9.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 5/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/28

z dne 17. decembra 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 2, 3 in 8 ter mednarodnih računovodskih standardov 16, 24 in 38

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1), zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 12. decembra 2013 objavil cikel letnih izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja 2010-2012 (v nadaljnjem besedilu: letne izboljšave) v okviru rednega postopka izboljševanja, katerega cilj je poenostaviti in pojasniti zadevne standarde. Namen letnih izboljšav je obravnavati ne preveč nujna vendar potrebna vprašanja, o katerih je UOMRS razpravljal tekom projekta, ki se je začel leta 2010, v zvezi z nedoslednostmi v mednarodnih standardih računovodskega poročanja oziroma potrebnimi razjasnitvami besedila. Spremembe mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 8 in mednarodnih računovodskih standardov (MRS) 16, 24 in 38 so razjasnitve ali popravki zadevnih standardov. Spremembe MSRP 2 in MSRP 3 vključujejo spremembe obstoječih zahtev ali dodatne napotke za izvajanje teh zahtev.

(3)

Spremembe MSRP 3 posledično vključujejo spremembe MRS 37 in MRS 39 za zagotovitev skladnosti med mednarodnimi računovodskimi standardi.

(4)

Navedene spremembe obstoječih standardov vsebujejo nekatera sklicevanja na MSRP 9, ki se trenutno ne more uporabljati, ker ga Unija še ni sprejela. Zato je vsako sklicevanje na MSRP 9 v Prilogi k tej uredbi treba razumeti kot sklicevanje na MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.

(5)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje potrjuje, da izboljšave izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(6)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Priloga k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni:

(a)

MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(b)

MSRP 3 Poslovne združitve se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(c)

MSRP 8 Poslovni odseki se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(d)

MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(e)

MRS 24 Razkrivanje povezanih strank se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(f)

MRS 38 Neopredmetena sredstva se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(g)

MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva ter MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje se spremenita v skladu s spremembami MSRP 3, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Vsako sklicevanje na MSRP 9 v Prilogi k tej uredbi pomeni sklicevanje na MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.

Člen 2

Podjetja začnejo uporabljati spremembe iz člena 1(1) najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. februarja 2015 ali pozneje.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).


PRILOGA

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012 (1)

Sprememba MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic

Spremenita se 15. in 19. člen ter doda 63.B člen.

Transakcije, pri katerih so prejete storitve

15

Če se podeljeni kapitalski instrumenti odmerijo šele, ko nasprotna stranka zaključi določeno obdobje službovanja, mora podjetje predpostaviti, da bodo storitve, ki jih namerava opraviti nasprotna stranka kot plačilo za te kapitalske instrumente, prejete v prihodnosti, in sicer v odmerni dobi. Podjetje mora obračunati te storitve z ustreznim povečanjem lastniškega kapitala, ko jih nasprotna stranka med odmerno dobo opravi. Na primer:

(a)

(b)

če so zaposlencu podeljene delniške opcije pod pogojem, da izpolni pogoj uspešnosti in ostane zaposlen v podjetju, dokler ta pogoj uspešnosti ni izpolnjen, in je dolžina odmerne dobe odvisna od tega, kdaj bo ta pogoj uspešnosti izpolnjen, potem podjetje predpostavi, da bodo storitve, ki jih bo opravil zaposlenec kot plačilo za delniške opcije, prejete v prihodnosti, v pričakovani odmerni dobi. …

Obravnava odmernih pogojev

19

Podelitev kapitalskih instrumentov je lahko pogojena z izpolnitvijo določenih odmernih pogojev. Na primer, podelitev delnic ali delniških opcij zaposlencu je ponavadi pogojena z določeno dobo, v kateri mora zaposlenec ostati zaposlen v podjetju. Lahko je postavljen pogoj uspešnosti, ki mora biti izpolnjen, kot na primer doseganje določene rasti dobička ali določen dvig cene delnice podjetja. Odmerni pogoji, razen tržnih okoliščin, se ne upoštevajo, ko se ocenjuje poštena vrednost delnic ali delniških opcij na datum merjenja. Vendar pa se odmerni pogoji upoštevajo tako, da se prilagodi število kapitalskih instrumentov, ki so vključeni v merjenje zneska transakcije, tako da je končni pripoznani znesek za blago oz. storitve, prejet kot plačilo za dane kapitalske instrumente, določen na podlagi števila odmerjenih kapitalskih instrumentov. Torej, gledano kumulativno, znesek za prejeto blago ali storitve se ne prizna, če dani kapitalski instrumenti niso odmerjeni, ker ne izpolnjujejo odmernih pogojev, tj. nasprotna stranka ne zaključi določenega obdobja službovanja ali ni izpolnjen pogoj uspešnosti, kot je določeno v zahtevah 21. člena.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

63 B

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 15. in 19. člen. V Prilogi A sta se spremenili opredelitvi pojmov „odmerni pogoji“ in „tržna okoliščina“ ter dodali opredelitvi pojmov „pogoj uspešnosti“ in „pogoj glede službovanja“. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za naprej za plačilne transakcije na podlagi delnic, za katere je datum podelitve 1. julija 2014 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje to spremembo uporabi za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

V Prilogi A se spremenita opredelitvi pojmov „tržna okoliščina“ in „odmerni pogoji“ ter dodata opredelitvi pojmov „pogoj uspešnosti“ in „pogoj glede službovanja“.

Priloga A

Opredeljeni izrazi

Ta priloga je sestavni del MSRP.

 

Tržna okoliščina

Pogoj uspešnosti, od katerega je odvisna izpolnitvena cena, podelitev ali izpolnljivost kapitalskega instrumenta, ki je povezana s tržno ceno (ali vrednostjo) kapitalskih instrumentov podjetja (ali kapitalskih instrumentov drugega podjetja v isti skupini), kot je:

(a)

doseganje določene cene za delnico ali določenega zneska notranje vrednosti delniške opcije ali

(b)

doseganje določenega cilja, ki temelji na tržni ceni (ali vrednosti) kapitalskih instrumentov podjetja (ali kapitalskih instrumentov drugega podjetja v isti skupini), relativno glede na tržne cene kapitalskih instrumentov drugih podjetij.

Tržna okoliščina zahteva od nasprotne stranke, da zaključi določeno obdobje službovanja (tj. pogoj glede službovanja); zahteva glede službovanja je lahko izražena eksplicitno ali implicitno.

 

Pogoj uspešnosti

Odmerni pogoj, v skladu s katerim mora:

(a)

nasprotna stranka zaključiti določeno obdobje službovanja (tj. pogoj glede službovanja); zahteva glede službovanja je lahko izražena eksplicitno ali implicitno; in

(b)

doseči določene cilje glede uspešnosti, medtem ko nasprotna stranka opravlja storitev, ki se zahteva v točki (a).

Obdobje doseganja ciljev glede uspešnosti:

(a)

se ne podaljša po koncu obdobja službovanja; in

(b)

se lahko začne pred obdobjem službovanja pod pogojem, da datum začetka cilja glede uspešnosti ni bistveno pred začetkom obdobja službovanja.

Cilj glede uspešnosti je opredeljen s sklicevanjem na:

(a)

lastno poslovanje (ali dejavnosti) podjetja ali poslovanje ali dejavnosti drugega podjetja v isti skupini (tj. netržna okoliščina); ali

(b)

ceno (ali vrednost) kapitalskih instrumentov podjetja ali kapitalskih instrumentov drugega podjetja v isti skupini (vključno z delnicami in delniškimi opcijami) (tj. tržna okoliščina).

Cilj glede uspešnosti je lahko povezan z uspešnostjo podjetja kot celote ali dela podjetja (ali dela skupine), kot sta oddelek ali posamezni zaposlenec.

 

Pogoj glede službovanja

Odmerni pogoj, v skladu s katerim mora nasprotna stranka zaključiti določeno obdobje službovanja, v katerem se podjetju zagotavljajo storitve. Če nasprotna stranka, ne glede na razlog, preneha opravljati storitve med odmerno dobo, pomeni, da ne izpolnjuje pogoja. V skladu s pogojem glede službovanja ni treba izpolniti cilja glede uspešnosti.

 

Odmerni pogoji

Pogoj, ki določa, ali podjetje prejme storitve, ki v skladu z dogovorom za plačilo na podlagi delnic nasprotni stranki dajejo pravico, da prejme denarna sredstva, druga sredstva ali kapitalske instrumente podjetja. Odmerni pogoj je pogoj glede službovanja ali pogoj uspešnosti.

Sprememba MSRP 3 Poslovne združitve

Spremenita se 40. in 58. člen ter dodata 64.l in 67.A člen ter z njim povezan naslov.

Pogojno nadomestilo

40

Prevzemnik mora razvrstiti obvezo za plačilo pogojnega nadomestila, ki ustreza opredelitvi finančnega instrumenta, kot finančno obveznost ali kot lastniški kapital na podlagi opredelitve kapitalskega instrumenta in finančne obveznosti iz 11. člena MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje. Prevzemnik mora kot sredstvo razvrstiti pravico do vrnitve predhodno prenesenega nadomestila, če so izpolnjeni določeni pogoji. Člen 58 daje napotke o kasnejšem obračunavanju pogojnega nadomestila.

Pogojno nadomestilo

58

Nekatere spremembe poštene vrednosti pogojnega nadomestila, ki ga prevzemnik pripozna po datumu prevzema, so lahko posledica dodatnih informacij o dejstvih in okoliščinah, ki so obstajali na datum prevzema in jih je prevzemnik dobil po navedenem datumu. Take spremembe so prilagoditve obdobja merjenja v skladu s 45.–49. členom. Vendar pa spremembe, ki so posledica dogodkov po datumu prevzema, kot so doseganje ciljnega čistega dobička, doseganje določene cene delnic ali doseganje mejnika v projektu raziskav in razvoja, niso prilagoditve obdobja merjenja. Prevzemnik mora obračunati spremembe poštene vrednosti pogojnega nadomestila, ki niso prilagoditve obdobja merjenja, na naslednji način:

(a)

(b)

Drugo pogojno nadomestilo, ki:

(i)

spada na področje uporabe MSRP 9, je treba meriti po pošteni vrednosti na vsak datum poročanja, spremembe poštene vrednosti pa je treba pripoznati v poslovnem izidu v skladu z MSRP 9;

(ii)

ne spada na področje uporabe MSRP 9, je treba meriti po pošteni vrednosti na vsak datum poročanja, spremembe poštene vrednosti pa je treba pripoznati v poslovnem izidu.

Datum začetka veljavnosti

64I

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 40. in 58. člen ter dodal 67.A člen ter z njim povezan naslov. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za naprej za poslovne združitve, za katere je datum prevzema 1. julija 2014 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Podjetje lahko uporabi spremembo prej pod pogojem, da sta bila uporabljena tudi MSRP 9 in MRS 37 (oba kakor sta bila spremenjena s Ciklom letnih izboljšav MSRP 2010–2012). Če podjetje to spremembo uporabi prej, mora to razkriti.

SKLICEVANJA NA MSRP 9

67 A

Če podjetje uporablja ta standard, vendar še ne uporablja MSRP 9, vsako sklicevanje na MSRP 9 pomeni sklicevanje na MRS 39.

Posledične spremembe drugih MSRP, ki izhajajo iz spremembe MSRP 3

Sprememba MSRP 9 Finančni instrumenti (izdana novembra 2009)

Spremeni se 5.4.4. člen in doda 8.1.4. člen.

Naložbe v kapitalske instrumente

5.4.4

Ob začetnem pripoznanju se lahko podjetje nepreklicno odloči, da predstavi v drugem vseobsegajočem donosu poznejše spremembe poštene vrednosti naložbe v kapitalski instrument v okviru tega MSRP, ki ni v posesti za trgovanje, in tudi ni pogojno nadomestilo prevzemnika v poslovni združitvi, za katero se uporablja MSRP 3 Poslovne združitve.

8.1   DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

8.1.4

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 5.4.4. člen, kar je bila posledična sprememba, ki izhaja iz spremembe MSRP 3. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za naprej za poslovne združitve, za katere se uporablja sprememba MSRP 3.

Sprememba MSRP 9 Finančni instrumenti (izdana oktobra 2010)

Spremenita se 4.2.1. in 5.7.5. člen ter doda 7.1.4. člen.

4.2   Razvrščanje finančnih obveznosti

4.2.1

Podjetje mora razvrstiti vse finančne obveznosti kot pozneje izmerjene po odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti, razen za:

(a)

(e)

pogojno nadomestilo prevzemnika v poslovni združitvi, za katero se uporablja MSRP 3 Poslovne združitve. Takšno pogojno nadomestilo se mora pozneje izmeriti po pošteni vrednosti.

Naložbe v kapitalske instrumente

5.7.5

Ob začetnem pripoznanju se lahko podjetje nepreklicno odloči, da predstavi v drugem vseobsegajočem donosu poznejše spremembe poštene vrednosti naložbe v kapitalski instrument v okviru tega MSRP, ki ni v posesti za trgovanje, in tudi ni pogojno nadomestilo prevzemnika v poslovni združitvi, za katero se uporablja MSRP 3.

7.1   DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

7.1.4

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 4.2.1. in 5.7.5. člen, kar je bila posledična sprememba, ki izhaja iz spremembe MSRP 3. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za naprej za poslovne združitve, za katere se uporablja sprememba MSRP 3.

Sprememba MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Spremeni se 5. člen in doda 99. člen.

PODROČJE UPORABE

5

Če kak drug standard obravnava posebne vrste rezervacij, pogojnih obveznosti ali pogojnih sredstev, uporablja podjetje tisti standard in ne tega. Na primer, nekatere vrste rezervacij obravnavajo standardi o:

(a)

(d)

zaslužkih zaposlencev (glej MRS 19 Zaslužki zaposlencev);

(e)

zavarovalnih pogodbah (glej MSRP 4 Zavarovalne pogodbe). Ta standard velja za rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva zavarovatelja, razen tistih, ki izhajajo iz njegovih pogodbenih obveznosti in pravic iz naslova zavarovalnih pogodb v okviru MSRP 4; in

(f)

pogojnem nadomestilu prevzemnika v poslovni združitvi (glej MSRP 3 Poslovne združitve);

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

99

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 5. člen, kar je bila posledična sprememba, ki izhaja iz spremembe MSRP 3. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za naprej za poslovne združitve, za katere se uporablja sprememba MSRP 3.

Sprememba MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje  (2)

Spremeni se 9. člen in doda 108.F člen.

Opredelitev pojmov

9

V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

Opredelitve štirih kategorij finančnih instrumentov

Finančno sredstvo ali finančna obveznost po pošteni vrednosti prek poslovnega izida je finančno sredstvo ali finančna obveznost, ki izpolnjuje katerega koli od naslednjih pogojev.

(a)

(aa)

Je pogojno nadomestilo prevzemnika v poslovni združitvi, za katero se uporablja MSRP 3 Poslovne združitve.

(b)

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

108F

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 9. člen, kar je bila posledična sprememba, ki izhaja iz spremembe MSRP 3. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za naprej za poslovne združitve, za katere se uporablja sprememba MSRP 3.

Sprememba MSRP 8 Poslovni odseki

Spremenita se 22. in 28. člen ter doda 36.C člen.

Splošne informacije

22

Podjetje mora razkriti naslednje splošne informacije:

(a)

dejavnike, uporabljene za določitev odsekov podjetja, o katerih se poroča, vključno s podlago organizacije (na primer, ali se je vodstvo odločilo organizirati podjetje na podlagi razlik med izdelki in storitvami, geografskih območij, zakonodajnih okolij ali kombinacije dejavnikov in ali so bili poslovni odseki združeni);

(aa)

presoje, ki jih poda poslovodstvo, z uporabo kriterijev združevanja, navedenih v 12. členu. To vključuje kratek opis poslovnih odsekov, ki so bili združeni na ta način, in gospodarskih kazalcev, ki so bili ocenjeni z ugotavljanjem, da imajo združeni poslovni odseki podobne gospodarske značilnosti; in

(b)

vrste izdelkov in storitev, s katerimi odsek, o katerem se poroča, pridobiva prihodke.

Uskladitve

28

Podjetje mora zagotoviti uskladitev vseh naslednjih postavk:

(a)

(c)

celotnih sredstev odseka, o katerem se poroča, glede na sredstva podjetja, če se o sredstvih odseka poroča v skladu s 23. členom.

(d)

PREHOD IN DATUM UVELJAVITVE

36C

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 22. in 28. člen. Podjetje začne uporabljati navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporablja te spremembe za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

Sprememba MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)

Spremeni se 35. člen in dodata 80.A in 81.H člen.

Model prevrednotenja

35

Če se opredmeteno osnovno sredstvo prevrednoti, se knjigovodska vrednost sredstva prilagodi prevrednotenemu znesku. Na dan prevrednotenja, se sredstvo obravnava na enega od naslednjih načinov:

(a)

kosmata knjigovodska vrednost se prilagodi na način, ki je skladen s prevrednotenjem knjigovodske vrednosti sredstva. Na primer, kosmata knjigovodska vrednost se lahko prevrednoti z upoštevanjem pomembnih tržnih podatkov ali pa se prevrednoti sorazmerno s spremembo knjigovodske vrednosti. Akumulirana amortizacija na dan prevrednotenja se prilagodi, da je enaka razliki med kosmato knjigovodsko vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo sredstva po upoštevanju akumulirane izgube zaradi oslabitve; ali

(b)

akumulirana amortizacija se odpravi z zmanjšanjem kosmate knjigovodske vrednosti sredstva.

Znesek preračuna akumuliranega amortizacijskega popravka vrednosti oblikuje del povečanja ali zmanjšanja knjigovodske vrednosti v skladu z 39. in 40. členom.

PREHODNE DOLOČBE

80A

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012 je spremenil 35. člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za vsa prevrednotenja, pripoznana v letnih obdobjih, ki se začnejo na dan prve uporabe navedene spremembe ali po tem datumu in v letnem obdobju neposredno pred datumom začetne uporabe. Podjetje lahko predstavi tudi prilagojene primerjalne informacije za katera koli predstavljena zgodnejša obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti. Če podjetje predstavi neprilagojene primerjalne informacije za katerokoli zgodnejše obdobje, jasno opredeli informacije, ki niso bile prilagojene, navede, da so bile predstavljene na drugačni podlagi, in razloži to podlago.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

81H

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 35. člen ter dodal 80.A člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje to spremembo uporabi za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

Sprememba MRS 24 Razkrivanje povezanih strank

Spremeni se 9. člen in dodajo 17.A, 18.A in 28.C člen.

OPREDELITEV POJMOV

9

V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

Povezana stranka je posameznik ali podjetje, ki je povezano s podjetjem, ki pripravlja računovodske izkaze (v tem standardu: poročajoče podjetje).

(a)

(b)

Podjetje je povezano s poročajočim podjetjem, če velja kateri koli od naslednjih pogojev:

(i)

(viii)

Podjetje, ali kateri koli član skupine, katere del je podjetje, zagotavlja storitve ključnega poslovodnega osebja poročajočemu podjetju ali obvladujočemu podjetju poročajočega podjetja.

Vsa podjetja

17A

Če podjetje prejme storitve ključnega poslovodnega osebja od drugega podjetja („poslovodno podjetje“), mu ni treba uporabljati zahteve iz odstavka 17 za nadomestila, plačana ali plačljiva s strani poslovodnega podjetja zaposlenim ali direktorjem poslovodnega podjetja.

18

18A

Razkrijejo se zneski podjetja za zagotavljanje storitev ključnega poslovodnega osebja, ki jih zagotavlja ločeno poslovodno podjetje.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

28C

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 9. člen ter dodal 17.A in 18.A člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje to spremembo uporabi za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

Sprememba MRS 38 Neopredmetena sredstva

Spremeni se 80. člen ter dodajo 130.H–130.I člen.

Model prevrednotenja

80

Če se neopredmeteno sredstvo prevrednoti, se knjigovodska vrednost sredstva prilagodi prevrednotenemu znesku. Na dan prevrednotenja se sredstvo obravnava na enega od naslednjih načinov:

(a)

kosmata knjigovodska vrednost se prilagodi na način, ki je skladen s prevrednotenjem knjigovodske vrednosti sredstva. Na primer kosmata knjigovodska vrednost se lahko prevrednoti z upoštevanjem pomembnih tržnih podatkov ali pa se prevrednoti sorazmerno s spremembo knjigovodske vrednosti. Akumulirana amortizacija na dan prevrednotenja se prilagodi, da je enaka razliki med kosmato knjigovodsko vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo sredstva po upoštevanju akumulirane izgube zaradi oslabitve; ali

(b)

akumulirana amortizacija se odpravi z zmanjšanjem kosmate knjigovodske vrednosti sredstva.

Znesek preračuna akumuliranega amortizacijskega popravka vrednosti predstavlja del povečanja ali zmanjšanja knjigovodske vrednosti v skladu z 85. in 86. členom.

PREHODNE DOLOČBE IN DATUM UVELJAVITVE

130H

Cikel letnih izboljšav MSRP 2010–2012, ki je bil izdan decembra 2013, je spremenil 80. člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje to spremembo uporabi za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

130I

Podjetje mora uporabljati spremembo iz Cikla letnih izboljšav MSRP 2010–2012 za vsa prevrednotenja, pripoznana v letnih obdobjih, ki se začnejo na dan prve uporabe navedene spremembe ali po tem datumu in v letnem obdobju neposredno pred datumom začetne uporabe. Podjetje lahko predstavi tudi prilagojene primerjalne informacije za katera koli predstavljena zgodnejša obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti. Če podjetje predstavi neprilagojene primerjalne informacije za katerokoli zgodnejše obdobje, jasno opredeli informacije, ki niso bile prilagojene, navede, da so bile predstavljene na drugačni podlagi, in razloži to podlago.


(1)  „Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani IASB www.iasb.org.“

(2)  MSRP 9 Finančni instrumenti (izdan oktobra 2010) in MSRP 9 Finančni instrumenti (Obračunavanje varovanja pred tveganjem in spremembe MSRP 9, MSRP 7 in MRS 39) (izdan novembra 2013), izbrisane „Opredelitve štirih kategorij finančnih instrumentov“ v odstavku 9 MRS 39.