30.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/5


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/140

z dne 29. januarja 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede sterilne pilotske kabine in o popravku te uredbe

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), ter zlasti člena 8(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Operatorji in osebje, ki sodelujejo pri upravljanju nekaterih zrakoplovov, morajo izpolnjevati ustrezne bistvene zahteve iz točke 8.b Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 (2) vzpostavlja pogoje za varno operacijo zrakoplovov.

(3)

Za obravnavanje tveganj, povezanih z napakami, ki nastanejo zaradi motenja ali odvračanja letalske posadke med določenimi fazami leta, morajo operatorji zagotoviti, da se med kritično fazo leta od članov posadke, z izjemo opravljanja nalog, ki so potrebne za varno delovanje letala, ne zahteva opravljanja nobenih drugih nalog.

(4)

Uredba (EU) št. 965/2012 omejuje število oseb, ki se lahko prevažajo na zrakoplovu v času specializiranih operacij. Ker pa varnostni razlogi te omejitve ne opravičujejo, je treba člen 5(7) spremeniti.

(5)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 71/2014 (3) je bil v Uredbo (EU) št. 965/2012 vstavljen člen 9a. Nato je bil z Uredbo Komisije (EU) št. 83/2014 (4) vstavljen drugi člen 9a, ki bi moral biti oštevilčen kot člen 9b. Zaradi jasnosti in pravne varnosti je treba ta člen 9a, kot je bil vstavljen z Uredbo (EU) št. 83/2014, nadomestiti in pravilno oštevilčiti.

(6)

Zaradi pravne varnosti in za zagotovitev skladnosti z izrazi, uporabljenimi v Uredbi (ES) št. 216/2008, je treba v nekaterih jezikih popraviti določene izraze, uporabljene v Uredbi (EU) št. 965/2012.

(7)

Uredbo (EU) št. 965/2012 bi bilo zato treba temu ustrezno spremeniti in popraviti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju (5), ki ga je Evropska agencija za varnost v letalstvu izdala v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 965/2012 se spremeni:

1.

člen 5 se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Operatorji letal in helikopterjev, ki niso kompleksna letala in helikopterji na motorni pogon, ter balonov in jadralnih letal, ki se ukvarjajo z nekomercialnimi operacijami, vključno z nekomercialnimi specializiranimi operacijami, zrakoplov upravljajo v skladu z določbami iz Priloge VII.“

;

(b)

v odstavku 5 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

druga letala in helikopterje ter balone in jadralna letala v skladu z določbami iz Priloge VII.“

;

(c)

v odstavku 7 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Brez upoštevanja članov posadke se na zrakoplovu ne prevažajo osebe, ki niso nujno potrebne za nalogo.“;

2.

člen 6 se spremeni, kot sledi:

(a)

v odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od člena 5(1) se zrakoplovi iz člena 4(5) Uredbe (ES) št. 216/2008, v primeru letal, upravljajo v skladu s pogoji iz Odločbe Komisije C(2009) 7633 z dne 14. oktobra 2009, kadar se uporabljajo v operacijah komercialnega zračnega prevoza.“

;

(b)

v odstavku 4a se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„4a.   Z odstopanjem od člena 5(1) in (6) se lahko v skladu s Prilogo VII izvajajo naslednje operacije z letali in helikopterji, ki niso kompleksna letala in helikopterji na motorni pogon, ter baloni in jadralnimi letali:“

;

3.

člen 9a, kot je bil vstavljen z Uredbo (EU) št. 83/2014 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9b

Pregled

Agencija stalno preverja učinkovitost določb v zvezi z omejitvami časa letenja in časa dolžnosti ter zahtevami glede počitka iz prilog II in III. Najkasneje 18. februarja 2019 Agencija pripravi prvo poročilo o rezultatih tega preverjanja.

Preverjanje obsega strokovno znanje in temelji na operativnih podatkih, ki so bili s pomočjo držav članic zbrani v daljšem obdobju po datumu začetka uporabe te uredbe.

S preverjanjem se oceni vpliv vsaj naslednjih dejavnikov na zbranost letalskih posadk:

(a)

dolžnosti, ki so daljše od 13 ur, v najugodnejšem času dneva;

(b)

dolžnosti, ki so daljše od 10 ur, v manj ugodnem času dneva;

(c)

dolžnosti, ki so daljše od 11 ur, pri članih posadke, katerih stanje aklimatizacije je neznano;

(d)

dolžnosti z visoko ravnijo sektorjev (več kot 6);

(e)

dolžnosti na poziv, kot sta pripravljenost ali dežurstvo, ki mu sledi dolžnost letenja; in

(f)

motečih razporedov.“

;

4.

priloge I, III, IV, VI in VIII so spremenjene v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 965/2012 se popravi, kot sledi:

1.

člen 6(7) se nadomesti z naslednjim:

„7.   Z odstopanjem od SPA.PBN.100 PBN Priloge V se nekomercialne operacije z letali, ki niso kompleksna letala na motorni pogon, v določenem zračnem prostoru, na zračnih poteh ali v skladu s postopki, v zvezi s katerimi so opredeljene specifikacije za navigacijo na podlagi zmogljivosti (PBN), še naprej izvajajo pod pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji držav članic, dokler niso sprejeti in se ne pričnejo uporabljati povezani izvedbeni predpisi.“

;

2.

priloge II, III, IV, VII in VIII se popravijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ne glede na to se točka 3 člena 1 začne uporabljati 18. februarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. januarja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 71/2014 z dne 27. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 23, 28.1.2014, str. 27).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 28, 31.1.2014, str. 17).

(5)  Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu št. 05/2013 z dne 10. junija 2013 o uredbi Komisije o vzpostavitvi izvedbenih pravil za postopke za sterilno pilotsko kabino.


PRILOGA I

Priloge I, III, IV, VI in VIII k Uredbi (EU) št. 965/2012 se spremenijo, kot sledi:

1.

V Prilogi I se vstavi točka 109a:

„109a.

‚sterilna pilotska kabina‘ pomeni vsako obdobje, ko se članov posadke ne moti ali vznemirja, razen pri zadevah, ki so bistvene za varno delovanje zrakoplova ali varnost potnikov;“

.

2.

V Prilogi III (del ORO):

(a)

se ORO.GEN.110, točka (f), nadomesti z naslednjim:

„(f)

Operator za vsak tip zrakoplova določi postopke in navodila za varno delovanje, ki vsebujejo naloge in odgovornosti zemeljskega osebja in članov posadke za vse vrste operacij na tleh in v zraku. Ti postopki in navodila od članov posadke v ključnih fazah leta ne zahtevajo izvajanja drugih nalog, razen tistih, ki so potrebne za varno delovanje zrakoplova. Vključijo se tudi postopki in navodila za sterilno pilotsko kabino.“

;

(b)

se ORO.MLR.105, točka (a), nadomesti z naslednjim:

„(a)

Določi se seznam minimalne opreme (MEL) v skladu s točko 8.a.3 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008, ki temelji na glavnem seznamu minimalne opreme (MMEL), kot je opredeljeno v podatkih, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012. Če seznam MMEL ni bil določen kot del podatkov o operativni ustreznosti, lahko seznam MEL temelji na ustreznem seznamu MMEL, ki ga sprejeme država operaterja ali država registracije.“

3.

V Prilogi IV (del CAT) se vstavi naslednja točka:

„CAT.GEN.MPA.124   Vožnja zrakoplova po tleh

Operator določi postopke za vožnjo zrakoplova po tleh, da se zagotovi varno delovanje in izboljša varnost vzletno-pristajalne steze.“

4.

V Prilogi VI (del NCC) se vstavi naslednja točka:

„NCC.GEN.119   Vožnja zrakoplova po tleh

Operator določi postopke za vožnjo po tleh, da se zagotovi varno delovanje in izboljša varnost vzletno-pristajalne steze.“

5.

V Prilogi VIII (del SPO) se vstavi naslednja točka:

„SPO.GEN.119   Vožnja zrakoplova po tleh

Operator določi postopke za vožnjo zrakoplova po tleh, da se zagotovi varno delovanje in izboljša varnost.“


PRILOGA II

Priloge II, III, IV, VII in VIII k Uredbi (EU) št. 965/2012 se popravijo, kot sledi:

1.

V Prilogi II:

(a)

se ne nanaša na slovensko različico;

(b)

se ne nanaša na slovensko različico.

2.

V Prilogi III:

(a)

se ne nanaša na slovensko različico;

(b)

se ne nanaša na slovensko različico;

(c)

se ne nanaša na slovensko različico;

(d)

se točka ORO.FC.230(b)(4) nadomesti z naslednjim:

„4.

Član letalske posadke, ki sodeluje pri dnevnih operacijah in operacijah po zračnih poteh, na katerih poteka navigacija ob upoštevanju vizualnih orientacijskih znakov, s helikopterjem, ki ni kompleksni helikopter na motorni pogon, lahko opravi preverjanje strokovnosti, ki ga zagotovi operator, za le enega od ustreznih tipov. Preverjanje strokovnosti, ki ga zagotovi operator, se vsakič opravi za tip, ki za preverjanje strokovnosti že najdlje ni bil uporabljen. Ustrezni tipi helikopterjev, ki jih je za namen preverjanja strokovnosti, ki ga zagotovi operator, mogoče razvrstiti v skupine, so vključeni v operativni priročnik.“

;

(e)

se točka ORO.FC.230(b)(5) nadomesti z naslednjim:

„5.

Ne glede na ORO.FC.145(a)(2) lahko preverjanje v zvezi z dnevnimi operacijami helikopterjev, ki niso kompleksni helikopterji na motorni pogon po zračnih poteh, na katerih poteka navigacija ob upoštevanju vizualnih orientacijskih znakov, in letali razreda zmogljivosti B izvede ustrezno usposobljen vodja zrakoplova, ki ga imenuje operator ter je usposobljen za uporabo načel skupnega dela v pilotski kabini in oceno veščin takega dela. Operator obvesti pristojni organ o imenovanih osebah.“

3.

V Prilogi IV:

(a)

se uvodno besedilo v točki CAT.GEN.MPA.180(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Ne glede na odstavek (a) se namesto tega lahko v zvezi z dnevnimi operacijami po pravilih vizualnega letenja (VFR) z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, ki vzletijo in pristanejo na istem letališču ali območju delovanja v 24 urah ali ki ostanejo znotraj lokalnega območja, opredeljenega v operativnem priročniku, na letališču ali območju delovanja hranijo naslednji dokumenti in informacije:“

;

(b)

se točka CAT.OP.MPA.100(b)(1) nadomesti z naslednjim:

„1.

dnevne operacije po pravilih VFR z letali, ki niso kompleksna letala na motorni pogon;“

;

(c)

se točka CAT.OP.MPA.105(b)(1) nadomesti z naslednjim:

„1.

letala, ki niso kompleksna letala na motorni pogon, in“

;

(d)

se točka CAT.OP.MPA.130(a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Operator razen za operacije po pravilih VFR z letali, ki niso kompleksna letala na motorni pogon, vzpostavi ustrezne operativne odhodne in prihodne/priletne postopke za vsak tip letala, pri čemer upošteva potrebo po čim večjem zmanjšanju vpliva hrupa zrakoplova.“

;

(e)

se točka CAT.OP.MPA.135(c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Točka (a)(1) se ne uporablja za dnevne operacije po pravilih VFR z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, na letih, ki odletijo z istega letališča ali območja delovanja, na katerem tudi pristanejo.“

;

(f)

se točka CAT.OP.MPA.175(c)(1) nadomesti z naslednjim:

„1.

letali, ki niso kompleksna letala na motorni pogon, ki odletijo z istega letališča ali območja delovanja, na katerega tudi priletijo, ali“

.

4.

V Prilogi VII:

(a)

se ne nanaša na slovensko različico;

(b)

se ne nanaša na slovensko različico.

5.

V Prilogi VIII:

(a)

se ne nanaša na slovensko različico;

(b)

se ne nanaša na slovensko različico;

(c)

se ne nanaša na slovensko različico;

(d)

se ne nanaša na slovensko različico;

(e)

se uvodno besedilo točke SPO.IDE.H.203 nadomesti z naslednjim:

„Kompleksni helikopterji na motorni pogon, ki se uporabljajo nad vodo v neprijaznem okolju v oddaljenosti od kopnega, ki presega 10 minut letenja pri običajni potovalni hitrosti, in helikopterji, ki niso kompleksni helikopterji na motorni pogon, ki se uporabljajo nad vodo v neprijaznem okolju v oddaljenosti od kopnega, ki presega 50 NM, so:“

.