4.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/45


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1084

z dne 18. februarja 2015

o sprejetju, v imenu Evropske unije, nekaterih sprememb prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 797)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 97/132/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (1), zlasti tretjega odstavka člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki se uporabljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), določa možnost priznanja enakovrednosti sanitarnih ukrepov, če pogodbenica izvoznica objektivno dokaže, da njeni ukrepi dosegajo ustrezno raven zaščite, kot jo ima pogodbenica uvoznica (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici).

(2)

Sporazum je bil ustrezno odobren s Sklepom 97/132/ES, ki prav tako določa, da bi bilo treba spremembe v prilogah k navedenemu sporazumu, ki so rezultat priporočil Skupnega upravljalnega odbora, sprejeti v skladu s postopkom iz Direktive Sveta 72/462/EGS (2). Direktiva 72/462/EGS je bila razveljavljena z Direktivo Sveta 2004/68/ES (3). V uvodni izjavi 10 Direktive 2004/68/ES je navedeno, da so bile določbe o javnem zdravju in uradnih kontrolah za meso in mesne proizvode iz Direktive 72/462/EGS nadomeščene z določbami iz Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4). V navedeni uvodni izjavi je prav tako navedeno, da so bile ostale določbe iz Direktive 72/462/EGS nadomeščene z Direktivo Sveta 2002/99/ES (5) in Direktivo 2004/68/ES.

(3)

Nova Zelandija je leta 2010 prestrukturirala svoje pristojne organe in zdaj je novi pristojni organ Ministry for Primary Industries (ministrstvo za primarne industrije). Unija je predlagala majhno spremembo opredelitve vlog držav članic in Komisije. Pogodbenici sta zaradi upoštevanja teh sprememb priporočili posodobitev Priloge II k Sporazumu.

(4)

Priporočili sta spremembe opredelitev različnih statusov enakovrednosti, zlasti statusa „Da-1“ v glosarju v Prilogi V k Sporazumu, kjer je povezava na vzorec potrdila iz oddelka 1(a) Priloge VII k Sporazumu o certificiranju. Pogodbenici sta prav tako želeli zagotoviti pravno podlago, da bo Unija lahko uporabila integrirani elektronski sistem Unije iz Odločbe Komisije 2003/24/ES (6) („TRACES“) za določanje uvoznih spričeval za proizvode „Da-1“ iz Nove Zelandije. To bo omogočilo hitrejše posodobitve certificiranja ter nadaljnjo uporabo elektronskega certificiranja. Pogodbenici sta nadalje priporočili vključitev opredelitev TRACES in elektronskega sistema Nove Zelandije (E-cert) ter posodobitev imen nekaterih živalskih bolezni, navedenih v glosarju v Prilogi V k Sporazumu.

(5)

Nova Zelandija je izvedla novo oceno tveganja za uvoz semena in zarodkov goveda. Na podlagi tega se epizootska hemoragična bolezen ne šteje več za hujšo bolezen za seme goveda, in Nova Zelandija je odpravila pogoje za njegov uvoz. Poleg tega je Nova Zelandija spremenila pogoje v zvezi z vročico Q in bovino virusno diarejo (tipa II). Pogodbenici sta zato priporočili spremembo poglavja 1 „Seme“ in poglavja 2 „Zarodki“ v oddelku 1 ter poglavja 28 „Razne določbe o certificiranju“ iz oddelka 5 Priloge V k Sporazumu. Pogodbenici sta poleg tega priporočili, da se v poglavju 1 „Seme“ v oddelku 1 črtajo predhodni „ukrepi“ za izvoz Nove Zelandije v Unijo ter uvede nov „ukrep“, ki od Unije zahteva, naj razmisli o pregledu, ali testiranje semena na infekciozni bovini rinotraheitis (IBR) z verižno reakcijo s polimerazo (PCR), metodologijo testiranja, ki jo je odobrila Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), enakovredno zagotavlja, da živali niso okužene z IBR. Zato je ustrezno spremeniti posebne pogoje iz poglavij 1 in 2 oddelka 1 ter zadevne določbe o certificiranju iz poglavja 28 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu.

(6)

V zvezi z živimi čebelami je Unija sprejela novo zakonodajo za sestavo seznama držav članic in regij, prostih varooze čebel in za katere se uporabljajo omejitve trgovine. Te se uporabljajo tudi za uvoz iz Nove Zelandije, saj ni prosta navedene bolezni. Pogodbenici sta priporočili, da se v poglavju 3 „Žive živali“ v oddelku 1 Priloge V k Sporazumu za žive čebele in čmrlje, vključno z „genskim materialom čebel/čmrljev“, pod posebnimi pogoji doda omejitev izvoza v države članice ali njihove regije s seznama v Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije 2013/503/EU (7). Unija je v Sklepu Komisije 2010/270/EU (8) spremenila tudi svoje uvozne pogoje za hudo gnilobo čebelje zalege. Pogodbenici sta zato priporočili tudi spremembo poglavja 28 „Razne določbe o certificiranju“ v oddelku 5 Priloge V k Sporazumu.

(7)

Zaradi skladnosti s poglavjem 4.B „Sveže perutninsko meso“ v oddelku 2 Priloge V k Sporazumu sta se pogodbenici dogovorili o spremembi naslova oddelka 2 v Prilogi V k Sporazumu, in sicer z vključitvijo besede „sveže“ pred besedama „perutninsko meso“.

(8)

Nova Zelandija je izvedla oceno tveganja za prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom (PRRS) ter spremenila svoje uvozne pogoje za prašičje meso. Pogodbenici sta zato priporočili, da se za prašiče za izvoz iz Unije v Novo Zelandijo med posebne pogoje v poglavju 4.A „Sveže meso“ v oddelku 2 Priloge V k Sporazumu v zvezi z zdravjem živali vključi PRRS in določijo ustrezna potrdila v poglavju 28 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu.

(9)

Nova Zelandija je leta 2010 spremenila pravila za ravnanje s kartoni v sektorju mesa. Unija je navedena nova pravila ocenila in ugotovila, da so enakovredna pravilom Unije. Zato sta se pogodbenici dogovorili za ohranitev enakovrednosti, spremembe Priloge V k Sporazumu pa niso potrebne.

(10)

Nova Zelandija je leta 2012 spremenila sistem za pregled mesa goveda, ovc in koz. Glavne spremembe se nanašajo na prenos inšpekcijskih nalog v zvezi s kakovostjo mesa na nosilca živilske dejavnosti, pri čemer je splošni nadzor še naprej naloga pristojnega organa. Unija je navedena nova pravila ocenila in ugotovila, da so enakovredna pravilom Unije. Zato sta se pogodbenici dogovorili za ohranitev enakovrednosti, spremembe Priloge V k Sporazumu pa niso potrebne.

(11)

Nova Zelandija je izvedla znanstveno oceno tveganja za proizvode iz surovega mleka ter določila uvozne zahteve in pravne mehanizme za priznavanje enakovrednosti za nepasterizirane mlečne proizvode (razen surovega mleka). Unija je navedeno oceno preučila, pogodbenici pa sta leta 2010 sklenili in priporočili, da naj se prizna vzajemna enakovrednost za te proizvode. Zaradi doslednosti in poenostavitve sta pogodbenici priporočili, da se v poglavju 8 „Mleko in mlečni proizvodi za prehrano ljudi“ v oddelku 3 Priloge V k Sporazumu podtipi „Mehki surovi mlečni siri“ in „Trdi surovi mlečni siri (parmezan)“ nadomestijo z novim podtipom „Nepasterizirani mlečni proizvodi (razen surovega mleka)“ s statusom „Da-1“ brez kakršnih koli posebnih pogojev.

(12)

Unija je v Uredbi Komisije (EU) št. 15/2011 (9) spremenila pravila o preskusnih metodah za odkrivanje morskih biotoksinov v živih školjkah. Nova Zelandija je Uniji v letih 2003, 2006 in 2010 predložila dokumentacijo o enakovrednosti v zvezi s svojo metodologijo testiranja biotoksinov in svojimi merili za odobritev. Po opravljeni oceni sta pogodbenici ugotovili, da sta njuna sistema enakovredna, spremembe Priloge V k Sporazumu pa niso potrebne.

(13)

Unija je začela temeljit pregled svoje zakonodaje o živalskih stranskih proizvodih. Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (10) je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (11) ter Uredbo Komisije (EU) št. 142/2011 (12). Na podlagi ocene o ohranitvi enakovrednosti sta pogodbenici ugotovili, da nova zakonodaja Unije ne vpliva na status enakovrednosti za živalske stranske proizvode za izvoz iz Nove Zelandije v Unijo ter za izvoz iz Unije v Novo Zelandijo v skladu s Sporazumom in sprememba Priloge V k Sporazumu ni potrebna.

(14)

Kar zadeva spremembo Uredbe (ES) št. 1774/2002 z Uredbo Komisije (ES) št. 668/2004 (13), ki dodaja aromatično drobovino in maščobne derivate kot ločeno blago, sta pogodbenici priporočili, da se aromatična drobovina doda kot blago s seznama v poglavju 21 „Hrana za hišne živali (tudi predelana), ki vsebuje samo material 3. kategorije“ v oddelku 4 Priloge V k Sporazumu. Pogodbenici sta predlagali, da se zdravju živali in javnemu zdravju dodeli status „Da-3“ za izvoz iz Nove Zelandije v Unijo ter status „NO“ za izvoz Unije v Novo Zelandijo.

(15)

Pogodbenici sta priporočili spremembo naslova poglavja 27 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu iz „Opredelitve“ v „Horizontalne vsebine“ ter črtanje vseh podpoglavij navedenega poglavja.

(16)

V podpoglavju „Sistemi certificiranja“ poglavja 27 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu so pojasnjene vrste blaga, za katere se uporablja enakovrednost sistemov certificiranja. Pogodbenici sta priporočili, da se to pojasnilo o vrsti blaga iz stolpca „Posebni pogoji“ brez kakršnih koli sprememb premakne v stolpec „Enakovrednost“ v navedenem podpoglavju.

(17)

Pogodbenici sta priporočili, da se v poglavje 27 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu vstavi podpoglavje o določbah za ponovni izvoz uvoženih proizvodov, kadar proizvod prihaja iz tretje države in podjetij, ki so pooblaščena za izvoz proizvoda v Unijo in Novo Zelandijo. Ta določba je trenutno v Prilogi VII k Odločbi Komisije 2003/56/ES (14).

(18)

Na podlagi ocene sta pogodbenici ugotovili, da sta za proizvode, pri katerih je ugotovljena enakovrednost „Da-1“, sistema pogodbenic za mikrobiološko spremljanje in testiranje ribiških in mlečnih proizvodov enakovredna, čeprav sta priznali, da se mikrobiološka merila lahko razlikujejo. Za izpolnjevanje posebnih meril pogodbenic uvoznic za varnost hrane so odgovorni izvozniki. Pogodbenici sta priporočili, da se v poglavje 27 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu vključi podpoglavje o določbah glede sistema za mikrobiološko spremljanje in testiranje. Te določbe se uporabljajo tudi za sektor mesa na podlagi statusa enakovrednosti, o katerem sta se pogodbenici predhodno dogovorili.

(19)

Na podlagi ocene sta pogodbenici ugotovili, da sta sistema pogodbenic za določitev seznama obratov enakovredna. Pogodbenici sta zato priporočili, da se v poglavju 27 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu določi podpoglavje o določbah za poenostavljen postopek določitve seznama obratov Nove Zelandije, ki proizvajajo proizvode živalskega izvora za izvoz v Unijo. To se uporablja za proizvode, pri katerih se ugotovi enakovrednost za javno zdravje.

(20)

Unija je v Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (15) spremenila svoje uvozne pogoje za govejo spongiformno encefalopatijo (BSE). Pogodbenici sta zato priporočili posodobitev poglavja 28 „Razne določbe o certificiranju“ iz oddelka 5 Priloge V k Sporazumu.

(21)

Pogodbenici sta priporočili, naj se namesto navajanja držav članic in njihovih regij, ki so proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa (IBR) in imajo odobrene programe nadzora, v poglavju 28 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu poglavje 28 sklicuje na Odločbo Komisije 2004/558/ES (16), ki priznava in navaja navedene države članice in njihove regije.

(22)

Pogodbenici sta priporočili, naj se namesto navajanja držav članic in njihovih regij, ki so proste bolezni Aujeszkega in imajo odobrene programe nadzora, v poglavju 28 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu poglavje 28 sklicuje na Odločbo Komisije 2008/185/ES (17), ki priznava in navaja navedene države članice in njihove regije.

(23)

Pogodbenici sta priporočili, da se za klasično prašičjo kugo za proizvode iz divjih prašičev, ki se izvažajo iz Unije v Novo Zelandijo, v poglavju 28 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu na spričevalo doda potrdilo.

(24)

Zaradi skladnosti s poglavjem 28 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu sta pogodbenici priporočili uporabo izraza „potrdilo“ po vsej tabeli v poglavju 29 „Medsebojno sprejeti ukrepi za obvladovanje bolezni“ v navedeni prilogi.

(25)

Pogodbenici sta priporočili, da se poglavje 29 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu razdeli na dve podpoglavji, in sicer „29.A Medsebojno dogovorjen status bolezni za posamezne bolezni“, ki vključuje obstoječe poglavje 29, in novo podpoglavje „29.B Medsebojno sprejeti ukrepi za obvladovanje bolezni v primeru pojava posamezne bolezni“.

(26)

Glede člena 6 Sporazuma „Prilagoditev regionalnim pogojem“ sta pogodbenici priporočili, da se v podpoglavje 29.B oddelka 5 Priloge V k Sporazumu vključijo skupni pogoji trgovanja za nekatere proizvode živalskega izvora v primeru pojava specifične bolezni na njunih ozemljih.

(27)

Za poenostavitev certificiranja v Prilogi VII k Sporazumu in olajšanje prehoda na elektronsko certificiranje sta pogodbenici priporočili spremembo oddelka 1 navedene priloge, da se zagotovi možnost zmanjšanja števila vzorčnih spričeval z zmanjšanjem števila zahtevanih potrdil. Pogodbenici sta poleg tega priporočili, da bi morala o potrebi za vključitev zakonodajnih sklicevanj pogodbenice izvoznice, kot je določeno v Prilogi V k Sporazumu, odločati pogodbenica uvoznica.

(28)

Pogodbenici sta pojasnili, da se vzorec potrdila o zdravstvenem stanju, kot je določeno v oddelku 1 Priloge VII k Sporazumu, lahko uporabi, ko je enakovrednost žive živali ali proizvoda „Da-1“ samo za javno zdravje ali zdravje živali, ne da bi bila potrebna enakovrednost certicifiranja. Pogodbenici sta zato priporočili spremembe oddelka 1 navedene priloge z vključitvijo določbe za vzorec potrdila, ki se uporabi na spričevalih, izdanih po datumu odhoda, tako da se njegova uporaba omeji na žive živali in proizvode, za katere je bila ugotovljena enakovrednost sistemov certificiranja v poglavju 27 oddelka 5 Priloge V k Sporazumu.

(29)

Pogodbenici sta priporočili, da se v oddelku 1 Priloge VII določi pravna podlaga za nekatere neobvezne dodatne določbe, ki so določene v Prilogi V k Sporazumu, da se vključijo v spričevalo. Ta sprememba se nanaša na dodatna potrdila, opisana v poglavju 28 oddelka 5 navedene priloge, za izvoz Unije v Novo Zelandijo pa na dodatno potrdilo, da je „proizvod živalskega izvora primeren za trgovino znotraj Unije brez omejitev“.

(30)

Za poenostavitev certificiranja v oddelku 2 Priloge VII k Sporazumu in za lažji prehod na elektronsko certificiranje sta pogodbenici priporočili odpravo zahteve po vključitvi pojasnjevalnih opomb, ki zagotavljajo smernice za izpolnjevanje, ter zahteve po vključitvi potrdil, ki za pošiljko niso pomembne, v spričevala. Pogodbenici sta poleg tega priporočili, da se lahko dovolijo manjše spremembe oblike vzorca spričevala.

(31)

Pogodbenici sta vzpostavili elektronska sistema certificiranja ter povezavo, ki omogoča prenos podatkov med sistemom Nove Zelandije E-cert in sistemom Evropske unije TRACES, s čimer je omogočeno elektronsko certificiranje proizvodov Nove Zelandije, izvoženih v Unijo. Jamstva pri navedenem elektronskem certificiranju so enakovredna jamstvom pri certificiranju na papirju, zato sta pogodbenici priporočili spremembo Priloge VII k Sporazumu, da se zagotovi pravni mehanizem za omogočanje izključne uporabe elektronskega certificiranja.

(32)

Pogodbenici sta ponovno ocenili mejne preglede živih živali in proizvodov živalskega izvora iz oddelka A Priloge VIII k Sporazumu. Pogodbenici sta priporočili, da se raven kontrol identitete določi pri 100 %, pri čemer pogodbenici to raven lahko uporabljata po prosti presoji. Pogodbenici sta nadalje priporočili določitev pravne podlage za prenos opravljanja dejavnosti mejnih pregledov na odgovorno osebo ali agencijo. Na podlagi visoke ravni uspešnosti in zanesljivosti v dvostranski trgovini sta pogodbenici priporočili zmanjšanje pogostosti fizičnih pregledov za proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, z 2 % na 1 %. Pogodbenici sta nadalje pojasnili, da so žive živali, namenjene za prehrano ljudi, v isti kategoriji kot proizvodi živalskega izvora, namenjeni za prehrano ljudi, v zvezi s pogostostjo fizičnih pregledov, zato sta priporočili, da se v poglavju 2 „Fizični pregled“, zdaj spremenjenem v „Fizični pregled (vključno z naključnim ali ciljnim)“, oddelka A navedene priloge pred besedami „proizvodi živalskega izvora, namenjeni za prehrano ljudi“ doda izraz „žive živali“.

(33)

Po ponovni oceni inšpekcijskih pristojbin za mejne preglede sta pogodbenici priporočili posodobitev teh pristojbin v oddelku B Priloge VIII k Sporazumu. Za izvoz Nove Zelandije v Unijo sta pogodbenici priporočili, da se inšpekcijske pristojbine uporabljajo v skladu s Prilogo V k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (18) in zmanjšajo za 22,5 %. Ta stopnja zmanjšanja se izračuna ob predpostavki, da stopnja fizičnih pregledov za uvoz Nove Zelandije znaša le 10 % stopnje običajnih fizičnih kontrol, ki se uporablja za druge tretje države, in ob predpostavki, da stroški za fizične preglede znašajo 25 % vseh stroškov pristojbin. Za izvoz Unije v Novo Zelandijo obstaja razlikovanje med pošiljkami, pri katerih se izvajajo pregledi dokumentov in kontrole identitete, ter pošiljkami, pri katerih se poleg tega izvajajo tudi fizični pregledi. Za inšpekcijske pristojbine Nove Zelandije je določena tudi prilagoditev zaradi inflacije.

(34)

Zaradi sprememb zakonov pogodbenic so sklicevanja na zakonodajo v prilogah k Sporazumu zastarela. Pogodbenici sta zato priporočili posodobitev sklicevanj na zakonodajo Unije in Nove Zelandije v navedenih prilogah.

(35)

Navedene predlagane spremembe prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu je Skupni upravljalni odbor obravnaval na sejah in konferencah 30. in 31. marca 2009, 24. junija 2010, 24. marca 2011, 29. in 30. maja 2012 in 12. decembra 2013 in priporočil, da se te spremembe uvedejo.

(36)

Zaradi navedenih priporočil je primerno spremeniti ustrezne določbe iz prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu.

(37)

V skladu s členom 16 Sporazuma se pogodbenici z izmenjavo pisem dogovorita o spremembah prilog.

(38)

Zato bi bilo treba v imenu Unije odobriti priporočene spremembe prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu.

(39)

V skladu s členom 18(3) Sporazuma bi morale dogovorjene spremembe prilog k Sporazumu začeti veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da sta zaključili notranje postopke za odobritev sprememb.

(40)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s priporočili Skupnega upravljalnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi, se spremembe prilog II, V, VII in VIII k navedenemu sporazumu potrdijo v imenu Evropske unije.

Besedilo izmenjave pisem, ki tvori dogovor z Novo Zelandijo, vključno s spremembami prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu, je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Generalni direktor za zdravje in varnost hrane je pooblaščen, da v imenu Evropske unije podpiše pismo, ki je za Evropsko unijo zavezujoče.

Člen 3

Dogovor o spremembi v obliki izmenjave pisem in datum začetka njegove veljavnosti se objavita v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. februarja 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 57, 26.2.1997, str. 4.

(2)  Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav (UL L 302, 31.12.1972, str. 28).

(3)  Direktiva Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/ES in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (UL L 139, 30.4.2004, str. 321).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206).

(5)  Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11).

(6)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/503/EU z dne 11. oktobra 2013 o priznanju delov Unije kot prostih varooze čebel in o določitvi dodatnih jamstev, ki so potrebna za trgovanje znotraj Unije in uvoz za zaščito njihovega statusa brez varooze (UL L 273, 15.10.2013, str. 38).

(8)  Sklep Komisije 2010/270/EU z dne 6. maja 2010 o spremembi delov 1 in 2 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede vzorcev zdravstvenih spričeval za živali z gospodarstev ter za čebele in čmrlje (UL L 118, 12.5.2010, str. 56).

(9)  Uredba Komisije (EU) št. 15/2011 z dne 10. januarja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 glede priznanih preskusnih metod za odkrivanje morskih biotoksinov v živih školjkah (UL L 6, 11.1.2011, str. 3).

(10)  Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L 273, 10.10.2002, str. 1).

(11)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 668/2004 z dne 10. marca 2004 o spremembi nekaterih prilog k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvoza iz tretjih držav živalskih stranskih proizvodov (UL L 112, 19.4.2004, str. 1).

(14)  Odločba Komisije 2003/56/ES z dne 24. januarja 2003 o zdravstvenih spričevalih za uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora iz Nove Zelandije (UL L 22, 25.1.2003, str. 38).

(15)  Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1).

(16)  Odločba Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (UL L 249, 23.7.2004, str. 20).

(17)  Odločba Komisije 2008/185/ES z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (UL L 59, 4.3.2008, str. 19).

(18)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA

SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

o dogovoru z Novo Zelandijo o spremembah prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi, z dne 17. decembra 1996

23. marec 2015

Spoštovana ga. Roche,

v zvezi s členom 16(2) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi z dne 17. decembra 1996 predlagam naslednje spremembe prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu.

Po priporočilu Skupnega upravljalnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16(1) Sporazuma, bi bilo treba besedila prilog II, V VII in VIII nadomestiti z ustreznimi besedili prilog II, V, VII in VIII, ki so priložena temu pismu.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili soglasje Nove Zelandije s temi spremembami prilog k Sporazumu.

V zvezi s členom 18(3) Sporazuma Vam z zadovoljstvom sporočam tudi, da je notranji postopek Evropske unije za potrditev sprememb zaključen.

Prejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko unijo

Ladislav MIKO

31. marec 2015

Spoštovani gospod Miko,

sklicujem se na Vaše pismo, ki vsebuje podrobnosti o predlaganih spremembah prilog II, V, VII in VIII k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi z dne 17. decembra 1996.

V zvezi s tem potrjujem, da so predlagane spremembe, kakor jih je priporočil Skupni upravljalni odbor, ustanovljen na podlagi člena 16(1) Sporazuma, katerega izvod je priložen, za Novo Zelandijo sprejemljive.

V zvezi s členom 18(3) Sporazuma Vam z zadovoljstvom sporočam tudi, da je notranji postopek Nove Zelandije za potrditev sprememb zaključen.

Prejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

S spoštovanjem,

Deborah ROCHE

Namestnica generalnega direktorja za politiko in trgovino

PRILOGA II

PRISTOJNI ORGANI

DEL A

Nova Zelandija

Ministrstvo za primarne dejavnosti (Ministry for Primary Industries) je pristojno za nadzor nad sanitarnimi in veterinarskimi zadevami.

V zvezi z izvozom v Evropsko unijo je Ministrstvo za primarne dejavnosti pristojno za opredeljevanje sanitarnih (varnost hrane) in zoosanitarnih (zdravje živali) standardov in zahtev ter za določanje veterinarskih spričeval, ki potrjujejo, da so upoštevani dogovorjeni sanitarni in zoosanitarni standardi in zahteve.

V zvezi z uvozom v Novo Zelandijo je Ministrstvo za primarne dejavnosti pristojno za določanje sanitarnih (varnost hrane) in zoosanitarnih (zdravje živali) standardov in zahtev.

DEL B

Evropska unija

Dejavnosti nadzora si delijo nacionalne službe v državah članicah in Evropska komisija. V zvezi s tem velja naslednje:

v zvezi z izvozom v Novo Zelandijo so države članice pristojne za nadzor nad proizvodnimi razmerami in zahtevami, vključno z obveznimi inšpekcijami/revizijami in izdajanjem veterinarskih spričeval, ki potrjujejo, da so upoštevani dogovorjeni standardi in zahteve,

v zvezi z uvozom v Evropsko unijo je Evropska komisija pristojna za celotno koordinacijo, inšpekcije sistemov za nadzor ter za potrebne zakonodajne ukrepe, ki zagotavljajo enotno uporabo standardov in zahtev na enotnem evropskem trgu.

PRILOGA V

PRIZNANJE SANITARNIH UKREPOV

Glosar

Da (1)

Dogovorjena enakovrednost. Uporabljajo se vzorci potrdil o zdravstvenem stanju iz oddelka 1(a) Priloge VII. EU lahko določi svoja uvozna spričevala za žive živali in živalske proizvode iz Nove Zelandije s statusom ‚Da-1‘ v sistemu TRACES z vzorcem, o katerem se dogovorita pogodbenici.

Da (2)

Načeloma dogovorjena enakovrednost. Nekatera posebna vprašanja je še treba rešiti. Uporablja se vzorec veterinarskega spričevala ali veterinarskega dokumenta uvoznice.

Da (3)

Enakovrednost v obliki skladnosti z zahtevami uvoznice. Uporablja se vzorec veterinarskega spričevala ali veterinarskega dokumenta uvoznice.

NO

Ni ocenjeno. Uporablja se vzorec veterinarskega spričevala ali veterinarskega dokumenta uvoznice.

O

V postopku ocene – se preverja. Uporablja se vzorec veterinarskega spričevala ali veterinarskega dokumenta uvoznice.

[]

Vprašanja za takojšnjo razrešitev.

Ne

Neenakovredno in/ali potrebna je dodatna ocena. Trgovanje lahko poteka, če izvoznica izpolnjuje zahteve uvoznice.

N. R.

Ni relevantno.

ASF

Afriška prašičja kuga

BSE

Bovina spongiformna encefalopatija

BT

Bolezen modrikastega jezika

C

Celzija

CBPP

Pljučna kuga govedi

CSF

Klasična prašičja kuga

EU/NZ

Evropska unija/Nova Zelandija

E-Cert

Novozelandski sistem elektronskega prenosa podatkov za potrjevanje izvoznih veterinarskih spričeval.

EIA

Infekciozna anemija kopitarjev

FMD

Slinavka in parkljevka

gst

Davek na blago in storitve

HPNAI

Visoko patogena aviarna influenca, ki jo je treba prijaviti

HTST

Visoka temperatura/kratek čas

IBR

Infekciozni bovini rinotraheitis

LPNAI

Nizkopatogena aviarna influenca, ki jo je treba prijaviti

LSD

Vozličasti dermatitis

min

Minute

ND

Atipična kokošja kuga

Jih ni.

Ni posebnih pogojev

OIE

Mednarodna organizacija za zdravje živali

PAP

Predelane živalske beljakovine

PPR

Kuga drobnice

PRRS

Prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom

RND

Goveja kuga

SVD

Vezikularna bolezen prašičev

TRACES

Sistem elektronskega prenosa podatkov EU za izvozna veterinarska spričevala.

TSE

Transmisivna spongiformna encefalopatija

UHT

Obdelava pri ultravisoki temperaturi

VS

Vezikularni stomatitis


Oddelek 1

Genski material in žive živali

Proizvod

Izvoz EU v Novo Zelandijo (1)

Izvoz Nove Zelandije v EU

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi EU

Standardi NZ

Standardi NZ

Standardi EU

 

1.   Seme

Govedo

88/407/EGS

Biosecurity Act 1993 (Zakon o biološki varnosti 1993) S 22

Da (1)

glej poglavje 28:

mrzlica Q

bolezen modrikastega jezika

 

Animal Products Act 1999 (Zakon o živalskih proizvodih 1999)

88/407/EGS

2011/630/EU

O

IBR

glej poglavje 28

EU bo razmislila o oceni, ali testiranje semena za IBR z uporabo preskusne metodologije PCR, odobrene s strani OIE, zagotavlja enakovredno jamstvo za odsotnost bolezni IBR.

Ovce/koze

92/65/EGS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

2010/472/EU

NO

 

 

Prašiči

90/429/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/EGS

2012/137/EU

NO

 

 

Jelenjad in srnjad

92/65/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

Ne

 

 

Konji

92/65/EGS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

2004/211/ES

2010/471/EU

Da (3)

 

 

Psi

92/65/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

NO

 

 

2.   Zarodki (razen zarodkov, pridobljenih s tehniko prodiranja skozi ovojnico jajčne celice)

Govedo

zarodki, pridobljeni in-vivo

89/556/EGS

Biosecurity Act 1993

Da (1)

glej poglavje 28:

mrzlica Q

bovina virusna diareja (tip II)

 

Animal Products Act 1999

89/556/EGS

2006/168/ES

Da (1)

 

 

zarodki, pridobljeni in-vitro

89/556/EGS

Biosecurity Act 1993

Da (1)

glej poglavje 28:

mrzlica Q

bovina virusna diareja (tip II)

 

Animal Products Act 1999

 

Da (3)

 

 

Ovce/koze

92/65/EGS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

2010/472/EU

NO

 

 

Prašiči

92/65/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

NO

 

 

Jelenjad in srnjad

92/65/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

Ne

 

 

Konji

92/65/EGS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

2004/211/ES

2010/471/EU

Da (3)

 

 

Perutnina valilna jajca

2009/158/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2009/158/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

salmonela

glej poglavje 28

 

Ratiti valilna jajca

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

3.   Žive živali

Govedo

64/432/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 999/2001 in

 

(EU) št. 206/2010

Da (3)

IBR

glej poglavje 28

 

Ovce/koze

91/68/EGS

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2004/212/ES

Uredbi

 

(ES) št. 999/2001

 

(EU) št. 206/2010

Da (3)

 

EU bo obravnavala odsotnost praskavca na NZ.

Svinje

64/432/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredba (EU) št. 206/2010

Da (3)

bolezen Aujeszkega glej poglavje 28

 

Jelenjad in srnjad

2004/68/ES

92/65/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2004/68/ES

Uredba (EU) št. 206/2010

Da (3)

 

 

Enoprsti kopitarji

2009/156/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/260/EGS

93/195/EGS

93/196/EGS

93/197/EGS

2004/211/ES

2009/156/ES

2010/57/EU

Da (3)

EIA

glej poglavje 28

 

Psi, mačke in beli dihurji

Komercialni:

 

92/65/EGS

 

2013/519/EU

Nekomercialni:

2003/803/ES

Uredbe

 

(ES) št. 998/2003

 

(EU) št. 576/2013

 

(EU) št. 577/2013

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

steklina glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Komercialni uvoz:

 

92/65/EGS

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

Nekomercialni:

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

 

2013/520/EU

Uredbe

 

(ES) št. 998/2003

 

(EU) št. 576/2013

 

(EU) št. 577/2013

Da (3)

steklina

glej poglavje 28

 

Živa perutnina

2009/158/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2009/159/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

salmonela

glej poglavje 28

 

Ratiti

 

 

NO

 

 

 

 

NO

 

 

Žive čebele in čmrlji, vključno z genskim materialom čebel/čmrljev

92/65/EGS

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EGS

2013/503/EU

Uredba (EU) št. 206/2010

Da (1)

čebele/čmrlji

glej poglavje 28

Brez trgovine s proizvodi z državami članicami ali regijami, navedenimi v Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije 2013/503/EU.

 


Oddelek 2

Meso (vključno s svežim mesom, svežim perutninskim mesom, mesom gojene in prostoživeče divjadi), mleto meso, mesni pripravki in mesni proizvodi za prehrano ljudi

Proizvod

Izvoz EU v Novo Zelandijo

Izvoz Nove Zelandije v EU

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi EU

Standardi NZ

Standardi NZ

Standardi EU

4.   Meso

4.A.   

Sveže meso, opredeljeno v Uredbi (ES) št. 853/2004, vključno z mletim mesom in nepredelano (svežo) krvjo/kostmi/maščobo za prehrano ljudi

Zdravje živali

Prežvekovalci

Enoprsti kopitarji

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredbi

 

(ES) št. 999/2001,

 

(EU) št. 206/2010

Da (1)

 

 

Prašiči

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (EU) št. 206/2010

Da (1)

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) (2) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981 (Zakon o živilih 1981)

Health Act 1956 (Zakon o zdravstveni ustreznosti 1956)

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) (2) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(EU) št. 206/2010

Da (1)

salmonela in BSE

glej poglavje 28

Mleto meso mora biti zamrznjeno.

 

4.B.   Sveže perutninsko meso

Zdravje živali

Perutnina

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Purani

 

 

Da (3)

 

 

 

 

NO

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

NO

 

 

4.C.   Meso gojene divjadi

Zdravje živali

Jelenjad in srnjad

Prašiči

92/118/EGS (2)

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (EU) št. 206/2010

Da (1)

 

 

Kunci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 119/2009

Da (1)

 

 

Drugi kopenski sesalci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 119/2009

Da (1)

 

 

Pernata divjad

(vključno z ratiti)

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Kopenski sesalci

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 119/2009

Da (1)

 

 

Pernata divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Ratiti

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

4.D.   Meso prostoživeče divjadi

Zdravje živali

Jelenjad in srnjad

Kunci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredbi

 

(ES) št. 119/2009

 

(EU) št. 206/2010

Da (1)

 

 

Prašiči

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

CSF in PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredbi

 

(ES) št. 119/2009

 

(EU) št. 206/2010

Da (1)

 

 

Drugi prostoživeči kopenski sesalci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 119/2009

NO

 

 

Pernata divjad

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Prostoživeči kopenski sesalci

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 119/2009

Da (1)

Neodrti in neeviscerirani divji leporidi morajo biti ohlajeni na + 4 °C največ 15 dni pred pričakovanim časom uvoza.

 

Pernata divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

NO

 

 

5.   Mesni pripravki

5.A.   Mesni pripravki iz svežega mesa

Zdravje živali

Prežvekovalci

Prašiči

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

samo zamrznjeno

BSE

glej poglavje 28

 

5.B.   Mesni pripravki iz svežega perutninskega mesa

Zdravje živali

Perutnina

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES 2002/99/ES

Uredba

(ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Purani

 

 

Da (3)

 

 

 

 

NO

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

NO

samo zamrznjeno

 

5.C.   Mesni pripravki iz mesa gojene divjadi

Zdravje živali

Jelenjad in srnjad

Prašiči

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (EU) št. 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2000/572/ES

2002/99/ES

Uredba (EU) št. 206/2010

Da (1)

 

 

Kunci

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2000/572/ES

2002/99/ES

Da (1)

 

 

Ratiti

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Pernata divjad

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Jelenjad in srnjad

Prašiči

Kunci

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

samo zamrznjeno

 

Pernata divjad

Ratiti

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

Da (1)

 

 

 

2000/572/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

NO

Da (1)

 

 

5.D.   Mesni pripravki iz mesa prostoživeče divjadi

Zdravje živali

Jelenjad in srnjad

Kunci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Da (1)

 

 

Prašiči

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

CSF in PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Da (1)

 

 

Pernata divjad

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Prostoživeči kopenski sesalci

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

samo zamrznjeno

 

Pernata divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

Da (1)

 

 

 

2000/572/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

NO

 

 

6.   Mesni proizvodi

6.A.   Mesni proizvodi iz svežega mesa

Zdravje živali

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

DA(1)

BSE

glej poglavje 28

 

6.B.   Mesni proizvodi iz svežega perutninskega mesa

Zdravje živali

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

NO

 

 

6.C.   Mesni proizvodi iz gojene divjadi

Zdravje živali

Prašiči

Jelenjad in srnjad

Kunci

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (1)

 

 

Ratiti

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Druga pernata divjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

DA(3)

 

 

Javno zdravje

Prašiči

Jelenjad in srnjad

Kunci

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Pernata divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Ratiti

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

6.D.   Mesni proizvodi iz mesa prostoživeče divjadi

Zdravje živali

Prostoživeča divjad

Prašiči

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

CSF in PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (1)

 

 

Jelenjad in srnjad

Kunci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

DA(1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (1)

 

 

Pernata divjad

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Prostoživeča divjad

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

NO

 

 


Oddelek 3

Drugi proizvodi za prehrano ljudi

Proizvod

Izvoz EU v Novo Zelandijo1

Izvoz Nove Zelandije v EU

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi EU

Standardi NZ

Standardi NZ

Standardi EU

7.   Proizvodi za prehrano ljudi

7.A.   Živalska čreva

Zdravje živali

Govedo

Ovce

Koze

Prašiči

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2003/779/ES

2007/777/ES

477/2010/EU

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(EU) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

7.B.   Predelane kosti in proizvodi iz kosti za prehrano ljudi

Zdravje živali

Sveže meso:

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES Uredba

(ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Perutnina

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (3)

 

 

Gojena divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

92/118/ES

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (1)

 

 

Pernata divjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (3)

 

 

Prostoživeča divjad

Jelenjad in srnjad

Prašiči

92/118/ES

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

CSF in PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/ES

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Sveže meso:

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Perutnina

Sveže meso

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/ES

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

NO

 

 

Gojena divjad

Sesalci

92/118/EGS

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/ES

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

Prostoživeča divjad

Sesalci

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/ES

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

7.C.   Predelane živalske beljakovine za prehrano ljudi

Zdravje živali

PAP iz svežega mesa:

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

477/2010/EU

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Perutnina

PAP iz svežega mesa

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

94/438/ES

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Da (3)

 

 

Gojena divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

477/2010/EU

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Prostoživeča divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

CSF in PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

477/2010/EU

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Javno zdravje

PAP iz svežega mesa

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 999/2001

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Perutnina

PAP iz svežega mesa

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

NO

 

 

Gojena divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

Prostoživeča divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

7.D.   Kri in proizvodi iz krvi za prehrano ljudi

Zdravje živali

Kri in proizvodi iz krvi iz svežega mesa:

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

92/118/EGS 2002/99/ES

Uredba

(ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredbi

 

(ES) št. 999/2001

 

(EU) št. 206/2010

Da (1)

 

 

Perutnina

Kri in proizvodi iz krvi iz svežega mesa

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Gojena divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Prostoživeča divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

CSF in PRRS

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

Sveže meso

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Perutnina

Sveže meso

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

NO

 

 

Gojena divjad

Sesalci

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

Prostoživeča divjad

Sesalci

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

7.E.   Mast in topljene maščobe za prehrano ljudi

Zdravje živali

Domači sesalci

Proizvodi iz svežega mesa:

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Perutnina

Proizvodi iz svežega mesa:

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 798/2008

Da (3)

 

 

Gojena divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Prostoživeča divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

92/118/EGS

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

CSF glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

toplotno obdelano

dolg rok uporabe

obdelano z F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Prežvekovalci

Konji

Prašiči

Sveže meso

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Perutnina

Sveže meso

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

NO

 

 

Gojena divjad

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

Prostoživeča divjad

92/118/EGS

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2007/777/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

Pernata divjad

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NO

 

 

7.F.   Želatina za prehrano ljudi

Zdravje živali

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

NO

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NO

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2074/2005

NO

BSE

glej poglavje 28

 

7.G.   Kolagen za prehrano ljudi

Zdravje živali

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 999/2001

NO

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NO

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

NO

BSE

glej poglavje 28

 

7.H.   Želodci in mehurji (nasoljeni, sušeni ali toplotno obdelani in drugi proizvodi)

Zdravje živali

Govedo

Ovce

Koze

Prašiči

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

Da (1)

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

 

 

8.   

Mleko in mlečni proizvodi za prehrano ljudi Vključno z mlezivom in proizvodi iz mleziva za prehrano ljudi

Zdravje živali

Domači sesalci, vključno

Govedo

Bivoli

Ovce

Koze

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

Uredba (EU) št. 605/2010

Da (1)

 

 

Javno zdravje

Pasterizirano

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(EU) št. 605/2010

Da (1)

 

 

Nepasterizirani, toplotno obdelani siri

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Prehranski standardi NZ 2002 (predelava mleka in mlečnih proizvodov)

Da (1)

toplotno obdelani siri

glej poglavje 28

 

Food Act 1981 Animal Products Act (1999)

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(EU) št. 605/2010

Da (1)

 

 

Nepasterizirani mlečni proizvodi (razen surovega mleka)

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(EU) št. 605/2010

Da (1)

 

 

9.   Ribiški proizvodi za prehrano ljudi (razen živih)

Zdravje živali

Prostoživeči morski organizmi

Ribe kostnice

Jajca/ikre

Mehkužci

Iglokožci

Plaščarji, polži in raki

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

salmonidi

glej poglavje 28

jajca/ikre

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (1)

 

 

Prostoživeči sladkovodni organizmi

Salmonidi

Jajca/ikre

Sladkovodni raki

2002/99/ES Uredba

(ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

salmonidi

glej poglavje 28

jajca/ikre

glej poglavje 28

sladkovodni raki (zamrznjeni ali predelani)

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (1)

sladkovodni raki (zamrznjeni ali predelani)

 

Ribe kostnice (nesalmonidi)

Mehkužci

Raki

2002/99/ES Uredba

(ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (1)

 

 

Proizvodi iz ribogojstva (morska in sladka voda – gojeni)

Salmonidi

Jajca/ikre

2002/99/ES Uredba

(ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

salmonidi

glej poglavje 28

jajca/ikre

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (1)

salmonidi (brez drobovja)

 

Mehkužci, iglokožci

Plaščarji, polži in raki

2002/99/ES Uredba

(ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

zamrznjeni ali predelani

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (1)

zamrznjeni ali predelani

 

Ribe kostnice (nesalmonidi)

2002/99/ES Uredba

(ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (1)

 

 

Javno zdravje

Ribe kostnice

Jajca/ikre

Školjke, iglokožci, plaščarji, polži in raki

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(akvakultura)

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2074/2005

Da (1)

 

 

10.   Žive ribe, mehkužci, raki, vključno z jajci in gametami

Zdravje živali

Za prehrano ljudi

Živi mehkužci, iglokožci, plaščarji, polži

Živi raki

Žive ribe kostnice

Druge vodne živali

93/53/EGS

95/70/ES

2002/99/ES Uredba

(ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (1)

 

 

Za rejo, gojenje, vzrejo, presajanje

Živi mehkužci in ribe

93/53/EGS

95/70/ES

Uredba (ES) št. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredba (ES) št. 1251/2008

Da (3)

 

 

Javno zdravje

Žive ribe kostnice

Živi mehkužci, iglokožci, plaščarji, polži

Živi raki

Druge ribe

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(akvakultura za prehrano ljudi)

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2074/2005

Da (1)

 

 

11.   Različni proizvodi za prehrano ljudi

11.A.   Med

Zdravje živali

92/118/EGS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

2002/99/ES

Da (3)

 

 

Javno zdravje

2001/110/ES

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2001/110/ES

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2074/2005

Da (3)

 

 

11.B.   Žabji kraki

Zdravje živali

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

NO

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2074/2005

NO

 

 

11.C.   Polži za prehrano ljudi

Zdravje živali

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

NO

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2074/2005

NO

 

 

11.D.   Jajčni proizvodi

Zdravje živali

2002/99/ES

2009/158/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2009/158/ES

NO

 

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NO

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 798/2008

NO

 

 


Oddelek 4

Proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Proizvod

Izvoz EU v Novo Zelandijo1

Izvoz Nove Zelandije v EU

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi EU

Standardi NZ

Standardi NZ

Standardi EU

12.   Živalska čreva za proizvodnjo hrane za hišne živali ali za tehnične namene

Zdravje živali

Govedo

Ovce

Koze

Prašiči

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

DA(2)

veljajo omejitve za TSE

 

Animal Products Act 1999

2003/779/ES

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Javno zdravje

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997 (Zakon o kmetijskih sestavinah in o veterinarskih zdravilih 1997)

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

 

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

13.   Mleko, mlečni proizvodi in mlezivo, ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Zdravje živali

Govedo

Ovce

Koze

Pasterizirano, UHT ali sterilizirano

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Nepasterizirano mlezivo in mleko za uporabo zunaj krmne verige

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (3)

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

14.   Kosti in proizvodi iz kosti (razen kostne moke), rogovi in proizvodi iz rogov (razen moke iz rogov) ter kopita in proizvodi iz kopit (razen moke iz kopit), namenjeni uporabam, ki ne vključujejo posamična krmila, organska gnojila ali sredstva za izboljšanje tal

Zdravje živali

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

15.   (Toplotno) predelane živalske beljakovine za krmo

Zdravje živali

Predelane živalske beljakovine za proizvodnjo hrane za hišne živali

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

 

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Predelane živalske beljakovine, pridobljene iz materiala nesesalcev

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

 

 

 

iz rib

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

iz perutnine

 

 

Da (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min ali 100 °C/1 min

ali enakovredno

 

 

 

Da (1)

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

16.   Predelana kri in proizvodi iz krvi (razen seruma enoprstih kopitarjev) za uporabo zunaj krmne verige

Zdravje živali

Goveda, ovce, koze, prašiči

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Enoprsti kopitarji

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Perutnina

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

17.   Mast in topljene maščobe, ki niso namenjene za prehrano ljudi, vključno z ribjimi olji

Zdravje živali

Topljene maščobe in olja

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

veljajo dodatne zahteve za označevanje v zvezi z BSE

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Mast (svinjska)

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

proizvod, ki se izdela iz prašičjega svežega mesa, gojene in prostoživeče divjadi, z oznako Da (1) za zdravje živali

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

 

 

 

 

CSF

glej poglavje 28

 

 

 

 

 

 

Ribje olje

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Derivati maščob iz materiala 2. ali 3. kategorije kot v Uredbi (ES) št. 1069/2009

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

O

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

18. A.   Želatina za krmo za uporabo zunaj krmne verige

Zdravje živali

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

18. B.   Hidrolizirane beljakovine, kolagen, di- in trikalcijev fosfat

Zdravje živali

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

19.   Kože z dlako ali brez dlake

Zdravje živali

Parkljarji brez enoprstih kopitarjev

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Enoprsti kopitarji

Drugi sesalci

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

 

NO

 

 

 

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Ratiti (noj, emu, nandu)

Uredba (ES) št. 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

 

Uredba (ES) št. 1069/2009

Da (1)

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

20.   Volna in vlakna/dlaka

Zdravje živali

Ovce, koze, kamelidi

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

samo čiščena volna

čista in oprana pri 75 °C ali enakovredno

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Drugi prežvekovalci in prašiči

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

 

NO

 

 

 

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Drugo

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

 

NO

 

 

 

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

21.   Hrana za hišne živali (tudi predelana), ki vsebuje samo material 3. kategorije

Zdravje živali

Predelana hrana za hišne živali (iz sesalcev)

 

v nepredušni embalaži

 

polsuha ali posušena hrana za hišne živali

 

pasja hrana za žvečenje iz kopitarjev (razen enoprstih kopitarjev)

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Aromatična drobovina

 

 

NO

 

 

 

 

Da (3)

 

 

Predelana hrana za hišne živali (iz nesesalcev)

v nepredušni embalaži

polsuha ali posušena hrana za hišne živali

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

 

Da(1)

 

 

 

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

* iz rib

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

* iz perutnine

 

 

Da (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min

100 °C/1 min ali enakovredno

 

 

 

Da (1)

 

 

Aromatična drobovina

 

 

NO

 

 

 

 

Da (3)

 

 

Surova hrana za hišne živali

Za neposredno uporabo

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

BSE

glej poglavje 28

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

22.   Serum iz enoprstih kopitarjev

Zdravje živali

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

23.   Drugi živalski stranski proizvodi za proizvodnjo krme, vključno s hrano za hišne živali, in za uporabo zunaj krmne verige

Zdravje živali

Sveže meso

Govedo

Ovce

Koze

Prašiči

Enoprsti kopitarji

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

proizvod, ki se pridobi iz svežega mesa, gojene in prostoživeče divjadi, z oznako Da (1) za zdravje živali

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 999/2001

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

BSE

glej poglavje 28

 

Gojena divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

Prostoživeča divjad

Prašiči

Jelenjad in srnjad

 

 

 

BSE

glej poglavje 28

veljajo dodatne zahteve za označevanje v zvezi z BSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF glej poglavje 28

 

 

 

 

 

 

Sveže meso

Perutnina

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Gojena in prostoživeča divjad

Pernata divjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrste

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

O

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

24.   Čebelarski proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Zdravje živali

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

25.   Trofeje divjadi

Zdravje živali

Sesalci

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

 

 

Perutnina

 

 

NO

 

 

 

 

NO

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 

26.   Predelan gnoj

Zdravje živali

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NO

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbi

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

NO

 

 

Javno zdravje

 

 

N.R.

 

 

 

 

N.R.

 

 


Oddelek 5

Splošne horizontalne vsebine

 

Izvoz EU v Novo Zelandijo1

Izvoz Nove Zelandije v EU

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi EU

Standardi NZ

Standardi NZ

Standardi EU

27.   Horizontalne vsebine

Voda

98/83/ES

Animal Products Act 1999

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

98/83/ES

Da (1)

 

 

Ostanki

Spremljanje ostankov

Vrste z rdečim mesom

96/22/ES

96/23/ES

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

96/22/ES

96/23/ES

Da (1)

 

 

Druge vrste drugi proizvodi

 

 

Da (3)

 

 

 

 

Da (3)

 

 

Sistemi certificiranja

96/93/ES

Animal Products Act 1999

DA(1)

Status enakovrednosti po potrebi velja za vse živali in živalske proizvode, ki jim je bila dodeljena enakovrednost pri zdravju živali in javnem zdravju (Da 1).

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EGS

96/93/ES

2002/99/ES

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2074/2005

 

(ES) št. 1251/2008

 

(ES) št. 1069/2009

 

(EU) št. 142/2011

Da (1)

Status enakovrednosti velja za živali in živalske proizvode z oznako statusa enakovrednosti ‚Da (1)‘, navedene pod številkami vnosov 3, 4A, 4C, 4D, 5A, 5C, 5D, 6A, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 in 23.

Ko se izda uradno veterinarsko spričevalo po odhodu pošiljke, to vključuje sklic na ustrezen dokument upravičenosti (ED), datum izdaje dokumenta upravičenosti, ki spremlja uradno veterinarsko spričevalo, datum odhoda pošiljke in datum podpisa uradnega veterinarskega spričevala. Nova Zelandija mejno kontrolno točko obvesti o pojavu morebitnih težav, ki so nastale s certificiranjem po odhodu iz Nove Zelandije.

 

Ponoven izvoz uvoženih živalskih proizvodov

96/93/ES

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

Da (1)

Živalski proizvodi so lahko pridobljeni ali delno pridobljeni iz ustreznih živalskih proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih držav in obratov, ki so upravičeni do trgovine z EU in Novo Zelandijo.

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

96/93/ES

Da (1)

Živalski proizvodi so lahko pridobljeni ali delno pridobljeni iz ustreznih živalskih proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih držav in obratov, ki so upravičeni do trgovine z EU in Novo Zelandijo.

 

Mikrobiološko spremljanje/preskusni sistem  (3)  (4)

vključno s: preskusnimi metodami, standardi za vzorčenje in pripravo ter regulativnimi ukrepi

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2073/2005

Animal Products Act 1999

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 853/2004

 

(ES) št. 854/2004

 

(ES) št. 2073/2005

Da (1)

 

 

Sistemi za oblikovanje seznamov obratov  (5)

Uredbe

 

(ES) št. 178/2002

 

(ES) št. 882/2004

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 854/2004

Animal Products Act 1999

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Uredbe

 

(ES) št. 178/2002

 

(ES) št. 882/2004

 

(ES) št. 852/2004

 

(ES) št. 854/2004

Da (1)

Status enakovrednosti velja za vse živalske proizvode, ki jim je bila za javno zdravje dodeljena enakovrednost ‚Da (1)‘, kot je določeno v tej prilogi.

Postopke za oblikovanje seznama obratov za proizvode brez oznake ‚Da (1)‘ je treba pregledati.

28.   Razne določbe o certificiranju: Potrdila morajo biti prikazana na veterinarskem spričevalu (javno zdravje ali zdravje živali)

Problem

Določbe o certificiranju

mrzlica Q

Nova Zelandija je priznana kot prosta mrzlice Q.

Za trgovanje iz EU v NZ s semenom in zarodki goveda mora pristojni organ države članice potrditi:

Po moji najboljši vednosti in kolikor sem lahko preveril, rezultati testa za mrzlico Q, opravljenega pri darovalcih, niso bili nikoli pozitivni.

IN za seme goveda

BODISI

Za izvoz v Novo Zelandijo je bil pri darovalcih opravljen test vezanja komplementa (za negativen rezultat velja odsotnost vezanja komplementa pri razredčitvi vsaj 1:10) ali test ELISA za mrzlico Q na vzorcu, odvzetem od 21 do 120 dni po vsakem obdobju zbiranja semena (obdobje 60 dni ali manj), z negativnim rezultatom.

BODISI

Alikvot semena vsake zbirke za izvoz v Novo Zelandijo je bil testiran z laboratorijsko potrjenim testom PCR za mrzlico Q, ki je v skladu z metodami, opisanimi v poglavju o mrzlici Q v Priročniku o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali.

IN za zarodke goveda

BODISI

Za izvoz v Novo Zelandijo je bil pri darovalcih opravljen test vezanja komplementa (za negativen rezultat velja odsotnost vezanja komplementa pri razredčitvi vsaj 1:10) ali test ELISA za mrzlico Q na vzorcu, odvzetem od 21 do 120 dni po vsakem obdobju zbiranja zarodkov, z negativnim rezultatom.

BODISI

Vzorec zarodkov/jajčnih celic ter zbirka in/ali raztopina za spiranje iz vsake zbirke za izvoz v Novo Zelandijo so bili testirani z laboratorijsko potrjenim testom PCR za mrzlico Q, ki je v skladu z metodami, opisanimi v poglavju o mrzlici Q v Priročniku o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali.

BVD Tip II

Nova Zelandija je priznana kot prosta bovine virusne diareje (BVDV): tip II.

Za trgovanje iz EU v NZ z zarodki goveda mora pristojni organ države članice potrditi:

BODISI

Pri živali darovalki je bil opravljen test ELISA za dokazovanje antigena ali test izolacije virusa za BVDV z negativnim rezultatom v tridesetih (30) dneh pred prihodom v čredo izvora, v katerem je žival ostala več kot šest (6) mesecev pred zbiranjem zarodkov za to pošiljko ter bila ločena od ostalih živali, pri katerih rezultati testa niso bili negativni.

BODISI

Od prve zbirke zarodkov, odvzete iz živali darovalke za to pošiljko, se za zbirni vzorec jajčnih celic/zarodkov, ki niso zmožni preživetja, in raztopino za spiranje (v skladu z dodatkom h kodeksu OIE o zarodkih, pridobljenih in vivo) ali zarodek opravi test izolacije virusa ali test PCR za BVDV, pri čemer so rezultati negativni.

Bolezen modrikastega jezika

Nova Zelandija je priznana kot prosta bolezni modrikastega jezika in epizootične hemoragične bolezni.

Za trgovanje iz EU v NZ s semenom goveda mora pristojni organ države članice potrditi:

Goveje seme je mutatis mutandis skladno z določbami poglavja o bolezni modrikastega jezika Kodeksa OIE.

IBR

Za trgovanje z živim govedom iz NZ v države članice ali njihove regije, navedene v Prilogi I k Odločbi 2004/558/ES, Nova Zelandija spričevala izdaja v skladu s členom 2 Odločbe Komisije 2004/558/ES, za trgovanje iz NZ v države članice ali njihove regije, navedene v Prilogi II k Odločbi 2004/558/ES, pa v skladu s členom 3 Odločbe 2004/558/ES. To potrdilo se vključi na veterinarsko spričevalo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 206/2010.

BSE

Izvoz proizvodov, ki vsebujejo goveje, ovčje ali kozje materiale iz EU v NZ (poleg popolne skladnosti z vsemi drugimi ustreznimi standardi EU)

Ta proizvod, proizveden v popolnem skladu z uredbama Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 in (ES) št. 1069/2009, kot je ustrezno, ne vsebuje in ni pridobljen iz govejih, ovčjih in kozjih materialov razen tistih, pridobljenih iz živali, rojenih, neprekinjeno rejenih in zaklanih v Evropski uniji.

Opomba: Pri proizvodih, ki vsebujejo goveje, ovčje in kozje materiale, ki niso pridobljene iz živali, rojenih, neprekinjeno rejenih in zaklanih v Evropski uniji, morajo biti navedene sestavine certificirane v ustrezni odločbi NZ o certificiranju v skladu z ustreznimi dodatnimi določbami tretje države.

BSE

Izvoz proizvodov, ki vsebujejo goveje, ovčje ali kozje materiale, iz NZ v EU

Za prehrano ljudi – sveže meso, mleto meso in mesni pripravki, mesni proizvodi, obdelana čreva, topljene živalske maščobe in ocvirki ter želatina:

a.

država ali regija je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE;

b.

živali, iz katerih so bili pridobljeni proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora, so bile rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi z zanemarljivim tveganjem za BSE.

Za stranske proizvode – topljene maščobe, hrana za hišne živali, proizvodi iz krvi, predelane živalske beljakovine, kosti in proizvodi iz kosti, materiali 3. kategorije in želatina:

živalski stranski proizvod ne vsebuje in ni pridobljen iz govejih, ovčjih in kozjih materialov, razen tistih, pridobljenih iz živali, ki so bile rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi ali regiji, ki je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 opredeljena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE.

PRRS

Za trgovanje iz EU v NZ s prašičjim mesom mora pristojni organ države članice potrditi:

 

BODISI

(i)

meso je pridobljeno iz živali, ki so od rojstva bivale na Finskem ali Švedskem, ki sta prosti prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma;

 

BODISI

(ii)

meso je kuhano pri naslednji najnižji temperaturi sredice/v naslednjem času:

 

pri 56 °C za 60 minut;

 

pri 57 °C za 55 minut;

 

pri 58 °C za 50 minut;

 

pri 59 °C za 45 minut;

 

pri 60 °C za 40 minut;

 

pri 61 °C za 35 minut;

 

pri 62 °C za 30 minut;

 

pri 63 °C za 25 minut;

 

pri 64 °C za 22 minut;

 

pri 65 °C za 20 minut;

 

pri 66 °C za 17 minut;

 

pri 67 °C za 15 minut;

 

pri 68 °C za 13 minut;

 

pri 69 °C za 12 minut; ali

 

pri 70 °C za 11 minut;

 

BODISI

(iii)

meso je zoreno, če je bil proizvod obdelan s postopkom, ki zagotavlja, da meso izpolnjuje eno od naslednjih zahtev:

 

je doseglo pH 5 ali manj ali

 

je bilo fermentirano (zorenje z laktozo) do pH 6,0 ali manj in

 

je zorelo vsaj 21 dni ali

 

se kvalificira za uradno certificiranje imena Prosciutto di Parma ali

 

po enakovrednem postopku zori 12 mesecev;

 

BODISI

(iv)

meso je pripravljeno za potrošnike v obliki kosov, pakiranih za neposredno prodajo na drobno, razen mletega mesa, brez glave in vratu, ki ne presega 3 kg na pakiranje, pri čemer so odstranjena naslednja tkiva: aksilarne, medialne in lateralne iliakalne, sakralne, iliofemoralne (globoke ingvinalne), mamarne (površinske ingvinalne), površinske in globoke poplitealne, dorzalne površinske cervikalne, ventralne površinske cervikalne, srednje površinske cervikalne, glutealne in ishiadične bezgavke ter vsa druga makroskopsko vidna limfna tkiva (tj. bezgavke in limfne žile), ki so se pojavila med predelavo;

 

BODISI

(v)

nič od naštetega (opomba: Te proizvode je treba v Novi Zelandiji obdelati, preden se odobrijo z vidika biološke zaščite.)

Bolezen Aujeszkega

Za trgovanje z živimi prašiči iz NZ v države članice ali v njihove regije, navedene v Prilogi I in Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES, mora Nova Zelandija spričevala izdajati v skladu z Odločbo 2008/185/ES. To potrdilo se vključi na veterinarsko spričevalo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 206/2010.

CSF

samo divji prašiči

Za trgovanje iz EU v NZ mora pristojni organ države članice potrditi, da proizvodi izvirajo z območij, ki so v preteklih 60 dneh prosta CSF pri populaciji divjih prašičev. To potrdilo se vključi na veterinarsko spričevalo:

‚Opisani proizvod je bil pridobljen iz divjih prašičev, ki izvirajo z območij, ki so bila v preteklih 60 dneh prosta klasične prašičje kuge pri populaciji divjih prašičev.‘

Žive čebele/čmrlji

Za trgovanje iz NZ v EU je treba na veterinarska spričevala za žive čebele/čmrlje vključiti naslednje potrdilo:

Opisane čebele/čmrlji (1):

a)

so iz panja plemenilne postaje, ki ga nadzoruje pristojni organ;

b)

pri čebelah panji prihajajo z območja, za katero ne velja nobena omejitev zaradi pojava hude gnilobe čebelje zalege (Obdobje prepovedi traja najmanj 30 dni od zadnjega ugotovljenega primera in od datuma, ko je pristojni organ pregledal vse panje v polmeru treh kilometrov ter so bili vsi okuženi panji zažgani ali tretirani, navedeni pristojni organ pa pri pregledu ni ugotovil nobenih okužb);

c)

so iz panjev ali prihajajo iz panjev ali kolonij (v primeru čmrljev), ki so bili pregledani neposredno pred pošiljanjem (običajno v 24 urah) in ne kažejo nobenih kliničnih znakov ali suma na bolezen, vključno z okužbami, ki prizadenejo čebele.

Material za pakiranje, matičnice, spremljajoči proizvodi in hrana so novi ter niso bili v stiku z obolelimi čebelami ali zaleženim satjem, izvedeni pa so bili tudi vsi ukrepi za preprečitev kontaminacije s povzročitelji bolezni ali infestacij.

(1)

Neustrezno črtati.

Barve za sanitarne žige

Uredba (ES) št. 1333/2008 določa barve, ki se lahko uporabijo za sanitarne žige.

Salmonela

Za trgovanje iz NZ na Švedsko in Finsko

Veterinarska spričevala za žive živali in živalske proizvode, naštete spodaj, so opremljena z ustreznim potrdilom, določenim v ustrezni zakonodaji, če se uvažajo za pošiljko na Švedsko ali Finsko.

 

Za namizna jajca za prehrano ljudi mora Nova Zelandija spričevala izdajati v skladu z Uredbo Komisije (ES) No 1688/2005.

 

Za živo perutnino za zakol mora Nova Zelandija spričevala izdajati v skladu s Prilogo A k Odločbi Sveta 95/410/ES.

 

Za matično perutnino mora Nova Zelandija spričevala izdajati v skladu s Prilogo II k Odločbi Komisije 2003/644/ES.

 

Za en dan stare piščance mora Nova Zelandija spričevala izdajati v skladu s Prilogo III k Odločbi Komisije 2003/644/ES.

 

Za kokoši nesnice mora Nova Zelandija spričevala izdajati v skladu s Prilogo II k Odločbi Komisije 2004/235/ES.

 

Za sveže meso iz Uredbe (ES) št. 1688/2005 je treba dodati naslednje potrdilo: ‚Vzorec svežega mesa iz obrata porekla tega mesa je bil mikrobiološko testiran za salmonelo, kot je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 1688/2005.‘

Salmonidi

Za trgovanje iz EU v NZ

Pošiljka vsebuje samo obglavljene in spolno nedozorele salmonide brez drobovja in brez škrg iz rodov Onchorhynchus, Salmo ali Salvelinus.

Jajca/ikre

Za trgovanje iz EU v NZ

Jajca in ikre je treba obdelati tako, da niso več zmožne preživeti, so komercialno zapakirana in imajo dolg rok uporabe.

Toplotno obdelani siri

Za trgovanje iz EU v NZ

Toplotno obdelani sir ima vsebnost vlage manj kot 39 % in pH manj kot 5,6. Mleko, iz katerega je bil narejen sir, je bilo hitro segreto na najmanj 64,5 °C za 16 sekund. Sir je bil 90 dni hranjen na temperaturi, ki ni bila nižja od 7 °C.

29.   Medsebojno sprejeti ukrepi za obvladovanje bolezni

29.A.   Medsebojno dogovorjen status bolezni za posamezne bolezni

Steklina

Nova Zelandija, Združeno kraljestvo, Malta, Irska in Švedska so priznane kot proste stekline.

Infekciozna anemija enoprstih kopitarjev

Nova Zelandija je priznana kot prosta EIA.

Bruceloza

Nova Zelandija je priznana kot prosta bolezni Brucella abortus in B. mellitensis.

Mrzlica Q

Nova Zelandija je priznana kot prosta mrzlice Q.

BVD Tip II

Nova Zelandija je priznana kot prosta BVD tipa II.

Bolezen modrikastega jezika in EHD

Nova Zelandija je priznana kot prosta bolezni modrikastega jezika in EHD.

EU je NZ predložila zahtevek za priznanje kot proste EHD.

Mali panjski hrošč

Nova Zelandija in EU sta priznani kot prosti malega panjskega hrošča.

Pršica Tropilaelaps

Nova Zelandija in EU sta priznani kot prosti pršice Tropilaelaps.

29.B.

Medsebojno sprejeti ukrepi za obvladovanje bolezni v primeru pojava posamezne bolezni

Uradna veterinarska spričevala imajo v skladu z oddelkom 1(b) Priloge VII k Sporazumu ustrezna dodatna potrdila iz poglavja 29 te priloge.

Splošno potrdilo za vse proizvode:

Opisan proizvod je bil hranjen ločeno od vseh drugih proizvodov, ki niso izpolnjevali zahtev na vseh stopnjah proizvodnje, skladiščenja in prevoza, in sprejeti so bili vsi previdnostni ukrepi za preprečitev okužbe proizvoda s katerimi koli viri virusa [vstavite ustrezno bolezen, navedeno v stolpcu bolezni spodaj].

Potrdilo za posamezne bolezni:

Proizvodi iz poglavja 29 od i) do xxx) imajo poleg splošnega potrdila (kot je navedeno zgoraj) za vse proizvode tudi ustrezna potrdila za spodaj navedene bolezni:

Proizvod

Bolezen

Potrdilo za bolezen

Številka *) Neobvezna potrdila se za spričevala uporabljajo samo, ko je primerno.

(i)

Mleko in mlečni proizvodi:

8.0 13.0

FMD

Opisani mleko/mlečni proizvodi:

 

BODISI

1*)

so bili sterilizirani vsaj pri vrednosti F03;

 

BODISI

2*)

so bili obdelani pri ultra visoki temperaturi (UVT) pri 132 °C vsaj 1 sekundo;

 

BODISI

3*)

pred kratkotrajno visokotoplotno pasterizacijo (HTST) pri 72 °C za 15 sekund je bil njihov pH nižji od 7,0;

 

BODISI

4*)

pred dvakrat opravljeno kratkotrajno visokotoplotno pasterizacijo (HTST) pri 72 °C za 15 sekund je bil njihov pH višji od 7,0;

 

BODISI