7.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1048/2014

z dne 30. julija 2014

o določitvi ukrepov obveščanja in objavljanja za javnost ter ukrepov obveščanja za upravičence v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (1), in zlasti člena 53(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 514/2014 vsebuje splošne določbe o izvajanju programov Sklada za migracije, azil in vključevanje ter instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz.

(2)

Izkušnje so pokazale, da se državljani Evropske unije premalo zavedajo vloge, ki jo ima Unija v programih financiranja. Zato je primerno podrobno določiti ukrepe, s katerimi bi izboljšali obveščanje javnosti in objavljanje.

(3)

Določiti bi bilo treba minimalne ukrepe, potrebne za obveščanje morebitnih upravičencev o možnostih financiranja, ki jih prek nacionalnih programov skupaj nudijo Unija in države članice. S tem bosta zagotovljeni tako dobra obveščenost vseh zainteresiranih strani o možnostih financiranja kot tudi večja preglednost. Za nadaljnje povečanje preglednosti glede uporabe sredstev bi bilo treba objaviti seznam upravičencev, nazive projektov in znesek javnih sredstev, dodeljenih projektom.

(4)

Da bi se omogočili takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe ter pravočasna odobritev in izvajanje nacionalnih programov, bi morala uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Združeno kraljestvo in Irsko zavezuje Uredba (EU) št. 514/2014, zato ju zavezuje tudi ta uredba.

(6)

Danske ne zavezujeta niti Uredba (EU) št. 514/2014 niti ta uredba.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pristojnosti držav članic glede obveščanja in objavljanja za javnost

1.   Država članica zagotovi, da je širša javnost prek različnih oblik in metod sporočanja dobro seznanjena z ukrepi obveščanja in objavljanja iz člena 53(1) Uredbe (EU) št. 514/2014.

Država članica zagotovi dobro obveščenost o ključnih elementih nacionalnih programov, vključno s podrobnostmi o zadevnih finančnih prispevkih, ter njihovo razpoložljivost za vse zainteresirane strani.

Vendar se lahko država članica na podlagi člena 53(3) Uredbe (EU) št. 514/2014 odloči, da ostanejo podrobne ureditve upravljanja, določene v nacionalnem programu, in kakršne koli druge informacije o njegovem izvajanju zaupne.

2.   Država članica organizira dejavnosti informiranja, na katerih predstavi začetek nacionalnega programa ali njegove dosežke oziroma dosežke posebnih ureditev iz člena 2(a) Uredbe (EU) št. 514/2014.

Seznam ukrepov iz člena 53(2) Uredbe (EU) št. 514/2014 se posodobi vsaj enkrat letno.

Vsaka država članica Komisiji sporoči naslov spletnega mesta iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) št. 514/2014.

Člen 2

Dolžnosti upravičencev glede obveščanja in objavljanja za javnost

1.   Države članice zagotovijo, da so tudi upravičenci odgovorni za obveščanje javnosti v skladu s tem členom o finančni pomoči, pridobljeni prek nacionalnega programa.

2.   Države članice zagotovijo, da upravičenec namesti dovolj veliko trajno in vidno tablo najpozneje v treh mesecih po dokončanju katerega koli projekta, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

skupni prispevek Unije k projektu je večji od 100 000 EUR in

(b)

projekt zajema nakup fizičnega objekta oziroma financiranje infrastrukturnih ali gradbenih projektov.

Na tabli se navedeta vrsta in naziv projekta. Informacije, na katere se nanaša člen 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1049/2014 (2), zavzemajo vsaj 25 % table.

3.   Če projekt dobi sredstva prek nacionalnega programa, države članice zagotovijo, da upravičenec poskrbi, da so v projektu udeležene osebe seznanjene s tem financiranjem.

4.   Vsak dokument projekta ali nacionalnega programa, vključno s potrdili o udeležbi, vsebuje izjavo o tem, da se projekt sofinancira prek nacionalnega programa.

Člen 3

Odgovornost države članice za obveščanje morebitnih upravičencev

1.   Država članica ob upoštevanju dostopnosti v elektronski in drugih sredstvih obveščanja zagotovi, da imajo morebitni upravičenci dostop do relevantnih posodobljenih informacij vsaj o naslednjem:

(a)

o možnostih financiranja in objavi vabila k predložitvi vlog;

(b)

o pogojih upravičenosti za financiranje prek nacionalnega programa;

(c)

o opisu postopkov za pregled vlog za financiranje in zadevnih rokov;

(d)

o merilih za izbiro projektov, ki bodo financirani, in za dodelitev sredstev;

(e)

o kontaktnih točkah, ki lahko zagotovijo informacije glede nacionalnega programa.

2.   Država članica morebitne upravičence obvesti o publikacijah, ki so na voljo v skladu s členom 53(2) Uredbe (EU) št. 514/2014.

Člen 4

Odgovornost države članice za obveščanje upravičencev

Država članica upravičence obvesti, da sprejetje financiranja pomeni tudi dovoljenje, da so kot upravičenci vključeni v seznam ukrepov, objavljenih v skladu s členom 53(2) Uredbe št. 514/2014.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 30. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 150, 20.5.2014, str. 112.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1049/2014 o tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in objavljanja v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (Glej stran 9 tega Uradnega lista).