14.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/114


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/401

z dne 25. februarja 2015

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid, kromafenozid, ciazofamid, dikambo, difenokonazol, fenpirazamin, fluazinam, formetanat, nikotin, penkonazol, pimetrozin, piraklostrobin, tau-fluvalinat in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za acetamiprid, ciazofamid, formetanat, pimetrozin, piraklostrobin in tebukonazol so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za penkonazol so bile MRL določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za kromafenozid, dikambo, difenokonazol, fenpirazamin, fluazinam, nikotin in tau-fluvalinat so bile MRL določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov kromafenozid, za uporabo na pečkatem sadju in grozdju je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za ciazofamid je bila taka vloga vložena za grozdje. Za difenokonazol je bila taka vloga vložena za papriko in jajčevce. Za fenpirazamin je bila taka vloga vložena za marelice, češnje, breskve in slive. Za formetanat je bila taka vloga vložena za jagode. Za penkonazol je bila taka vloga vložena za robide in maline. Za pimetrozin je bila taka vloga vložena za plodove gloga. Za piraklostrobin je bila taka vloga vložena za koren cikorije. Za tau-fluvalinat je bila taka vloga vložena za pečkato sadje, breskve, marelice, grozdje, paradižnik, jajčevce, melone, brokoli, brstični ohrovt, kolerabico, artičoke, solato in druge solatnice. Za tebukonazol je bila taka vloga vložena za makovo seme.

(4)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 je bila vložena vloga za acetamiprid na marelicah in lupinarjih. Vložnik trdi, da ob odobrenih uporabah navedene snovi na takih kmetijskih rastlinah v Združenih državah ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL.

(5)

Taki vlogi sta bili predloženi tudi za dikambo na gensko spremenjeni soji in za fluazinam na korenu ginsenga. Vložnik trdi, da ob odobrenih uporabah navedenih snovi na takih kmetijskih rastlinah v Združenih državah ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL.

(6)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice te vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(7)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Ta mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(8)

Agencija je v obrazloženih mnenjih ugotovila, da glede uporabe fenpirazamina na breskvah sprememba obstoječe MRL ni potrebna. Kar zadeva uporabo tau-fluvalinata na pečkatem sadju, marelicah, breskvah in paradižniku, predloženi podatki niso zadostovali za določitev novih MRL. Obstoječe MRL bi zato morale ostati nespremenjene.

(9)

Kar zadeva dikambo, ob žetvi ni bilo odkritih ostankov v za dikambo tolerantni soji. Agencija je ugotovila, da je pomembna sestavina ostankov v za dikambo tolerantni soji metabolit 3,6-diklorosalicilna kislina (DCSA).

(10)

Agencija je glede vseh drugih vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih kmetijskih rastlin in proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos (ADI) ali akutni referenčni odmerek (ARfD) preseže.

(11)

Kar zadeva nikotin, so bile z Uredbo Komisije (EU) št. 897/2012 (3) v skladu s členom 16(1)(a) Uredbe (ES) št. 396/2005 določene začasne MRL za gozdne gobe do 30. novembra 2014, dokler ne bodo predloženi in ocenjeni novi podatki in informacije o naravni prisotnosti ali naravnem nastajanju nikotina v zadevnih proizvodih. Komisija je bila obveščena o raziskovalnem projektu, ki se izvaja z namenom preučitve virov ostankov nikotina v navedenih kmetijskih rastlinah. Glede na pričakovano trajanje študije in zato, da se Komisiji zagotovi dovolj časa, da sprejme svoj sklep, je primerno veljavnost teh MRL podaljšati do 19. oktobra 2016.

(12)

Kar zadeva formetanat, je bilo z Uredbo Komisije (EU) št. 61/2014 (4) spremenjenih več MRL. V navedeni uredbi je določeno znižanje MRL za jagode na mejo določanja, in sicer od 14. avgusta 2014. Zaradi pravne varnosti je primerno, da se MRL iz te uredbe uporablja od istega datuma.

(13)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(14)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2014. Kar zadeva MRL za formetanat v jagodah, pa se uporablja od 14. avgusta 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila EFSA so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka (MRL) za acetamiprid v marelicah in lupinarjih). EFSA Journal 2013;11(12):3506 [30 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za kromafenozid v pečkatem sadju in grozdju). EFSA Journal 2014;12(2):3569 [25 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za ciazofamid v grozdju). EFSA Journal 2013;11(10):3402 [23 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

 

Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean (Obrazloženo mnenje o spremembi MRL za dikambo v gensko spremenjeni soji). EFSA Journal 2013;11(10):3440 [38 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za difenokonazol v papriki in jajčevcih). EFSA Journal 2014;12(4):3676 [27 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za fenpirazamin v marelicah, češnjah, breskvah in slivah). EFSA Journal 2014;12(3):3619 [25 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

 

Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe MRL za fluazinam v korenu ginsenga). EFSA Journal 2014;12(5):3690 [20 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

 

Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe MRL za formetanat v jagodah). EFSA Journal 2014;12(3):3596 [23 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries (Obrazloženo mnenje o določitvi novih MRL za penkonazol v robidah in malinah). EFSA Journal 2014;12(3):3618 [24 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za pimetrozin v plodovih gloga, belušni zeleni in koromaču). EFSA Journal 2013;11(8):3348 [27 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe MRL za piraklostrobin v korenu cikorije). EFSA Journal 2014;12(5):3685 [23 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za tau-fluvalinat v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe MRL za tebukonazol v makovem semenu). EFSA Journal 2013;11(5):3248 [31 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 897/2012 z dne 1. oktobra 2012 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acibenzolar-S-metil, amisulbrom, ciazofamid, diflufenikan, dimoksistrobin, metoksifenozid in nikotin v ali na nekaterih proizvodih (UL L 266, 2.10.2012, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 61/2014 z dne 24. januarja 2014 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciromazin, fenpropidin, formetanat, oksamil in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih (UL L 22, 25.1.2014, str. 1).


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

V Prilogi II se stolpci za acetamiprid, ciazofamid, formetanat, penkonazol, pimetrozin, piraklostrobin in tebukonazol nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (3)

Acetamiprid (R)

Ciazofamid

Formetanat: vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat (hidroklorid)

Penkonazol (F)

Pimetrozin (A) (R)

Piraklostrobin (F)

Tebukonazol (R)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE LUPINARJI

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,9

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,3 (+)

 

 

0110010

Grenivke (pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

1

5

0110020

Pomaranče (bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

2

0,9

0110030

Limone (citrona, limona, Budova roka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

1

5

0110040

Limete

 

 

 

 

 

1

5

0110050

Mandarine (klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi, tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

1

5

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

1

5

0120000

(ii)

Lupinarji

0,07

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120060

Lešniki (lešniki iz rodu Corylus)

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120070

Makadamija

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

0,02 (1)

1

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120990

Drugo

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,8

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

0,02 (1)

0,5

 

0130010

Jabolka (lesnika)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130020

Hruške (naši)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Nešplja

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130050

Japonska nešplja

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0140010

Marelice

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

1

0,6

0140020

Češnje (češnje, višnje)

1.5

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

1 (+)

0140030

Breskve (nektarine in podobni hibridi)

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

0,3

0,6

0140040

Slive (cibora, ringlo, mirabela, plodovi črnega trna, žižola/ kitajski datelj/navadni čičmak (Ziziphus ziziphus))

0,03

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,8

1

0140990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Namizno in vinsko grozdje

0,5

2

0,1

0,2

0,02 (1)

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

1 (+)

0,5

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

2

1 (+)

0152000

(b)

Jagode

0,5

0,01 (1)

0,4

0,5

0,3 (+)

1.5

0,02 (1)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

2

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0153010

Robide

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Tayeva robida, Boysenova robida, barjanska robida in drugi križanci iz rodu Rubus)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0153030

Maline (japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153990

Drugo

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

1.5

0154010

Ameriške borovnice (gozdne borovnice)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

4

 

0154020

Ameriške brusnice (evropska brusnica (V. vitis-idaea))

2

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

2

 

 

0,5

0,7 (+)

3

 

0154040

Kosmulje (vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

3

 

0154050

Šipek

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154060

Murva (navadna jagodičnica)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,7 (+)

3

 

0154080

Bezgove jagode (aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0161010

Dateljni

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161020

Fige

0,03

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161030

Namizne olive

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05

0161040

Kumkvat (marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161050

Karambola (bilimbi)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161060

Kaki

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161070

Jambolan (javanska sliva) (javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162020

Liči (pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin, longan (Dimocarpus longan), salak (kažji sadež))

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162030

Pasijonka

 

 

 

 

 

 

1

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162050

Zvezdasto jabolko

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162060

Persimon (virginijski kaki) (črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana) in Pouteria sapota)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163020

Banane (mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,1

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,02 (1)

0,07

2

0163050

Granatno jabolko

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163070

Guava (rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163090

Kruhovec (jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163100

Durian

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163110

Graviola

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163990

Drugo

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

0,01 (1) (+)

 

 

(+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0212010

Kasava (manioka) (kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam (jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 (2)

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,02 (1)

0213020

Korenje

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0,4

0213030

Gomoljna zelena

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,3

0,5

0213040

Hren (korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

0,1

 

 

 

0,3

0,4

0213050

Topinambur (Sieboldov čišljak (Stachys sieboldii))

 

0,01 (1)

 

 

 

0,06

0,02 (1)

0213060

Pastinak

 

0,01 (1)

 

 

 

0,3

0,4

0213070

Peteršilj – koren

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4

0213080

Redkev (črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,5

0,02 (1)

0213090

Beli koren (kozja brada, črni koren, navadni repinec)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4 (+)

0213100

Podzemna koleraba

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213110

Repa

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213990

Drugo

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0220010

Česen

0,02

 

 

 

 

0,3

0,1

0220020

Čebula (druga čebula srebrnjak)

0,02

 

 

 

 

1.5

0,1

0220030

Šalotka

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,05

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk (druge vrste čebule, pri katerih se uporablja zeleni del, in podobne varietete)

0,01 (1)

 

 

 

 

1.5

0,6

0220990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik (paradižnik češnjevec, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense), drevesni paradižnik)

0,2

0,6 (+)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,9

0231020

Paprike (feferoni)

0,3

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

3 (+)

0,5

0,6

0231030

Jajčevec (pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum), afriški jajčevec (S. macrocarpon))

0,2

0,01 (1)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,4 (+)

0231040

Bamija (okra)

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0231990

Drugo

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,3

0,2 (+)

 

0,1

1 (+)

0,5

 

0232010

Kumare

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

0,3

 

 

 

0,02 (1)

0232030

Bučke (patisonke, cukini, vodnjača (Lagenaria siceraria), čajota, momordika/grenka melona, kačasta buča, rebrasta lufa)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232990

Drugo

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,2

0,15 (+)

0,3

0,1

0,3 (+)

0,5

 

0233010

Melone (kivano (afriške kumare))

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Orjaška buča (buča (pozna varieteta))

 

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

Sladka koruza (mlada koruza v storžu)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,6

0239000

(e)

Druge plodovke

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,4

 

 

 

0,03 (+)

0,1

 

0241010

Brokoli (kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli)

 

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Cvetača

 

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Brstični ohrovt

0,05

 

 

 

0,08 (+)

0,3

 

0242020

Glavnato zelje (koničasto zelje, rdeče zelje, glavnati ohrovt, belo zelje)

0,7

 

 

 

0,05 (+)

0,2

 

0242990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

0,01 (1)

 

 

 

0,2 (+)

1.5

0,02 (1)

0243010

Kitajski kapus (sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (ai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt (kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno z Brassicacea

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0251010

Motovilec (volnatoplodni motovilec)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251020

Solata (glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

3

 

 

 

3 (+)

2

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), regratovi listi)

1.5

 

 

 

0,6 (+)

0,4

 

0251040

Kreša (kalčki fižola mung (zelena soja) in kalčki lucerne)

3

 

 

 

0,6 (+)

10

 

0251050

Rana barbica

3

 

 

 (2)

3 (+)

10

 

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251070

Ogrščica

3

 

 

 (2)

0,6 (+)

10

 

0251080

Listi in poganjki Brassica spp., vključno z lističi repe (mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

10

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0252010

Špinača (novozelandska špinača, vitkocvetni ščir (pak-khom, tampara), listi karibskega zelja, bitterblad/bitawiri)

5

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252020

Portulak (kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

3

 

 

 (2)

0,4 (+)

0,02 (1)

 

0252030

Blitva (listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

3

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0253000

(c)

Trni listi (cejlonska špinača, listi bananovca (Acacia pennata))

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0254000

(d)

Vodna kreša (vodna špinača/kangkung (Ipomea aquatica), vodna detelja (Marsilea crenata), vodna mimoza (Neptunia oleracea))

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,15

0256000

(f)

Zelišča

3

0,02 (1)

0,02 (1)

 

3

2

 

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

(+)

 

2

0256030

Listi zelene (listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadnega osočnika in drugih rastlin iz družine Apiacea, nepravi koriander (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256040

Peteršilj (listi korenastega peteršilja)

 

 

 

 

(+)

 

2

0256050

Žajbelj (zimski in vrtni šatraj, listi boreča (Borago officinalis))

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256060

Rožmarin

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256070

Materina dušica (majaron, origano)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256080

Bazilika (listi melise, meta, poprova meta, indijska bazilika, sladka bazilika, dlakava bazilika, užitni cvetovi (cvetovi ognjiča in drugi), vodni popnjak, listi kadoka (Piper sarmentosum), curryjevi listi)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256090

Lovorovi listi (lovor) (limonska trava)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256100

Pehtran (ožep)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0260010

Fižol (s stroki) (navadni fižol (nizek fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus fižol, guar, soja)

0,15

 

 

 

2 (+)

 

2 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

0,3

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260030

Grah (s stroki) (sladkorni grah)

0,4

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260040

Grah (brez strokov) (grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

0,3

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260050

Leča

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0270010

Špargelj

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270020

Kardij (stebla boreča (Borago officinalis))

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270030

Belušna zelena

1.5

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1) (+)

0,5 (+)

0270040

Koromač

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270050

Artičoke (cvet bananovca)

0,7

 

 

0,2

0,02 (1) (+)

2

0,6

0270060

Por

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,7

0,6

0270070

Rabarbara

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270090

Palmovi srčki

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280010

Gojene (dvotrosni kukmak, bukov ostrigar, šitake, micelj gob (vegetativni deli))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne (navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, jesenski gobani)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0300010

Fižol (bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

0,07

 

 

 

 

0,3

0,3

0300020

Leča

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0300030

Grah (čičerka, njivski grah, grahor)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,2

0300040

Volčji bob

0,01 (1)

 

 

 

 

0,05

0,2

0300990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,2

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Laneno seme

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,6

0401020

Zemeljski oreški

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,04

0,15

0401030

Makovo seme

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,2

0401040

Sezamovo seme

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401050

Sončnično seme

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0,02 (1)

0401060

Seme oljne ogrščice (bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

0,2

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,5

0401070

Soja

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,15

0401080

Gorčično seme

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,3

0401090

Bombaževo seme

0,7

 

 

 

0,03

0,3

2

0401100

Bučno seme (drugo seme bučnic)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401110

Navadni rumenik

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401120

Boreč (trpotčasti gadovec (Echium plantagineum) njivsko ptičje seme (Buglossoides arvensis))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401130

Navadni riček

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,3

0401140

Konoplja

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401150

Kloščevec

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401990

Drugo

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402040

Kapokovec

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0500000

5.

ŽITA

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0500010

Ječmen

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500020

Ajda (ščir, kvinoja)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500030

Koruza

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500040

Proso (italijansko proso, tef, indijska prosenka, sivozeleni muhvič)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500050

Oves

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500060

Riž (divji riž (Zizania aquatica))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

1 (+)

0500070

0,01 (1)

 

 

 

 

0,2

0,1

0500080

Sirek

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,02 (1)

0500090

Pšenica (pira, tritikala)

0,03

 

 

 

 

0,2

0,1

0500990

Drugo (semena kanarske pisane trave (Phalaris canariensis))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0610000

(i)

Čaj

 

 

 

0,1

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,3 (+)

0,1

0630000

(iii)

Zelišči čaji (sušeni)

 

 

 

 (2)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0631010

Cvetovi kamilice

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631020

Cvetovi hibiskusa

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631030

Cvetni listi vrtnice

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631040

Cvetovi jasmina (bezgov cvet (Sambucus nigra))

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0632010

Jagodni listi

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632020

Listi rooibos (listi ginka)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633020

Koren ginsenga

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0640000

(iv)

Kakavova zrna (fermentirana ali sušena)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0650000

(v)

Rožičevec

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0700000

7.

HMELJ (sušen)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,5

15 (+)

15

40 (+)

0800000

8.

ZAČIMBE

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810000

(i)

Semena

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

1.5 (+)

0810010

Janež

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810020

Črnika

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810030

Semena zelene (semena luštrka)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810040

Semena koriandra

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810050

Semena kumine

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810060

Semena kopra

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810070

Janeževa semena

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810080

Božja rutica

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

 

0820010

Piment

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820020

Sečuanski poper (janežev poper japonski poper)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820030

Kumina

 

 

 

 (2)

 

 

1.5 (+)

0820040

Kardamom

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820060

Poper (črni, zeleni in beli) (dolgi poper, rdeči plodovi nepravega poprovca)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820070

Stroki vanilije

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820080

Tamarinda

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0830000

(iii)

Skorja

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Cimet (kitajski cimet (kasija))

 

 

 

 (2)

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Ingver

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Kurkuma

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

 (2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

(v)

Brsti

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Dišeči klinčevec

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Žafran

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Muškatov cvet

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 

 

 

 (2)

 

0,2

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

0900030

Koren cikorije

 

 

 

 (2)

 

0,08

 

0900990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

(+)

 

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Tkiva

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišičje

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011020

Maščevje

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011030

Jetra

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011040

Ledvice

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011050

Užitna drobovina

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011990

Drugo

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišičje

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012020

Maščevje

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012030

Jetra

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012040

Ledvice

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1012050

Užitna drobovina

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012990

Drugo

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišičje

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013020

Maščevje

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013030

Jetra

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013040

Ledvice

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1013050

Užitna drobovina

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013990

Drugo

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014000

(d)

Koze

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišičje

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014020

Maščevje

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014030

Jetra

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014040

Ledvice

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1014050

Užitna drobovina

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014990

Drugo

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1015000

(e)

Konji, osli, mule ali mezgi

 

 

 

 (2)

 

 

 

1015010

Mišičje

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015020

Maščevje

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015030

Jetra

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015040

Ledvice

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015050

Užitna drobovina

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015990

Drugo

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1016000

(f)

Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke), noji, golobi

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1016010

Mišičje

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016020

Maščevje

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledvice

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016050

Užitna drobovina

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016990

Drugo

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (kunci, kenguruji, jelenjad in srnjad)

 

 

 

 (2)

 

 

 

1017010

Mišičje

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017020

Maščevje

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017030

Jetra

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017040

Ledvice

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017050

Užitna drobovina

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017990

Drugo

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1020000

(ii)

Mleko

0,05

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020010

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Koze

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1030010

Piščanci

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030990

Drugo

 

 

 

 (2)

 

 

 

1040000

(iv)

Med (matični mleček, cvetni prah, satje z medom)

0,05  (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (žabji kraki, krokodili)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1060000

(vi)

Polži

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali (divjačina)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

(2)

Priloga III se spremeni:

(a)

v delu A se stolpci za kromafenozid, dikambo, difenokonazol, fenpirazamin, fluazinam, nikotin in tau-fluvalinat nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (5)

Kromafenozid

Dikamba

Difenokonazol

Fenpirazamin

Fluazinam (F)

Nikotin

Tau-fluvalinat (F)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE LUPINARJI

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,01 (4)

0,05 (4)

0,1

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,1

0110010

Grenivke (pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče (bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limone (citrona, limona, Budova roka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi, tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji

0,01 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lešniki (lešniki iz rodu Corylus)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamija

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,5

 

 

0,01 (4)

 

 

0,1

0130010

Jabolka (lesnika)

 

0,1

0,5

 

0,3

 

 

0130020

Hruške (naši)

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130030

Kutine

 

0,05 (4)

0,4

 

0,05 (4)

 

 

0130040

Nešplja

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130050

Japonska nešplja

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130990

Drugo

 

0,05 (4)

0,2

 

0,05 (4)

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

 

0140010

Marelice

 

 

0,5

5

 

 

0,1

0140020

Češnje (češnje, višnje)

 

 

0,3

4

 

 

0,5

0140030

Breskve (nektarine in podobni hibridi)

 

 

0,5

4

 

 

0,1

0140040

Slive (cibora, ringlo, mirabela, plodovi črnega trna, žižola/ kitajski datelj/navadni čičmak (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,5

3

 

 

0,3

0140990

Drugo

 

 

0,1

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Namizno in vinsko grozdje

1,5

 

0,5

3

 

 

1

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

3

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,01 (4)

 

0,4

3

0,05 (4)

 

0,5

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0153010

Robide

 

 

1.5

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Tayeva robida, Boysenova robida, barjanska robida in drugi križanci iz rodu Rubus)

 

 

0,1

 

 

 

 

0153030

Maline (japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1.5

 

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

0,1

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0154010

Ameriške borovnice (gozdne borovnice)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice (evropska brusnica (V. vitis-idaea))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Kosmulje (vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154050

Šipek

 

 

0,1

 

 

0,3 (+)

 

0154060

Murva (navadna jagodičnica)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154080

Bezgove jagode (aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154990

Drugo

 

 

0,1

 

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

0,1

 

 

 

 

0161020

Fige

 

 

0,1

 

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

2

 

 

 

 

0161040

Kumkvat (marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161050

Karambola (bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

0,1

 

 

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva) (javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

0,1

 

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0,1

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči (pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin, longan (Dimocarpus longan), salak (kažji sadež))

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Zvezdasto jabolko

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Persimon (virginijski kaki) (črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana) in Pouteria sapota)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

0,1

 

 

 

 

0163020

Banane (mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

 

0,1

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

0,1

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

0,2

 

 

 

 

0163050

Granatno jabolko

 

 

0,1

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0163070

Guava (rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 

 

0,1

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

0,1

 

 

 

 

0163090

Kruhovec (jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 

 

0,1

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

0,1

 

 

 

 

0163110

Graviola

 

 

0,1

 

 

 

 

0163990

Drugo

 

 

0,1

 

 

 

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

0,01 (4)

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

 

0,1

 

 

 

0,01 (4)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

0,1

 

 

 

0,01 (4)

0212010

Kasava (manioka) (kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam (jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

0,4

 

 

 

0,02

0213020

Korenje

 

 

0,4

 

 

 

0,02

0213030

Gomoljna zelena

 

 

2

 

 

 

0,01 (4)

0213040

Hren (korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213050

Topinambur (Sieboldov čišljak (Stachys sieboldii))

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213060

Pastinak

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213070

Peteršilj – koren

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213080

Redkev (črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213090

Beli koren (kozja brada, črni koren, navadni repinec)

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213100

Podzemna koleraba

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213110

Repa

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213990

Drugo

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

 

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0220010

Česen

 

 

0,5

 

 

 

 

0220020

Čebula (druga čebula srebrnjak)

 

 

0,5

 

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0,5

 

 

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk (druge vrste čebule, pri katerih se uporablja zeleni del, in podobne varietete)

 

 

5

 

 

 

 

0220990

Drugo

 

 

0,5

 

 

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik (paradižnik češnjevec, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense), drevesni paradižnik)

 

 

2

3

 

 

0,1

0231020

Paprike (feferoni)

 

 

0,8

3

 

 

0,01 (4)

0231030

Jajčevec (pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum), afriški jajčevec (S. macrocarpon))

 

 

0,6

3

 

 

0,15

0231040

Bamija (okra)

 

 

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0231990

Drugo

 

 

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0,05 (4)

0,3

0,7

 

 

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

0,05

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0232030

Bučke (patisonke, cukini, vodnjača (Lagenaria siceraria), čajota, momordika/grenka melona, kačasta buča, rebrasta lufa)

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0232990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0,05 (4)

0,2

0,01 (4)

 

 

 

0233010

Melone (kivano (afriške kumare))

 

 

 

 

 

 

0,09

0233020

Orjaška buča (buča (pozna varieteta))

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0234000

(d)

Sladka koruza (mlada koruza v storžu)

 

0,07

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoli (kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli)

 

 

1

 

 

 

0,4

0241020

Cvetača

 

 

0,2

 

 

 

0,1

0241990

Drugo

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0,2

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

 

 

0,1

0242020

Glavnato zelje (koničasto zelje, rdeče zelje, glavnati ohrovt, belo zelje)

 

 

 

 

 

 

0,2

0242990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

2

 

 

 

0,01 (4)

0243010

Kitajski kapus (sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (ai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt (kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,07

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

0,01 (4)

 

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno z Brassicacea

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0,7

0251010

Motovilec (volnatoplodni motovilec)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251020

Solata (glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

 

3

 

 

 

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), regratovi listi)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251040

Kreša (kalčki fižola mung (zelena soja) in kalčki lucerne)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

 

 

2

 

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251080

Listi in poganjki Brassica spp., vključno z lističi repe (mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251990

Drugo

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0,01 (4)

0252010

Špinača (novozelandska špinača, vitkocvetni ščir (pak-khom, tampara), listi karibskega zelja, bitterblad/bitawiri)

 

 

2

 

 

 

 

0252020

Portulak (kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 

 

2

 

 

 

 

0252030

Blitva (listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

 

0,2

 

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

0,05 (4)