19.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/124


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1362/2014

z dne 18. decembra 2014

o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1), zlasti členov 22(1) in 114(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 508/2014 mora Komisija odobriti vse spremembe operativnega programa, ki se financira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR).

(2)

V skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 so postopki in časovni razporedi za predložitev in odobritev naslednjih sprememb operativnih programov poenostavljeni v primeru: (a) sprememb operativnih programov v zvezi s prenosom sredstev med prednostnimi nalogami Unije, če sredstva ne presegajo 10 % zneska, dodeljenega prednostni nalogi Unije; (b) sprememb operativnih programov v zvezi z uvedbo ali umikom ukrepov oziroma vrst zadevnih operacij ter s tem povezanimi podatki in kazalniki; (c) sprememb operativnih programov v zvezi s spremembami opisa ukrepov, vključno s spremembami pogojev za upravičenost; (d) sprememb, ki so potrebne zaradi sprememb prednostnih nalog Unije v zvezi s politiko izvrševanja in nadzora. Take spremembe operativnih programov ne bi smele vplivati na splošno intervencijsko logiko programa, izbrane prednostne naloge Unije in posebne cilje oziroma rezultate, ki jih je treba doseči, zato ne bi smele povzročiti dvomov glede združljivosti z obstoječimi pravili in praksami.

(3)

Zato je treba določiti pravila za poenostavljeni postopek za odobritev sprememb operativnih programov iz člena 22(2) Uredbe (EU) št. 508/2014. Ta postopek bi moral Komisiji omogočiti, da v pospešenem časovnem okviru odobri to vrsto sprememb, ki jih določena država članica predloži za svoje operativne programe. Glede na časovne omejitve bi morale v okviru poenostavljenega postopka države članice vložiti zahtevek, ki vsebuje popolne podatke, na podlagi katerih lahko Komisija v celoti oceni predlagane spremembe.

(4)

Vsaka država članica v skladu s členom 50 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 114 Uredbe (EU) št. 508/2014 Komisiji predloži letno poročilo o izvajanju svojega operativnega programa do 31. maja vsako leto od 2016 do 2023.

(5)

Letno poročilo o izvajanju, ki ga predložijo države članice, bi moralo vsebovati podatke, ki so usklajeni in primerljivi tako med leti izvajanja kot tudi med državami članicami. Poročilo bi moralo omogočiti tudi združevanje podatkov na ravni ESPR ali, kadar je to potrebno, za vse evropske strukturne in investicijske sklade.

(6)

Treba je določiti pravila o obliki in strukturi teh letnih poročil o izvajanju.

(7)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev sprememb operativnih programov po poenostavljenem postopku

1.   Kadar država članica Komisiji predloži zahtevek za odobritev spremembe svojega operativnega programa, ki spada v področje uporabe člena 22(2) Uredbe (EU) št. 508/2014, Komisijo prosi, da to spremembo odobri po poenostavljenem postopku v skladu s tem členom.

2.   Zahtevki za odobritev po poenostavljenem postopku vsebujejo samo spremembe, navedene v členu 22(2) Uredbe (EU) št. 508/2014.

3.   Če Komisija meni, da so podatki, ki jih je predložila zadevna država članica v zvezi s spremembo, predloženo na podlagi odstavka 1, nepopolni, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Obdobje iz odstavkov 4 in 5 začne teči dan po prejemu popolnega zahtevka za odobritev spremembe operativnega programa, kot ga Komisija navede državi članici.

4.   Če Komisija državi članici ne pošlje pripomb v 25 delovnih dneh po prejemu zahtevka za odobritev po poenostavljenem postopku, se šteje, da je Komisija spremembo operativnega programa odobrila.

5.   Kadar Komisija državi članici pošlje pripombe v 25 delovnih dneh po prejemu zahtevka za odobritev po poenostavljenem postopku, se sprememba operativnega programa odobri v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člena 20(1) Uredbe (EU) št. 508/2014.

Člen 2

Oblika in struktura letnih poročil o izvajanju

Vsebina letnega poročila o izvajanju, kakor je določena v členu 50 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členu 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014, se predloži v skladu s predlogo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.


PRILOGA

Predloga za letno poročilo o izvajanju ESPR

Del A – poročila, predložena vsako leto

1.   Opredelitev letnega poročila o izvajanju

Številka CCI

<1.1 type=”S” input=”S”>  (1)

Naslov

<1.2 type=”S” input=”G”>

Različica

<1.3 type=”N” input=”G”>

Leto poročanja

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora

(čl. 113.d ESPR)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Pregled izvajanja operativnega programa (člen 50(2) uredbe (EU) št. 1303/2013)

Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno s finančnimi instrumenti, in sicer v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Izvajanje prednostnih nalog Unije

3.1.   Pregled izvajanja (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Informacije morajo biti v obliki kratkega in splošnega pojasnila o izvajanju prednostnih nalog Unije in tehnični pomoči za zadevna leta; navedeni morajo biti tudi sklici na ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav.

Prednostna naloga Unije

Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav

Naslov prednostne naloge Unije <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Kazalniki rezultatov, kazalniki učinka in finančni kazalniki za ESPR (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Podatki o kazalnikih rezultatov, kazalnikih učinka in finančnih kazalnikih ter določitev mejnikov in ciljnih vrednosti za okvir uspešnosti z uporabo preglednic 1–3.

PREGLEDNICA 1

Kazalniki rezultatov za ESPR (referenčna preglednica iz predloge OP 3.2)

Spodnja preglednica se ponovi za vsako prednostno nalogo Unije

Prednostna naloga Unije (naslov prednostne naloge Unije <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska enota

Ciljna vrednost (2023)

Letna vrednost

Skupna vrednost

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Naslov posebnega cilja <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Ime kazalnika rezultata <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREGLEDNICA 2

Kazalniki učinka za ESPR (referenčna preglednica iz predlog OP 3.3 in 7.1)

Spodnja preglednica se ponovi za vsak izbran posebni cilj zadevne prednostne naloge Unije

Prednostna naloga Unije (naslov prednostne naloge Unije <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Posebni cilj (naslov posebnega cilja <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski cilj

Kazalniki učinka

Skupna vrednost

Kazalnik

Vključen v okvir uspešnosti

Mejnik (2018)

Ciljna vrednost (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Naslov ukrepa <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Ime kazalnika <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREGLEDNICA 3

Finančni kazalniki za ESPR (referenčna preglednica iz predloge OP 7.1)

Prednostna naloga Unije

Finančni kazalniki

Skupna vrednost

Kazalnik

Mejnik (2018)

Ciljna vrednost (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Naslov prednostne naloge Unije <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Ime kazalnika <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Finančni podatki

PREGLEDNICA 4

Finančni podatki za ESPR (referenčna preglednica iz predlog OP 8.2, 8.3 in 9.2)

Prednostna naloga Unije

Izbrani posebni cilj

Tematski cilj

Ukrep

Skupni javni prispevek

(EUR)

Prispevek ESPR

(EUR)

Prispevek ESPR k ciljem na področju podnebnih sprememb

(EUR)

Stopnja sofinanciranja ESPR

(%)

Skupni upravičeni izdatki operacij, izbranih za podporo

(EUR)

Skupni javni prispevek operacij, izbranih za podporo

(EUR)

Delež vseh dodeljenih sredstev, ki se krijejo iz izbranih operacij

(%)

Prispevek operacij, izbranih za podporo, k ciljem na področju podnebnih sprememb

(EUR)

Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja

(EUR)

Skupni upravičeni javni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja

(EUR)

Delež skupnih upravičenih javnih izdatkov, ki so jih v okviru vseh dodeljenih sredstev prijavili upravičenci

(%)

Prispevek k ciljem na področju podnebnih sprememb v okviru skupnih upravičenih javnih izdatkov, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja

(EUR)

Število izbranih operacij

1.

Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva

Naslov posebnega cilja <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Naslov ukrepa <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krepitev okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pospeševanje izvajanja SRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Povečevanje zaposlovanja in krepitev ozemeljske kohezije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Pospeševanje trženja in predelave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnična pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREGLEDNICA 5

Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (člen 70 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Prednostna naloga Unije

Upravičeni izdatki znotraj ESPR, nastali pri operacijah, izvedenih zunaj programskega območja, ki jih je upravičenec prijavil organu upravljanja

(EUR)

Delež skupnih finančnih sredstev za prednostno os

(%)

1.

Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Krepitev okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Pospeševanje izvajanja SRP

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Povečevanje zaposlovanja in krepitev ozemeljske kohezije

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Pospeševanje trženja in predelave

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Tehnična pomoč

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

SKUPAJ OP

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi

4.1.   Ukrepi, sprejeti za izpolnitev predhodnih pogojenosti (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Države članice predložijo informacije o posebnih predhodnih pogojenostih, ki niso bile izpolnjene ob sprejetju operativnega programa.

Opis ukrepov (in njihove faze), sprejetih za izpolnitev posebnih predhodnih pogojenosti v zvezi z načrtovanimi ukrepi in časovnim razporedom, določenimi v Sporazumu o partnerstvu in operativnem programu (velja le za poročila, predložena leta 2016 in 2017).

PREGLEDNICA 6

Ukrepi za izpolnitev posebnih predhodnih pogojenosti, ki se uporabljajo za ESPR

Tematske predhodne pogojenosti, ki niso izpolnjene ali so izpolnjene le delno

Neizpolnjena merila

Potrebni ukrepi

Rok

(Datum)

Organi, pristojni za izpolnitev

Ukrep izveden do roka

(DA/NE)

Merila izpolnjena

(DA/NE)

Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov

Pojasnilo

Ime tematske predhodne pogojenosti <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Ime merila <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informacije o hudih kršitvah in ukrepih za izboljšanje stanja (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

Podatki in ukrepi, sprejeti v primerih hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in ukrepov za izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2).

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informacije o ukrepih, sprejetih zaradi skladnosti s členom 41(8) (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

Treba je predložiti povzetek ukrepov in navesti napredek pri izpolnjevanju določb iz člena 41(8), kar zadeva prednostno obravnavo za do 60 % javne podpore, zagotovljene sektorju malega priobalnega ribolova, vključno s podatki o dejanskem deležu malega priobalnega ribolova znotraj operacij, financiranih v okviru ukrepa iz člena 41(2).

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   informacije o ukrepih, sprejetih za zagotovitev obveščanja javnosti o upravičencih (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

Povzetek sprejetih ukrepov je treba predložiti v skladu s Prilogo V Uredbe o ESPR, s posebnim poudarkom na nacionalni zakonodaji, vključno z morebitnim veljavnim pragom v zvezi z objavo podatkov o fizičnih osebah.

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Dejavnosti v zvezi z načrtom vrednotenja in povzetkom vrednotenj (člen 114(2) uredbe (eu) št. 508/2014, člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Predložiti je treba povzetek dejavnosti, izvedenih v zvezi z izvajanjem načrta vrednotenja, vključno z nadaljnjim spremljanjem ugotovitev vrednotenja.

Treba je predložiti povzetek ugotovitev vseh vrednotenj programa, ki so bila objavljena v predhodnem finančnem letu, z navedbo imena uporabljenih poročil o vrednotenju in v njih zajetega referenčnega obdobja.

Poleg tega je treba tukaj navesti dostop do vrednotenj, ki so bila objavljena v skladu s členom 54(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Povzetek za državljane (člen 50(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Treba je objaviti povzetek za državljane z vsebino letnih poročil o izvajanju.

[Povzetek za državljane z vsebino letnih poročil o izvajanju je treba objaviti in naložiti kot ločeno datoteko v obliki priloge k letnemu poročilu o izvajanju. Predlagan format: naložite v SFC2014 kot ločeno datoteko, brez strukturiranih podatkov, brez omejitve števila uporabljenih znakov.

10.   Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov (člen 46(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Kadar se organ upravljanja odloči, da bo uporabil finančne instrumente, mora Komisiji poslati posebno poročilo o operacijah, ki vključujejo finančne instrumente, in sicer v obliki priloge k letnemu poročilu o izvajanju, pri tem pa uporabiti predlogo iz izvedbenega akta, sprejetega v skladu s členom 46(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Del B – poročila, predložena v letih 2017, 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (poleg dela A)

11.   Ocena izvajanja operativnega programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Za vsako prednostno nalogo Unije je treba oceniti informacije in podatke iz dela A ter napredek pri doseganju ciljev programa (vključijo se ugotovitve in priporočila iz ocen)

Prednostna naloga Unije

Ocena podatkov in napredka pri doseganju ciljev programa

Naslov prednostne naloge Unije <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Ocena prednostne naloge Unije, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti zadosten za njihovo prihodnjo izpolnitev; po potrebi se navedejo vsi sprejeti ali načrtovani sanacijski ukrepi

Prednostna naloga Unije

Ocena, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti zadosten za njihovo dokončno izpolnitev; navedejo se vsi sprejeti ali načrtovani sanacijski ukrepi

Naslov prednostne naloge Unije <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Horizontalna načela izvajanja (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zvezi s partnerstvom in upravljanjem na več ravneh, s posebnim poudarkom na vlogi partnerjev pri izvajanju programa.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načela iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1303/2013 za spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacije, vključno z dostopnostjo za invalidne osebe in ureditvijo za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013 o trajnostnem razvoju, vključno s pregledom ukrepov, sprejetih za spodbujanje trajnostnega razvoja.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Poročilo o podpori, ki se uporablja za cilje na področju podnebnih sprememb (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Zneski se izračunajo samodejno in bodo vključeni v preglednico 4 o finančnih podatkih. Lahko se doda pojasnilo v zvezi z vrednostmi, zlasti če so dejanski podatki nižji od načrtovanih.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Del C – poročila, predložena v letu 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (poleg delov A + B)

14.   Pametna, trajnostna in vključujoča rast (člen 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Treba je predložiti informacije o prispevku operativnega programa k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter oceno tega prispevka.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost programa – okvir uspešnosti (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Če je iz ocene napredka v zvezi z mejniki in ciljnimi vrednostmi iz okvira uspešnosti razvidno, da nekateri mejniki in cilji niso bili doseženi, morajo države članice navesti razloge za to v poročilu iz leta 2019 (za mejnike) in v poročilu, ki se predloži do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (za ciljne vrednosti).

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Legenda lastnosti posameznih polj:

 

tip: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem

 

„maxlength“ = največje možno število znakov, vključno s presledki