18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1225/2014

z dne 17. novembra 2014

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), ter zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Podatke v zvezi z eno osebo iz Uredbe (EU) št. 269/2014 bi bilo treba spremeniti.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

Vnos za naslednjo osebo iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se nadomesti z naslednjim vnosom:

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Rojen 25.4.1946 v Almatiju (nekdaj znan tudi pod imenom Alma-Ata), Kazakhstan.

Član Sveta državne dume; vodja stranke LDPR. Dejavno je podprl napotitev ruskih oboroženih sil v Ukrajino in priključitev Krima. Aktivno je pozval k delitvi Ukrajine. V imenu stranke LDPR, ki ji predseduje, je podpisal sporazum s t.i. „Ljudsko republiko Donetsk“.

12.9.2014