11.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/20


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1131

z dne 10. julija 2015

o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/505/EU o odobritvi začasnega ukrepa, ki ga je Francija sprejela v skladu s členom 129 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), da bi omejila uporabo amonijevih soli v izolacijskih materialih iz celulozne vate

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4470)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 129(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 14. oktobra 2013 sprejela Izvedbeni sklep 2013/505/EU (2) (v nadaljnjem besedilu: Sklep) o odobritvi začasnega ukrepa, ki ga je Francoska republika sprejela v skladu s členom 129 Uredbe (ES) št. 1907/2006, da bi omejila uporabo amonijevih soli v izolacijskih materialih iz celulozne vate.

(2)

V skladu s členom 1(1) Sklepa se začasni ukrep odobri za obdobje 21 mesecev, ki se začne 15. oktobra 2013 in konča 14. julija 2015.

(3)

Namen obdobja 21 mesecev je bil zagotoviti dovolj časa za zaključek postopka za sprejetje omejitev, ki ga mora Francoska republika sprožiti v skladu s členom 129(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006, v katerem Evropski agenciji za kemikalije v treh mesecih po sprejetju Sklepa predloži dokumentacijo v skladu s Prilogo XV k navedeni uredbi. Sklep predvideva prenehanje veljavnosti odobritve pred iztekom 21-mesečnega obdobja, če se postopek za sprejetje omejitev zaključi prej.

(4)

Zaradi nepredvidenih težav v zvezi s preverjanjem skladnosti dokumentacije v skladu s členom 69(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 je v postopku za sprejetje omejitev prišlo do zamude in verjetno ne bo zaključen pred pomladjo 2016.

(5)

Razlogi za odobritev začasnega ukrepa ostajajo nespremenjeni.

(6)

Da bi se izognili pravni nejasnosti, ki bi nastala z iztekom odobritve francoskega začasnega ukrepa pred zaključkom postopka za sprejetje omejitev, je treba podaljšati obdobje, za katerega je bil začasni ukrep odobren.

(7)

Ta sklep je v skladu z mnenjem Odbora REACH –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 1(1) Izvedbenega sklepa 2013/505/EU se „21 mesecev“ nadomesti s „36 mesecev“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 13. julija 2015.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Francosko republiko.

V Bruslju, 10. julija 2015

Za Komisijo

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/505/EU z dne 14. oktobra 2013 o odobritvi začasnega ukrepa, ki ga je Francija sprejela v skladu s členom 129 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), da bi omejila uporabo amonijevih soli v izolacijskih materialih iz celulozne vate (UL L 275, 16.10.2013, str. 52).