4.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/15


SKLEP SVETA (EU) 2015/1340

z dne 13. julija 2015

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (v nadaljnjem besedilu: Kjotski protokol) je začel veljati 16. februarja 2005 in vsebuje pravno zavezujoče obveznosti za zmanjšanje emisij za svoje prvo ciljno obdobje od leta 2008 do leta 2012 za pogodbenice, navedene v Prilogi B h Kjotskemu protokolu. Unija je s Sklepom Sveta 2002/358/ES (2) odobrila Kjotski protokol. Unija in njene države članice so Kjotski protokol ratificirale in se strinjale, da bodo svoje obveznosti iz prvega ciljnega obdobja izpolnjevale skupaj. Islandija je Kjotski protokol ratificirala 23. maja 2002.

(2)

Svet je na svojem zasedanju 15. decembra 2009 pozdravil zahtevo Islandije, da izpolni svoje obveznosti iz drugega ciljnega obdobja skupaj z Unijo in njenimi državami članicami, ter pozval Komisijo, da predstavi priporočilo za začetek potrebnih pogajanj o sporazumu z Islandijo, ki je v skladu z načeli in merili, določenimi v svežnju ukrepov Unije za podnebne spremembe in energijo.

(3)

Na podnebni konferenci v Dohi decembra 2012 so se vse pogodbenice Kjotskega protokola strinjale o spremembi iz Dohe, ki določa drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, ki se je začelo 1. januarja 2013 in se konča 31. decembra 2020. Sprememba iz Dohe spreminja Prilogo B h Kjotskemu protokolu, določa dodatne pravno zavezujoče obveznosti za blažitev za pogodbenice, navedene v navedeni prilogi, za drugo ciljno obdobje, spreminja in nadalje razvija določbe glede izvajanja obveznosti pogodbenic v drugem ciljnem obdobju.

(4)

Cilji za Unijo, njene države članice in Islandijo so navedeni v spremembi iz Dohe z opombo, v kateri je navedeno, da ti cilji temeljijo na dogovoru, da bodo izpolnjene skupaj v skladu s členom 4 Kjotskega protokola. Unija, njene države članice in Islandija so prav tako izdale skupno izjavo ob sprejetju spremembe iz Dohe 8. decembra 2012, v kateri so izrazile svoj namen, da obveznosti za drugo ciljno obdobje izpolnijo skupaj. Navedena izjava je bila dogovorjena na ad hoc srečanju ministrov EU v Dohi, Svet pa jo je potrdil 17. decembra 2012.

(5)

V navedeni izjavi so Unija, njene države članice in Islandija v skladu s členom 4(1) Kjotskega protokola, ki pogodbenicam omogoča, da skupaj izpolnijo svoje obveznosti iz člena 3 Kjotskega protokola, izjavile, da se bo člen 3(7b) Kjotskega protokola uporabljal za skupno dodeljeno količino v skladu s sporazumom o skupnem izpolnjevanju Unije, njenih držav članic, Hrvaške in Islandije ter se ne bo posamezno uporabljal za države članice, Hrvaško ali Islandijo.

(6)

Člen 4(1) Kjotskega protokola od pogodbenic zahteva, da se dogovorijo o skupnem izpolnjevanju svojih obveznosti iz člena 3 Kjotskega protokola, da se v sporazumu določi raven emisij, dodeljena vsaki pogodbenici navedenega sporazuma. Člen 4(2) Kjotskega protokola zahteva od pogodbenic k sporazumu o skupnem izpolnjevanju, da sekretariatu Kjotskega protokola priglasijo pogoje navedenega sporazuma na dan deponiranja svojih listin o ratifikaciji ali odobritvi.

(7)

Pogoji sporazuma o skupnem izpolnjevanju zavez Unije, njenih držav članic in Islandije v skladu s členom 3 Kjotskega protokola so določeni v Prilogi k Sklepu Sveta (EU) 2015/1339 (3). Navedeni pogoji so prav tako določeni v Prilogi 2 k Sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(8)

Za zagotovitev, da so obveznosti Islandije v skupnem izpolnjevanju določene in se uporabljajo na nediskriminatorni način, torej da se Islandija obravnava enako kot države članice, je bila vrednost emisij za Islandijo določena tako, da je v skladu tako z obveznostjo za zmanjšanje količin emisij, navedeno v tretjem stolpcu Priloge B h Kjotskemu protokolu, kot je bil spremenjen s spremembo iz Dohe, kot tudi z zakonodajo Unije, vključno s svežnjem ukrepov za podnebne spremembe in energijo iz leta 2009 ter načeli in merili, na katerih temeljijo cilji iz navedene zakonodaje.

(9)

Sporazum je bil podpisan 1. aprila 2015 v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/146 (4).

(10)

Z namenom doseči čimprejšnji začetek veljavnosti spremembe iz Dohe, pred konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah v Parizu ob koncu leta 2015, na kateri se sprejme nov pravno zavezujoč instrument za obdobje po letu 2020, ter poudariti zavezanost Unije, njenih držav članic in Islandije, da se pravočasno omogoči pravna veljava drugega ciljnega obdobja, bi bilo treba, da si Unija, države članice in Islandija prizadevajo ratificirati tako spremembo iz Dohe kot tudi Sporazum, in sicer najpozneje v tretjem četrtletju 2015.

(11)

Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije deponira(-jo) listino o ratifikaciji iz člena 10 Sporazuma pri generalnem sekretarju Sveta Evropske unije, s čimer se izrazi soglasje Unije, da je navedeni sporazum zanjo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. julija 2015

Za Svet

Predsednik

F. ETGEN


(1)  Odobritev z dne 10. junija 2015 (še ni objavljeno v UL).

(2)  Odločba Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (UL L 130, 15.5.2002, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/1339 z dne 13. julija 2015 o sklenitvi spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu k UNFCCC in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti, v imenu Evropske unije (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2015/146 z dne 26. januarja 2015 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 26, 31.1.2015, str. 1).