4.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/28


UREDBA (EU, EURATOM) št. 1142/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. oktobra 2014

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 glede financiranja evropskih političnih strank

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 322, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti členom 106a,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politične stranke na evropski ravni so pomemben povezovalni dejavnik v okviru Unije.

(2)

V členu 10 Pogodbe o Evropski uniji in členu 12(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je določeno, da politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju politične volje državljanov Unije.

(3)

Evropski parlament in Svet sta 4. novembra 2003 sprejela Uredbo (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (3).

(4)

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 6. aprila 2011 o uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (4) glede na pridobljene izkušnje predlagal vrsto izboljšav, kar zadeva financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

(5)

Evropski parlament in Svet sta 22. oktobra 2014 sprejela Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 (5), ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 2004/2003 in določa nova pravila, ki se med drugim nanašajo na financiranje političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni, zlasti kar zadeva pogoje financiranja ter dodelitev in razdelitev financiranja, donacij in prispevkov, financiranje kampanj za volitve v Evropski parlament, povračljive odhodke, prepoved financiranja, računovodstvo, poročanje in revizije, izvajanje in nadzor, kazni, sodelovanje med Organom za evropske politične stranke in fundacije, odredbodajalcem Evropskega parlamenta in državami članicami ter preglednost.

(6)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) bi morala vključevati pravila o prispevkih iz splošnega proračuna Unije evropskim političnim strankam, kot je določeno v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014. Ta pravila bi morala političnim strankam na evropski ravni omogočati večjo stopnjo prožnosti pri rokih za porabo teh prispevkov, saj to zahteva narava njihovih dejavnosti.

(7)

Sistem finančne podpore evropskim političnim strankam z nepovratnimi sredstvi za poslovanje, kot je določen v členu 125(6) finančne uredbe, ne ustreza potrebam teh strank, zlasti kar zadeva obveznost predložitve letnega delovnega programa, kar je zahteva, ki je ni v zakonodaji držav članic. Zato bi bilo treba finančno podporo evropskim političnim strankam dodeljevati v obliki posebnega prispevka, ki bi ustrezal njihovim posebnim potrebam. Ker pa za evropske politične fundacije še vedno veljajo določbe o nepovratnih sredstvih iz finančne uredbe, bi moralo biti možno, da se zanje uporablja prenos za tri mesece, ki ga trenutno določa člen 125(6) finančne uredbe.

(8)

Čeprav se finančna podpora dodeljuje, ne da bi bilo za to treba predložiti letni delovni program, bi morale evropske politične stranke naknadno utemeljiti, da so sredstva Unije ustrezno porabile. Zlasti bi moral odgovorni odredbodajalec preveriti, ali so bila sredstva porabljena za plačilo povračljivih izdatkov, kot so določeni v razpisu za prispevke, v rokih, določenih v tej uredbi. Prispevki za evropske politične stranke bi se morali porabiti do konca proračunskega leta, ki sledi njihovi dodelitvi, po tem obdobju pa bi moral pristojni odredbodajalec vsa neporabljena sredstva izterjati.

(9)

Sredstva Unije, dodeljena za financiranje stroškov delovanja evropskih političnih strank, se ne bi smela porabiti za druge namene kot za tiste, ki so določeni v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014, zlasti za neposredno ali posredno financiranje drugih subjektov, kot denimo nacionalnih političnih strank. Evropske politične stranke bi morale prispevke porabiti za plačilo odstotnega deleža tekočih in prihodnjih odhodkov, ne pa odhodkov in dolgov, nastalih pred vložitvijo vloge za prispevke.

(10)

Dodelitev prispevkov bi bilo treba tudi poenostaviti in prilagoditi posebnostim evropskih političnih strank, zlasti z opustitvijo meril za izbor, uvedbo enotnega celotnega plačila predhodnega financiranja kot splošnega pravila in z možnostjo uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnega financiranja in stroškov na enoto.

(11)

Prispevke iz splošnega proračuna Unije bi bilo treba odložiti, zmanjšati ali opustiti, če evropske politične stranke kršijo obveznosti, določene v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(12)

Kazni, določene tako v finančni uredbi kot v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014, bi morale biti izrečene na usklajen način in ob upoštevanju načela ne bis in idem. V skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 se upravne in/ali denarne kazni, določene v finančni uredbi, ne izrečejo v primerih, v katerih so bile že izrečene kazni na podlagi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(13)

Finančno uredbo bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 se spremeni:

1.

v odstavku 2 člena 121 se doda naslednja točka:

„(j)

prispevki evropskim političnim strankam iz naslova VIII drugega dela.“;

2.

člen 125 se spremeni:

(a)

drugi pododstavek odstavka 3 se črta;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Če prihodki evropske politične fundacije v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (7) na koncu proračunskega leta, za katerega je stranka prejela nepovratna sredstva za poslovanje, presegajo odhodke, se z odstopanjem od pravila o neprofitnosti iz odstavka 4 tega člena del tega presežka v višini največ 25 % celotnih prihodkov tistega leta lahko prenese v naslednje leto, pod pogojem, da bo porabljen pred koncem prvega četrtletja naslednjega leta.

3.

v drugem delu se doda naslednji naslov:

„NASLOV VIII

PRISPEVKI ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE

Člen 204a

Splošne določbe

1.   V tej uredbi ‚evropske politične stranke“ pomeni subjekte, registrirane kot take v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014.

2.   Evropskim političnim strankam se lahko zaradi njihovega prispevka k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju politične volje državljanov Unije dodelijo neposredni finančni prispevki iz proračuna v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Člen 204b

Načela

1.   Prispevki se porabijo samo za povrnitev odstotnega deleža stroškov za delovanje evropskih političnih strank, ki je določen v členu 17(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, če so ti stroški neposredno povezani s cilji teh strank, kot je določeno v členu 17(5) in členu 21 navedene uredbe.

2.   Prispevki se lahko uporabijo za povračilo odhodkov v zvezi s pogodbami, ki so jih sklenile evropske politične stranke, če ob sklenitvi niso obstajala nasprotja interesov.

3.   Prispevki se ne smejo porabiti za neposredno ali posredno dodeljevanje osebnih koristi v denarju ali v naravi nobenim posameznim članom ali uslužbencem evropskih političnih strank. Prav tako ne smejo biti neposredno ali posredno porabljeni za financiranje dejavnosti tretjih oseb, zlasti nacionalnih političnih strank ali političnih fundacij na evropski ali nacionalni ravni, in sicer niti v obliki nepovratnih sredstev, donacij, posojil ali drugih podobnih dogovorov. Prispevki se ne smejo uporabiti za namene, ki jih izključuje člen 22 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

4.   Za prispevke veljata načeli preglednosti in enakega obravnavanja v skladu z merili, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014.

5.   Prispevke dodeli Evropski parlament na letni osnovi, informacije o njih pa se objavijo v skladu s členom 35(2) te uredbe in členom 32(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

6.   Evropske politične stranke, ki prejmejo prispevek, neposredno ali posredno ne prejmejo drugih sredstev iz proračuna. Zlasti so prepovedane donacije iz proračunov političnih skupin Evropskega parlamenta. Ista odhodkovna postavka se iz proračuna nikoli ne financira dvakrat.

Člen 204c

Proračunski vidiki

Prispevki se plačajo iz oddelka proračuna za Evropski parlament. Odobritve, predvidene za neodvisne zunanje revizijske organe ali strokovnjake iz člena 23 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, neposredno bremenijo proračun Evropskega parlamenta.

Člen 204d

Razpis za prispevke

1.   Prispevki se dodelijo na podlagi razpisa za prispevke, ki se objavi vsako leto vsaj na spletnem mestu Evropskega parlamenta.

2.   Posamezni evropski politični stranki se lahko dodeli samo en prispevek na leto.

3.   Posamezna evropska politična stranka lahko prejme prispevek samo, če vloži vlogo za financiranje pod pogoji, določenimi v razpisu za prispevke.

4.   V razpisu za prispevke se določijo merila za upravičenost, ki jih mora izpolniti vlagatelj, in merila za izključitev.

5.   V razpisu za prispevke se določi vsaj narava odhodkov, ki se lahko povrnejo s prispevkom.

6.   V razpisu za prispevke se zahteva načrt proračuna.

Člen 204e

Postopek dodeljevanja

1.   Vloge za prispevke se vložijo pravočasno in pisno, tudi v varni elektronski obliki, če je to primerno.

2.   Prispevkov se ne dodeli vlagateljem, ki so v času postopka dodeljevanja prispevka v eni od situacij iz člena 106(1), člena 107 in točke (a) člena 109(1), ter tistim, ki so vpisani v centralno bazo podatkov o izključitvah iz člena 108.

3.   Od vlagateljev se zahteva, da potrdijo, da niso v kateri od situacij iz odstavka 2.

4.   Prispevki se dodelijo na podlagi sporazuma ali sklepa o prispevku, kot je določeno v razpisu za prispevke.

5.   Odgovornemu odredbodajalcu lahko pri ovrednotenju vloge in pripravi sporazuma ali sklepa o prispevku pomaga odbor. Pravila o sestavi, imenovanju in delovanju tega odbora ter pravila za preprečevanje morebitnega navzkrižja interesov določi odgovorni odredbodajalec ob ustreznem upoštevanju načel preglednosti in nepristranskosti.

Člen 204f

Postopek ovrednotenja

1.   Vloge se izberejo na podlagi meril za dodelitev iz Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 izmed vlog, ki izpolnjujejo merila za upravičenost in izključitev.

2.   Merila za upravičenost določajo pogoje, pod katerimi lahko vlagatelj prejme prispevek v skladu s pravili, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014.

3.   Odgovorni odredbodajalec v svoji odločitvi navede vsaj naslednje:

(a)

predmet odločitve in skupni znesek prispevkov;

(b)

imena izbranih vlagateljev in sprejete zneske;

(c)

imena zavrnjenih vlagateljev in razloge za njihovo zavrnitev.

4.   Odgovorni odredbodajalec pisno obvesti vlagatelje o odločitvi glede njihovih vlog. Če se vloga za financiranje zavrne ali se zneski iz vloge delno ali v celoti ne dodelijo, odgovorni odredbodajalec obrazloži zavrnitev vloge oziroma nedodelitev zneskov iz vloge, zlasti glede na merila za upravičenost in dodelitev iz odstavkov 1 in 2. Če je vloga zavrnjena, odgovorni odredbodajalec vlagatelja obvesti o razpoložljivih upravnih in/ali sodnih pravnih sredstvih, ki jih določa člen 97 te uredbe.

Člen 204g

Oblike prispevkov

1.   Prispevki so lahko v kateri koli od naslednjih oblik:

(a)

povračilo odstotnega deleža dejansko nastalih povračljivih odhodkov;

(b)

povračilo na osnovi stroškov na enoto;

(c)

pavšalni zneski;

(d)

pavšalno financiranje;

(e)

kombinacija oblik iz točk (a) do (d).

2.   Povrnejo se lahko samo odhodki, ki izpolnjujejo merila iz razpisov za prispevke in ki niso nastali pred datumom vložitve vloge.

Člen 204h

Pravila za prispevke

1.   Stroški na enoto krijejo vse ali nekatere posebne kategorije povračljivih odhodkov, ki so jasno določeni vnaprej s sklicevanjem na znesek na enoto.

2.   Pavšalni zneski v splošnem krijejo nekatere odhodke, ki so potrebni za izvajanje posebnih dejavnosti evropske politične stranke. Pavšalni zneski se uporabijo samo v kombinaciji z drugimi oblikami prispevkov.

3.   Pavšalno financiranje krije posebne kategorije povračljivih izdatkov, ki so jasno določeni vnaprej z odstotnim deležem.

4.   Kadar se uporabijo pavšalni zneski, pavšalno financiranje ali stroški na enoto, se ti določijo v razpisu za prispevke, skupaj z ustreznimi zneski in stopnjami, kjer je to primerno. V razpisu za prispevke se opišejo tudi načini za izračun pavšalnih zneskov, pavšalnega financiranja ali stroškov na enoto, ki temeljijo na objektivnih elementih, kot so statistični podatki, potrjeni ali z revizijo preverljivi obstoječi podatki o evropskih političnih strankah oziroma njihove običajne prakse stroškovnega računovodstva. Sporazum ali sklep o prispevku vsebuje določila, ki omogočajo preverjanje, da so bili izpolnjeni pogoji za dodelitev pavšalnih zneskov, pavšalnega financiranja ali stroškov na enoto.

Člen 204i

Predhodno financiranje

Prispevki se plačajo v celoti, v obliki enotnega plačila predhodnega financiranja, razen če odgovorni odredbodajalec v ustrezno utemeljenih primerih odloči drugače.

Člen 204j

Jamstva

Če odgovorni odredbodajalec meni, da je ustrezno in sorazmerno, lahko od primera do primera in ob upoštevanju analize tveganja zahteva, da evropska politična stranka vnaprej predloži jamstvo, da bi se zmanjšalo finančno tveganje, povezano s plačilom predhodnega financiranja, vendar le, kadar na osnovi ocene tveganja obstaja neposredna nevarnost, da se bo evropska politična stranka znašla v eni od situacij iz točk (a) in (d) člena 106(1) te uredbe, ali kadar je bil sklep Organa za evropske politične stranke in fundacije, ustanovljenega v skladu s členom 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: Organ), posredovan Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 10(4) navedene uredbe.

Določbe člena 134 te uredbe o jamstvu za predhodno financiranje za nepovratna sredstva se smiselno uporabljajo za jamstva, ki se lahko zahtevajo v primerih iz prvega odstavka tega člena za plačila predhodnega financiranja evropskim političnim strankam.

Člen 204k

Poraba prispevkov

1.   Prispevki se porabijo v skladu s členom 204b.

2.   Kateri koli del prispevka, ki se ne porabi v proračunskem letu, za katero je bil prispevek dodeljen (leto n), se porabi za katere koli povračljive izdatke, nastale do 31. decembra leta n + 1. Preostali del prispevka, ki se ne porabi v tem roku, se izterja v skladu s poglavjem 5 naslova IV prvega dela.

3.   Evropske politične stranke upoštevajo najvišjo stopnjo sofinanciranja, določeno v členu 17(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Preostali zneski prispevkov iz prejšnjega leta se ne smejo porabiti za financiranje dela, ki ga morajo evropske politične stranke zagotoviti iz lastnih sredstev. Prispevki tretjih oseb za skupne prireditve se ne štejejo kot lastna sredstva evropskih političnih strank.

4.   Evropske politične stranke porabijo del prispevka, ki ni bil porabljen v proračunskem letu, za katerega je bil ta prispevek dodeljen, preden porabijo prispevke, dodeljene po tem letu.

5.   Vse obresti na plačila predhodnega financiranja se štejejo kot del prispevka.

Člen 204l

Poročilo o porabi prispevkov

1.   Evropska politična stranka v skladu s členom 23 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 predloži svoje letno poročilo o porabi prispevkov in svoje letne računovodske izkaze v odobritev odgovornemu odredbodajalcu.

2.   Odgovorni odredbodajalec pripravi letno poročilo o dejavnostih iz člena 66(9) te uredbe na podlagi letnega poročila in letnih računovodskih izkazov iz odstavka 1 tega člena. Za pripravo tega poročila lahko uporabi tudi druga dokazila.

Člen 204m

Plačilo preostanka zneska

1.   Znesek prispevka ni dokončen, dokler odgovorni odredbodajalec ne odobri letnega poročila in letnih računovodskih izkazov iz člena 204l(1). Odobritev letnega poročila in letnih računovodskih izkazov ne posega v poznejše kontrole Organa.

2.   Neporabljeni znesek predhodnega financiranja ni dokončen, dokler jih evropska politična stranka ne porabi za plačilo povračljivih odhodkov, ki izpolnjujejo merila, določena v razpisih za prispevke.

3.   Če evropska politična stranka ne izpolni svojih obveznosti v zvezi s porabo prispevkov, se prispevki začasno odložijo, zmanjšajo ali opustijo, potem ko je bila evropski politični stranki dana možnost, da izrazi svoje stališče.

4.   Pred izplačilom preostanka zneska odgovorni odredbodajalec preveri, da je bila evropska politična stranka med datumom vložitve vloge in koncem proračunskega leta, za katero je prispevek dodeljen, še vedno vpisana v registru iz člena 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 in da ji ni bila izrečena kazen iz člena 27 navedene uredbe.

5.   Če evropska politična stranka ni več vpisana v registru iz člena 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 ali ji je bila izrečena kazen iz člena 27 navedene uredbe, lahko odgovorni odredbodajalec začasno odloži, zmanjša ali opusti prispevek in izterja zneske, ki so bili neupravičeno izplačani v skladu s sporazumom ali sklepom o prispevku, sorazmerno s težo napak, nepravilnosti, goljufij ali drugih kršitev obveznosti v zvezi s porabo prispevka, potem ko je bila evropski politični stranki dana možnost, da izrazi svoje stališče.

Člen 204n

Nadzor in kazni

1.   Vsak sporazum ali sklep o prispevku izrecno določa, da imajo Evropski parlament, Evropski urad za boj proti goljufijam in Računsko sodišče pooblastila za nadzor dokumentacije in prostorov pri vseh evropskih političnih strankah, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije.

2.   Odgovorni odredbodajalec lahko vlagateljem v skladu s členom 109 te uredbe in členom 27 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 izreče upravne in denarne kazni, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

3.   Kazni iz odstavka 2 se lahko izrečejo tudi evropskim političnim strankam, ki so ob vložitvi vloge za prispevek ali po prejetju prispevka podale lažne izjave v zvezi z informacijami, ki jih zahteva odgovorni odredbodajalec, ali pa teh informacij niso podale.

Člen 204o

Hranjenje dokumentov

1.   Evropske politične stranke hranijo vse dokumente in dokazila, ki se nanašajo na prispevek, pet let po predložitvi letnega poročila in letnih računovodskih izkazov iz člena 204l(1).

2.   Dokumenti, ki se nanašajo na revizije, pritožbe, pravde ali poravnavo zahtevkov, ki izhajajo iz porabe prispevka, se hranijo, dokler te revizije, pritožbe, pravde ali poravnave zahtevkov niso zaključene.

Člen 204p

Izbor zunanjih revizijskih organov ali strokovnjakov

Neodvisni zunanji revizijski organi ali strokovnjaki iz člena 23 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 se izberejo s postopkom za javna naročila. Pogodba z njimi se sklene za največ pet let. Po dveh zaporednih pogodbenih obdobjih se šteje, da so v navzkrižju interesov, kar bi lahko negativno vplivalo na izvajanje revizij.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017. Drugi pododstavek člena 125(3) in člen 125(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 se v različici, veljavni pred spremembami iz člena 1 te uredbe, še naprej uporabljata za akte in obveznosti v zvezi s financiranjem političnih strank na evropski ravni, sprejete do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 22. oktobra 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

B. DELLA VEDOVA


(1)  UL C 4, 8.1.2014, str. 1.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 29. septembra 2014.

(3)  UL L 297, 15.11.2003, str. 1.

(4)  UL C 296 E, 2.10.2012, str. 46.

(5)  Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1). “;