31.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/531

z dne 24. novembra 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 32(4), člena 40(4) in člena 41(10) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 se na Komisijo prenese pooblastilo za določanje posebnih pravil o upravičenosti stroškov v zvezi z operacijami za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti, o upravičenosti stroškov za operacije za ublažitev podnebnih sprememb in izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil ter o upravičenosti operacij za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče.

(2)

Vse določbe te uredbe obravnavajo vidike v zvezi z upravičenostjo stroškov ali operacij, dve od njih pa se nanašata na operacije, ki vključujejo naložbe v ribiška plovila. Poleg tega vsi ti ukrepi vplivajo na način izvajanja ribolovne dejavnosti. Te določbe so zato tesno povezane. Za zagotovitev skladnosti med navedenimi določbami ter za omogočanje celovitega pregleda nad njimi in enotnega dostopa do njih za vse prebivalce Unije, bi bilo treba navedene določbe sprejeti v istem aktu.

(3)

Ribolovna dejavnost še vedno sodi med najnevarnejše poklice v Uniji, saj prihaja na manjših ribiških plovilih do velikega števila nesreč. Direktivi Sveta 93/103/ES (2) in 92/29/EGS (3) zato določata minimalne zdravstvene in varnostne zahteve pri delu na ribiških plovilih, ki bi jih bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo. Uredba (EU) št. 508/2014 določa financiranje nekaterih naložb za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, če te presegajo zahteve iz zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje. Zato je treba opredeliti, kateri stroški, povezani s takimi posebnimi naložbami, vključno z usposabljanjem na področju zdravja in informacijskimi kampanjami, se lahko financirajo v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014.

(4)

Nakup opreme in njena namestitev na ribiških plovilih za zmanjšanje emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov in povečanje energetske učinkovitosti ribiških plovil lahko prispeva k uresničitvi ciljev glede podnebnih sprememb. Učinkovito upravljanje plovil lahko privede tudi do znatnega zmanjšanja porabe energije. Člen 41(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 določa financiranje naložb v opremo ali ribiška plovila s ciljem zmanjšanja emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov in povečanja energetske učinkovitosti ribiških plovil, naložb v ribolovno orodje, če ne ogrožajo selektivnosti navedenega ribolovnega orodja, ter pregledov in programov energetske učinkovitosti. Zato je potrebna natančnejša opredelitev stroškov, ki se lahko financirajo iz ESPR za spodbujanje navedenih ciljev.

(5)

Opredeliti bi bilo treba tudi stroške v zvezi z operacijami, ki prispevajo k varstvu in obnovi morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditvi nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti. Te operacije bi morale vključevati osnovna načela, na katerih temelji zelena infrastruktura, opredeljena v Sporočilu komisije (4) o zeleni infrastrukturi (5), in ki lahko znatno prispevajo k učinkovitemu izvajanju politik, ki si prizadevajo svoje cilje v celoti ali delno doseči z naravnimi rešitvami.

(6)

Upravičeni stroški v zvezi z operacijami iz člena 32, člena 40(1) in člena 41(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 morajo ustrezati pogojem iz člena 11 navedene uredbe, ki določa, da operacije, ki povečujejo ribolovno zmogljivost plovila, ali oprema, ki povečuje zmožnost plovila za odkrivanje rib, niso upravičeni do podpore iz ESPR. Za ohranitev spodbujevalnega učinka naložb, upravičenih v skladu s to uredbo, bi bilo treba stroške v zvezi z načrtovanim ali preventivnim vzdrževanjem katerega koli dela opreme, s katerim se naprava ohranja v delovnem stanju, izključiti iz financiranja iz ESPR.

(7)

Ker se je obdobje upravičenosti za operacije, ki se bodo financirale iz ESPR, začelo 1. januarja 2014 in da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, zlasti v zvezi z upravičenostjo stroškov, ter da bi države članice lahko pripravile in izvedle svoj operativni program v okviru ESPR, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa:

(a)

vrste operacij, ki so upravičene do podpore iz ESPR za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče;

(b)

stroške, ki so upravičeni do podpore iz ESPR za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti;

(c)

stroške, ki so upravičeni do podpore iz ESPR za izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil in ublažitev učinkov podnebnih sprememb.

POGLAVJE II

SKUPNE DOLOČBE

Člen 2

Izključeni stroški

1.   Stroški načrtovanega ali preventivnega vzdrževanja katerega koli dela opreme, s katerim se naprava ohranja v delovnem stanju, niso upravičeni do podpore iz ESPR na podlagi te uredbe.

2.   Do podpore iz ESPR so upravičeni samo stroški, ki so potrebni za namestitev predmetov in so neposredno povezani z namestitvijo, kot je določeno v tej uredbi.

POGLAVJE III

STROŠKI V ZVEZI Z IZBOLJŠANJEM HIGIENSKIH, ZDRAVSTVENIH, VARNOSTNIH IN DELOVNIH POGOJEV ZA RIBIČE

Člen 3

Upravičene operacije na področju varnosti

Za operacije za izboljšanje varnosti ribičev na ribiških plovilih v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 508/2014 sta do podpore iz ESPR upravičena nakup in, če je primerno, namestitev naslednjih predmetov:

(a)

rešilni splavi;

(b)

hidrostatične sprožilne enote za rešilne splave;

(c)

osebni označevalci, kot so radijske naprave za samodejni klic v sili (Emergency Position Indicating Radio Beacon – EPIRB), ki jih je mogoče vgraditi v rešilne jopiče in delovna oblačila ribičev;

(d)

osebni plavajoči pripomočki (Personal Flotation Devices – PFD), zlasti potapljaške obleke ali obleke za preživetje, rešilni pasovi in jopiči;

(e)

signalne bakle in rakete;

(f)

naprave za metanje vrvi;

(g)

sistemi za reševanje ljudi iz vode (man-overboard – MOB);

(h)

gasilska oprema, kot so gasilni aparati, ognjevarne odeje, detektorji ognja in dima, dihalni aparati;

(i)

protipožarna vrata;

(j)

zaporni ventili rezervoarja za gorivo;

(k)

detektorji plina in alarmni sistemi za javljanje prisotnosti plina;

(l)

drenažne črpalke in alarmi;

(m)

oprema za radijsko in satelitsko komunikacijo;

(n)

vodotesne lopute in vrata;

(o)

varovala na napravah, kot so vitli ali koluti za mrežo;

(p)

mostovi in dostopne lestve;

(q)

razsvetljava za iskanje, na krovu ali zasilna razsvetljava;

(r)

varnostni sprostitveni mehanizmi za primere, ko ribolovno orodje naleti na podvodno oviro;

(s)

varnostne kamere in zasloni;

(t)

oprema in elementi, ki so potrebni za izboljšanje varnosti na krovu.

Člen 4

Upravičene operacije na področju zdravja

Za operacije ali zagotovitev opreme za izboljšanje zdravstvenih pogojev za ribiče na ribiških plovilih v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 508/2014 so do financiranja upravičeni naslednji ukrepi:

(a)

nakup in namestitev opreme za prvo pomoč;

(b)

nakup zdravil in pripomočkov za nujno zdravljenje na ribiških plovilih;

(c)

zagotavljanje medicine na daljavo, vključno z elektronsko tehnologijo, opremo in medicinskim slikovnim materialom za posvetovanje na daljavo s plovil;

(d)

zagotavljanje navodil in priročnikov za izboljšanje zdravja na ribiških plovilih;

(e)

informacijske kampanje za izboljšanje zdravja na ribiških plovilih.

Člen 5

Upravičene operacije na področju higiene

Za operacije ali zagotovitev opreme za izboljšanje higienskih pogojev za ribiče na ribiških plovilih v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 508/2014 sta do podpore upravičena nakup in, če je primerno, namestitev naslednjih predmetov:

(a)

sanitarna oprema, kot so stranišča in umivalniki;

(b)

kuhinjska oprema in oprema za shranjevanje zalog hrane;

(c)

naprave za prečiščevanje pitne vode;

(d)

čistilna oprema za vzdrževanje ustreznih sanitarnih pogojev na ribiških plovilih;

(e)

navodila in priročniki za izboljšanje higiene na ribiških plovilih, vključno s programskimi orodji.

Člen 6

Upravičene operacije na področju delovnih pogojev

Za operacije ali zagotovitev opreme za izboljšanje delovnih pogojev za ribiče na ribiških plovilih v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 508/2014 sta do podpore upravičena nakup in, če je primerno, namestitev naslednjih predmetov:

(a)

ograje na krovu;

(b)

zatočišča na krovu in posodobitev kabin za zagotovitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami;

(c)

predmeti za izboljšanje varnosti v kabinah in zagotovitev skupnih prostorov za posadko;

(d)

oprema za zmanjšanje ročnega dvigovanja težkih bremen, razen naprav, ki so neposredno povezane z ribolovnimi operacijami, kot so vitli;

(e)

protizdrsna barva in protizdrsne gumijaste podloge;

(f)

izolacijska oprema za zaščito pred hrupom, vročino ali mrazom ter oprema za izboljšanje prezračevanja;

(g)

delovna oblačila in varnostna oprema, kot so nepremočljivi varovalni čevlji, zaščita za oči in dihala, zaščitne rokavice in čelade ali zaščitna oprema proti padcem;

(h)

znaki za opozarjanje v izrednih razmerah, varnostni opozorilni znaki;

(i)

analize in ocene tveganja za prepoznavanje tveganj za ribiče v pristanišču ali med plovbo, da se sprejmejo ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje tveganj;

(j)

navodila in priročniki za izboljšanje delovnih pogojev na ribiških plovilih.

POGLAVJE IV

STROŠKI V ZVEZI Z VARSTVOM IN OBNOVO MORSKE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN EKOSISTEMOV V OKVIRU TRAJNOSTNIH RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI

Člen 7

Upravičeni stroški ribičev za pobiranje odpadkov

Za operacije ribičev v zvezi s pobiranjem odpadkov iz morja iz člena 40(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni naslednji ukrepi:

(a)

odstranjevanje izgubljenega ribolovnega orodja iz morja, zlasti za boj proti fantomskemu ribolovu;

(b)

nakup in, če je primerno, namestitev opreme na ribiških plovilih za zbiranje in shranjevanje odpadkov;

(c)

vzpostavitev sistemov zbiranja odpadkov za sodelujoče ribiče, vključno s finančnimi spodbudami;

(d)

nakup in, če je primerno, namestitev opreme v objektih ribiških pristanišč za shranjevanje in recikliranje odpadkov;

(e)

komunikacijske in informacijske kampanje ter kampanje ozaveščanja za spodbujanje ribičev in drugih deležnikov k sodelovanju v projektih za odstranjevanje izgubljenega ribolovnega orodja;

(f)

usposabljanje ribičev in pristaniških uslužbencev.

Člen 8

Upravičeni stroški za naprave za varovanje in spodbujanje razvoja morskih živalskih in rastlinskih vrst

1.   Za operacije v zvezi z izgradnjo, namestitvijo ali posodobitvijo mirujočih ali premičnih naprav v skladu s členom 40(1)(b) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni stroški v zvezi z naslednjimi ukrepi:

(a)

nakup in, če je primerno, namestitev naprav za varovanje morskih območij pred ribolovom z vlečnimi mrežami;

(b)

nakup in, če je primerno, namestitev naprav za obnovo uničenih morskih ekosistemov;

(c)

stroški v zvezi s pripravljalnim delom, kot so raziskovanje, znanstvene študije ali ocenjevanje;

(d)

stroški v najbolj oddaljenih regijah v zvezi z nakupom in, če je primerno, namestitvijo zasidranih naprav za zbiranje rib, ki prispevajo k trajnostnemu in selektivnemu ribolovu, v skladu s členom 38(2) Uredbe (EU) št. 508/2014.

2.   Za operacije iz odstavka 1 naslednji stroški niso upravičeni:

(a)

nakup plovila, ki se potopi in uporabi kot umeten greben;

(b)

stroški v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem naprav za zbiranje rib, razen stroškov iz odstavka 1(d).

Člen 9

Upravičeni stroški za prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju morskih bioloških virov

1.   Za operacije za zagotovitev boljšega upravljanja ali ohranjanja morskih bioloških virov iz člena 40(1)(c) Uredbe (EU) št. 508/2014, ki so v skladu s členom 38 navedene uredbe, so do podpore upravičeni stroški v zvezi z nakupom ali, če je primerno, namestitvijo naslednjih predmetov:

(a)

zaokroženi trnki;

(b)

akustične odvračalne naprave na mrežah;

(c)

naprave za izločanje želv (turtle excluder devices – TED);

(d)

plapolajoče vrvice;

(e)

druga orodja ali naprave, ki so se izkazali za učinkovite pri preprečevanju naključnega ulova zaščitenih vrst.

2.   Poleg tega so do podpore upravičeni stroški v zvezi z naslednjimi ukrepi in projekti:

(a)

usposabljanje ribičev glede boljšega upravljanja ali ohranjanja morskih bioloških virov;

(b)

projekti, ki se osredotočajo na obalne habitate, pomembne za ribe, ptice in druge organizme;

(c)

upravičeni so lahko tudi projekti, ki se osredotočajo na območja, pomembna za razmnoževanje rib, na primer obalna mokrišča;

3.   Za zamenjavo obstoječega ribolovnega orodja z ribolovnim orodjem z majhnim vplivom so do podpore lahko upravičeni stroški v zvezi z vršami in pastmi za ribe, svetlečimi vabami in ročnimi vrvicami.

Člen 10

Upravičeni stroški za pripravo načrtov za varstvo in upravljanje za dejavnosti, povezane z ribištvom

Za operacije pri pripravi načrtov za varstvo in upravljanje za dejavnosti, povezane z ribištvom, iz člena 40(1)(d) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni stroški v zvezi z naslednjimi ukrepi:

(a)

izvajanje študij, zlasti za spremljanje in nadzor vrst in habitatov, vključno s kartiranjem in obvladovanjem tveganja;

(b)

kartiranje ribolovne dejavnosti in intenzivnosti ter vpliva na zaščitene vrste in habitate;

(c)

posvetovanje z deležniki med pripravo načrtov za upravljanje;

(d)

razvoj in uporaba kazalnikov obremenitve in vpliva ter ocenjevanje stanja ohranjenosti;

(e)

usposabljanje ribičev in drugih oseb, ki delajo za ali v imenu organov, odgovornih za upravljanje zaščitenih morskih območij, pomembno za pripravo načrtov za varstvo in upravljanje za dejavnosti, povezane z ribištvom;

(f)

razmejitev zaščitenih morskih območij;

(g)

nadzor, vključno s plačami osebja, ki je vključeno v dejavnosti nadzora;

(h)

izvajanje ukrepov obveščanja in ozaveščanja v zvezi z zaščitenimi morskimi območji;

(i)

presoja vpliva načrtov za upravljanje na območjih Natura 2000 in na ribolovnih območjih, vključenih v načrte za upravljanje.

Člen 11

Upravičeni stroški za upravljanje, obnovo in spremljanje območij Natura 2000 in zaščitenih morskih območij

Za operacije v zvezi z upravljanjem, obnovo in spremljanjem območij Natura 2000 in zaščitenih morskih območij ter povečanjem okoljske ozaveščenosti iz člena 40(1)(e), (f) in (g) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni stroški v zvezi z naslednjimi ukrepi:

(a)

posvetovanje z deležniki med pripravo načrtov za upravljanje;

(b)

razvoj in uporaba kazalnikov obremenitve/vpliva ter ocenjevanje stanja ohranjenosti;

(c)

nadzor območij Natura 2000 in zaščitenih morskih območij;

(d)

usposabljanje oseb, ki delajo za ali v imenu organov, odgovornih za upravljanje območij Natura 2000 in zaščitenih morskih območij;

(e)

usposabljanje ribičev glede ohranjanja in obnove morskih ekosistemov ter povezane nadomestne dejavnosti, kot je ekološki turizem na območjih Natura 2000 in zaščitenih morskih območjih;

(f)

kartiranje ribolovne dejavnosti in spremljanje njene intenzivnosti ter beleženje vpliva ribolova na zaščitene vrste, kot so tjulnji, morske želve, delfini in morske ptice;

(g)

podpora razvoju ukrepov za upravljanje ribolova na območjih Natura 2000 in zaščitenih morskih območij, kot so študije za presojo vpliva in ocena tveganja, vključno z dejavnostmi za spodbujanje izboljšanja skladnosti med ukrepi;

(h)

podpora ukrepom za povečanje okoljske ozaveščenosti med ribiči glede varstva in obnove morske biotske raznovrstnosti;

(i)

sodelovanje in povezovanje med upravljavci območij Natura 2000 in zaščitenih morskih območij.

Člen 12

Upravičeni stroški za sodelovanje pri drugih ukrepih za ohranjanje in krepitev storitev na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemov

1.   Za operacije v zvezi s sodelovanjem pri drugih ukrepih za ohranjanje in krepitev storitev na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemov iz člena 40(1)(i) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni stroški v zvezi z naslednjimi ukrepi:

(a)

stroški v zvezi s programi za preskušanje novih tehnik spremljanja, zlasti:

(i)

sistemi elektronske opreme za daljinsko spremljanje, kot je sistem televizije zaprtega kroga (closed-circuit television – CCTV), za spremljanje in beleženje naključnega ulova zaščitenih vrst;

(ii)

beleženjem oceanografskih podatkov, kot so temperatura, slanost, plankton, cvetenje alg ali motnost;

(iii)

kartiranjem invazivnih tujerodnih vrst;

(iv)

ukrepi, vključno s študijami, za preprečitev in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst;

(b)

finančne spodbude za namestitev samodejnih zapisovalnih naprav na ribiških plovilih za spremljanje in beleženje oceanografskih podatkov, kot so temperatura, slanost, plankton, cvetenje alg ali motnost;

(c)

stroški zakupa komercialnih ribiških plovil za opazovanje okolja po tarifi, ki je sorazmerna z dejavnostjo;

(d)

stroški drugih znanstvenih ukrepov v zvezi s kartiranjem in ocenjevanjem morskih in obalnih ekosistemov ter z njimi povezanih storitev.

2.   Za operacije za obnovo določenih morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib iz člena 40(1)(i) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni naslednji ukrepi:

(a)

ukrepi za zmanjšanje fizikalnega in kemičnega onesnaževanja;

(b)

ukrepi za zmanjšanje drugih fizikalnih obremenitev, vključno z antropogenim podvodnim hrupom, ki negativno vpliva na biotsko raznovrstnost;

(c)

pozitivni ohranitveni ukrepi za zaščito in ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst, vključno s ponovnim vnosom ali ohranjanjem staležev domorodnih vrst, ter uporaba načel zelene infrastrukture iz Sporočila Komisije o zeleni infrastrukturi (6);

(d)

ukrepi za preprečitev, nadzor ali odstranitev invazivnih tujerodnih vrst.

POGLAVJE V

STROŠKI V ZVEZI S SPODBUJANJEM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN BLAŽITVIJO PODNEBNIH SPREMEMB

Člen 13

Upravičeni stroški v zvezi s hidrodinamičnostjo trupa plovila

1.   Za operacije za izboljšanje hidrodinamičnosti trupa plovila v skladu s členom 41(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni stroški v zvezi z naslednjimi ukrepi:

(a)

naložbe v mehanizme za stabilnost, kot so bočne kobilice in premci z bulbom, ki prispevajo k izboljšanju plovbne sposobnosti in stabilnosti;

(b)

stroški v zvezi z uporabo nestrupenih antivegetativnih sredstev, kot je bakrena prevleka, za zmanjšanje trenja;

(c)

stroški v zvezi s krmilno napravo, kot so sistemi za krmiljenje s krmilno napravo in več krmil za zmanjšanje obremenjenosti krmil glede na vremenske razmere in stanje morja;

(d)

preskušanje rezervoarja za gorivo kot osnova za izboljšanje hidrodinamike.

2.   Stroški v zvezi z osnovnim vzdrževanjem trupa niso upravičeni do financiranja iz tega člena.

Člen 14

Upravičeni stroški v zvezi z izboljšanjem pogonskega sistema plovila

Za operacije za izboljšanje pogonskega sistema plovila v skladu s členom 41(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni stroški v zvezi z nakupom in, če je potrebno, namestitvijo naslednjih predmetov:

(a)

energetsko učinkoviti propelerji, vključno s pogonskimi gredmi;

(b)

katalizatorji;

(c)

energetsko učinkoviti generatorji, kot so tisti, ki uporabljajo vodik ali zemeljski plin;

(d)

pogonski elementi, ki uporabljajo obnovljive vire energije, kot so jadra, zmaji, vetrnice, turbine ali sončni kolektorji;

(e)

premčni bočni propelerji;

(f)

preoblikovanje motorjev v motorje, ki uporabljajo biogoriva;

(g)

ekonometri, sistemi za upravljanje goriva in sistemi za spremljanje;

(h)

naložbe v šobe, ki izboljšujejo pogonski sistem.

Člen 15

Upravičeni stroški v zvezi z naložbami v ribolovno orodje in opremo

Za naložbe v ribolovno orodje in ribolovno opremo iz člena 41(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni stroški v zvezi z naslednjimi ukrepi:

(a)

zamenjava vlečnega orodja z nadomestnim orodjem;

(b)

spremembe vlečnega orodja;

(c)

naložbe v opremo za spremljanje vlečnega orodja.

Člen 16

Upravičeni stroški v zvezi z naložbami za zmanjšanje porabe električne ali toplotne energije

Za operacije za zmanjšanje porabe električne ali toplotne energije v skladu s členom 41(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 so do podpore upravičeni naslednji stroški:

(a)

naložbe za izboljšanje hladilnih, zamrzovalnih ali izolacijskih sistemov za plovila, krajša od 18 metrov;

(b)

naložbe za spodbujanje recikliranja toplote na plovilu, vključno z obnovo in ponovno uporabo toplote za druge pomožne operacije na plovilu.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah (trinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 307, 13.12.1993, str. 1).

(3)  Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah (UL L 113, 30.4.1992, str. 19).

(4)  Sporočilo Komisije, Zelena infrastruktura – izboljšanje evropskega naravnega kapitala, Bruselj, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

(5)  Zelena infrastruktura je strateško načrtovana mreža naravnih in polnaravnih območij, pri čemer so druge okoljske značilnosti zasnovane in upravljane tako, da opravljajo širok nabor ekosistemskih storitev. Vključuje zelene prostore (ali modre, če se nanaša na vodne ekosisteme) in druge fizikalne značilnosti na kopenskih (vključno z obalnimi) in morskih območjih.

(6)  Sporočilo Komisije, Zelena infrastruktura – izboljšanje evropskega naravnega kapitala, Bruselj, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.