5.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/26


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1985

z dne 4. novembra 2015

o protivirusnih robčkih, impregniranih s citronsko kislino, na podlagi člena 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Belgija je 28. aprila 2015 zaprosila Komisijo, naj na podlagi člena 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 določi, ali so protivirusni robčki, dani v promet s trditvijo „ubijejo 99,9 % virusov prehlada in gripe na robčkih“, biocidni proizvodi ali tretirani izdelki in, če se štejejo za biocidne proizvode, ali sodijo v vrsto proizvodov 1 (človekova osebna higiena) ali 2 (razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih).

(2)

Po informacijah, ki jih je predložila Belgija, gre za troslojne robčke, pri katerih je srednji sloj impregniran s citronsko kislino. Po navedbah je citronska kislina dokončno vezana v strukturo robčkov in ostane v proizvodu v njegovem celotnem življenjskem ciklu. Trdi se, da ob uporabi robčka, tj. ko vlaga pri kihanju, kašljanju ali pihanju iz nosu v robček zadane srednji sloj, citronska kislina deaktivira virusno breme v robčku, da prepreči prenos virusa nazaj na roke, z roke na roko in na površine, s katerimi robček pride v stik.

(3)

Robčki ustrezajo opredelitvi izdelkov iz člena 3(2)(c) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

Robčki ustrezajo opredelitvi tretiranih izdelkov iz člena 3(1)(l) Uredbe (EU) št. 528/2012, saj so namerno impregnirani s citronsko kislino, da se deaktivirajo virusi in omeji navzkrižna kontaminacija s temi virusi.

(5)

Virusi ustrezajo opredelitvi škodljivih organizmov iz člena 3(1)(g) Uredbe (EU) št. 528/2012, saj imajo lahko škodljiv vpliv na ljudi.

(6)

Uničevanje, odvračanje ali nevtralizacija škodljivih organizmov, preprečevanje njihovega delovanja ali obvladovanje teh organizmov na kateri koli drug način je biocidna funkcija.

(7)

Zato je treba določiti, ali je primarna funkcija robčkov biocidna ali ne, da se opredeli, ali so robčki tretirani izdelki ali biocidni proizvodi.

(8)

Na embalaži robčkov in pri njihovem oglaševanju se uporablja trditev, da „ubijejo 99,9 % virusov prehlada in gripe na robčkih“. S tako trditvijo ima večji poudarek in večjo pomembnost biocidna funkcija robčkov v primerjavi z njihovimi drugimi funkcijami (na primer za pihanje iz nosu). Primarna funkcija protivirusnih robčkov je torej biocidna.

(9)

Ker vrsta proizvodov 1 zajema biocidne proizvode za razkuževanje kože ali lasišča, vrsta proizvodov 2 pa zajema biocidne proizvode, ki se uporabljajo za širše namene, kot je razkuževanje površin, materialov ali zraka, uporaba robčkov bolj ustreza slednji vrsti proizvodov.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protivirusni robčki, impregnirani s citronsko kislino in dani v promet s trditvijo „ubijejo 99,9 % virusov prehlada in gripe na robčkih“, se štejejo za biocidne proizvode v skladu s členom 3(1)(a) Uredbe (EU) št. 528/2012 in sodijo v vrsto proizvodov 2, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.