7.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/6

z dne 31. oktobra 2014

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, da se upoštevajo spremembe mase novih osebnih avtomobilov, registriranih v letih 2011, 2012 in 2013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) in zlasti člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Povprečno masno vrednost, ki se uporabi za izračun specifičnih emisij CO2 za vsak nov osebni avtomobil, je treba prilagoditi vsaka tri leta, da se upoštevajo morebitne spremembe povprečne mase novih vozil, registriranih v Uniji.

(2)

Iz spremljanja mase neobremenjenih novih osebnih avtomobilov, registriranih v koledarskih letih 2011, 2012 in 2013, je razvidno, da se je povprečna masa povečala in da bi bilo zato treba vrednost M0 iz točke 1(b) Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009 prilagoditi.

(3)

Za to prvo prilagoditev je izjemoma primerno upoštevati, da je kakovost podatkov, ki so se spremljali v letih 2011, 2012 in 2013, različna. Novo vrednost bi bilo zato treba določiti ob upoštevanju samo tistih masnih vrednosti, ki so jih zadevni proizvajalci lahko preverili, očitno napačne vrednosti, tj. vrednosti, ki so večje od 2 840 kg ali manjše od 500 kg, ter vrednosti, ki se nanašajo na vozila zunaj področja uporabe Uredbe (ES) št. 443/2009, pa bi bilo treba izločiti iz izračuna. Nova vrednost poleg tega temelji na tehtanem povprečju, ob upoštevanju števila novih registracij v vsakem referenčnem letu.

(4)

Glede na navedeno bi bilo treba vrednost M0, ki jo je treba uporabljati od 1. januarja 2016, povečati za 20,4 kg, in sicer s 1 372,0 na 1 392,4 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka 1(b) Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009 se nadomesti z naslednjim:

„Od leta 2016:

Specifične emisije CO2 = 130 + a × (M – M0)

kjer:

M

=

masa vozila v kilogramih (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.