22.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/42


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1199

z dne 17. julija 2015

o priznanju Bosne in Hercegovine kot nenapadene z organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al.

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4838)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti točke 12 dela A Priloge III k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka 12 dela A Priloge III k Direktivi 2000/29/ES določa splošno prepoved glede vnosa v Unijo gomoljev vrst Solanum L. in njihovih hibridov, razen tistih, ki so določeni v točkah 10 in 11 navedenega dela A, vključno z gomolji Solanum tuberosum L., s poreklom iz tretjih držav. Navedena prepoved se ne uporablja za evropske tretje države, priznane kot nenapadene z organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (v nadaljnjem besedilu: organizem).

(2)

Informacije iz sistematičnih raziskav v letih 2011, 2012 in 2013 ter poročila o sistematični raziskavi leta 2014, ki jih je posredovala Bosna in Hercegovina, ter informacije, zbrane med revizijo Urada za prehrano in veterinarstvo marca in aprila 2014 v navedeni državi, kažejo, da organizem ni navzoč v Bosni in Hercegovini in da je navedena država sprejela ustrezne nadaljnje ukrepe v odziv na priporočila iz končnega poročila o reviziji Urada za prehrano in veterinarstvo.

(3)

Zato je primerno, da se Bosna in Hercegovina prizna kot nenapadena z organizmom.

(4)

Ta sklep ne vpliva na kakršne koli poznejše ugotovitve, ki bi lahko pokazale na navzočnost organizma v Bosni in Hercegovini.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priznanje

Bosna in Hercegovina se prizna kot nenapadena z organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (v nadaljnjem besedilu: organizem).

Člen 2

Zahteva za informacije

Komisija bo Bosno in Hercegovino zaprosila, da vsako leto predloži informacije, potrebne za preverjanje, ali je Bosna in Hercegovina še vedno nenapadena z organizmom.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 17. julija 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.