c)

 

 

18.   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

 

Sklicevanje na nacionalna GAAP na podlagi direktive o računovodskih izkazih bank

 

Bruto knjigovodska vrednost

Akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Prejeto zavarovanje in prejeta finančna poroštva

 

Donosne

Nedonosne

 

za donosne izpostavljenosti

za nedonosne izpostavljenosti

 

Nezapadle ali zapadle <= 30 dni

Zapadle > 30 dni <= 60 dni

Zapadle > 60 dni <= 90 dni

 

Ni verjetno, da bodo plačane, ter niso zapadle ali so zapadle <= 90 dni

Zapadle > 90 dni <= 180 dni

Zapadle > 180 dni <= 1 leto

Zapadle > 1 leto

od tega: neplačano

od tega: oslabljeno

 

Ni verjetno, da bodo plačane, ter niso zapadle ali so zapadle < 90 dni

Zapadle > 90 dni <= 180 dni

Zapadle > 180 dni <= 1 leto

Zapadle > 1 leto

Prejeto zavarovanje za nedonosne izpostavljenosti

Prejeta finančna poroštva za nedonosne izpostavljenosti

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Priloga V, del 2, točke 45, 109 in 145–162

Priloga V, del 2, točke 145–162

Priloga V, del 2, točka 158

Priloga V, del 2, točka 158

Priloga V, del 2, točka 158

Priloga V, del 2, točke 145–162

Priloga V, del 2, točka 159

Priloga V, del 2, točka 159

Priloga V, del 2, točka 159

Priloga V, del 2, točka 159

CRR, člen 178; Priloga V, del 2, točka 61

CRR, člen 4(1)(95)

Priloga V, del 2, točka 46

Priloga V, del 2, točka 161

Priloga V, del 2, točka 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točki 159 in 161

Priloga V, del 2, točka 162

Priloga V, del 2, točka 162

010

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

Priloga V, del 1, točki 24 in 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(e)

Priloga V, del 1, točka 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

od tega: mala in srednja podjetja

Člen 1(2)(a) Priporočila Komisije 2003/361/ES (v nadaljnjem besedilu: MSP)

MSP, člen 1(2)(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

od tega: poslovne nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, točka 35(f)

Priloga V, del 1, točka 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

od tega: potrošniški krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI VREDNOSTI

Priloga V, del 1, točka 13(d) in (e); točka 14(d) in (e)

Priloga V, del 1, točka 13(d) in (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

Priloga V, del 1, točki 24 in 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centralne banke

Priloga V, del 1, točka 35(a)

Priloga V, del 1, točka 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Sektor država

Priloga V, del 1, točka 35(b)

Priloga V, del 1, točka 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, točka 35(c)

Priloga V, del 1, točka 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, točka 35(d)

Priloga V, del 1, točka 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<