20.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 366/15


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1368/2014

z dne 17. decembra 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe Komisije (EU) št. 1372/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 48 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), zlasti člena 72(f) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2), zlasti členov 8, 9 in 92 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so Upravni komisiji za koordinacijo sistemov socialne varnosti poslale zahtevke za spremembo vnosov v Prilogi 1 k Uredbi (ES) št. 987/2009, da bi se navedena priloga uskladila s spremembami v njihovi nacionalni zakonodaji.

(2)

Namen Priloge 1 k Uredbi (ES) št. 987/2009 je zagotoviti pregled izvedbenih določb za dvostranske sporazume med državami članicami, ki ostanejo v veljavi na podlagi člena 8(1) navedene uredbe ali so sklenjeni in navedeni na podlagi člena 8(2) in člena 9(2) iste uredbe.

(3)

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti je Komisiji predložila ustrezne predloge za zahtevane spremembe na podlagi člena 72(f) Uredbe (ES) št. 883/2004.

(4)

Komisija se je strinjala z vključitvijo predlogov tehničnih sprememb v Prilogo 1 k Uredbi (ES) št. 987/2009.

(5)

Uredba Komisije (EU) št. 1372/2013 (3) je v členu 1(2) pomotoma spremenila Prilogo XI k Uredbi (ES) št. 883/2004. Navedeno določbo o spremembi bi bilo zato treba črtati. Zaradi pravne jasnosti bi bilo treba črtanje člena 1 (2) Uredbe (EU) št. 1372/2013 uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2014.

(6)

Uredbi (ES) št. 987/2009 in (EU) št. 1372/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(1)

Priloga 1 se spremeni:

(a)

oddelek „DANSKA – ITALIJA“ se črta;

(2)

v oddelku „FRANCIJA – LUKSEMBURG“ se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Izmenjava pisem z dne 17. julija in 20. septembra 1995 v zvezi s pogoji za ureditev medsebojnih zahtevkov v skladu s členi 93, 95 in 96 Uredbe (EGS) št. 574/72 in izmenjava pisem z dne 10. julija in 30. avgusta 2013“

.

Člen 2

Odstavek 2 člena 1 Uredbe (EU) št. 1372/2013 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi.

Uporablja se od 1. januarja 2015, razen člena 2, ki se uporablja od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1372/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (UL L 346, 20.12.2013, str. 27).