25.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/499

z dne 24. marca 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za dodelitev nadzorne odobritve za uporabo postavk pomožnih lastnih sredstev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti člena 92(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zavarovalnice in pozavarovalnice bi morale pripraviti vloge za odobritev postavk pomožnih lastnih sredstev preudarno in na realni osnovi.

(2)

Vloga za postavko pomožnih lastnih sredstev je strateška odločitev za namene obvladovanja tveganja in načrtovanja kapitala. Zaradi končne odgovornosti upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa za skladnost, kot je določeno v členu 40 Direktive 2009/138/ES, je treba njegovo sodelovanje v postopku odločanja o vlogi skrbno preučiti.

(3)

Zavarovalnica ali pozavarovalnica bi morala vključiti vse ustrezne podatke, ki so potrebni za oceno, ki jo opravi nadzorni organ, vključno z oceno s strani zavarovalnice ali pozavarovalnice, kako bi zadevna postavka izpolnjevala merila za pomožna lastna sredstva ter, ob vpoklicu, za razvrstitev kot osnovno lastno sredstvo, da lahko nadzorni organ pravočasno sprejme odločitev na podlagi ustreznih dokazov.

(4)

Informacije, ki jih mora v svojo vlogo vključiti zavarovalnica ali pozavarovalnica, bi morale biti določene, da se nadzornemu organu zagotovi trdna podlaga za odločanje.

(5)

Zaradi medsebojnih odvisnosti med različnimi vlogami za odobritev v okviru Direktive 2009/138/ES bi morala zavarovalnica ali pozavarovalnica pri oddaji vloge za odobritev pomožnega lastnega sredstva nadzorni organ obvestiti o drugih vlogah v zvezi s postavkami iz člena 308a(1) Direktive 2009/138/ES, ki se trenutno obravnavajo ali so predvidene v prihodnjih šestih mesecih. Takšna zahteva je potrebna za zagotovitev, da nadzorne ocene temeljijo na preglednih in nepristranskih informacijah.

(6)

Zmožnost, da lahko nadzorni organi in zavarovalnice ali pozavarovalnice ocenijo stanje skupine nasprotnih strank kot bi bila ena sama nasprotna stranka, velja za zlasti pomembno v primerih, ko ima podjetje za vzajemno zavarovanje ali podjetje, ki deluje po načelu vzajemnosti, veliko število homogenih članov, ki niso pravne osebe, od katerih lahko zahteva dodatne prispevke.

(7)

Postopek odobritve pomožnih lastnih sredstev predvideva redno komunikacijo med nadzornimi organi ter zavarovalnicami in pozavarovalnicami. To vključuje komunikacijo pred vložitvijo uradne vloge nadzornemu organu ter po odobritvi vloge med postopkom nadzornega pregleda. Takšna redna komunikacija je potrebna za zagotovitev, da nadzorne ocene temeljijo na ustreznih in posodobljenih informacijah.

(8)

Kadar zavarovalnica ali pozavarovalnica obvesti nadzorni organ, da se je zmožnost absorbcije izgube odobrenega pomožnega lastnega sredstva zmanjšala, bi moral nadzorni organ odobreni znesek popraviti navzdol ali preklicati svojo odobritev metode, da se zagotovi njegova skladnost z zmanjšanjem zmožnosti absorbcije izgube.

(9)

Člen 226 Direktive 2009/138/ES dovoljuje skupini zavarovalnic ali pozavarovalnic, da zaprosi za odobritev postavke pomožnega lastnega sredstva za posredniški zavarovalni holding ali posredniški mešani finančni holding. V teh primerih bi morala za posredniški zavarovalni holding ali posredniški mešani finančni holding veljati ista pravila kot veljajo za zavarovalnico ali pozavarovalnico. To bi moralo veljati tudi, kadar je na čelu skupine zavarovalni holding ali mešani finančni holding v skladu s členom 235 Direktive 2009/138/ES.

(10)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Komisiji.

(11)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(12)

Za izboljšanje pravne varnosti glede nadzornega režima v obdobju postopnega uvajanja iz člena 308a Direktive 2009/138/ES, ki se začne 1. aprila 2015, je pomembno zagotoviti, da ta uredba začne veljati takoj, ko je to mogoče, in sicer dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošne značilnosti vloge

1.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica predloži nadzornim organom pisno vlogo za odobritev vsakega posameznega pomožnega lastnega sredstva.

2.   Vloga se vloži v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zavarovalnica ali pozavarovalnica svoj sedež, ali v jeziku, ki je bil dogovorjen z nadzornim organom.

3.   Vloga vključuje spremni dopis in dokazila.

Člen 2

Spremni dopis

Zavarovalnica ali pozavarovalnica predloži spremni dopis. V spremnem dopisu potrdi vse od naslednjega:

(a)

vsi pravni ali pogodbeni pogoji, ki urejajo postavko pomožnega lastnega sredstva ali vse povezane ureditve, so nedvoumni in jasno opredeljeni;

(b)

znesek, dodeljen postavki pomožnega lastnega sredstva v vlogi, je v skladu s členom 90(2) Direktive 2009/138/ES;

(c)

ekonomska vsebina postavke pomožnega lastnega sredstva, vključno s tem, kako postavka ob vpoklicu zagotovi osnovna lastna sredstva, se v celoti odraža v vlogi;

(d)

glede na verjeten prihodnji razvoj ter okoliščine na dan vloge zavarovalnica ali pozavarovalnica šteje, da postavka pomožnega lastnega sredstva izpolnjuje merila za razvrstitev lastnih sredstev;

(e)

izpuščen ni noben podatek, ki bi lahko v primeru, da bi bil nazornemu organu znan, vplival na njegovo odločitev glede odobritve postavke pomožnega lastnega sredstva, glede zneska, za katerega dodeli odobritev postavke, ali časovnega obdobja, v katerem velja odobritev metode izračuna.

Spremni dopis vključuje tudi seznam drugih vlog, ki jih je predložila zavarovalnica ali pozavarovalnica ali ki so trenutno predvidene v naslednjih šestih mesecih, za odobritev katere koli izmed postavk iz člena 308a(1) Direktive 2009/138/ES, skupaj z ustreznimi datumi začetka uporabe.

Člen 3

Dokazila glede zneska ali metode

Zavarovalnica ali pozavarovalnica v vlogi, ki jo predloži, zaprosi za odobritev specifičnega denarnega zneska za postavko pomožnega lastnega sredstva ali metodo za določitev zneska postavke pomožnega lastnega sredstva.

Če zavarovalnica oziroma pozavarovalnica zaprosi za odobritev določenega denarnega zneska, v vlogi obrazloži izračun zneska, ki temelji na preudarnih in realnih predpostavkah v skladu s členom 90(2) Direktive 2009/138/ES.

Če zavarovalnica ali pozavarovalnica zaprosi za odobritev metode izračuna, predloži naslednje informacije:

(a)

obrazložitev metode in kako ta odraža zmožnost postavke pomožnega lastnega sredstva za absorbcijo izgube;

(b)

opis vseh predpostavk, na katerih temelji metoda, in na kakšen način so te predpostavke preudarne in realne;

(c)

pričakovani začetni znesek postavke, ki je bil izračunan v skladu z metodo, in obrazložitev tega zneska;

(d)

obrazložitev postopkov validiranja, ki jih bo zavarovalnica ali pozavarovalnica uvedla za zagotovitev, da rezultati metode še naprej odražajo trajno zmožnost postavke za absorbcijo izgub.

Člen 4

Dokazila glede meril za odobritev

Dokazila vsebujejo dovolj informacij, da lahko nadzorni organ oceni, ali vloga upošteva merila iz člena 90 Direktive 2009/138/ES in členov 62 do 65 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (3). Vsebujejo vsaj informacije iz drugega do sedmega pododstavka tega člena.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica zagotovi informacije glede narave postavke pomožnih lastnih sredstev in zmožnosti absorbcije izgube postavke osnovnih lastnih sredstev, v katera se ob vpoklicu pretvorijo pomožna lastna sredstva, vključno s:

(a)

pravnimi ali pogodbenimi pogoji postavke, skupaj s pogoji, ki veljajo za vsako povezano ureditev, in dokazilom, da je nasprotna stranka podpisala pogodbo in morebitno povezano ureditev ali bo to storila;

(b)

dokazilom, da so v skladu s pravnim mnenjem pogodba ali druge povezane ureditve pravno zavezujoče in izvršljive v vseh zadevnih jurisdikcijah;

(c)

obdobjem, v katerem pogodba velja in, obdobjem, če se to razlikuje, v katerem lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica vpokliče postavko;

(d)

potrditvijo, da bi postavka pomožnega osnovnega sredstva po vpoklicu in vplačilu imela vse lastnosti postavke osnovnega lastnega sredstva, razvrščene v stopnjo 1 v skladu s členom 71 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, ali vse lastnosti postavke osnovnega lastnega sredstva, razvrščene v stopnjo 2 v skladu s členom 73 Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

(e)

potrditvijo, da pogodbeni pogoji postavke ne vsebujejo nobene določbe, ki bi lahko zavarovalnico ali pozavarovalnico odvrnila od vpoklica postavke za absorbcijo izgub ali omejila njeno sposobnost za vpoklic na zahtevo;

(f)

potrditvijo, da bi bili postavka pomožnega lastnega sredstva ali njena upravičenja na voljo le zavarovalnici ali pozavarovalnici in jih ne bi bilo mogoče prenesti ali razporediti na katero koli drugo stranko ali kako drugače obremeniti;

(g)

vsemi dejavniki, ki omejujejo pogoje, pod katerimi bi zavarovalnica ali pozavarovalnica lahko vpoklicala postavko, vključno, vendar ne zgolj z izrednimi razmerami, ki so značilne za zavarovalnice in pozavarovalnice, ali izjemnimi pogoji na širšem trgu;

(h)

ali zavarovalnica ali pozavarovalnica ima oziroma bo v prihodnosti morda imela obveznost, pričakovanje ali razumevanje, da bo izplačala sredstva ali zagotovila kakršno koli upravičenje nasprotni ali tretji stranki v povezavi s to postavko, razen v primeru vračila postavke osnovnega lastnega sredstva, ki bi ustrezalo lastnostim iz člena 71(1)(h), in člena 73(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

(i)

izvodom načrta za srednjeročno upravljanje kapitala, vključno z navedbo, kako bo postavka prispevala k obstoječi strukturi kapitala zavarovalnice ali pozavarovalnice ter kako lahko postavka omogoči zavarovalnici ali pozavarovalnici, da izpolni obstoječe ali prihodnje kapitalske zahteve.

Razen v primerih, ko se uporablja člen 63(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 in je status skupine nasprotnih strank mogoče oceniti, kot če bi bila ena nasprotna stranka, zavarovalnica ali pozavarovalnica predloži informacije glede statusa vsake nasprotne stranke, vključno z:

(a)

imeni in opisom vsake posamezne nasprotne stranke, vključno z naravo odnosa med zavarovalnico ali pozavarovalnico in nasprotno stranko;

(b)

oceno tveganja neplačila nasprotnih strank, s čimer se pomaga pri oceni, ki jo izvaja nadzorni organ v skladu s členom 63(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

(c)

oceno sposobnosti zagotavljanja likvidnosti nasprotnih strank, s čimer se pomaga pri oceni, ki jo izvaja nadzorni organ v skladu s členom 63(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

(d)

oceno pripravljenosti nasprotnih strank za plačilo, s čimer se pomaga pri oceni, ki jo izvaja nadzorni organ v skladu s členom 63(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

(e)

opisom različnih okoliščin, v katerih bi zavarovalnica ali pozavarovalnica lahko vpoklicala postavko, vključno s trenutnimi pričakovanji glede tega, kdaj bi se postavko lahko vpoklicalo pred ali ob pojavu neskladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom in zahtevanim minimalnim kapitalom;

(f)

informacijami o vseh drugih dejavnikih, ki so pomembni za status nasprotne stranke, s čimer se pomaga pri oceni, ki jo izvaja nadzorni organ v skladu s členom 63(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

Kadar se nasprotne stranke obravnavajo kot skupina nasprotnih strank v skladu s členom 63(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, se informacije iz točk (a) do (f) tretjega pododstavka zagotovijo za skupino nasprotnih strank.

Kadar je nasprotna stranka članica iste skupine ali podskupine kot zavarovalnica ali pozavarovalnica v smislu člena 213 Direktive 2009/138/ES ter ima obveznosti iz naslova pomožnih lastnih sredstev do različnih subjektov znotraj skupine, informacije iz točk (b) do (f) tretjega pododstavka vključujejo dokazilo o sposobnosti nasprotne stranke, da istočasno izplača več vpoklicev postavk pomožnih nasprotnih sredstev, pri čemer se upoštevajo okoliščine in subjekti v skupini.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica zagotovi informacije o izterljivosti sredstev, vključno s:

(a)

podrobnostmi o ureditvah, ki bi lahko izboljšale izterljivost postavke, vključno z razpoložljivostjo zavarovanja s premoženjem;

(b)

podrobnostmi o tem, ali nacionalna zakonodaja v kateri koli jurisdikciji preprečuje vpoklic ali njegovo izplačilo, vključno v primerih, ko se za zavarovalnico ali pozavarovalnico začnejo postopki v zvezi z reševanjem, upravni postopki ali postopki zaradi insolventnosti;

(c)

podrobnostmi o ureditvah ali okoliščinah, ki bi lahko preprečile vpoklic ali njegovo izplačilo v primeru poslabšanja finančnega stanja, vključno z neskladnostjo z zahtevanim solventnostnim kapitalom ali zahtevanim minimalnim kapitalom.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica zagotovi informacije o preteklih vpoklicih, vključno z/s:

(a)

informacijami o izkušnjah s preteklimi vpoklici ali zbiranjem drugih zapadlih sredstev od iste ali podobnih nasprotnih strank v istih ali podobnih okoliščinah;

(b)

vsemi ustreznimi razpoložljivimi tržnimi podatki o preteklih vpoklicih ali zbiranju drugih zapadlih sredstev od iste ali podobnih nasprotnih strank v istih ali podobnih okoliščinah;

(c)

oceno pomembnosti in zanesljivosti informacij, opisanih v točkah (a) in (b), glede pričakovanega rezultata prihodnjih vpoklicev s strani zavarovalnic in pozavarovalnic.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica zagotovi opis postopkov, ki jih izvaja za ugotavljanje morebitnih prihodnjih sprememb, kot je določeno v členu 62(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, ki bi lahko zmanjšale zmožnost absorbcije izgube postavke pomožnih lastnih sredstev. Opis vključuje:

(a)

kako namerava ugotoviti spremembe:

(i)

strukture ali pogodbenih pogojev dogovora, vključno s preklicem ali iztekom postavke pomožnih lastnih sredstev ali porabo ali vpoklicem dela ali celotne postavke pomožnih lastnih sredstev;

(ii)

statusa zadevnih nasprotnih strank, vključno z neplačilom nasprotne stranke;

(iii)

izterljivosti postavke pomožnih lastnih sredstev, vključno z vpoklicem drugih postavk pomožnih lastnih sredstev, ki jih zagotavljajo iste nasprotne stranke.

(b)

kako namerava obvestiti nadzorni organ o ugotovljenih spremembah, vključno s tem, katere mehanizme je vzpostavila za ugotavljanje, kdaj je treba spremembo predložiti upravnemu, upravljalnemu ali nadzornemu organu podjetja ter nadzornemu organu.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica vključi dokazilo o svojem notranjem postopku odločanja, ki se nanaša na vlogo.

Člen 5

Ocenjevanje vloge

Nadzorni organ potrdi prejem vloge zavarovalnice ali pozavarovalnice.

Nadzorni organ šteje vlogo za popolno, če zajema vse, kar je določeno v členih 2, 3 in 4.

Nadzorni organ pravočasno potrdi, ali je vloga popolna ali ne, oziroma najpozneje v 30 dneh od datuma prejema vloge.

Nadzorni organ zagotovi, da je časovno obdobje, v katerem se odloča o vlogi, razumno in ni daljše od treh mesecev po prejemu popolne vloge, razen če se pojavijo izjemne okoliščine, o katerih se pravočasno pisno obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico.

V primeru izrednih okoliščin nadzorni organ o vlogi ne odloča več kot šest mesecev od prejema popolne vloge.

Četudi nadzorni organ meni, da je vloga popolna, lahko zahteva dodatne informacije, ki jih potrebuje za izvedbo ocene. V zahtevku se določijo zahtevane dodatne informacije ter navedejo razlogi za zahtevek. Dnevi med datumom, ko nadzorni organ zahteva takšne informacije, in datumom, ko nadzorni organ prejme takšne informacije, se ne vključijo v časovna obdobja iz četrtega in petega pododstavka.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica obvesti nadzorni organ o vseh spremembah podrobnosti svoje vloge.

Če zavarovalnica ali pozavarovalnica obvesti nadzorni organ o spremembi svoje vloge, se ta obravnava kot nova vloga, razen če:

(a)

je sprememba posledica zahteve nadzornega organa po dodatnih informacijah ali

(b)

je nadzorni organ prepričan, da sprememba ne bi znatno vpliva na oceno vloge.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica lahko s pisnim obvestilom umakne vlogo na kateri koli stopnji pred odločitvijo nadzornega organa. Če zavarovalnica ali pozavarovalnica posledično ponovno vloži vlogo ali vloži posodobljeno vlogo, jo nadzorni organ obravnava kot novo vlogo.

Člen 6

Odločitev o vlogi

Ko nadzorni organ sprejme odločitev glede vloge, o tem nemudoma pisno obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico.

Kadar nadzorni organ odobri nižji znesek, kot je zanj zaprosila zavarovalnica ali pozavarovalnica, ali zavrne vlogo za odobritev, navede razloge za takšno odločitev.

Kadar se nadzorna odobritev dodeli pod pogojem sklenitve pogodbe, zavarovalnica ali pozavarovalnica nemudoma sklene pogodbo pod pogoji, na katerih temelji odobritev, ter nadzornemu organu predloži izvod podpisane pogodbe.

Zavarovalnica ali pozavarovalnica postavke pomožnih lastnih sredstev ali metode ne šteje za dopustne, dokler pogodba ni sklenjena.

Člen 7

Revizija odobrenega zneska ali umik odobritve metode

1.   Kadar pomožni lastni viri ne izpolnjujejo več pogojev, pod katerimi je bil odobren znesek ali odobrena metoda izračuna, se nadzorni organ odloči za enega od naslednjih ukrepov:

(a)

zmanjšanje zneska postavke pomožnih lastnih sredstev na nižji znesek ali na nič;

(b)

umik odobritve metode izračuna.

2.   Če nadzorni organ sprejme odločitev v skladu z odstavkom 1, o tej odločitvi in razlogih zanjo nemudoma obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).