25.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 54/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/281

z dne 26. novembra 2014

o nadomestitvi prilog I in II Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (1) ter zlasti člena 77 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1215/2012 omogoča pretok sodnih odločb, javnih listin in sodnih poravnav v Uniji. Uporabljati se bo začela 10. januarja 2015.

(2)

Uredba (EU) št. 1215/2012 je v prilogah I in II določila obrazec za potrdilo o sodni odločbi v civilnih in gospodarskih zadevah ter obrazec za potrdilo o javni listini/sodni poravnavi v civilnih in gospodarskih zadevah.

(3)

Latvija je sprejela euro s 1. januarjem 2014. Zato bi bilo treba iz obrazcev črtati vse sklice na nekdanjo valuto Latvije. Litva bo sprejela euro s 1. januarjem 2015. Zato bi bilo treba iz obrazcev črtati vse sklice na valuto Litve.

(4)

Hrvaška je pristopila k Uniji 1. julija 2013. Zato bi bilo treba v obrazca vključiti sklice na Hrvaško in njeno valuto.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ni sodelovala pri sprejetju Uredbe (EU) št. 1215/2012, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(6)

Vendar pa je Danska v skladu s členom 3(2) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko z dopisom z dne 20. decembra 2012 uradno obvestila (2) Komisijo o svoji odločitvi, da bo izvajala Uredbo (EU) št. 1215/2012. Zato bi bilo treba v obrazca vključiti sklice na Dansko in njeno valuto.

(7)

Zaradi jasnosti je primerno nadomestiti prilogi I in II.

(8)

Uredbo (EU) št. 1215/2012 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 1215/2012 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 26. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 351, 20.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 79, 21.3.2013, str. 4.


PRILOGA

PRILOGA I

Image

Image

Image

Image

PRILOGA II

Image

Image

Image