29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/69


SKLEP SVETA (EU) 2015/835

z dne 11. maja 2015

o stališču ki se sprejme v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(4) Pogodbe v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

člen 15a Konvencije med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) omogoča tretji državi, da postane pogodbenica Konvencije, po tem ko Skupni odbor, vzpostavljen s Konvencijo, sprejme sklep o povabilu državi.

(2)

Člen 15 Konvencije pooblašča Skupni odbor EU-EFTA, naj s sklepi priporoči in sprejme spremembe k tej Konvenciji in njenim dodatkom.

(3)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je uradno izrazila željo, da se pridruži skupnemu tranzitnemu sistemu.

(4)

Po izpolnitvi pravnih in strukturnih zahtev ter zahtev v zvezi z informacijsko tehnologijo, ki so predpogoji za pristop, in po uradnem postopku za pristop, lahko Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija pristopi h Konvenciji.

(5)

Zaradi širitve skupnega tranzitnega sistema bodo potrebne spremembe Konvencije, ki zadevajo nove jezikovne reference v uradnem jeziku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije ter ustrezne prilagoditve zavarovalnih dokumentov.

(6)

Predlagane spremembe so bile predložene in obravnavane v delovni skupini EU-EFTA za skupni tranzit in poenostavitev formalnosti pri blagovni menjavi, besedilo pa je bilo predhodno odobreno.

(7)

Stališče Unije glede predlaganih sprememb bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejme v imenu Unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit temelji na osnutku Sklepa, ki je priložen temu sklepu.

Predstavniki Unije v Skupnem odboru EU-EFTA se lahko sporazumejo o manjših spremembah osnutka Sklepa.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. junija 2015.

V Bruslju, 11. maja 2015

Za Svet

Predsednik

J. DŪKLAVS


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.


OSNUTEK

SKLEP št. …/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT

z dne …

o spremembi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku

SKUPNI ODBOR EU-EFTA JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) in zlasti člena 15(3)(a) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je izrazila željo, da pristopi h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in je bila povabljena s Sklepom št. …/2015 z dne … 2015 (*) Skupnega odbora, ustanovljenega s Konvencijo.

(2)

Zato bi bilo treba jezikovne reference iz Konvencije v uradnem jeziku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v pravilnem vrstnem redu vključiti v Konvencijo.

(3)

Uporaba tega sklepa bi morala biti vezana na datum pristopa Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije h Konvenciji.

(4)

Da bi se omogočila uporaba zavarovalnih obrazcev, natisnjenih v skladu z merili, ki so veljala pred pristopom Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije h Konvenciji, bi bilo treba določiti prehodno obdobje, v katerem je mogoče še naprej uporabljati te natisnjene obrazce z nekaterimi prilagoditvami.

(5)

Zato bi bilo treba Konvencijo ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatek III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Ta sklep se uporablja od 1. julija 2015.

2.   Obrazci iz prilog C1, C2, C3, C4, C5 in C6 k Dodatku III, kot je bil v veljavi 1. decembra 2012, se lahko še naprej uporabljajo s potrebnimi prilagoditvami geografskih podatkov in službenega naslova ali naslova zastopnika do 1. maja 2016.

V Bruslju, … 2015

Za Skupni odbor EU-EFTA

Predsednik


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

(*)  UL: Prosimo, vstavite referenčno številko in datum sprejetja Sklepa iz dokumenta st08194/2015.


PRILOGA

1.

V polju 51 Priloge B1 se med Latvijo in Malto doda naslednja alinea:

„MK (*) Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija“

.

2.

Naslov III Priloge B6 se spremeni:

2.1

v prvem delu razpredelnice „Omejena veljavnost – 99200“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Ограничено важење“

;

2.2

v drugem delu razpredelnice „Opustitev – 99201“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Изземање“

;

2.3

v tretjem delu razpredelnice „Alternativno dokazilo – 99202“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Алтернативен доказ“

;

2.4

v četrtem delu razpredelnice „Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) – 99203“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)“

;

2.5

v petem delu razpredelnice „Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … – 99204“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….“

;

2.6

v šestem delu razpredelnice „Opustitev predpisane poti – 99205“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење“

;

2.7

v sedmem delu razpredelnice „Pooblaščeni pošiljatelj – 99206“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Овластен испраќач“

;

2.8

v osmem delu razpredelnice „Opustitev podpisa – 99207“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Изземање од потпис“

;

2.9

v devetem delu razpredelnice „Prepovedano splošno zavarovanje – 99208“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА“

;

2.10

v desetem delu razpredelnice „NEOMEJENA UPORABA – 99209“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ“

;

2.11

v enajstem delu razpredelnice „Izdano naknadno – 99210“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Дополнително издадено“

;

2.12

v dvanajstem delu razpredelnice „Razno – 99211“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Различни“

;

2.13

v trinajstem delu razpredelnice „Razsuto – 99212“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Рефус“

;

2.14

v štirinajstem delu razpredelnice „Pošiljatelj – 99213“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Испраќач

.

3.

Priloga C1 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C1

Skupni/Skupnostni tranzitni postopek

Zavarovalni dokument

Posamezno zavarovanje

I.   Izjava garanta

1.

Podpisani (1) …, s prebivališčem v/na (2) …, solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja … do najvišjega zneska … v korist Evropske unije (ki obsega Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) ter Republike Islandije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije, Republike Turčije, Kneževine Andore in Republike San Marino (3) za vsak znesek glavnice, neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov (razen denarnih kazni), ki ga (4) dolguje ali ga bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo v obliki carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za spodaj opisano blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek iz urada odhoda … namenjeno za namembni urad ….

Opis blaga: …

2.

Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske, razen če on/ona ali kateri koli drug udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je postopek za zadevno operacijo končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, na več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti za morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

3.

Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih med skupnostno ali skupno tranzitno operacijo, ki je zajeta s to izjavo in se je začela pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil zahtevek za plačilo vložen po tem datumu.

4.

Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov (5) v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kot:

Država

Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

 

 

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, da bo, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/Na …, dne …

(Podpis) (6)

II.   Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja …

Izjava garanta sprejeta dne … za kritje skupnostne/skupne tranzitne operacije, ki se izvaja s tranzitno deklaracijo št. … z dne… (7).

(žig in podpis)“

4.

Priloga C2 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C2

Skupni/Skupnostni tranzitni postopek

Zavarovalni dokument

Posamezno zavarovanje v obliki kuponov

I.   Izjava garanta

1.

Podpisani (8) …, s prebivališčem v/na (9) …, solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja … v korist Evropske unije (ki obsega Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) ter Republike Islandije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije, Republike Turčije, Kneževine Andore in Republike San Marino (10) za vsak znesek glavnice, neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov, razen denarnih kazni, ki ga glavni zavezanec dolguje ali ga bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo v obliki carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek, za katerega je podpisani izdal kupone za posamezno zavarovanje do najvišjega zneska 7 000 EUR na kupon.

2.

Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske do najvišjega zneska 7 000 EUR na kupon za posamezno zavarovanje, razen če on/ona ali drugi udeleženec pristojnim organom pred iztekom tega roka dokaže na zanje zadovoljiv način, da je postopek za zadevno tranzitno operacijo končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, na več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti za morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

3.

Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih v skupnostni ali skupni tranzitni operaciji, ki je zajeta s to izjavo in začeta pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil zahtevek za plačilo vložen po tem datumu.

4.

Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov (11) v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kot:

Država

Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

 

 

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, da bo, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/Na …, dne …

(Podpis) (12)

II.   Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja

Izjava garanta sprejeta dne

(žig in podpis)“

5.

Priloga C4 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C4

Skupni/Skupnostni tranzitni postopek

Zavarovalni dokument

Splošno zavarovanje

I.   Izjava garanta

1.

Podpisani (13) …, s prebivališčem v/na (14) …, solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja … do najvišjega zneska …, ki predstavlja 100/50/30 (15) % referenčnega zneska, v korist Evropske unije (ki obsega Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) ter Republike Islandije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije, Republike Turčije, Kneževine Andore in Republike San Marino (16) za vsak znesek glavnice, neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov, razen denarnih kazni, ki ga glavni zavezanec (17) … dolguje ali ga bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek.

2.

Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 do najvišjega zneska in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske, razen če on/ona ali kateri koli drug udeleženec pristojnim organom pred iztekom tega roka dokaže na zanje zadovoljiv način, da je postopek končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, na več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti za morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

Ta znesek se ne zmanjša za zneske, ki so bili pod pogoji te izjave že poravnani, razen če je podpisani pozvan, da poravna dolg, ki je nastal med skupnostno ali skupno tranzitno operacijo, ki se je začela pred prejemom prejšnjega poziva ali v roku 30 dni po njegovem prejemu.

3.

Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih v skupnostni ali skupni tranzitni operaciji, ki je zajeta s to izjavo in začeta pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil zahtevek za plačilo vložen po tem datumu.

4.

Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov (18) v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kot:

Država

Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

 

 

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, da bo, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/Na…, dne …

(Podpis) (19)

II.   Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja

Izjava garanta sprejeta dne

(žig in podpis)“

6.

V polju 7 Priloge C5 se besede „Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija“ vstavijo med besedi „Islandija“ in „Norveška“.

7.

V polju 6 Priloge C6 se besede „Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija“ vstavijo med besedi „Islandija“ in „Norveška“.


(1)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(2)  Polni naslov.

(3)  Izbriši naziv pogodbenice ali pogodbenic ali držav (Andora ali San Marino), čez katerih ozemlje tranzit ne poteka. Napotilo h Kneževini Andori in Republiki San Marino se uporablja samo za skupnostno tranzitno operacijo.

(4)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(5)  Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v kraju, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

(6)  Oseba, ki podpisuje dokument, mora pred podpisom ročno vpisati naslednje: ‚Zavarovanje za znesek …‘, pri čemer mora biti znesek izpisan z besedo.

(7)  Izpolni urad zavarovanja.

(8)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(9)  Polni naslov.

(10)  Samo za skupnostne tranzitne operacije.

(11)  Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v kraju, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

(12)  Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: ‚Zavarovanje‘.

(13)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(14)  Polni naslov.

(15)  Neustrezno izbrisati.

(16)  Izbriši naziv pogodbenice ali držav (Andora ali San Marino), čez katerih ozemlje tranzit ne poteka. Napotilo h Kneževini Andori in Republiki San Marino se uporablja samo za skupnostne tranzitne operacije.

(17)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(18)  Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v kraju, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

(19)  Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: ‚Zavarovanje za znesek …‘, pri čemer mora biti izpisan celoten znesek.