6.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1

z dne 30. septembra 2014

o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za redno poročanje o zaračunanih honorarjih bonitetnih agencij z namenom neprekinjenega nadzora s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 21(4a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bonitetne agencije morajo v skladu s členom 11(3) in točko 2 dela II oddelka E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009 organu ESMA letno razkriti seznam honorarjev, zaračunanih vsaki stranki za posamezne bonitetne ocene in morebitne pomožne storitve, ter uporabljeno politiko oblikovanja cen, vključno s strukturo honorarjev in merili za oblikovanje cen v zvezi z bonitetnimi ocenami za različne razrede finančnih instrumentov. Določiti je treba tehnične podrobnosti glede vsebine, ki se bo poročala, in obliko, v kateri bodo bonitetne agencije sporočale informacije, da bi izpolnile svoje obveznosti, organu ESMA pa je treba omogočiti, da izvaja svoja pooblastila glede stalnega nadzora.

(2)

Zaradi zmanjševanja navzkrižij interesov in spodbujanja poštene konkurence na trgu bonitetnega ocenjevanja bi moral organ ESMA zagotoviti, da politike oblikovanja cen, postopki in honorarji, ki jih bonitetne agencije zaračunavajo strankam, niso diskriminatorni. Razlike med honorarji, zaračunanimi za isto vrsto storitve, bi morale biti upravičene, kadar gre za razlike pri dejanskih stroških opravljanja takšne storitve za različne stranke. Honorarji, ki so za storitve bonitetnega ocenjevanja zaračunani zadevnemu izdajatelju, ne bi smeli biti odvisni od rezultatov opravljenega dela.

(3)

Informacije o honorarjih, ki jih morajo predložiti registrirane bonitetne agencije, bi morale organu ESMA omogočiti, da prepozna bonitetne ocene, ki jih je treba podrobneje proučiti in morda v zvezi s tem sprejeti nadaljnje nadzorne ukrepe. Za bonitetne ocene in pomožne storitve s podobnimi značilnostmi bi se morali zaračunavati podobni honorarji, razlike med višino honorarjev pa bi bile upravičene le na podlagi razlik v stroških. Zbrane informacije bi morale organu ESMA omogočiti, da za vsako posamezno bonitetno agencijo opredeli primerljive storitve in zadevne honorarje ter tako ugotovi vsako večje odstopanje pri zaračunanih honorarjih. ESMA lahko nato izvede preiskavo, s katero preveri, da so zadevni honorarji določeni v skladu z zakonitimi politikami in postopki oblikovanja cen ter, so razlike v višini honorarjev, ki temeljijo na razlikah v stroških, v skladu z načeli poštene konkurence, da niso posledica navzkrižij interesov ter niso odvisne od rezultatov opravljenega dela.

(4)

Politike in postopke oblikovanja cen bi bilo treba sporočiti za vsako vrsto bonitetne ocene. Zaradi poročanja in jasnega razlikovanja med posameznimi politikami in postopki oblikovanja cen ter njihovimi zadevnimi posodobitvami bi morala imeti vsaka različica politik oblikovanja cen z zadevnimi ceniki storitev, programi in postopki plačevanja honorarjev svojo identifikacijsko številko. Politike oblikovanja cen bi morale za vse druge namene vključevati strukture honorarjev ali cenike storitev ter merila za oblikovanje cen, ki jih lahko uporabi oseba ali osebe, ki se pogajajo o honorarjih, ki se bodo zaračunali za posamezno bonitetno oceno. Politike oblikovanja cen bi morale vključevati tudi program pogostosti ali kateri drugi program honorarjev, na podlagi katerega ima lahko ocenjevani subjekt ali naročnik korist v smislu drugačnih honorarjev, zaračunanih za posamezno bonitetno oceno ali sklop bonitetnih ocen. Bonitetne agencije bi morale zabeležiti vse primere, v katerih se niso uporabili politike oblikovanja cen, ceniki storitev, programi in postopki plačevanja honorarjev ter vse primere odstopanj od politike oblikovanja cen, ki je bila uporabljena pri posamezni bonitetni oceni, zadevna bonitetna ocena pa bi morala biti jasno navedena.

(5)

Registrirane bonitetne agencije, ki so del skupine, bi morale biti sposobne podatke o bonitetnih ocenah sporočati organu ESMA ločeno ali eno od drugih agencij v skupini bonitetnih agencij pooblastiti, da podatke predloži v imenu vseh članic skupine, za katere se zahteva poročanje.

(6)

„Strukturiranje izdaje dolžniških instrumentov“ in „izdaja dolžniških instrumentov“ bi morala za namene te uredbe vključevati finančne instrumente ali druga sredstva, ki izhajajo posla ali sheme listinjenja iz člena 4(61) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(7)

Da bi registrirane bonitetne agencije lahko razvile ustrezne sisteme in postopke v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih zagotovi ESMA, ter da bi se zagotovilo popolno in pravilno poročanje podatkov o honorarjih, bi morale bonitetne agencije podatke o posameznih honorarjih prvič poročati devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Prvo poročilo bi se moralo nanašati na podatke o honorarjih od začetka veljavnosti te uredbe. Zadevna obveznost se ne bi smela razumeti kot oprostitev registriranih bonitetnih agencij obveznosti redne predložitve informacij o honorarjih v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 1060/2009 v vmesnem obdobju.

(8)

Politike in postopke oblikovanja cen bi bilo treba zagotavljati redno, da se pomembne spremembe sporočijo nemudoma po njihovem sprejetju in najpozneje 30 dni po njihovem izvajanju. Informacije, ki se bodo poročale, bi morale biti pripravljene v standardni obliki, da jih bo lahko ESMA prejela in samodejno obdelala v svojih notranjih sistemih. Zaradi tehničnih težav in tehničnega napredka bo morala ESMA morda posodobiti več tehničnih navodil za poročanje glede prenosa ali oblike datotek, ki jih morajo predložiti registrirane bonitetne agencije, in navodila sporočiti s posebnimi sporočili ali smernicami.

(9)

Če bonitetna agencija ne izpolnjuje njenih zahtev glede poročanja, bi morala biti ESMA pooblaščena, da zahteva informacije s sklepom, izdanim na podlagi člena 23b(3) Uredbe (ES) št. 1060/2009, ali sprejme druge preiskovalne ukrepe.

(10)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(11)

ESMA je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravila javna posvetovanja, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahtevala mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošna načela

1.   Registrirane bonitetne agencije organu ESMA predložijo naslednje vrste poročil:

(a)

politike in postopke oblikovanja cen iz člena 2;

(b)

podatke v zvezi s honorarji za dejavnosti bonitetnega ocenjevanja na podlagi modela „izdajatelj plača“ iz člena 3(1);

(c)

podatke v zvezi s honorarji za dejavnosti bonitetnega ocenjevanja na podlagi modela „vlagatelj ali naročnik plača“ iz člena 3(2).

2.   Registrirane bonitetne agencije zagotovijo točnost in popolnost informacij in podatkov, ki jih sporočijo ESMA.

3.   Pri skupini bonitetnih agencij lahko članice vsake skupine eno od njih pooblastijo, da poročila, ki jih določa ta uredba, predloži v imenu skupine. Vsaka bonitetna agencija, v katere imenu se navedeno poročilo predloži, se navede v podatkih, ki se predložijo ESMA.

Člen 2

Politike in postopki oblikovanja cen

1.   Registrirane bonitetne agencije ESMA predložijo svoje politike oblikovanja cen, strukturo honorarjev ali cenike storitev in merila za oblikovanje cen v zvezi s tistimi ocenjevanimi subjekti ali finančnimi instrumenti, za katere izdajajo bonitetne ocene, po potrebi pa tudi politike oblikovanja cen za pomožne storitve.

2.   Registrirane bonitetne agencije zagotovijo, da politike oblikovanja cen za vsako vrsto bonitetne ocene, ki jo ponujajo, vsebujejo ali imajo priložene naslednje:

(a)

imena oseb, odgovornih za odobritev in vzdrževanje politik oblikovanja cen, cenikov storitev in/ali programov plačevanja honorarjev, vključno z imeni oseb, odgovornih za določanje honorarjev, internim identifikatorjem, funkcijo in oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(b)

morebitne interne smernice za uporabo meril za oblikovanje cen v politikah oblikovanja cen, cenikov storitev in/ali programov plačevanja honorarjev, povezanih z določanjem posameznih honorarjev;

(c)

podroben opis razpona honorarjev ali cenika storitev ter meril, ki se uporabljajo za različne vrste honorarjev, vključno s tistimi iz cenikov storitev;

(d)

podroben opis posameznih programov plačevanja honorarjev, vključno s programom povezave, programom pogostosti uporabe, programom zvestobe ali drugim programom ter vključno z merili za uporabo in razponom honorarjev, na podlagi katerih imajo lahko posamezne bonitetne ocene ali sklop bonitetnih ocen koristi v smislu honorarja;

(e)

po potrebi načela in pravila oblikovanja cen, ki jih bonitetna agencija in/ali kateri od subjektov iz skupine bonitetne agencije v smislu členov 1 in 2 Direktive Sveta 83/349/EGS (4) ter vsak subjekt, ki je z bonitetno agencijo ali drugim podjetjem iz skupine bonitetne agencije povezan v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS, uporabi v primeru povezave med honorarji, zaračunanimi za storitve bonitetnega ocenjevanja in pomožne storitve ali katere druge storitve, zagotovljene stranki, v smislu drugega pododstavka točke 2 dela II oddelka E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009 (v nadaljnjem besedilu: stranka);

(f)

geografski obseg uporabe politike oblikovanja cen, cenika storitev ali programa plačevanja honorarjev v smislu lokacije strank in bonitetne agencije ali agencij, ki uporabljajo politiko oblikovanja cen, cenik storitev ali program plačevanja honorarjev;

(g)

imena oseb, pooblaščenih za določanje honorarjev in drugih stroškov v okviru zadevne politike oblikovanja cen, cenika storitev ali programa plačevanja honorarjev, vključno z imeni oseb, odgovornih za določanje honorarjev, internim identifikatorjem, funkcijo in oddelkom, s katerega so zadevne osebe.

3.   Registrirane bonitetne agencije zagotovijo, da postopki oblikovanja cen vsebujejo ali imajo priloženo naslednje:

(a)

imena oseb, odgovornih za odobritev in vzdrževanje postopkov za izvajanje politik oblikovanja cen, vključno z imeni oseb, odgovornih za določanje honorarjev, internim identifikatorjem, funkcijo in internim oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(b)

podroben opis postopkov in kontrol, ki se uporabljajo za zagotavljanje in spremljanje stroge skladnosti s politikami oblikovanja cen;

(c)

podroben opis postopkov, ki se uporabljajo za nižanje honorarjev ali kakšno drugačno odstopanje od cenika storitev ali programov plačevanja honorarjev;

(d)

imena oseb, neposredno odgovornih za spremljanje uporabe politik oblikovanja cen za posamezne honorarje, vključno z internim identifikatorjem, funkcijo in internim oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(e)

imena oseb, neposredno odgovornih za zagotavljanje skladnosti posameznih honorarjev s politikami oblikovanja cen, vključno z internim identifikatorjem, funkcijo in internim oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(f)

podroben opis ukrepov, ki se sprejmejo v primeru kršitve politik oblikovanja cen, cenikov storitev, programov in postopkov plačevanja honorarjev;

(g)

podroben opis postopka, na podlagi katerega se organu ESMA sporoči vsaka pomembna kršitev politik ali postopkov oblikovanja cen, zaradi katerih bi lahko prišlo do kršitve točke 3(c) oddelka B Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009.

Člen 3

Seznam honorarjev, ki se zaračunajo posamezni stranki

1.   Registrirane bonitetne agencije, ki zagotavljajo bonitetne ocene na podlagi modela izdajatelj plača, honorarji, ki jih posamezni stranki zaračunajo za posamezne bonitetne ocene in morebitne pomožne storitve, ESMA predložijo za posamezni pravni subjekt in skupaj za skupino podjetij.

2.   Registrirane bonitetne agencije, ki zagotavljajo bonitetne ocene na podlagi modela naročnik ali vlagatelj plača, organu ESMA za posamezno stranko predložijo skupni znesek honorarjev, zaračunanih za zadevne storitve in zagotovljene pomožne storitve.

3.   Bonitetne agencije zabeležijo vsako odstopanje od politike oblikovanja cen ali postopkov oblikovanja cen ali neuporabo politike oblikovanja cen, cenika storitev ali programa plačevanja honorarjev ali postopka oblikovanja cen pri oceni, pri tem pa v obliki iz preglednice 1 Priloge II jasno navedejo glavna pojasnila za odstopanje in zadevno posamezno oceno. Ta evidenca se na zahtevo takoj predloži organu ESMA.

Člen 4

Vrste bonitetnih ocen

Registrirane bonitetne agencije ocene, ki se bodo poročale, razvrstijo v skladu z vrstami iz člena 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2 (5).

Člen 5

Podatki, ki se predložijo

1.   Registrirane bonitetne agencije organu ESMA v ločenih datotekah predložijo podatke iz člena 2(2) in (3), podatke iz preglednic od 1 do 4 Priloge I ter politike oblikovanja cen, cenike storitev, programe in postopke plačevanja honorarjev.

2.   Registrirane bonitetne agencije organu ESMA predložijo podatke iz preglednic 1 in 2 Priloge II za podatke v zvezi s honorarji za vsako posamezno izdano bonitetno oceno in honorarje, zaračunane za bonitetne ocene in vse pomožne storitve za posamezno stranko v skladu s členom 3(1).

3.   Registrirane bonitetne agencije, ki so bonitetne ocene pripravile po modelu naročnik ali vlagatelj plača, organu ESMA za vsako posamezno stranko predložijo podatke iz preglednice 1 Priloge III o zagotovljenih storitvah bonitetnega ocenjevanja v skladu s členom 3(2).

4.   Podatki iz preglednic 1 do 4 Priloge I, preglednic 1 in 2 Priloge II ter preglednice 1 Priloge III se organu ESMA predložijo v ločenih datotekah.

Člen 6

Prvo poročanje

1.   Vsaka registrirana bonitetna agencija predloži organu ESMA podatke, tako da izpolni preglednice 1 do 4 Priloge I in ločenih datotek za politike oblikovanja cen, cenike storitev, programe in postopke plačevanja honorarjev, ki jih uporablja za posamezno vrsto bonitetne ocene, ki jo izdaja, in sicer v skladu s členom 5(1) v 30 dneh po začetku veljavnosti te uredbe.

2.   Prvo poročanje o honorarjih iz člena 5(2) in (3) organu ESMA se opravi devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in vključuje podatke, zbrane od začetka veljavnosti te uredbe do 30. junija 2015.

3.   Drugo poročilo o honorarjih iz člena 5(2) in (3) se ESMA predloži do 31. marca 2016 in vključuje podatke, zbrane od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015.

Člen 7

Redno poročanje

1.   Brez poseganja v zahteve glede prvega poročanja iz člena 6 se informacije, predložene v skladu s členom 5, predložijo letno do 31. marca ter vključujejo podatke in politike oblikovanja cen, cenike storitev, programe in postopke plačevanja honorarjev, povezane s predhodnim koledarskim letom.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 se pomembne spremembe politik oblikovanja cen, cenikov storitev, programov in postopkov plačevanja honorarjev organu ESMA sporočajo redno in takoj po njihovem sprejetju ter najpozneje 30 dni po njihovem izvajanju.

3.   Registrirane bonitetne agencije organ ESMA nemudoma obvestijo o vseh izjemnih okoliščinah, zaradi katerih začasno ne morejo poročati v skladu s to uredbo oziroma lahko poročajo le z zamudo.

Člen 8

Postopki poročanja

1.   Registrirane bonitetne agencije datoteke s podatki predložijo v skladu s tehničnimi navodili, ki jih je zagotovil organ ESMA, in pri tem uporabljajo njegov sistem poročanja.

2.   Registrirane bonitetne agencije vse podatkovne datoteke, ki jih v skladu s členom 5 pošljejo organu ESMA in od njega prejmejo, ter odstopanja iz člena 3(3) hranijo v elektronski obliki vsaj pet let. Datoteke predložijo organu ESMA na zahtevo.

3.   Če registrirana bonitetna agencija ugotovi, da so v sporočenih podatkih stvarne napake, o tem takoj obvesti organ ESMA in zadevne podatke popravi v skladu s tehničnimi navodili, ki jih je zagotovil organ ESMA.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(4)  Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L 193, 18.7.1983, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2 z dne 30. septembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (glej stran 24 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Preglednica 1

Poročanje o veljavnih politikah oblikovanja cen za posamezni bonitetni razred in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Zadevne bonitetne agencije

Opredelitev bonitetnih agencij, ki izvajajo cenovno politiko.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator politike oblikovanja cen

Enotni identifikator politike oblikovanja cen, ki ostane nespremenjen. Vse spremembe, razen obsega vrst bonitetnih ocen, zajetih v politiki oblikovanja cen, bi morale ohraniti isti enotni identifikator. Pri spremembah obsega je treba določiti nov identifikator politike oblikovanja cen.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

4

Datum veljavnosti politike oblikovanja cen

Datum začetka veljavnosti politike oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

5

Datum prenehanja veljavnosti politike oblikovanja cen

Datum prenehanja veljavnosti politike oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

6

Navedba modela

Navedba, ali je politika oblikovanja cen povezana z modelom ocenjevanja izdajatelj plača ali modelom vlagatelj plača ali naročnik plača. ESMA ugotavlja, da lahko bonitetne agencije storitve opravljajo v okviru več kot enega modela, zato se lahko politika oblikovanja cen uporablja za obe vrsti modela. V takih primerih se lahko izbereta oba, I in S.

Obvezno.

„I“ za model izdajatelj plača in/ali

„S“ za model vlagatelj plača ali naročnik plača

7

Področje uporabe politike oblikovanja cen

Opis vrste bonitetnih ocen ali pomožnih storitev, ki so vključene v politiko oblikovanja cen ali jih ta zajema.

Obvezno.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„C“ za bonitetne ocene podjetij (razen kritih obveznic),

„S“ za bonitetne ocene držav in javnih financ,

„T“ za bonitetne ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

„B“ za bonitetne ocene kritih obveznic,

„O“ za druge vrste bonitetnih ocen,

„A“ za pomožne storitve.

8

Gospodarska panoga politike oblikovanja cen

Pri sporočanju bonitetnih ocen podjetij navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za ocene v kateri od naslednjih gospodarskih panog: (i) finančna institucija, (ii) zavarovalnica, (iii) druge gospodarske družbe.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 7 „Področje uporabe politike oblikovanja cen“.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„FI“ za finančne institucije, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci,

„IN“ za zavarovalnice,

„CO“ za podjetniške izdajatelje, ki ne sodijo v razred FI ali IN.

9

Razred finančnih instrumentov politike oblikovanja cen

Pri sporočanju bonitetnih ocen za strukturirane finančne instrumente navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) drugo.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 7 „Področje uporabe politike oblikovanja cen“.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„RMBS“ za ocene RMBS,

„ABS“ za ocene ABS,

„CMBS“ za ocene CMBS,

„CDO“ za ocene CDO,

„ABCP“ za ocene ABCP,

„OTH“ za drugo.

10

Sektor

Pri sporočanju bonitetnih ocen držav in javnih financ navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) ocena države, (ii) ocena regionalnega ali lokalnega organa, (iii) naddržavne organizacije (razen mednarodnih finančnih institucij), (iv) javni subjekti, (v) mednarodne finančne institucije.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „S“ v polju 7 „Področje uporabe politike oblikovanja cen“.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„SV“ za oceno države,

„SM“ za oceno regionalnega ali lokalnega organa,

„SO“ za oceno naddržavnih organizacij razen „IF“,

„PE“ za oceno javnih subjektov,

„IF“ za mednarodne finančne institucije.

11

Predhodna politika oblikovanja cen

Navedba predhodne politike oblikovanja cen, ki jo je zamenjala trenutna politika oblikovanja cen.

Obvezno.

Uporablja se, če trenutna politika oblikovanja cen spreminja področje uporabe predhodne politike oblikovanja cen.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

12

Ime datoteke s politiko oblikovanja cen

Ime datoteke s politiko oblikovanja cen. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


Preglednica 2

Poročanje o veljavnih cenikih storitev za posamezni bonitetni razred in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Zadevne bonitetne agencije

Opredelitev bonitetnih agencij, ki uporabljajo cenik storitev.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator cenika storitev

Enotni identifikator cenika storitev, ki se ne spreminja. Vse spremembe, razen obsega vrst bonitetnih ocen, zajetih v ceniku storitev, bi morale ohraniti isti enotni identifikator. Pri spremembah obsega je treba določiti nov identifikator cenika storitev.

Obvezno.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

4

Identifikator politike oblikovanja cen

Opis politike oblikovanja cen, ki naj bi se izvajala v ceniku storitev. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 1 Priloge I.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Datum veljavnosti cenika storitev

Datum začetka veljavnosti cenika storitev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

6

Datum prenehanja veljavnosti cenika storitev

Datum prenehanja veljavnosti cenika storitev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

7

Navedba modela

Navedba, ali je cenik storitev povezan z modelom ocenjevanja izdajatelj plača ali modelom vlagatelj plača.

Obvezno.

„I“ za model izdajatelj plača

„S“ za model vlagatelj plača ali naročnik plača

8

Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev

Opis vrste bonitetnih ocen ali pomožnih storitev, ki so vključene v cenik storitev.

Obvezno.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„C“ za ocene gospodarskih družb (razen kritih obveznic),

„S“ za ocene držav in javnih financ,

„T“ za ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

„B“ za ocene kritih obveznic,

„O“ za druge vrste ocen,

„A“ za pomožne storitve.

9

Gospodarska panoga cenika storitev

Pri sporočanju bonitetnih ocen gospodarskih družb navedba, ali se cenik storitev uporablja za ocene v kateri od naslednjih gospodarskih panog: (i) finančna institucija, (ii) zavarovalnica, (iii) druge gospodarske družbe.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„FI“ za finančne institucije, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci,

„IN“ za zavarovalnice,

„CO“ za podjetniške izdajatelje, ki ne sodijo v razred FI ali IN.

10

Skupina naložb cenika storitev

Pri sporočanju bonitetnih ocen strukturiranih finančnih instrumentov navedba, ali se cenik storitev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) drugo.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„RMBS“ za ocene RMBS,

„ABS“ za ocene ABS,

„CMBS“ za ocene CMBS,

„CDO“ za ocene CDO,

„ABCP“ za ocene ABCP,

„OTH“ za drugo.

11

Sektor cenika storitev

Pri sporočanju bonitetnih ocen držav in javnih financ navedba, ali se cenik storitev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) ocena države, (ii) ocena regionalnega ali lokalnega organa, (iii) naddržavne organizacije (razen mednarodnih finančnih institucij), (iv) javni subjekti, (v) mednarodne finančne institucije.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „S“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„SV“ za oceno države,

„SM“ za oceno regionalnega ali lokalnega organa,

„SO“ za oceno naddržavnih organizacij razen „IF“,

„PE“ za oceno javnih subjektov,

„IF“ za mednarodne finančne institucije.

12

Podskupina naložb cenika storitev

Opredelijo se podskupine naložb za ocene strukturiranih finančnih instrumentov.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 8 in je „Skupina naložb“„ABS“ ali „RMBS“ ali „CDO“ ali „OTH“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

CCS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi faktoringa iz naslova kreditnih kartic,

ALB – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi kredita za nakup avtomobila

CNS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi potrošniškega kredita

SME – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kreditov za mala in srednja podjetja

LES – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi zakupov posameznikom ali podjetjem

HEL – če so RMBS: stanovanjski kredit na podlagi lastniškega deleža na nepremičnini

PRR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi prvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

NPR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi neprvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

CFH, če so CDO: denarni tok in hibridni CDO/CLO,

SDO – če so CDO: sintetični CDO/CLO,

MVO – če so CDO: CDO po tržni vrednosti,

SIV, če so OTH: strukturirani naložbeni produkti,

ILS – če so OTH: vrednostni papirji, vezani na zavarovalni posel,

DPC, če so OTH: izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov,

SBC, če so OTH: strukturirane krite obveznice

OTH - drugo

13

Predhodni cenik storitev

Navedba predhodnega cenika storitev, ki ga je zamenjal trenutni cenik storitev.

Uporablja se, če trenutni cenik storitev spreminja področje uporabe predhodnega cenika storitev

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

14

Ime datoteke s cenikom storitev

Ime datoteke s cenikom storitev. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


Preglednica 3

Poročanje o veljavnih programih plačevanja honorarjev za posamezni bonitetni razred in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA ob registraciji.

Obvezno.

 

2

Zadevne bonitetne agencije

Opredelitev bonitetnih agencij, ki uporabljajo program plačevanja honorarjev.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator programa plačevanja honorarjev

Enotni identifikator programa plačevanja honorarjev, ki se ne spreminja. Vse spremembe, razen obsega vrst bonitetnih ocen ali vrste programa, vključenega v program plačevanja honorarjev, bi morale ohraniti isti enotni identifikator. Pri spremembah obsega je treba določiti nov identifikator programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“

4

Identifikator politike oblikovanja cen

Opis politike oblikovanja cen, ki naj bi se izvajal v programu plačevanja honorarjev. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 1 Priloge I.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Datum veljavnosti programa plačevanja honorarjev

Datum začetka veljavnosti programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

6

Datum prenehanja veljavnosti programa plačevanja honorarjev

Datum prenehanja veljavnosti programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

7

Navedba modela

Navedba, ali je program plačevanja honorarjev povezan z modelom ocenjevanja izdajatelj plača ali modelom vlagatelj plača ali naročnik plača.

Obvezno.

„I“ za model izdajatelj plača in/ali

„S“ za model vlagatelj plača ali naročnik plača

8

Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev

Opis vrste bonitetnih ocen ali pomožnih storitev, ki so vključene v programe plačevanja honorarjev.

Obvezno

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„C“ za ocene gospodarskih družb (razen kritih obveznic),

„S“ za ocene držav in javnih financ,

„T“ za ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

„B“ za ocene kritih obveznic,

„O“ za druge vrste ocen,

„A“ za pomožne storitve.

9

Gospodarska panoga programa plačevanja honorarjev

Pri sporočanju bonitetnih ocen gospodarskih družb navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za ocene v kateri od naslednjih gospodarskih panog: (i) finančna institucija, (ii) zavarovalnica, (iii) druge gospodarske družbe.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„FI“ za finančne institucije, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci,

„IN“ za zavarovalnice,

„CO“ za podjetniške izdajatelje, ki ne sodijo v razred FI ali IN.

10

Razred finančnih instrumentov programa plačevanja honorarjev

Pri sporočanju bonitetnih ocen strukturiranih finančnih instrumentov navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) drugo.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„RMBS“ za ocene RMBS,

„ABS“ za ocene ABS,

„CMBS“ za ocene CMBS,

„CDO“ za ocene CDO,

„ABCP“ za ocene ABCP,

„OTH“ za drugo.

11

Sektor programa plačevanja honorarjev

Pri sporočanju bonitetnih ocen držav in javnih financ navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) ocena države, (ii) ocena regionalnega ali lokalnega organa, (iii) naddržavne organizacije (razen mednarodnih finančnih institucij), (iv) javni subjekti, (v) mednarodne finančne institucije.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „S“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„SV“ za oceno države,

„SM“ za oceno regionalnega ali lokalnega organa,

„SO“ za oceno naddržavnih organizacij razen „IF“,

„PE“ za oceno javnih subjektov,

„IF“ za mednarodne finančne institucije.

12

Podskupina naložb programa plačevanja honorarjev

Opredelijo se podskupine za ocene strukturiranih finančnih instrumentov.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 8 in je „Skupina naložb“„ABS“ ali „RMBS“ ali „CDO“ ali „OTH“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

CCS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi faktoringa iz naslova kreditnih kartic,

ALB – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kredita za nakup avtomobila

CNS – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi potrošniškega kredita

SME – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kredita za mala in srednja podjetja

LES – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kreditov posameznikom ali podjetjem

HEL – če so RMBS: stanovanjski kredit na podlagi lastniškega deleža na nepremičnini

PRR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi prvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

NPR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi neprvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

CFH, če so CDO: denarni tok in hibridni CDO/CLO,

SDO – če so CDO: sintetični CDO/CLO,

MVO – če so CDO: CDO po tržni vrednosti,

SIV, če so OTH: strukturirani naložbeni produkti,

ILS – če so OTH: vrednostni papirji, vezani na zavarovalni posel,

DPC, če so OTH: izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov,

SBC, če so OTH: strukturirane krite obveznice

OTH – drugo

13

Vrsta vključenega programa

Opis vrste programa, vključenega v program plačevanja honorarjev, kot na primer, ali je povezan s pogostostjo uporabe programa in/ali jo vključuje, program zvestobe, programi več izdaj, nakup paketa bonitetnih ocen ali drugih vrst programov.

 

Navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„F“ pogostost uporabe,

„L“ program zvestobe,

„M“ programi več izdaj,

„B“ za nakup paketa vnaprej določenega števila bonitetnih ocen,

„OTH“ druge vrste programa plačevanja honorarja.

14

Predhodni program plačevanja honorarjev

Opredelitev predhodnega programa plačevanja honorarjev, ki ga je zamenjal trenutni program plačevanja.

Obvezno.

Uporablja se, če trenutni program plačevanja honorarjev spreminja področje uporabe predhodnega programa plačevanja honorarjev.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“.

15

Cenik(-i) storitev

Enotna identifikacijska številka cenikov storitev, ki se uporabljajo za program plačevanja honorarjev ali so z njim povezani. Ta identifikator cenikov storitev mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 2 Priloge I.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

16

Ime datoteke s programom plačevanja honorarjev

Ime datoteke s politiko programa plačevanja honorarjev. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


Preglednica 4

Poročanje o veljavnih postopkih oblikovanja cen in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA ob registraciji.

Obvezno.

 

2

Obseg bonitetne agencije

Opis bonitetnih agencij, ki uporabljajo postopek oblikovanja cen.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator postopka

Enotni identifikator postopka oblikovanja cen, ki se ne spreminja.

Obvezno.

 

4

Identifikator politike oblikovanja cen

Opis politike ali politik oblikovanja cen, ki naj bi se izvajal s postopkom oblikovanja cen. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 2 Priloge I.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Identifikator cenika storitev

Opis cenikov, ki naj bi se izvajali s postopkom oblikovanja cen. Ta identifikator cenikov storitev mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 2 Priloge I.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

6

Identifikator programa plačevanja honorarjev

Opis programov plačevanja honorarjev, ki naj bi se izvajali s postopkom oblikovanja cen. Ta identifikator programa plačevanja honorarjev mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 3 Priloge I.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“

7

Datum veljavnosti postopka oblikovanja cen

Datum začetka veljavnosti postopka oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

8

Datum prenehanja veljavnosti postopka oblikovanja cen

Datum prenehanja veljavnosti postopka oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

9

Ime datoteke s postopkom oblikovanja cen

Ime datoteke s postopkom oblikovanja cen. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


PRILOGA II

Preglednica 1

Podatki, ki se sporočajo agenciji ESMA za vsako posamezno bonitetno oceno, dodeljeno na podlagi modela izdajatelj plača

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Leto poročanja

Koledarsko leto, na katero se nanaša obdobje poročanja.

Obvezno.

Oblika: LLLL

3

Identifikator bonitetne ocene

Enotni identifikator bonitetne ocene. Se ne spreminja in je enak identifikatorju, o katerem se poroča na podlagi Delegirane uredbe (EU) 2015/2

Obvezno.

4

Datum začetka ocenjevanja po pogodbi

Datum prvotne pogodbe za storitev bonitetnega ocenjevanja. Običajno je enak datumu, na katerega se določijo honorarji za storitev bonitetnega ocenjevanja.

Obvezno.

Razširjena oblika zapisa datuma in časa po ISO 8601: LLLL-MM-DD

5

Uporabljeni cenik storitev

Enotni identifikator cenika storitev, na podlagi katerega so se določili honorarji. Ta identifikator cenika storitev mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 2 Priloge I. Če se pri določanju cene ni uporabil cenik storitev, je treba uporabiti identifikator politike oblikovanja cen. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 1 Priloge I.

Če se politika oblikovanja cen ali cenik storitev nista uporabila, je treba uporabiti „N“.

Obvezno.

Cenik storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“ ali identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“]

„N“ – se ne uporablja

6

Osebe, odgovorne za oblikovanje cen

Interni identifikator, ki ga bonitetna agencija določi za osebe, pristojne za določanje honorarjev v zvezi z bonitetnimi ocenami, pri čemer uporabijo veljavni cenik storitev in/ali program plačevanja honorarjev, ali za osebo, ki odobri izjeme ali popuste v zvezi s cenikom storitev in/ali programom plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Interni identifikator pristojne osebe

7

Identifikator stranke

Enotna oznaka, ki jo bonitetna agencija določi za identifikacijo stranke. Običajno bi morala biti enaka izdajatelju instrumenta ali subjektu, vendar v nobenem primeru ni namenska družba. Pri strukturiranih finančnih instrumentih bi morala enotna oznaka opredeliti originatorja ali drug subjekt, ki se z gospodarskega vidika (npr. organizatorja) neposredno ali posredno prek namenske družbe ali institucije za investiranje v strukturirane naložbe (SIV) z bonitetno agencijo dejansko pogaja o honorarjih. Enaka je identifikatorju ene stranke iz preglednice 2 Priloge II.

Obvezno.

 

8

Navedba, ali se je pri posamezni oceni upoštevala izjema od plačila honorarja ali nižji honorar

Pri nekaterih bonitetnih ocenah se morda ne izplača posamezen neposredni honorar ali pa se morda izplača nižji honorar, ker je stranka morda plačala sklop ocen, letni (ali drugo določeno obdobje) nominalni znesek izdaje ali pavšalni honorar, ali pa je ocena del „paketa“ ocen („honorar za skupino“). V tem polju se opredeli, ali je posamezna ocena del takšnega dogovora s stranko.

Obvezno.

„C“ – del dogovora o „honorarju za skupino“

„N“ – ni del dogovora o „honorarju za skupino“

9

Skupni znesek zaračunanih honorarjev

Opredeli se skupni znesek honorarjev za oceno, zaračunanih v predhodnem koledarskem letu poročanja. Če honorar za posamezno bonitetno oceno ni bil plačan, bi moral biti znesek 0 za vse ocene razen eno od ocen, pri kateri je veljala ugodnost „honorarja za skupino“.

Obvezno.

Znesek v EUR

10

Znesek plačanih začetnih honorarjev

Opredeli se znesek vnaprej poravnanih/začetnih honorarjev, zaračunanih v predhodnem koledarskem letu poročanja.

Obvezno.

Znesek v EUR

11

Plačani honorarji za nadzor

Opredelijo se letni honorarji za nadzor/spremljanje, zaračunani v predhodnem koledarskem letu.

Obvezno.

Znesek v EUR

12

Drugi honorarji, zaračunani za storitev bonitetnega ocenjevanja

Opredeli se skupni znesek drugih honorarjev ali nadomestil, zaračunanih v predhodnem koledarskem letu.

Po potrebi.

Znesek v EUR

13

Opis drugih honorarjev

Navedba, ali so zaračunani honorarji vključevali plačilo ali honorarje za hitro izvedbo storitve bonitetnega ocenjevanja, ki jo je zahtevala stranka.

Obvezno.

Uporablja se, če so bile v polju „Drugi honorarji, zaračunani za storitev bonitetnega ocenjevanja“ (polje 12) navedene „druge zaračunane storitve“.

„Y“ – honorar za hitro izvedbo je bila zaračunan,

„N“ – honorar za hitro izvedbo ni bil zaračunan.

14

Pogajalske povezave z drugimi ocenami

Opredeli se, ali so bila pogajanja o honorarju za ocene povezana z drugimi obstoječimi ocenami stranke in ali je to vplivalo na končne honorarje, ki so se zaračunali in jih je stranka plačala. V to so vključene storitve bonitetnega ocenjevanja, zagotovljene v zvezi s posebnimi instrumenti, vzpostavljenimi za lažje izdajanje, kot je program MTN.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

15

Opredelitev povezanih ocen

Enotni identifikator ocene, povezan s sporočanjem ocene (npr. pri strukturiranih finančnih instrumentih t. i. centralni sklad (master trust) in njegovi sklopi).

Obvezno.

Uporablja se, če je bilo v polju 14 navedeno „Y“.

Seznam identifikatorjev

16

Program plačevanja honorarjev

Navedba, ali ima stranka korist od nižjih posameznih honorarjev zaradi pogostosti ali drugega programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

17

Opredelitev programa plačevanja honorarjev

Opredelitev programa plačevanja honorarjev, na podlagi katerega se ocena zaračuna. Opredeliti bi se moral program plačevanja honorarjev, ki mora biti enak identifikatorju iz ustreznega programa plačevanja honorarjev iz preglednice 3 Priloge I.

Obvezno, če se je v polju 16 sporočilo „Y“.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“.


Preglednica 2

Podatki o honorarjih, prejetih od posamezne stranke za storitve bonitetnega ocenjevanja in pomožne storitve, ki se predložijo agenciji ESMA

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Identifikator stranke

Enotna oznaka, ki jo bonitetna agencija določi za identifikacijo stranke. Stranke so lahko izdajatelji, ocenjevani subjekti in/ali originatorji in/ali vključujejo subjekte, ki se z gospodarskega vidika neposredno ali posredno prek namenske družbe ali institucije za investiranje v strukturirane naložbe (SIV) v okviru dogovorov o bonitetnem ocenjevanju z bonitetno agencijo pogajajo o honorarjih. Zaradi jasnosti je treba opozoriti, da stranka v nobenem primeru ni namenska družba ali SIV. Enotni identifikator stranke v vseh teh primerih ostane nespremenjen.

Obvezno.

 

3

Pravni subjekti

Seznam pravnih subjektov, vključenih v polje „Identifikator stranke“.

Obvezno.

Seznam imen pravnih subjektov

4

Skupni znesek zaračunanih honorarjev

Skupni znesek honorarjev, ki so bili stranki zaračunani v predhodnem koledarskem letu za storitve bonitetnega ocenjevanja na podlagi modela izdajatelj plača.

Obvezno.

Znesek v EUR

5

Bonitetne ocene stranke

Opredeli se, koliko bonitetnih ocen je bonitetna agencija za stranko izdelala do 31. decembra predhodnega koledarskega leta.

Obvezno.

Število bonitetnih ocen

6

Skupni honorarji za programe

Skupni znesek honorarjev, ki so bili zaračunani stranki v predhodnem koledarskem letu za storitve bonitetnega ocenjevanja in ne izhajajo iz posameznih bonitetnih ocen, ampak iz programa za pogostost izdaj, programa povezave ali druge vrste programa pavšalnih honorarjev in honorarjev za presežne izdaje, ki lahko zajemajo več kot eno oceno.

Obvezno.

Znesek v EUR

7

Opredelitev bonitetnih ocen

Opredelitev bonitetnih ocen, izdanih na podlagi ali zajetih v programih plačevanja honorarjev v predhodnem koledarskem letu.

Obvezno.

Seznam identifikatorjev bonitetnih ocen

8

Honorarji, prejeti za pomožne storitve

Skupni znesek honorarjev, ki jih je skupina podjetij bonitetne agencije zaračunala stranki v predhodnem koledarskem letu za pomožne storitve.

Obvezno.

Znesek v EUR

9

Glavne pomožne storitve

Opredelitev treh glavnih storitev, ki jih je skupina podjetij bonitetne agencije zagotovila stranki v predhodnem koledarskem letu, z vidika prihodkov.

Obvezno. Če je v polju 8 „Honorarji, prejeti za pomožne storitve“ naveden znesek, višji od 0.

Seznam pomožnih storitev

10

Razvrstitev pomožnih storitev

Razvrstitev pomožnih storitev za tri glavne storitve, opredeljene v polju 9 „Glavne pomožne storitve“, z vidika prihodkov.

Obvezno. Če je v polju 8 „Honorarji, prejeti za pomožne storitve“ naveden znesek, višji od 0.

Razvrstitev pomožnih storitev

11

Druge storitve

Navedba, ali so se pri določanju honorarjev za storitve bonitetnega ocenjevanja, ki so se zagotovile stranki, upoštevale vse storitve, ki so jih zagotovili vsi subjekti, ki sodijo v skupino bonitetne agencije v smislu členov 1 in 2 Direktive 83/349/EGS, ter kateri koli subjekt, ki je z bonitetno agencijo ali drugim podjetjem iz skupine bonitetne agencije povezan v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne


PRILOGA III

Preglednica 1

Podatki o honorarjih, prejetih za storitve bonitetnega ocenjevanja na podlagi naročniškega razmerja ali modela vlagatelj plača, ki se predložijo agenciji ESMA

Podatki se predložijo za vsako posamezno stranko za:

(i)

najboljših 100 strank z vidika prihodkov pri tej vrsti storitve bonitetnega ocenjevanja,

(ii)

druge stranke, ki imajo sklenjeno naročniško razmerje ali plačajo za bonitetne ocene kot vlagatelji ter jih ocenjuje tudi skupina bonitetne agencije.

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Identifikator stranke

Oznaka, ki jo sistem uporablja interno za identificiranje stranke, ki plačuje, se ji zaračuna ali se z bonitetno agencijo kako drugače dogovarja o tarifah, da bi prejela storitev bonitetnega ocenjevanja.

Obvezno.

 

3

Honorarji od posamezne stranke

Skupni znesek honorarjev, ki so bili zaračunani stranki na podlagi naročniškega razmerja za storitve bonitetnega ocenjevanja, zagotovljene v predhodnem koledarskem letu.

Obvezno.

Znesek v EUR

4

Opredelitev politike oblikovanja cen

Opredelitev politike oblikovanja cen, v skladu s katero je bonitetna agencija zaračunala svoji stranki. Identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju iz ustrezne politike oblikovanja cen iz preglednice 1 Priloge I k tem RTS (regulativnim tehničnim standardom).

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Opredelitev cenika storitev

Opredelitev treh glavnih cenikov storitev, v skladu s katerimi je bonitetna agencija zaračunala svoji stranki. Identifikator cenika storitev mora biti enak identifikatorju iz ustreznega dela politike oblikovanja cen za cenik storitev iz preglednice 3 Priloge I k tem RTS.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

6

Opredelitev programa plačevanja honorarjev

Opredelitev treh glavnih programov plačevanja honorarjev, v skladu s katerimi je bonitetna agencija zaračunala svoji stranki. Identifikator programa plačevanja honorarjev mora biti enak identifikatorju iz ustreznega dela politike oblikovanja cen za program plačevanja honorarjev iz preglednice 4 Priloge I k tem RTS.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“.

7

Izdajatelj ali ocenjevan subjekt

Navedba, ali je stranka tudi izdajatelj, ocenjevan subjekt ali kako drugače stranka iz preglednice 2 Priloge II.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

8

Navedba najboljših strank

Navedba, ali je bila stranka z vidika prihodkov v predhodnem koledarskem letu ena od najboljših 100 strank z naročniškim razmerjem.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

9

Honorarji, prejeti za pomožne storitve

Skupni znesek honorarjev, ki jih je skupina podjetij bonitetne agencije zaračunala stranki v predhodnem koledarskem letu za pomožne storitve.

Obvezno.

Znesek v EUR