12.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/404

z dne 11. marca 2015

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metil in propamokarb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Odobritve aktivnih snovi kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metil in propamokarb prenehajo veljati 30. septembra 2017, odobritev aktivne snovi beflubutamid pa preneha veljati 30. novembra 2017. Vložene so bile vloge za podaljšanje odobritev navedenih aktivnih snovi. Ker za navedene aktivne snovi veljajo zahteve iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (3), je treba omogočiti dovolj časa za dokončanje postopka podaljšanja odobritev v skladu z navedeno uredbo. Verjetno je, da bodo odobritve navedenih aktivnih snovi prenehale veljati pred sprejetjem sklepa o njihovem podaljšanju. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih dopolnilna dokumentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena v roku 30 mesecev pred ustreznim datumom poteka veljavnosti iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija določila isti datum veljavnosti kot pred to uredbo ali prvi možni datum po tem.

(5)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne podaljša, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum veljavnosti kot pred to uredbo ali na datum začetka veljavnosti Uredbe, če odobritev aktivne snovi ni podaljšana, odvisno od tega, kateri datum je poznejši.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

1.

v šestem stolpcu vrstice 145 za kaptan se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

2.

v šestem stolpcu vrstice 146 za folpet se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

3.

v šestem stolpcu vrstice 147 za formetanat se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

4.

v šestem stolpcu vrstice 148 za metiokarb se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

5.

v šestem stolpcu vrstice 149 za dimetoat se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

6.

v šestem stolpcu vrstice 150 za dimetomorf se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

7.

v šestem stolpcu vrstice 151 za glufosinat se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

8.

v šestem stolpcu vrstice 152 za metribuzin se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

9.

v šestem stolpcu vrstice 153 za fosmet se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

10.

v šestem stolpcu vrstice 154 za propamokarb se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

11.

v šestem stolpcu vrstice 155 za etoprofos se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

12.

v šestem stolpcu vrstice 156 za pirimifos-metil se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

13.

v šestem stolpcu vrstice 157 za fipronil se datum veljavnosti registracije „30. september 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“;

14.

v šestem stolpcu vrstice 158 za beflubutamid se datum veljavnosti registracije „30. november 2017“ nadomesti z „31. julij 2018“.