14.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 885/2014

z dne 13. avgusta 2014

o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz okre in karijevih listov iz Indije, in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 91/2013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1) ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2) ter zlasti člena 15(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po členu 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 je mogoče sprejeti ustrezne nujne ukrepe Unije za živila in krmo, uvoženo iz tretjih držav, da bi se zavarovalo zdravje ljudi in živali ter okolje, kadar tveganja ni mogoče zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo države članice posamično.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 (3) določa poostren uradni nadzor pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora.

(3)

Med drugim je pri uvozu karijevih listov že več kot dve leti, okre iz Indije pa skoraj dve leti, vzpostavljen pogostejši uradni nadzor nad ostanki pesticidov.

(4)

Rezultati pogostejšega nadzora kažejo na ponavljajoče se neupoštevanje mejnih vrednosti ostankov pesticidov, določenih v zakonodaji Unije, večkrat pa so bile ugotovljene tudi zelo visoke vrednosti. Ti rezultati dokazujejo, da uvoz teh živil pomeni tveganje za zdravje ljudi. Po preteku obdobja pogostejših nadzorov na mejah Unije ni bilo opaziti nobenega izboljšanja razmer. Poleg tega indijski organi niso predložili nobenega konkretnega in zadovoljivega akcijskega načrta za odpravljanje vrzeli in pomanjkljivosti v proizvodnih in nadzornih sistemih, kljub izrecni zahtevi Evropske komisije.

(5)

Za zaščito zdravja ljudi v Uniji je bilo treba zagotoviti dodatna jamstva glede navedenih živil iz Indije. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 91/2013 (4) zato določa, da mora biti vsem pošiljkam karijevih listov in okre iz Indije priloženo spričevalo, ki potrjuje, da so bili proizvodi vzorčeni in analizirani na prisotnost ostankov pesticidov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so v skladu z zakonodajo Unije.

(6)

Za zagotovitev učinkovite ureditve in stopnje enotnosti nadzora uvoza na ravni Unije v zvezi s prisotnostjo aflatoksinov v nekaterih živilih in krmi iz nekaterih tretjih držav je primerno, da se v eni uredbi zajamejo vsa krma in živila iz tretjih držav, za katere veljajo posebni pogoji zaradi prisotnosti aflatoksinov. Zato bi bilo treba določbe v zvezi z arašidi iz Indije in Gane ter semeni lubenice iz Nigerije združiti v eno samo uredbo z določbami iz Uredbe Komisije (ES) št. 1152/2009 (5).

(7)

Za zagotovitev učinkovite ureditve in stopnje enotnosti nadzora uvoza na ravni Unije je primerno v tej uredbi določiti nadzorne postopke za fizični nadzor ostankov pesticidov na karijevih listih in okri iz Indije, ki so enakovredni obstoječim ukrepom iz Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009.

(8)

Vzorčenje in analizo pošiljk bi bilo treba izvesti v skladu z ustrezno zakonodajo Unije. Mejne vrednosti ostankov pesticidov so določene z Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Določbe o vzorčenju za uradni nadzor nad ostanki pesticidov so določene z Direktivo Komisije 2002/63/ES (7).

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za pošiljke naslednjih živil z oznakami KN in razvrstitvijo TARIC iz Priloge I:

(a)

okra (živilo, sveža in zamrznjena) s poreklom ali poslana iz Indije;

(b)

karijevi listi (živilo, zelišča) s poreklom ali poslani iz Indije.

2.   Ta uredba se uporablja tudi za sestavljena živila, ki vsebujejo katero koli živilo iz odstavka 1 v količini nad 20 %.

3.   Ta uredba se ne uporablja za pošiljke živil iz odstavkov 1 in 2, ki so namenjene fizičnim osebam le za osebno rabo in uporabo. V primeru dvoma nosi dokazno breme prejemnik pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004 in člena 3 Uredbe (ES) št. 669/2009.

Za namene te uredbe pošiljka ustreza seriji, kot je navedena v Direktivi 2002/63/ES.

Člen 3

Uvoz v Unijo

Pošiljke živil iz člena 1(1) in (2) se lahko v Unijo uvozijo samo v skladu s postopki, določenimi v tej uredbi.

Pošiljke takih živil lahko vstopijo v Unijo prek določene vstopne točke.

Člen 4

Rezultati vzorčenja in analiz

1.   Pošiljkam živil iz člena 1(1) in (2) se priložijo rezultati vzorčenja in analize, ki ju opravijo pristojni organi države porekla ali države, iz katere je pošiljka poslana, če je ta drugačna od države porekla, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije o mejnih vrednostih ostankov pesticidov za živila iz člena 1(1)(a) in (b), vključno s sestavljenimi živili, ki vsebujejo taka živila v količini nad 20 %.

2.   Vzorčenje iz odstavka 1 je treba za ostanke pesticidov izvajati v skladu z Direktivo 2002/63/ES.

Člen 5

Zdravstveno spričevalo

1.   Pošiljkam se priloži tudi zdravstveno spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge II.

2.   Zdravstveno spričevalo izpolni, podpiše in potrdi pooblaščeni predstavnik pristojnega organa v državi porekla ali pristojni organ države, iz katere je pošiljka poslana, če je ta drugačna od države porekla.

3.   Zdravstveno spričevalo se sestavi v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se nahaja določena vstopna točka. Vendar lahko država članica privoli, da se zdravstvena spričevala sestavijo v drugem uradnem jeziku Unije.

4.   Zdravstveno spričevalo je veljavno samo štiri mesece od datuma izdaje.

Člen 6

Identifikacija

Vsaka pošiljka živil iz člena 1(1) in (2) se označi z identifikacijsko oznako, ki ustreza identifikacijski oznaki na rezultatih vzorčenja in analize iz člena 4 ter zdravstvenemu spričevalu iz člena 5. Vsaka posamezna vreča ali druga oblika embalaže pošiljke se označi z navedeno identifikacijsko oznako.

Člen 7

Predhodno obvestilo o pošiljkah

1.   Nosilci živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki pristojne organe na določeni vstopni točki predhodno obvestijo o predvidenem datumu in času fizičnega prispetja pošiljke živil iz člena 1(1) in (2) ter o naravi pošiljke.

2.   Za namen predhodnega obveščanja izpolnijo del I skupnega vstopnega dokumenta in ga vsaj en delovni dan pred fizičnim prispetjem pošiljke predložijo pristojnemu organu na določeni vstopni točki.

3.   Nosilci živilske dejavnosti pri izpolnjevanju skupnega vstopnega dokumenta v skladu s to uredbo upoštevajo navodila za izpolnjevanje skupnih vstopnih dokumentov iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 669/2009 za živila iz člena 1(1)(a) in (b) te uredbe, vključno s sestavljenimi živili, ki vsebujejo taka živila v količini nad 20 %.

Člen 8

Uradni nadzor

1.   Pristojni organ na določeni vstopni točki preveri dokumentacijo za vsako pošiljko živil iz člena 1(1) in (2), da ugotovi, ali so izpolnjene zahteve iz členov 4 in 5.

2.   Preverjanje identitete in fizični pregledi živil iz člena 1(1)(a) in (b) ter sestavljenih živil iz člena 1(2) te uredbe se izvajajo v skladu s členi 8, 9 in 19 Uredbe (ES) št. 669/2009 tako pogosto, kakor je navedeno v Prilogi I k tej uredbi.

3.   Po zaključku pregledov pristojni organi:

(a)

izpolnijo zadevne rubrike dela II skupnega vstopnega dokumenta;

(b)

združijo rezultate vzorčenja in analize, izvedenih v skladu z odstavkoma 2 tega člena;

(c)

določijo in vnesejo referenčno številko skupnega vstopnega dokumenta v skupni vstopni dokument;

(d)

ožigosajo in podpišejo izvirnik skupnega vstopnega dokumenta;

(e)

naredijo in obdržijo kopijo podpisanega in ožigosanega skupnega vstopnega dokumenta.

4.   Izvirnik skupnega vstopnega dokumenta in izvirnik zdravstvenega spričevala s priloženimi rezultati vzorčenja in analize iz člena 4 spremljata pošiljko med prevozom do sprostitve v prosti promet. Za živila iz člena 1(1) in (2) se v primeru odobritve nadaljnjega prevoza pošiljke med čakanjem na rezultate fizičnih pregledov izda overjena kopija izvirnika skupnega vstopnega dokumenta.

Člen 9

Delitev pošiljke

1.   Pošiljke se ne delijo, dokler se ne zaključijo vsi uradni nadzori in pristojni organ v celoti izpolni skupni vstopni dokument, kakor je določeno v členu 8.

2.   V primeru naknadne delitve pošiljke je vsakemu delu pošiljke med prevozom do sprostitve v prosti promet priložena overjena kopija skupnega vstopnega dokumenta.

Člen 10

Sprostitev v prosti promet

Pred sprostitvijo pošiljk v prosti promet morajo nosilci živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki carinskim organom (fizično ali elektronsko) predložiti enotni vstopni dokument, ki ga je po opravljenem uradnem nadzoru ustrezno izpolnil pristojni organ. Carinski organi sprostijo pošiljko v prosti promet, samo če je v polju II.14 navedena in v polju II.21 enotnega vstopnega dokumenta podpisana pozitivna odločitev pristojnega organa.

Člen 11

Neskladnost

Če se v okviru uradnega nadzora ugotovi neskladnost z ustrezno zakonodajo Unije, pristojni organ izpolni del III skupnega vstopnega dokumenta, pri čemer se sprejmejo ukrepi v skladu s členi 19, 20 in 21 Uredbe (ES) št. 882/2004.

Člen 12

Poročila

Države članice vsake tri mesece Komisiji predložijo poročilo o vseh rezultatih analiz uradnega nadzora nad pošiljkami živil v skladu s to uredbo. Navedeno poročilo se predloži v mesecu po vsakem četrtletju.

Poročilo vsebuje naslednje informacije:

število uvoženih pošiljk,

število pošiljk, vzorčenih za analizo,

rezultate pregledov iz člena 8(2).

Člen 13

Stroški

Vse stroške, ki nastanejo pri uradnem nadzoru, vključno z vzorčenjem, analizami in skladiščenjem, ter stroške v zvezi z vsemi ukrepi, uvedenimi zaradi neskladnosti, krije nosilec živilske dejavnosti.

Člen 14

Razveljavitev

Izvedbena uredba (EU) št. 91/2013 se razveljavi.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 91/2013 z dne 31. januarja 2013 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz arašidov iz Gane in Indije, okre in curryjevih listov iz Indije in semena lubenic iz Nigerije, ter o spremembi uredb (ES) št. 669/2009 in (ES) št. 1152/2009 (UL L 33, 2.2.2013, str. 2).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1152/2009 z dne 27. novembra 2009 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekaterih živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi nevarnosti onesnaženja z aflatoksini in o razveljavitvi Odločbe 2006/504/ES (UL L 313, 28.11.2009, str. 40).

(6)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(7)  Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L 187, 16.7.2002, str. 30).


PRILOGA I

Živila neživalskega izvora, za katera veljajo ukrepi iz te uredbe:

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država porekla

Nevarnost

Pogostost fizičnih pregledov in preverjanja identifikacije (%) pri uvozu

okra

(živila – sveža in zamrznjena)

ex 0709 99 90

20

Indija (IN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo, ali z metodami posameznega ostanka (2)

20

karijevi listi (Bergera/ Murraya koenigii)

(živilo – zelišča – sveži, sušeni in zamrznjeni)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo, ali z metodami posameznega ostanka (3)

20


(1)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN in v nomenklaturi blaga pod navedeno oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka KN označena z „ex“.

(2)  Certificiranje v državi porekla in nadzor pri uvozu s strani držav članic, da se zagotovi skladnost z Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1), zlasti ostankov: acefata, metamidofosa, triazofosa, endosulfana, monokrotofosa, metomila, tiodikarba, diafentiurona, tiametoksama, fipronila, oksamila, acetamiprida, indoksakarba, mandipropamida.

(3)  Certificiranje v državi porekla in nadzor pri uvozu s strani držav članic, da se zagotovi skladnost z Uredbo (ES) št. 396/2005, zlasti ostankov: triazofosa, oksidemeton-metila, klorpirifosa, acetamiprida, tiametoksama, klotianidina, metamidofosa, acefata, propargita, monokrotofosa.


PRILOGA II

Image