16.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 359/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1329/2014

z dne 9. decembra 2014

o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (1) in zlasti člena 46(3)(b) ter členov 59(1), 60(2), 61(2), 65(2) in 67(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za pravilno uporabo Uredbe (EU) št. 650/2012 bi bilo treba izdati več obrazcev.

(2)

V skladu s Protokolom št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Združeno kraljestvo in Irska nista sodelovala pri sprejetju Uredbe (EU) št. 650/2012. Zato Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sprejetju te uredbe.

(3)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(4)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem odbora za dedovanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Obrazec, ki se uporabi kot dokazilo o odločbi v dedni zadevi iz člena 46(3)(b) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 1 kot obrazec I.

2.   Obrazec, ki se uporabi kot dokazilo o javni listini v dedni zadevi iz členov 59(1) in 60(2) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 2 kot obrazec II.

3.   Obrazec, ki se uporabi kot dokazilo o sodni poravnavi v dedni zadevi iz člena 61(2) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 3 kot obrazec III.

4.   Obrazec, ki se uporabi za vložitev zahteve za izdajo evropskega potrdila o dedovanju iz člena 65(2) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 4 kot obrazec IV.

5.   Obrazec, ki se uporabi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju iz člena 67(1) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 5 kot obrazec V.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. avgusta 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 9. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 107.


PRILOGA 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA 3

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA 5

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image