24.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 218/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 796/2014

z dne 23. julija 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 501/2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (1) ter zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 501/2008 (2) določa pravila za oblikovanje, izbiro, izvajanje, financiranje in nadzor programov iz člena 6 Uredbe (ES) št. 3/2008.

(2)

V pričakovanju reforme skupne politike Unije o promociji kmetijskih proizvodov, ki naj bi se uporabljala od 1. decembra 2015, je primerno revidirati časovni razpored predložitve programov iz členov 8 in 11 Uredbe (ES) št. 501/2008. Revidirani časovni razpored bo tudi omogočil zadevnim sektorskim in panožnim organizacijam, da se seznanijo z novo pogostostjo predložitev, ki bi se uporabljala od leta 2016 zaradi reforme politike.

(3)

Uredbo (ES) št. 501/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 501/2008 se spremeni:

(a)

drugi pododstavek člena 8(1) se nadomesti z naslednjim:

„Sektorske in medpanožne organizacije Unije, ki so reprezentativne za zadevne sektorje (v nadaljnjem besedilu: organizacije predlagateljice) državi članici predložijo svoje programe najpozneje do 28. februarja.“;

(b)

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Izbor programov s strani Komisije

1.   Države članice Komisiji pošljejo seznam iz člena 9(1), ki po potrebi vključuje seznam izvajalcev, ki so jih izbrale, če so bili ti že izbrani v skladu s členom 8(3), ter kopijo vsakega programa. Seznam pošljejo po elektronski in navadni pošti, Komisija pa ga prejme najpozneje do 30. aprila.

Pri programih, ki vključujejo več kakor eno državo članico, mora to uradno sporočilo temeljiti na soglasju zadevnih držav članic.

2.   Komisija najpozneje do 15. julija obvesti zadevne države članice, če ugotovi, da celotni predloženi program ali njegov del ne ustreza:

(a)

predpisom Unije ali

(b)

smernicam, kar zadeva notranji trg, ali

(c)

merilom iz člena 9(2), kar zadeva tretje države.

3.   V skladu s tretjim pododstavkom člena 7(2) Uredbe (ES) št. 3/2008 države članice najpozneje v 55 koledarskih dneh po obvestilu iz odstavka 2 tega člena Komisiji predložijo revidirane programe.

Po pregledu revidiranih programov Komisija najpozneje do 30. novembra odloči, katere programe lahko v skladu s postopkom iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 3/2008 sofinancira.

4.   Organizacije predlagateljice so odgovorne za dobro izvajanje in upravljanje izbranih programov.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za predloge za programe iz Uredbe (ES) št. 3/2008, ki se predložijo od leta 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 3, 5.1.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 501/2008 z dne 5. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 147, 6.6.2008, str. 3).