20.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 366/77


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) št. 1375/2014

z dne 10. decembra 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33)

(ECB/2014/51)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) ter zlasti členov 5(1) in 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (2) ter zlasti člena 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke določa, da lahko Svet Evropske centralne banke (ECB) opredeli pravila za izračun in določitev zahtevanih obveznih rezerv. Podrobnosti o uporabi obveznih rezerv so določene v Uredbi (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke (ECB/2003/9) (3).

(2)

Svet ECB je 3. julija 2014 sklenil spremeniti pogostost svojih sej, na katerih razpravlja o denarni politiki, iz štiritedenskega cikla na šesttedenski cikel od 1. januarja 2015 in ustrezno podaljšati obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv iz štirih na šest tednov.

(3)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) je obdobje izpolnjevanja obdobje, v katerem se ugotavlja izpolnjevanje obveznih rezerv in v katerem je treba imeti obvezne rezerve na računih rezerv.

(4)

Za institucije, za katere po Uredbi (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/33) (4) veljajo zahteve za poročanje v polnem obsegu, sprememba dolžine obdobij izpolnjevanja ne vpliva na izračun zneska obveznih rezerv, ki mora biti izpolnjen v obdobju izpolnjevanja. Te institucije enako kot prej izračunajo osnovo za obvezne rezerve, ki velja za določeno obdobje izpolnjevanja, na osnovi podatkov po Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) za mesec, ki je dva meseca pred tistim mesecem, v katerem se začne obdobje izpolnjevanja. Po drugi strani pa sprememba dolžine obdobij izpolnjevanja vpliva na izračun zneska obveznih rezerv za institucije, ki podatke po Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) poročajo četrtletno, saj bo četrtletno obdobje sedaj zajemalo dve obdobji izpolnjevanja.

(5)

Zato bi bilo treba Uredbo (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba

Člen 12(2) Uredbe (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Podatki za osnovo za obvezne rezerve institucij 'na repu' za dve obdobji izpolnjevanja obveznih rezerv temeljijo na podatkih ob koncu četrtletja, ki jih NCB zberejo v 28 delovnih dneh po koncu četrtletja, na katero se nanašajo.“

Člen 2

Končna določba

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 10. decembra 2014

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  UL L 318, 27.11.1998, str. 1.

(3)  Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (UL L 250, 2.10.2003, str. 10).

(4)  Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1).