21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1242/2014

z dne 20. novembra 2014

o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 97(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organi upravljanja držav članic morajo v skladu s členom 97(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 predložiti Komisiji ustrezne kumulativne podatke o operacijah, izbranih za financiranje, do konca predhodnega leta, vključno z glavnimi značilnostmi upravičencev in operacij.

(2)

Za zagotovitev doslednosti in popolnosti kumulativnih podatkov o operacijah, izbranih za financiranje, je treba oblikovati skupne tehnične specifikacije in pravila za predložitev navedenih kumulativnih podatkov. V ta namen se je primerno sklicevati na strukturo podatkovnih zbirk iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1243/2014 (2).

(3)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Organi upravljanja upoštevajo tehnične specifikacije in pravila za predložitev kumulativnih podatkov o operacijah, izbranih za financiranje, vključno z glavnimi značilnostmi upravičencev in samih operacij, kot je določeno v členu 97(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014, v skladu z obrazci in preglednicami iz prilog k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (glej stran 39 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Informacije, ki se predložijo za vsako operacijo za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra ….

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

3

ime operacije

5

oznaka NUTS

6

upravičenec

7

spol upravičenca

8

velikost podjetja

9

napredek pri izvajanju operacije

10

skupni upravičeni stroški

11

skupni upravičeni javni stroški

12

podpora ESPR

13

datum odobritve

14

skupni upravičeni izdatki

15

skupni upravičeni javni izdatki

16

upravičeni izdatki ESPR

17

datum končnega plačila upravičencu

18

zadevni ukrep

19

kazalnik učinka


PRILOGA II

Informacije, ki se predložijo za vsako operacijo le, če se operacija nanaša na ukrepe v zvezi s floto, in sicer za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra …

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

4

številka plovila „številka registra flote Skupnosti“ (Community Fleet Register number – CFR)


PRILOGA III

Informacije o podatkih o izvajanju projekta, ki se predložijo za vsako operacijo za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra …

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

20

podatki o izvajanju operacije

21

vrednost podatkov o izvajanju


PRILOGA IV

Informacije o kazalnikih rezultatov, ki se predložijo za vsako operacijo za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra …

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

22

kazalnik(-i) rezultatov, povezan(-i) z operacijo

23

okvirni rezultat, ki ga pričakuje upravičenec

24

vrednost kazalnika rezultatov, potrjena po izvedbi


PRILOGA V

Referenčne preglednice

Preglednica 1 – Podatki o izvajanju projekta

Oznaka ukrepa

Ukrepi v okviru ESPR

Podatki o izvajanju projekta

Oznaka podatkov o izvajanju

Možna vrednost in vrsta vrednosti

Številka registra flote Skupnosti (CFR) obvezna (da ali ne)

Stolpec 18

Stolpec 20

Stolpec 21

Poglavje I: Trajnostni razvoj ribištva

I.1

člen 26 in člen 44(3)

Inovacije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta inovacije: proizvodi in oprema; postopki in tehnike; sistem upravljanja in organizacijski sistem

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ljudi, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

3

numerična vrednost

I.2

člen 27 in člen 44(3)

Svetovalne storitve

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta svetovalne storitve: študije izvedljivosti in svetovalne storitve; strokovno svetovanje; poslovne strategije

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

I.3

člen 28 in člen 44(3)

Partnerstva med znanstveniki in ribiči

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta dejavnosti: mreže; partnerski sporazum ali združenje; zbiranje in upravljanje podatkov; študije; pilotni projekti; širjenje znanja; seminarji; najboljše prakse

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število znanstvenikov, vključenih v partnerstvo

3

numerična vrednost

število ribičev, vključenih v partnerstvo

4

numerična vrednost

število drugih organov, ki so upravičeni do operacije

5

numerična vrednost

I.4

člen 29(1) in (2) ter člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – usposabljanje, povezovanje v mreže, socialni dialog, podpora zakoncem in partnerjem

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje; povezovanje v mreže; socialni dialog

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število zakoncev in partnerjev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

število ljudi ali organizacij, ki so upravičeni do operacije (udeleženci usposabljanja, člani mrež, organizacije, vključene v socialni dialog)

4

numerična vrednost

I.5

člen 29(3) in člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – pripravniki na krovu plovil za mali priobalni ribolov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število pripravnikov, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.6

člen 30 in člen 44(4)

Diverzifikacija in nove oblike dohodka

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta diverzifikacije: naložbe v ribiška plovila; turistično trnkarjenje; restavracije; okoljske storitve; izobraževalne dejavnosti

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število zadevnih ribičev

3

numerična vrednost

I.7

člen 31 in člen 44(2)

Zagonska podpora za mlade ribiče

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

starost mladih ribičev, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

I.8

člen 32 in člen 44(1)(b)

Zdravje in varnost

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta opreme: naložbe v ribiška plovila; oprema za posameznike

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, vključenih v operacijo

3

numerična vrednost

I.9

člen 33

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

1

numerična vrednost

da

število zajetih dni

2

numerična vrednost

I.10

člen 34

Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

1

numerična vrednost

da

I.11

člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – ustanovitev sklada

ime vzajemnega sklada

1

niz

ne

I.12

člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – izplačilo nadomestil

izplačilo nadomestila za: slabe vremenske razmere; okoljske nesreče; stroške reševanja

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

da

število zadevnih članov posadke

2

numerična vrednost

I.13

člen 36

Podpora sistemom dodeljevanja ribolovnih možnosti

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj; spremljanje; vrednotenje; upravljanje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca:

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

I.14

člen 37

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj in spremljanje; sodelovanje deležnikov; neposredno obnavljanje staleža

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zadevnih staležev (po potrebi)

2

numerična vrednost

celotno območje, vključeno v projekt (v km2) (po potrebi)

3

numerična vrednost

I.15

člen 38 in člen 44(1)(c)

Omejitev vpliva ribolova na morsko okolje in prilagajanje ribolova varstvu vrst

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta naložbe: selektivnost ribolovnega orodja; zmanjšanje zavržkov ali ravnanje z neželenim ulovom; odprava vpliva na ekosistem in morsko dno; zaščita orodja in ulova pred sesalci in pticami; naprava za zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.16

člen 39 in člen 44(1)(c)

Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih bioloških virov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.17

člen 40(1)(a)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – pobiranje odpadkov

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

da

I.18

člen 40(1)(b)–(g) in (i) ter člen 44(6)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za varstvo in upravljanje, povezanih z območji omrežja Natura 2000 in posebnimi varstvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, vključno z območji omrežja Natura 2000, okoljska ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: naložbe v naprave; upravljanje virov; načrti za upravljanje območij omrežja Natura 2000 in posebnih varstvenih območij; upravljanje območij omrežja Natura 2000; upravljanje zaščitenih morskih območij; povečanje ozaveščenosti; drugi ukrepi za krepitev biotske raznovrstnosti

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2) (po potrebi)

3

numerična vrednost

celotno zaščiteno morsko območje (v km2) (po potrebi)

4

numerična vrednost

število zadevnih ribičev

5

numerična vrednost

I.19

člen 40(1)(h)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – sistemi nadomestil za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

I.20

člen 41(1)(a)–(c) in člen 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – naložbe v ribiška plovila, pregledi in programi energetske učinkovitosti, študije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov (samo za člen 41(1)(a))

vrsta operacije: oprema na krovu plovil; ribolovno orodje; pregledi in programi energetske učinkovitosti; študije

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

zmanjšanje porabe goriva v %

4

numerična vrednost

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

5

numerična vrednost

I.21

člen 41(2) in člen 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – menjava ali posodobitev motorja

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: menjava motorja; posodobitev

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

pred intervencijo v kW (potrjen ali fizično pregledan)

3

numerična vrednost

po intervenciji v kW (potrjen ali fizično pregledan)

4

numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

5

numerična vrednost

zmanjšanje porabe goriva v %

6

numerična vrednost

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

7

numerična vrednost

I.22

člen 42 in člen 44(1)(e)

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: naložbe, ki zvišujejo vrednost proizvodov; naložbe v ribiška plovila, ki izboljšujejo kakovost ribiških proizvodov

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.23

člen 43(1) in (3) ter člen 44(1)(f)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij, naložbe za izboljšanje varnosti ribičev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

2

glej oznako v preglednici 5, numerična vrednost

vrsta naložbe: kakovost; nadzor in sledljivost; energetska učinkovitost; varstvo okolja; varnostni in delovni pogoji

3

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

4

numerična vrednost

število drugih uporabnikov pristanišča ali drugih delavcev, ki so upravičeni do operacije

5

numerična vrednost

I.24

člen 43(2)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za omogočanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja celotnega ulova

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

1

glej oznako v preglednici 5, numerična vrednost

ne

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

Poglavje II: Trajnostni razvoj akvakulture

II.1

člen 47

Inovacije

vrsta inovacije: razvoj znanja; uvajanje novih vrst; študije izvedljivosti

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta vključenega raziskovalnega organa

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

3

numerična vrednost

II.2

člen 48(1)(a)–(d) in (f)–(h)

Produktivne naložbe v akvakulturo

vrsta naložbe: produktivna naložba; diverzifikacija; posodobitev; zdravje živali; kakovost proizvodov; obnova; dopolnilne dejavnosti

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.3

člen 48(1)(e), (i) in (j)

Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje zmanjšanje porabe vode

vrsta naložbe: okoljska naložba in viri; poraba in kakovost vode; zaprti sistemi

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

II.4

člen 48(1)(k)

Produktivne naložbe v akvakulturo – povečanje energetske učinkovitosti, obnovljiva energija

vrsta naložbe: energetska učinkovitost; obnovljiva energija

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

II.5

člen 49

Službe za upravljanje objektov akvakulture ter za razbremenitev in svetovanje

vrsta operacije: ustanovitev služb za upravljanje objektov; nakup svetovalnih storitev za objekte; službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z okoljsko zakonodajo); službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na presoji vpliva na okolje); službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z zakonodajo na področju dobrega počutja, zdravja in varnosti živali ter zakonodajo na področju javnega zdravja); službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na strategijah trženja in poslovanja)

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.6

člen 50

Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

vrsta dejavnosti: strokovno usposabljanje; vseživljenjsko učenje; širjenje znanja; nove strokovne veščine; izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varnosti pri delu; povezovanje v mreže in izmenjava izkušenj

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

število zakoncev in življenjskih partnerjev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

II.7

člen 51

Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

vrsta operacije: določitev območij; izboljšanje podpornih zmogljivosti in infrastrukture; preprečitev resne škode; ukrepi po ugotovitvi povečanega pogina ali bolezni

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.8

člen 52

Spodbujanje novih gojiteljev vodnih organizmov, ki se ukvarjajo s trajnostno akvakulturo

celotno zadevno območje (v km2)

1

numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.9

člen 53

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko akvakulturo

vrsta operacije: prehod na ekološko akvakulturo; sodelovanje v sistemu za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

celotno zadevno območje (v km2)

3

numerična vrednost

II.10

člen 54

Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

vrsta operacije: akvakultura v območjih omrežja Natura 2000; ohranjanje in razmnoževanje ex-situ; operacije akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in izboljševanje okolja in biotske raznovrstnosti

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2)

3

numerična vrednost

celotno območje zunaj omrežja Natura 2000 (v km2)

4

numerična vrednost

II.11

člen 55

Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

ne

II.12

člen 56

Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali

vrsta operacije: nadzor in izkoreninjenje bolezni; najboljše prakse in kodeksi ravnanja; zmanjšanje odvisnosti od zdravil za uporabo v veterinarski medicini; veterinarske ali farmacevtske študije in dobre prakse; skupine za zaščito zdravja; nadomestila za gojitelje mehkužcev

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

II.13

člen 57

Zavarovanje staleža v akvakulturi

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

ne

Poglavje III: Trajnostni razvoj ribiških območij in območij akvakulture

III.1

člen 62(1)(a)

Pripravljalna podpora

vrsta upravičenca:

1

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

ne

III.2

člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja izbor lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (1)

celotno prebivalstvo, vključeno v lokalno akcijsko skupino za ribištvo (v enotah)

1

numerična vrednost

ne

število javnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

2

numerična vrednost

število zasebnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

3

numerična vrednost

število partnerjev civilne družbe v lokalni akcijski skupini za ribištvo

4

numerična vrednost

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za administracijo

5

numerična vrednost

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za animacijo

6

numerična vrednost

III.3

člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja projekti, ki jih podpirajo lokalne akcijske skupine za ribištvo (vključno s tekočimi stroški in animacijo)

vrsta operacije: dodana vrednost; diverzifikacija; okolje; socialno-kulturni ukrepi; upravljanje; tekoči stroški in animacija

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

III.4

člen 64

Dejavnosti sodelovanja

vrsta operacije: pripravljalna podpora; projekti znotraj države članice; projekti z drugimi državami članicami; projekti s partnerji zunaj EU

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

po potrebi število partnerjev

2

numerična vrednost

Poglavje IV: Ukrepi, povezani s trženjem in predelavo

IV.1

člen 66

Načrti proizvodnje in trženja

število članov vključenih organizacij proizvajalcev

1

numerična vrednost

ne

IV.2

člen 67

Pomoč za skladiščenje

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

ne

IV.3

člen 68

Ukrepi za trženje

vrsta operacije: ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj ali medpanožnih organizacij; iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na vrstah, ki se lahko uspešno tržijo); iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na neželenem ulovu); iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na proizvodih, ki imajo majhen vpliv, ali ekoloških proizvodih); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na certifikaciji in spodbujanju trajnostnih proizvodov); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na shemah kakovosti); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na neposrednem trženju); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na pakiranju); preglednost proizvodnje; sledljivost in znaki za okolje; standardne pogodbe; komunikacijske in oglaševalske kampanje

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

 

število podjetij, ki so upravičena do operacije

2

numerična vrednost

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

IV.4

člen 69

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

vrsta naložbe: varčevanje z energijo ali zmanjševanje vpliva na okolje; izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev; predelava ulova, ki ni namenjen za prehrano ljudi; predelava stranskih proizvodov; predelava proizvodov iz ekološke akvakulture; novi ali izboljšani proizvodi, postopki ali sistem upravljanja

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število podprtih podjetij

2

numerična vrednost

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

Poglavje V: Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture v najbolj oddaljenih regijah

V.1

člen 70

Ureditev nadomestil

nadomestila za dodatne stroške

1

numerična vrednost

ne

število podjetij, ki so upravičena do operacije

2

numerična vrednost

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

Poglavje VI: Spremljevalni ukrepi za skupno ribiško politiko v okviru deljenega upravljanja

VI.1

člen 76

Nadzor in izvrševanje

vrsta operacije: nakup, namestitev in razvoj tehnologije; razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov; razvoj, nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti; izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov; posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev; nakup drugih sredstev nadzora; razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter pilotnih projektov; programi za usposabljanje in izmenjavo; analiza stroškov in koristi ter ocene revizij; seminarji in medijska orodja; operativni stroški; izvajanje akcijskega načrta

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

da, v primeru naložb v ribiška plovila

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

VI.2

člen 77

Zbiranje podatkov

vrsta upravičenca

1

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

ne

Poglavje VII: Tehnična pomoč na pobudo držav članic

VII.1

člen 78

Tehnična pomoč na pobudo držav članic

vrsta operacije: izvajanje operativnega programa; informacijski sistemi; izboljšanje upravne zmogljivosti; dejavnosti obveščanja; vrednotenje; študije; nadzor in revizija; mreža lokalnih akcijskih skupin za ribištvo; drugo

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

Poglavje VIII: Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

VIII.1

člen 80(1)(a)

Celostni pomorski nadzor

vrsta operacije: prispevanje k celostnemu pomorskemu nadzoru; prispevanje k skupnemu okolju za izmenjavo informacij

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

VIII.2

člen 80(1)(b)

Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

vrsta operacije: zaščitena morska območja; omrežje Natura 2000

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

površina zajetih zaščitenih morskih območij (v km2) (po potrebi)

2

numerična vrednost

površina zajetih območij omrežja Natura 2000 (v km2) (po potrebi)

3

numerična vrednost

vrsta upravičenca

4

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

VIII.3

člen 80(1)(c)

Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja

vrsta operacije: izdelava programa spremljanja; vzpostavitev ukrepov za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost


Preglednica 2 – Vrsta ribolova

Oznaka

Opis

1

morski ribolov

2

ribolov v celinskih vodah

3

oboje


Preglednica 3 – Vrste operacije

Oznaka

Opis

Povezava z oznako ukrepa(-ov)

1

proizvodi in oprema

I.1

2

postopki in tehnike

I.1

3

sistem upravljanja in organizacijski sistem

I.1

4

študije izvedljivosti in svetovalne storitve

I.2

5

strokovno svetovanje

I.2

6

poslovne strategije

I.2

7

mreže

I.3

8

partnerski sporazum ali združenje

I.3

9

zbiranje in upravljanje podatkov

I.3

10

študije

I.3

11

pilotni projekti

I.3

12

širjenje znanja

I.3

13

seminarji

I.3

14

najboljše prakse

I.3

15

usposabljanje in učenje

I.4, I.5

16

povezovanje v mreže

I.4

17

socialni dialog

I.4

18

naložbe v ribiška plovila

I.6

19

turistično trnkarjenje

I.6

20

restavracije

I.6

21

okoljske storitve

I.6

22

izobraževalne dejavnosti

I.6

23

naložbe v ribiška plovila

I.8

24

oprema za posameznike

I.8

25

slabe vremenske razmere

I.12

26

okoljske nesreče

I.12

27

stroški reševanja

I.12

28

oblikovanje

I.13, I.14

29

razvoj

I.13, I.14

30

spremljanje

I.13, I.14

31

vrednotenje

I.13

32

upravljanje

I.13

33

sodelovanje deležnikov

I.14

34

neposredno obnavljanje staleža

I.14

35

selektivnost ribolovnega orodja

I.15

36

zmanjšanje zavržkov ali ravnanje z neželenim ulovom

I.15

37

odprava vpliva na ekosistem in morsko dno

I.15

38

zaščita orodja in ulova pred sesalci in pticami

I.15

39

naprava za zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah

I.15

40

razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva

I.16

41

uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva

I.16

42

razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

I.16

43

uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

I.16

44

naložbe v naprave

I.18

45

upravljanje virov

I.18

46

načrti za upravljanje območij omrežja Natura 2000 in posebnih varstvenih območij

I.18

47

upravljanje območij omrežja Natura 2000

I.18

48

upravljanje zaščitenih morskih območij

I.18

49

povečanje ozaveščenosti

I.18

50

drugi ukrepi za krepitev biotske raznovrstnosti

I.18

51

oprema na krovu plovil

I.20

52

ribolovno orodje

I.20

53

pregledi in programi energetske učinkovitosti

I.20

54

študije

I.20

55

menjava motorja

I.21

56

posodobitev

I.21

57

naložbe, ki zvišujejo vrednost proizvodov

I.22

58

naložbe v ribiška plovila, ki izboljšujejo kakovost ribiških proizvodov

I.22

59

kakovost

I.23

60

nadzor in sledljivost

I.23

61

energetska učinkovitost

I.23

62

varstvo okolja

I.23

63

varnostni in delovni pogoji

I.23

64

razvoj znanja

II.1

65

uvajanje novih vrst

II.1

66

študije izvedljivosti

II.1

67

produktivna naložba

II.2

68

diverzifikacija

II.2

69

posodobitev

II.2

70

zdravje živali

II.2

71

kakovost proizvodov

II.2

72

obnova

II.2

73

dopolnilne dejavnosti

II.2

74

okoljska naložba in viri

II.3

75

poraba in kakovost vode

II.3

76

zaprti sistemi

II.3

77

energetska učinkovitost

II.4

78

obnovljiva energija

II.4

79

ustanovitev služb za upravljanje objektov

II.5

80

nakup svetovalnih storitev za objekte

II.5

81

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z okoljsko zakonodajo)

II.5

82

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na presoji vpliva na okolje)

II.5

83

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z zakonodajo na področju dobrega počutja, zdravja in varnosti živali ter zakonodajo na področju javnega zdravja)

II.5

84

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na strategijah trženja in poslovanja)

II.5

85

strokovno usposabljanje

II.6

86

vseživljenjsko učenje

II.6

87

širjenje znanja

II.6

88

nove strokovne veščine

II.6

89

izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varnosti pri delu

II.6

90

povezovanje v mreže in izmenjava izkušenj

II.6

91

določitev območij

II.7

92

izboljšanje podpornih zmogljivosti in infrastrukture

II.7

93

preprečitev resne škode

II.7

94

ukrepi po ugotovitvi povečanega pogina ali bolezni

II.7

95

prehod na ekološko akvakulturo

II.9

96

sodelovanje v EMAS

II.9

97

akvakultura v območjih omrežja Natura 2000

II.10

98

ohranjanje in razmnoževanje ex-situ

II.10

99

operacije akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in izboljševanje okolja in biotske raznovrstnosti

II.10

100

nadzor in izkoreninjenje bolezni

II.12

101

najboljše prakse in kodeksi ravnanja

II.12

102

zmanjšanje odvisnosti od zdravil za uporabo v veterinarski medicini

II.12

103

veterinarske ali farmacevtske študije in dobre prakse

II.12

104

skupine za zaščito zdravja

II.12

105

nadomestila za gojitelje mehkužcev

II.12

106

dodana vrednost

III.3

107

diverzifikacija

III.3

108

okolje

III.3

109

socialno-kulturni ukrepi

III.3

110

upravljanje

III.3

111

tekoči stroški in animacija

III.3

112

pripravljalna podpora

III.4

113

projekti znotraj iste države članice

III.4

114

projekti z drugimi državami članicami

III.4

115

projekti s partnerji zunaj EU

III.4

116

ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj ali medpanožnih organizacij

IV.3

117

iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na vrstah, ki se lahko uspešno tržijo)

IV.3

118

iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na neželenem ulovu)

IV.3

119

iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na proizvodih, ki imajo majhen vpliv, ali ekoloških proizvodih)

IV.3

120

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na certifikaciji in spodbujanju trajnostnih proizvodov)

IV.3

121

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na shemah kakovosti)

IV.3

122

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na neposrednem trženju)

IV.3

123

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na pakiranju)

IV.3

124

preglednost proizvodnje

IV.3

125

sledljivost in znaki za okolje

IV.3

126

standardne pogodbe

IV.3

127

komunikacijske in oglaševalske kampanje

IV.3

128

varčevanje z energijo ali zmanjševanje vpliva na okolje

IV.4

129

izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev

IV.4

130

predelava ulova, ki ni namenjen za prehrano ljudi

IV.4

131

predelava stranskih proizvodov

IV.4

132

predelava proizvodov iz ekološke akvakulture

IV.4

133

novi ali izboljšani proizvodi, postopki ali sistemi upravljanja

IV.4

134

nakup, namestitev in razvoj tehnologije

VI.1

135

razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov

VI.1

136

razvoj, nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti

VI.1

137

izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov

VI.1

138

posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev

VI.1

139

nakup drugih sredstev nadzora

VI.1

140

razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter pilotnih projektov

VI.1

141

programi za usposabljanje in izmenjavo

VI.1

142

analiza stroškov in koristi ter ocene revizij

VI.1

143

seminarji in medijska orodja

VI.1

144

operativni stroški

VI.1

145

izvajanje akcijskega načrta

VI.1

146

izvajanje operativnega programa

VII.1

147

informacijski sistemi

VII.1

148

izboljšanje upravne zmogljivosti

VII.1

149

dejavnosti obveščanja

VII.1

150

vrednotenje

VII.1

151

študije

VII.1

152

nadzor in revizija

VII.1

153

mreža lokalnih akcijskih skupin za ribištvo

VII.1

154

drugo

VII.1

155

prispevanje k celostnemu pomorskemu nadzoru

VIII.1

156

prispevanje k skupnemu okolju za izmenjavo informacij

VIII.1

157

zaščitena morska območja

VIII.2

158

omrežje Natura 2000

VIII.2

159

izdelava programa spremljanja

VIII.3

160

vzpostavitev ukrepov za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji

VIII.3


Preglednica 4 – Vrste upravičenca

Oznaka

Opis

1

javni organ

2

pravna oseba

3

fizična oseba

4

organizacija ribičev

5

organizacije proizvajalcev

6

nevladna organizacija

7

raziskovalno središče/univerza

8

kombinacija


Preglednica 5 – Kategorije naložbe

Oznaka

Opis

Povezava z oznako(-ami) ukrepa(-ov)

1

ribiška pristanišča

I.23, I.24

2

mesta iztovarjanja

I.23, I.24

3

prodajne dvorane

I.23, I.24

4

zavetja

I.23, I.24


(1)  Informacije, ki jih je treba predložiti le, če je izbrana lokalna akcijska skupina za ribištvo.