9.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/5


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/21

z dne 23. decembra 2015

o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (ECB/2015/51)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 127 in 128 Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1 v povezavi s členom 3.1 in členi 5, 16 in 24 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet ECB je 10. julija 2014 odločil, da mandat Urada Eurosistema za usklajevanje naročil (Eurosystem Procurement Coordination Office – urad EPCO) podaljša do 31. decembra 2019. Svet ECB je 7. januarja 2015 imenoval centralno banko Banque centrale du Luxembourg za gostiteljico urada EPCO za navedeno obdobje.

(2)

Poleg nacionalnih centralnih bank imajo lahko interes za sodelovanje pri dejavnostih urada EPCO in v njegovih skupnih razpisnih postopkih tudi nacionalni organi držav članic, institucije in organi Unije ali mednarodne organizacije. Tako sodelovanje bi moralo potekati pod pogoji, ki jih določi Svet ECB. Ti pogoji bi morali biti podobni pogojem, ki se uporabljajo za centralne banke.

(3)

Svet ECB je 13. novembra 2014 sprejel smernico o naročanju eurobankovcev (1). Poleg tega je bila zakonodaja Unije o naročanju spremenjena z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki spodbuja skupno naročanje blaga in storitev ter uporabo nekaterih centraliziranih nabavnih tehnik. Svet ECB si prizadeva za koristi posodobljene zakonodaje s spodbujanjem sodelovanja pri skupnem naročanju.

(4)

Prepoznavanje in ocenjevanje potencialnih primerov za skupno naročanje imata prednost na seznamu nalog urada EPCO, za odstop od skupnih naročil pa veljajo vnaprej določeni roki.

(5)

Svet ECB je 7. januarja 2015 zaradi poenostavitve proračunskih postopkov urada EPCO in podpore dodatnim prizadevanjem v okviru vodenja skupnih naročil odobril uporabo finančnega okvira, s katerim se zajame večletni proračun. Svet ECB je z namenom večje prilagodljivosti spremenil tudi načrtovanje naročanja, in sicer tako, da bo urad EPCO pripravil tekoči načrt naročil, ki ga Svet ECB vsako leto odobri.

(6)

Uspešnost in učinkovitost urada EPCO bi bilo treba ovrednotiti pred koncem njegovega mandata.

(7)

Zato je treba Sklep ECB/2008/17 (3) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Sklepa ECB/2008/17

Sklep ECB/2008/17 se spremeni:

1.

v členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Ta sklep ne posega v Smernico (EU) 2015/280 Evropske centralne banke z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (4).

(4)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44) UL L 47, 20.2.2015, str. 29.“;"

2.

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Urad EPCO opravlja vse naslednje osnovne naloge:

(a)

prepoznava potencialne primere za skupno naročanje s področja tega sklepa ali zunaj njega na podlagi potreb za naročanje, ki jih centralne banke naslovijo na urad EPCO;

(b)

pripravlja in po potrebi posodablja letne načrte naročil za skupne razpisne postopke na podlagi ocene iz točke (a);

(c)

v sodelovanju s centralnimi bankami, ki sodelujejo v skupnem razpisnem postopku, pripravlja skupne zahteve;

(d)

nudi podporo centralnim bankam v skupnih razpisnih postopkih;

(e)

nudi podporo centralnim bankam pri naročilih, ki se nanašajo na skupne projekte Evropskega sistema centralnih bank, če ga za to zaprosi(-jo) centralna(-e) banka(-e), ki vodi(-jo) projekt;

urad EPCO lahko poleg zgoraj navedenih nalog opravlja tudi druge naloge, predvsem za lažje uveljavljanje dobre prakse naročanja v Eurosistemu in za razvoj infrastrukture (npr. strokovno znanje, funkcionalna orodja, informacijski sistemi, postopki), ki je potrebna za skupno naročanje.“;

3.

v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Centralne banke financirajo proračun urada EPCO v skladu s pravili, ki jih sprejme Svet ECB, pri čemer ta proračun lahko temelji na finančnem okviru, ki zajema več let, ali na predlogu letnega proračuna in lahko vključuje spodbude za vodenje projektov skupnih naročil.“;

4.

v členu 3 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   Usmerjevalni odbor urada EPCO ovrednoti uspešnost in učinkovitost dejavnosti urada EPCO pravočasno pred koncem njegovega mandata. Na podlagi tega ovrednotenja Svet ECB odloči, ali je treba opraviti postopek za izbiro nove centralne banke gostiteljice.“;

5.

v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Po tem, ko urad EPCO prepozna potencialni primer za skupno naročilo, povabi centralne banke k sodelovanju v skupnem razpisnem postopku. Centralne banke pravočasno obvestijo urad EPCO o tem, ali nameravajo sodelovati v skupnem razpisnem postopku, in če je tako, sporočijo uradu EPCO svoje poslovne zahteve. Kadar se ne zahteva objava obvestila o naročilu, lahko centralna banka odstopi od sodelovanja pri skupnem naročilu, dokler se formalno ne zaveže k sodelovanju. Kadar se zahteva objava obvestila o naročilu, lahko centralna banka odstopi od sodelovanja kadar koli pred objavo obvestila o naročilu.“;

6.

v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Urad EPCO vsako leto predloži Svetu ECB v potrditev posodobljen načrt naročil za skupne razpisne postopke, vključno z imeni vodilnih centralnih bank. Svet ECB odloči o načrtu naročil in njegovem izvajanju po posvetovanju z Usmerjevalnim odborom urada EPCO.“;

7.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Sodelovanje drugih institucij

Svet ECB lahko povabi nacionalne centralne banke držav članic, ki še niso sprejele eura, k sodelovanju pri dejavnostih urada EPCO in v skupnih razpisnih postopkih pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za centralne banke Eurosistema. Poleg tega lahko Svet ECB k sodelovanju pri dejavnostih urada EPCO in v skupnih razpisnih postopkih povabi nacionalne organe držav članic, institucije in organe Unije ali mednarodne organizacije, pod pogoji, ki jih določi v vabilu. Vsako tako vabilo je omejeno na skupno naročanje blaga in storitev za izpolnjevanje skupnih potreb centralnih bank in povabljenih subjektov, pogoji pa morajo biti podobni tistim, ki se uporabljajo za centralne banke Eurosistema.“

Člen 2

Končne določbe

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 23. decembra 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44) (UL L 47, 20.2.2015, str. 29).

(2)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(3)  Sklep ECB/2008/17 z dne 17. novembra 2008 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (UL L 319, 29.11.2008, str. 76).