25.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/29


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/300

z dne 10. februarja 2015

o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika (ECB/2015/6)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, člena 12.1, člena 18 in druge alinee člena 34.1 Statuta,

ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1) ter zlasti oddelka 1.6 ter oddelkov 6.3.1, 6.3.2 in 6.4.2 Priloge I k Smernici,

ob upoštevanju Smernice ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (2) ter zlasti člena 1(3) in členov 6 in 8 Smernice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Standardna merila za ugotavljanje primernosti zavarovanja za potrebe operacij denarne politike Eurosistema so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14.

(2)

V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema. V skladu z oddelkom 6.3.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 si Eurosistem pridržuje pravico, da na podlagi informacij, ki so zanj relevantne, ugotovi, ali izdaja, izdajatelj, dolžnik ali garant izpolnjujejo njegove zahteve glede visokih bonitetnih standardov. Poleg tega so minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete opredeljene v pravilih bonitetnega okvira Eurosistema za tržno finančno premoženje, kot je določeno v oddelku 6.3.2 Priloge I k Smernici ECB/2011/14.

(3)

Začasna neuporaba minimalnih zahtev Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete, ki se uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika, kot jo je Svet ECB izvorno določil 6. maja 2010, je bila izjemen in začasen ukrep, ki je temeljil na pozitivni oceni Sveta ECB, da Helenska republika spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada. Svet ECB je tedaj upošteval, da je Helenska republika sprejela program, ki je bil po mnenju Sveta ECB ustrezen, tako da bodo z vidika upravljanja kreditnega tveganja tržni dolžniški instrumenti, ki jih izdaja ali zanje jamči Helenska republika, ohranili standard kakovosti, ki zadostuje za ohranitev njihove primernosti za zavarovanje pri operacijah denarne politike Eurosistema, ne glede na katero koli zunanjo bonitetno oceno. Poleg tega je Svet ECB upošteval tudi trdno zavezo grške vlade, da bo v celoti izvedla ta program (3).

(4)

V skladu s členom 8 Smernice ECB/2014/31 se Eurosistemov prag kreditne kvalitete ne uporablja za tržne dolžniške instrumente, ki so jih izdale ali zanje v celoti jamčijo institucionalne enote centralnih ravni držav članic euroobmočja, kjer poteka program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada, razen če Svet ECB odloči, da zadevna država članica ne spoštuje pogojev finančne podpore in/ali makroekonomskega programa. V skladu s členom 1(3) navedene smernice se Helenska republika za namene člena 6(1) in člena 8 navedene smernice šteje za državo članico euroobmočja, ki spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada.

(5)

Svet ECB je na podlagi razpoložljivih informacij ocenil, da trenutno ni mogoče šteti, da je pregled programa Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada za Helensko republiko uspešno zaključen. Zato Helenska republika več ne izpolnjuje pogojev programa in posledično tudi niso več izpolnjeni pogoji za začasno neuporabo Eurosistemovega praga kreditne kvalitete v zvezi s takšnimi instrumenti, kot so določeni v členu 8(2) Smernice ECB/2014/31. Zato je Svet ECB odločil, da se Eurosistemov prag kreditne kvalitete uporablja za tržne dolžniške instrumente, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Primernost tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika

1.   Za namene člena 6(1) in člena 8 Smernice ECB/2014/31 se za Helensko republiko ne šteje več, da spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada.

2.   Minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete, določene v pravilih bonitetnega okvira Eurosistema za določeno tržno finančno premoženje, kot je opredeljeno v oddelku 6.3.2 Priloge I k Smernici ECB/2011/14, se uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika.

3.   V primeru razhajanj med tem sklepom ter Smernico ECB/2011/14 in Smernico ECB/2014/31, kot ju na nacionalni ravni izvajajo NCB, prevlada ta sklep.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 11. februarja 2015.

V Frankfurtu na Majni, 10. februarja 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  UL L 240, 13.8.2014, str. 28.

(3)  Glej uvodno izjavo 4 Sklepa ECB/2010/3 z dne 6. maja 2010 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči grška država (UL L 117, 11.5.2010, str. 102).