8.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 295/2


SKLEP SVETA

z dne 4. septembra 2015

o sprejetju stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016

(2015/C 295/03)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314(3) Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti členom 106a Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 25. junija 2015 predložila predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 (1).

(2)

Komisija je 26. junija 2015 predstavila dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2016 (2).

(3)

Svet je preučil predlog Komisije, da bi lahko oblikoval stališče, ki bi bilo glede prihodkov skladno s Sklepom Sveta 2007/436/ES Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (3), glede odhodkov pa z Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (4)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Svet je 4. septembra 2015 sprejel stališče o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016.

Celotno besedilo si je mogoče ogledati na spletišču Sveta http://www.consilium.europa.eu/ ali ga od tam prenesti.

V Bruslju, 4. septembra 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  COM(2015) 300 final.

(2)  COM(2015) 317 final.

(3)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(4)  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.