29.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/43


SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1302

z dne 28. julija 2015

o opredelitvi profilov „Integrating the Healthcare Enterprise“ za sklicevanje pri javnem naročanju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1), ter zlasti člena 13(1) Uredbe,

po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT in s sektorskimi strokovnjaki,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Standardizacija ima pomembno vlogo pri podpiranju strategije Evropa 2020, kakor je bila opredeljena v sporočilu Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (2). Več vodilnih pobud strategije Evropa 2020 poudarja pomen prostovoljne standardizacije na trgih proizvodov ali storitev, da se zagotovita združljivost in interoperabilnost med proizvodi in storitvami, spodbuja tehnološki razvoj in podpirajo inovacije.

(2)

Uresničitev enotnega digitalnega trga je ključna prioriteta za Evropsko unijo, poudarjena v letni strategiji rasti za leto 2015 (3). Komisija je začela izvajati strategijo za enotni digitalni trg (4), v kateri je poudarjena vloga standardizacije in interoperabilnosti pri ustvarjanju evropskega digitalnega gospodarstva z dolgotrajnim potencialom za rast.

(3)

V digitalni družbi so standardizacijski dokumenti postali nujni, da se zagotovi interoperabilnost med napravami, aplikacijami, odložišči podatkov, storitvami in omrežji. Sporočilo Komisije z naslovom „Strateška vizija za evropske standarde: za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020“ (5) priznava specifičnost standardizacije IKT, kjer rešitve, aplikacije in storitve IKT pogosto razvijajo forumi in konzorciji IKT, ki so se uveljavili kot vodilne organizacije za razvoj standardov IKT.

(4)

Cilj Uredbe (EU) št. 1025/2012 je posodobitev in izboljšanje pravnega okvira za evropsko standardizacijo. Uredba vzpostavlja sistem, v katerem se Komisija lahko odloči za opredelitev najustreznejših in najbolj razširjenih tehničnih specifikacij IKT, ki jih izdajajo organizacije, ki niso evropske, mednarodne ali nacionalne organizacije za standardizacijo. Možnost uporabe celotne palete tehničnih specifikacij IKT pri naročanju strojne in programske opreme ter storitev informacijske tehnologije bo omogočila interoperabilnost, pomagala preprečevati vezanost javnih uprav na ponudnika in spodbujala konkurenco pri zagotavljanju interoperabilnih rešitev IKT.

(5)

Tehnične specifikacije IKT, ki bi lahko bile primerne za sklicevanje pri javnem naročanju, morajo izpolnjevati zahteve, določene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1025/2012. Izpolnjevanje navedenih zahtev javnim organom zagotavlja, da so tehnične specifikacije IKT oblikovane v skladu z načeli odprtosti, pravičnosti, objektivnosti in nediskriminatornosti, ki jih priznava Svetovna trgovinska organizacija na področju standardizacije.

(6)

Sklep o opredelitvi specifikacije IKT je treba sprejeti po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT, ustanovljeno s Sklepom Komisije 2011/C 349/04 (6), ki ga je treba dopolniti z drugimi oblikami posvetovanja s sektorskimi strokovnjaki.

(7)

Evropska platforma več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT je 2. oktobra 2014 ocenila 27 profilov „Integrating the Healthcare Enterprise“ (IHE) glede na zahteve iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1025/2012 in dala pozitivno mnenje o njihovi opredelitvi za sklicevanje pri javnem naročanju. Ocena 27 profilov IHE je bila nato predložena v posvetovanje omrežju e-zdravja, vzpostavljenemu s členom 14 Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7), ki je potrdilo pozitivno mnenje o njihovi opredelitvi.

(8)

IHE razvija tehnične specifikacije IKT na področju informacijske tehnologije v zdravstvenem sektorju. 27 profilov IHE vsebuje podrobne specifikacije, razvite v obdobju 15 let v odborih IHE, ki optimizirajo izbiro dobro utečenih standardov za opisovanje različnih ravni interoperabilnosti (tj. obveščanje o protokolih, tehnične, sintaktične in semantične ravni ter raven uporabe), da bi se našle interoperabilnostne rešitve za izmenjavo ali skupno uporabo zdravstvenih podatkov.

(9)

27 profilov IHE ima potencial za povečanje interoperabilnosti storitev e-zdravja in aplikacij v korist pacientov in zdravstvene skupnosti. 27 profilov IHE bi bilo zato treba opredeliti kot tehnične specifikacije IKT, ki izpolnjujejo pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Profili „Integrating the Healthcare Enterprise“, našteti v Prilogi, izpolnjujejo pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final z dne 3. marca 2010.

(3)  COM(2014) 902.

(4)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija za enotni digitalni trg za Evropo (COM(2015) 192 final z dne 6. maja 2015).

(5)  COM(2011) 311 final z dne 1. junija 2011.

(6)  Sklep Komisije 2011/C 349/04 z dne 28. novembra 2011 o ustanovitvi evropske platforme več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT (UL C 349, 30.11.2011, str. 4).

(7)  Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).


PRILOGA

SEZNAM PROFILOV „INTEGRATING THE HEALTHCARE ENTERPRISE“, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA SKLICEVANJE PRI JAVNEM NAROČANJU

1.

IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery;

2.

IHE XCA: Cross-Community Access;

3.

IHE XCF: Cross-Community Fetch;

4.

IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interchange;

5.

IHE CT: Consistent Time;

6.

IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication;

7.

IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents;

8.

IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion;

9.

IHE PRE: Pharmacy Prescription;

10.

IHE DIS: Pharmacy Dispense;

11.

IHE XPHR: Exchange of Personal Health Record Content;

12.

IHE XD-MS: Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile;

13.

IHE XD-SD: Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents;

14.

IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing;

15.

IHE PDQ: Patient Demographics Query;

16.

IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing;

17.

IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging;

18.

IHE XD-LAB: Laboratory Reports;

19.

IHE XDM: Cross-Enterprise Document Media Interchange;

20.

IHE SVS: Sharing Value Sets;

21.

IHE SWF: Radiology Scheduled Workflow;

22.

IHE SWF.b: Radiology Scheduled Workflow;

23.

IHE PIR: Patient Information Reconciliation;

24.

IHE PAM: Patient Administration Management;

25.

IHE LTW: Laboratory Testing Workflow;

26.

IHE LCSD: Laboratory Code Sets Distribution;

27.

IHE LWA: Laboratory Analytical Workflow.