29.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/3


SKLEP SVETA (EU) 2015/1293

z dne 20. julija 2015

o sklenitvi Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. julija 1999 pooblastil Komisijo, da se v imenu Evropske skupnosti v Svetu Evrope pogaja o konvenciji o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop.

(2)

Evropsko konvencijo o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), je Svet Evrope sprejel 24. januarja 2001 in veljati je začela 1. julija 2003.

(3)

Konvencija vzpostavlja normativni okvir, ki je skoraj enak okviru iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/84/ES (1).

(4)

Konvencija je bila 21. decembra 2011 podpisana v imenu Unije (2).

(5)

S sklenitvijo Konvencije bi lahko uporabo določb, podobnih tistim iz Direktive 98/84/ES, razširili prek meja Unije in oblikovali zakonodajo o storitvah, ki temeljijo na pogojnem dostopu, ki bi se uporabljala po vsej evropski celini.

(6)

Zato bi bilo treba Konvencijo v imenu Unije odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (3), se odobri v imenu Unije.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije deponira(-jo) listino o odobritvi iz člena 12 Konvencije in s tem izrazi(-jo) soglasje Unije o tem, da je ta konvencija zavezujoča.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. julija 2015

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/84/ES z dne 20. novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (UL L 320, 28.11.1998, str. 54).

(2)  Konvencija je bila podpisana na podlagi Sklepa Sveta 2011/853/EU z dne 29. novembra 2011 o podpisu Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, v imenu Unije (UL L 336, 20.12.2011, str. 1). Navedeni sklep pa je nadomestil Sklep Sveta 2014/243/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, v imenu Evropske unije (UL L 128, 30.4.2014, str. 61).

(3)  Besedilo Konvencije je objavljeno v UL L 336, 20.12.2011, str. 2.


PRILOGA

IZJAVA EU  (1)

Čeprav Unija v celoti priznava cilje Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, ima pomisleke glede uporabe člena 9 in člena 10(3) Konvencije po pristopu Unije h Konvenciji, na podlagi svoje izključne pristojnosti.

Ta izjava ne vpliva na postopek glasovanja v Odboru ministrov Sveta Evrope.


(1)  Predložiti generalnemu sekretarju Sveta Evrope ob deponiranju listine o odobritvi Konvencije.