3.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 263/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 939/2014

z dne 2. septembra 2014

o potrdilih iz členov 5 in 14 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah (1) in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za pravilno uporabo Uredbe (EU) št. 606/2013 bi bilo treba določiti dva obrazca za izdajo potrdil.

(2)

Združeno kraljestvo in Irsko zavezuje Uredba (EU) št. 606/2013, zato ju zavezuje tudi ta uredba.

(3)

Danske ne zavezujeta niti Uredba (EU) št. 606/2013 niti ta uredba.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah, ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 606/2013 —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Obrazec za izdajo potrdila iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 je določen v Prilogi I kot obrazec I.

2.   Obrazec za izdajo potrdila iz člena 14 Uredbe (EU) št. 606/2013 je določen v Prilogi II kot obrazec II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 2. septembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 181, 29.6.2013, str. 4.


PRILOGA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

Image

Image

Image