29.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 223/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 821/2014

z dne 28. julija 2014

o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (1), in zlasti člena 38(10), člena 46(3), člena 115(4) ter drugega pododstavka člena 125(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 (2) vsebuje določbe, potrebne za pripravo programov. Zaradi zagotovitve izvajanja programov, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, je treba določiti nadaljnje določbe za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013. Da se omogoči celovit pregled nad določbami ter dostop do njih, bi morale biti zadevne določbe vsebovane v enem izvedbenem aktu.

(2)

Za povečanje prilagodljivosti pri zbiranju podpore za finančne instrumente iz različnih virov, ki jih upravlja organ upravljanja na enega od načinov iz prvega pododstavka člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, je treba razjasniti ureditev prenosa in upravljanja prispevkov iz programov. Zlasti je treba razjasniti okoliščine, v katerih lahko finančni instrument prejme prispevke iz več kot enega programa ali več kot ene prednostne osi ali ukrepa iz istega programa, in pogoje, pod katerimi se lahko nacionalni javni ali zasebni prispevki za finančne instrumente na ravni končnih prejemnikov upoštevajo kot nacionalni viri sofinanciranja.

(3)

Določiti je treba vzorec za poročanje Komisiji o finančnih instrumentih za zagotovitev, da organi upravljanja predložijo informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 46(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, na dosleden in primerljiv način. Vzorec za poročanje o finančnih instrumentih je potreben tudi zato, da lahko Komisija pripravi povzetke podatkov o napredku pri financiranju in izvajanju finančnih instrumentov.

(4)

Da bi zagotovili usklajeno vizualno podobo ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije na področju kohezijske politike Unije, bi bilo treba določiti navodila za oblikovanje simbola Unije in opredeliti standardne barve ter tudi tehnične značilnosti za prikaz simbola Unije in navedbo sklada ali skladov, ki operacijo podpirajo.

(5)

Da bi zagotovili usklajeno vizualno podobo ukrepov obveščanja in komuniciranja za infrastrukturne in gradbene operacije na področju kohezijske politike Unije, je treba določiti tehnične značilnosti panojev in stalnih plošč za infrastrukturne in gradbene operacije, pri katerih skupna javna podpora za posamezno operacijo presega 500 000 EUR.

(6)

Za namene člena 125(2)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba določiti tehnične specifikacije sistema za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov o posamezni operaciji, potrebnih za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo.

(7)

Za učinkovito izvajanje drugega pododstavka člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba zagotoviti, da tehnične specifikacije sistema za beleženje in shranjevanje podatkov omogočajo popolno interoperabilnost s sistemom iz člena 122(3) navedene uredbe, in sicer na arhitekturni, tehnični in semantični ravni.

(8)

Podrobne tehnične specifikacije sistema za beleženje in shranjevanje podatkov bi morale biti dovolj dokumentirane, da zagotavljajo revizijsko sled glede skladnosti s pravnimi zahtevami.

(9)

Sistem za beleženje in shranjevanje podatkov bi moral vključevati tudi ustrezna iskalna orodja in funkcije poročanja, ki bi omogočali enostaven priklic in združevanje v njem shranjenih informacij za namene spremljanja, vrednotenja, finančnega upravljanja, preverjanja in revizije.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROBNA UREDITEV PRENOSA IN UPRAVLJANJA PRISPEVKOV IZ PROGRAMOV TER POROČANJE O FINANČNIH INSTRUMENTIH

Člen 1

Prenos in upravljanje prispevkov iz programov

(člen 38(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

1.   Če prejme finančni instrument prispevke iz več kot enega programa ali več kot ene prednostne osi ali ukrepa iz istega programa, vodi organ, ki izvaja finančni instrument, za namene poročanja in revizije ločeno evidenco ali uporablja ustrezno računovodsko kodo za prispevke iz vsakega programa ter iz vsake prednostne osi ali ukrepa.

2.   Pri nacionalnih javnih in zasebnih prispevkih v finančne instrumente v skladu s pravili za posamezne sklade upravljajo organi, ki izvajajo zadevne finančne instrumente, nacionalne javne ali zasebne prispevke, ki predstavljajo nacionalno sofinanciranje na ravni končnih prejemnikov, v skladu z odstavki 3 do 6.

3.   Organi, ki izvajajo finančne instrumente, hranijo dokazila o:

(a)

pravnih sporazumih, sklenjenih z zasebnimi ali javnimi subjekti o nacionalnih javnih ali zasebnih prispevkih, ki predstavljajo nacionalno sofinanciranje s strani teh subjektov na ravni končnih prejemnikov;

(b)

dejanskem prenosu sredstev, ki predstavljajo nacionalno sofinanciranje s strani zasebnih ali javnih subjektov, končnim prejemnikom;

(c)

nacionalnih javnih ali zasebnih prispevkih, ki predstavljajo nacionalno sofinanciranje s strani zasebnih ali javnih subjektov in so bili sporočeni organu, ki izvaja finančni instrument.

4.   Organi, ki izvajajo finančne instrumente, ohranijo splošno odgovornost za naložbe v končne prejemnike, vključno z naknadnim nadzorom prispevkov iz programov v skladu s sporazumi o financiranju.

5.   Organi, ki izvajajo finančne instrumente, zagotovijo, da so stroški, kriti iz nacionalnih javnih ali zasebnih prispevkov, ki predstavljajo nacionalno sofinanciranje, upravičeni, preden jih prijavijo organu upravljanja.

6.   Organi, ki izvajajo finančne instrumente, vzdržujejo revizijsko sled za nacionalne javne ali zasebne prispevke, ki predstavljajo nacionalno sofinanciranje, do ravni končnega prejemnika.

Člen 2

Vzorec za poročanje o finančnih instrumentih

(člen 46(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Za posebno poročilo iz člena 46(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 uporabijo organi upravljanja vzorec iz Priloge I k tej uredbi.

POGLAVJE II

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI UKREPOV OBVEŠČANJA IN KOMUNICIRANJA ZA OPERACIJE TER NAVODILA ZA OBLIKOVANJE SIMBOLA UNIJE IN OPREDELITEV STANDARDNIH BARV

(člen 115(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Člen 3

Navodila za oblikovanje simbola in opredelitev standardnih barv

Simbol Evropske unije se oblikuje v skladu z grafičnimi standardi, določenimi v Prilogi II.

Člen 4

Tehnične značilnosti za prikaz simbola Unije in navedbo sklada ali skladov, ki operacijo podpirajo

1.   Simbol Unije iz točke 1(a) oddelka 2.2 Priloge XII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 se na spletnih straneh prikaže v barvah. V vseh drugih medijih se barva uporabi vedno, ko je to mogoče, enobarvna različica pa se lahko uporabi samo v utemeljenih primerih.

2.   Simbol Unije je vedno jasno viden in umeščen na opazno mesto. Njegova umestitev in velikost sta ustrezni glede na velikost uporabljenega materiala ali dokumenta. Pri manjših promocijskih izdelkih se obveznost navedbe sklada ne uporablja.

3.   Če so simbol Unije ter navedbi Unije in zadevnega sklada prikazani na spletni strani:

(a)

sta ob odprtju spletne strani simbol Unije in navedba Unije vidna znotraj vidne površine digitalne naprave, brez da bi se moral uporabnik pomakniti po strani navzdol;

(b)

je sklic na zadevni sklad viden na isti spletni strani.

4.   Ime „Evropska unija“ se vedno izpiše v celoti. Ime finančnega instrumenta vključuje navedbo dejstva, da ga podpirajo skladi ESI. V povezavi s simbolom Unije se lahko uporabi katera koli od naslednjih pisav: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Ležeče in podčrtane različice ter besedilni učinki se ne uporabljajo. Položaj besedila glede na simbol Unije nikakor ne posega v simbol Unije. Velikost pisave je sorazmerna z velikostjo simbola. Barva pisave je modra (Reflex Blue), črna ali bela, odvisno od ozadja.

5.   Če so poleg simbola Unije prikazani drugi logotipi, je simbol Unije najmanj enake velikosti, merjeno v višino ali širino, kot največji izmed drugih logotipov.

Člen 5

Tehnične značilnosti stalnih plošč in začasnih ali stalnih panojev

1.   Ime operacije, glavni cilj operacije, simbol Unije ter navedba Unije in sklada ali skladov, ki so prikazani na začasnem panoju iz točke 4 oddelka 2.2 Priloge XII k Uredbi (EU) št. 1303/2013, zavzemajo najmanj 25 % takega panoja.

2.   Ime operacije in glavni cilj dejavnosti, ki jo podpira operacija, simbol Unije ter navedba Unije in sklada ali skladov, ki so prikazani na stalni plošči ali stalnem panoju iz točke 5 oddelka 2.2 Priloge XII k Uredbi (EU) št. 1303/2013, zavzemajo najmanj 25 % take plošče ali takega panoja.

POGLAVJE III

SISTEM ZA BELEŽENJE IN SHRANJEVANJE PODATKOV

(člen 125(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Člen 6

Splošne določbe

Sistem za beleženje in shranjevanje podatkov o operacijah iz točke (d) člena 125(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 izpolnjuje tehnične specifikacije iz členov 7 do 11.

Člen 7

Varstvo in ohranjanje podatkov in dokumentov ter njihove celovitosti

1.   Dostop do sistema temelji na vnaprej določenih pravicah za različne vrste uporabnikov in se ukine, ko ni več potreben.

2.   Sistem vodi dnevnik vseh zapisov, sprememb in izbrisov dokumentov in podatkov.

3.   Sistem ne dopušča spreminjanja vsebine dokumentov, opremljenih z elektronskim podpisom. Predložitev dokumenta, opremljenega z elektronskim podpisom, potrjuje časovni žig, ki se ustvari ob predložitvi dokumenta in mu je dodeljen ter ga ni mogoče spremeniti. Izbris takih dokumentov se zabeleži v skladu z odstavkom 2.

4.   Podatki se redno varnostno kopirajo. Varnostne kopije celotne vsebine elektronskega repozitorija datotek so na voljo za uporabo v nujnih primerih.

5.   Infrastruktura za elektronsko shranjevanje je zaščitena pred vsako nevarnostjo izgube ali spreminjanja njene celovitosti. Takšna zaščita vključuje fizično varovanje pred neustrezno temperaturo in ravnmi vlažnosti, sisteme za odkrivanje požarov in kraje ter ustrezne sisteme za zaščito proti napadom virusov, hekerjev in vseh drugih oblik nedovoljenega dostopa.

6.   Sistem zagotovi migracijo podatkov, oblike in računalniškega okolja v zadostnih časovnih presledkih, da se zagotovi čitljivost in dostopnost dokumentov in podatkov do konca ustreznega obdobja iz člena 140(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 8

Interoperabilnost

1.   Sistem je interoperabilen s sistemi za elektronsko izmenjavo podatkov z upravičenci iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Če je to primerno, sistem omogoča preverjanje verodostojnosti in popolnosti podatkov, ki jih predložijo upravičenci, preden se ti shranijo na zavarovan način.

2.   Sistem je interoperabilen z drugimi ustreznimi računalniškimi sistemi v okviru nacionalnega okvira interoperabilnosti in evropskega okvira interoperabilnosti v skladu s Sklepom št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

3.   Sistem je interoperabilen na tehnični in semantični ravni. Specifikacije podpirajo standardne oblike za izmenjavo podatkov in zagotovijo, da te oblike lahko prepoznajo in jih izmenjujejo heterogeni sistemi.

Člen 9

Funkciji iskanja in poročanja

Sistem vključuje:

(a)

ustrezna iskalna orodja, ki omogočajo enostaven priklic dokumentov, podatkov in njihovih metapodatkov;

(b)

funkcijo poročanja, ki omogoča pripravo poročil na podlagi vnaprej določenih meril, zlasti za podatke iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 (4);

(c)

možnost shranjevanja, izvoza ali tiskanja poročil iz točke (b) ali povezavo na zunanjo aplikacijo, ki to omogoča.

Člen 10

Dokumentacija v zvezi s sistemom

Organ upravljanja zagotovi podrobno in posodobljeno funkcijsko in tehnično dokumentacijo o delovanju in značilnostih sistema, do katere lahko na zahtevo dostopajo ustrezni subjekti, ki so odgovorni za upravljanje programa, Komisija in Evropsko računsko sodišče.

Dokumentacija iz prvega odstavka vsebuje dokazila o izvajanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zadevnih državah članicah.

Člen 11

Varnost izmenjave informacij

Uporabljeni sistem je zaščiten z ustreznimi varnostnimi ukrepi glede klasifikacije dokumentov, zaščite informacijskih sistemov in varstva osebnih podatkov. Ti ukrepi so skladni z mednarodnimi standardi in nacionalnimi pravnimi zahtevami.

Varnostni ukrepi iz prvega odstavka ščitijo omrežja in sredstva za prenos, kadar se sistem povezuje z drugimi moduli in sistemi.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L 69, 8.3.2014, str. 65).

(3)  Sklep št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA) (UL L 260, 3.10.2009, str. 20).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5).


PRILOGA I

Vzorec za poročanje o finančnih instrumentih

Št.

Informacije, ki se zahtevajo za vsak finančni instrument

I.   Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

1

Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI

1.1

Sklic (številka in naslov) vsake prednostne osi ali ukrepa, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI

2

Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa

3

Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument

4

Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu

4.1

Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu

II.   Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

5

Ime finančnega instrumenta

6

Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj)

7

Ureditev za izvajanje

7.1

Finančni instrument, vzpostavljen na ravni Unije, ki ga neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI

7.1.1

Ime finančnega instrumenta na ravni Unije

7.2

Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013

8

Vrsta finančnega instrumenta

8.1

Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje

8.2

Finančni instrumenti, organizirani v okviru sklada skladov ali izven sklada skladov

8.2.1

Ime sklada skladov, vzpostavljenega za izvajanje finančnih instrumentov

9

Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013

9.1

Opis drugega finančnega produkta

9.2

Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013

10

Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(1)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije

III.   Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

11

Organ, ki izvaja finančni instrument

11.1

Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013: obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; Evropska investicijska banka; Evropski investicijski sklad; mednarodna finančna institucija, v kateri je država članica udeležena; finančna institucija, ustanovljena v državi članici za uresničevanje javnega interesa pod nadzorom javnega organa; oseba javnega ali zasebnega prava; organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva)

11.1.1

Ime organa, ki izvaja finančni instrument

11.1.2

Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument

12

Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek

12.1

Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument

13

Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument

IV.   Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

14

Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR)

14.1

od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR)

15

Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR)

15.1

od tega zneski prispevkov iz skladov ESI (v EUR)

15.1.1

od tega ESRR (v EUR)

15.1.2

od tega Kohezijski sklad (v EUR)

15.1.3

od tega ESS (v EUR)

15.1.4

od tega EKSRP (v EUR)

15.1.5

od tega ESPR (v EUR)

15.2

od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR)

15.2.1

od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR)

15.2.2

od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR)

16

Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (1) (v EUR)

17

Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR)

17.1

od tega osnovno nadomestilo (v EUR)

17.2

od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR)

18

Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR)

19

Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR)

20

Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR)

21

Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR)

V.   Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

22

Imena vseh finančnih produktov, ki jih ponuja finančni instrument

23

Datum podpisa sporazuma o financiranju za finančni produkt

24

Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR)

24.1

od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR)

25

Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR)

25.1

od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR)

25.1.1

od tega ESRR (v EUR)

25.1.2

od tega Kohezijski sklad (v EUR)

25.1.3

od tega ESS (v EUR)

25.1.4

od tega EKSRP (v EUR)

25.1.5

od tega ESPR (v EUR)

25.2

od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR)

25.3

od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR)

26

Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR)

27

Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih

28

Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih

29

Število končnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt

29.1

od tega velika podjetja

29.2

od tega MSP

29.2.1

od tega mikropodjetja

29.3

od tega posamezniki

29.4

od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore

29.4.1

opis druge vrste končnih prejemnikov podpore

VI.   Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

30

Datum zaključka predhodne ocene

31

Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument

31.1

število že začetih postopkov izbire

31.2

število že podpisanih sporazumov o financiranju

32

Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen

32.1

Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja

33

Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila

34

Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR)

VII.   Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

35

Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR)

36

Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR)

36.1

od tega poplačila kapitala (v EUR)

36.2

od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR)

37

Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI

37.1

od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev ali javnih vlagateljev, ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR)

37.2

od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR)

VIII.   Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

38

Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)

38.1

Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR)

38.2

Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR)

38.2.1

od tega javni prispevki (v EUR)

38.2.2

od tega zasebni prispevki (v EUR)

38.3

Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR)

38.3.1

od tega javni prispevki (v EUR)

38.3.2

od tega zasebni prispevki (v EUR)

39

Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)

39.1

Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih

39.2

Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih

40

Vrednost naložb in udeležb glede na prejšnja leta (v EUR)

IX.   Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

41

Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva

41.1

Ciljna vrednost kazalnika učinka

41.2

Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka


(1)  To vključuje posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.


PRILOGA II

Grafični standardi za oblikovanje simbola Unije in opredelitev standardnih barv

SIMBOLNI OPIS

Na nebesno modri podlagi dvanajst zlatih zvezd sestavlja krog, ki predstavlja zvezo evropskih narodov. Število zvezd je stalno, dvanajst je simbol popolnosti in enotnosti.

HERALDIČNI OPIS

Na azurno modri podlagi je dvanajst zlatih peterokrakih zvezd, katerih kraki se ne stikajo.

GEOMETRIČNI OPIS

Image

Emblem ima obliko modre pravokotne zastave, osnovnica je 1,5-krat daljša od stranice. Dvanajst zlatih zvezd, ki so enakomerno porazdeljene, tvori nevidni krog, katerega središče je sečišče diagonal pravokotnika. Polmer kroga je enak tretjini višine stranice pravokotnika. Vsaka od zvezd ima pet krakov, ki ležijo na obodu nevidnega kroga, katerega polmer je enak osemnajstini višine stranice pravokotnika. Vse zvezde so pokončne, to je, en krak je pokončen in dva kraka sta v ravni liniji, pravokotno na navpični rob pravokotnika. Krog je urejen tako, da so zvezde razporejene kot številčnica na uri. Njihovo število je nespremenljivo.

PREDPISANE BARVE

Emblem je v naslednjih barvah:

PANTONE REFLEX BLUE za površino pravokotnika,

PANTONE YELLOW za zvezde.

ŠTIRIBARVNI POSTOPEK

Če se uporablja štiribarvni postopek, ustvarite obe standardni barvi s pomočjo štirih barv štiribarvnega postopka.

PANTONE YELLOW je mogoče doseči z uporabo 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE je mogoče doseči z mešanjem 100 % „Process Cyan“ in 80 % „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE na spletni paleti ustreza barvi RGB:0/51/153 (heksadecimalna vrednost: 003399), rumena PANTONE YELLOW na spletni paleti pa ustreza barvi RGB:255/204/0 (heksadecimalna vrednost: FFCC00).

ENOBARVNA REPRODUKCIJA

Če uporabljate črno, očrtajte pravokotnik s črno in natisnite črne zvezde na beli podlagi.

Image

Če je na voljo le modra barva (Reflex Blue), se za podlago uporabi 100 % te barve, zvezde pa ostanejo bele.

Image

REPRODUKCIJA NA BARVNEM OZADJU

Če se večbarvnemu ozadju ni mogoče izogniti, naj bo pravokotnik obdan z belim robom s širino, ki je enaka 1/25 višine pravokotnika.

Image