9.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/82


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1111

z dne 7. julija 2015

o skladnosti skupnega predloga, ki so ga zadevne države članice predložile za razširitev železniškega tovornega koridorja Severno morje–Baltik, s členom 5 Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4507)

(Besedilo v češkem, francoskem, litovskem, nemškem, nizozemskem in poljskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (1) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) št. 913/2010 so ministrstva, pristojna za železniški promet v Belgiji, na Češkem, v Nemčiji, Litvi, na Nizozemskem in Poljskem, 27. aprila 2014 Komisiji poslala pismo o nameri, ki vključuje predlog za razširitev železniškega tovornega koridorja Severno morje–Baltik do Češke in do poljsko-ukrajinske meje.

(2)

Komisija je proučila ta predlog v skladu s členom 5(6) Uredbe (EU) št. 913/2010 in meni, da je v skladu s členom 5 navedene uredbe. Rezultati tržne raziskave o prometu na železniškem tovornem koridorju Severno morje–Baltik, ki jo je opravil upravni odbor koridorja, zlasti kažejo, da je veliko možnosti za nadaljnje povečanje prometa med pomembnejšimi pristanišči Severnega morja ter Češko in južno Poljsko, zlasti pri kombiniranem prevozu. Poleg tega je prednost predlaganih razširitev ustvarjanje enotne kontaktne točke (kot je opisano v členu 13 Uredbe (EU) št. 913/2010) za upravljanje zmogljivosti infrastrukture vzdolž tovornih koridorjev med pristanišči Severnega morja ter Češko in južno Poljsko. Poleg tega so predlagane razširitve v skladu z načrtom za Koridor F, predlaganim v okviru evropskega razvojnega načrta evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), kakor je določeno v Sklepu Komisije 2012/88/EU (2). Predlagane razširitve izboljšujejo tudi splošno povezanost železniških tovornih koridorjev, ki tvorijo evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet, zlasti z zagotavljanjem neposredne povezave med železniškim tovornim koridorjem Severno morje–Baltik in koridorjem Ren–Donava na Češkem. Poleg tega lahko predlagane razširitve izboljšajo železniški promet čez vzhodno mejo EU in na kopenskem mostu med Evropo in Azijo.

(3)

Razširitev železniškega tovornega koridorja Severno morje–Baltik ne sme ovirati razvoja železniškega tovornega koridorja vzhod/vzhodno Sredozemlje, kot je določen v Prilogi k Uredbi (EU) št. 913/2010 in ki vključuje tudi povezavo med pristanišči ob Severnem morju in Češko.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 913/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Pismo o nameri z dne 27. aprila 2014 o razširitvi železniškega tovornega koridorja Severno morje–Baltik do Češke in do poljske-ukrajinske meje, ki so ga Komisiji poslala ministrstva, pristojna za železniški promet v Belgiji, na Češkem, v Nemčiji, Litvi, na Nizozemskem in Poljskem, in v katerem je pot Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen–Aachen–Hannover/Berlin–Varšava–Terespol (poljsko-beloruska meja)/Kaunas–Riga–Talin/Falkenberg–Praga/Vroclav–Katovice–Medyka (poljsko-ukrajinska meja) predlagana kot glavna prevozna pot tovornega železniškega koridorja Severno morje–Baltik, je skladno s členom 5 Uredbe (EU) št. 913/2010.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Litvo, Kraljevino Nizozemsko in Republiko Poljsko.

V Bruslju, 7. julija 2015

Za Komisijo

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 276, 20.10.2010, str. 22.

(2)  Sklep Komisije 2012/88/EU z dne 25. januarja 2012 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema (UL L 51, 23.2.2012, str. 1).