16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 763/2014

z dne 11. julija 2014

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ter zlasti člena 119(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 119 Uredbe (EU) št. 508/2014 so določena splošna pravila o informiranju in obveščanju, ki jih je treba uporabljati za vse operativne programe in operacije, ki se financirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR). Podrobna pravila o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti ter ukrepih informiranja prosilcev in upravičencev so določena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 508/2014.

(2)

Da bi zagotovili usklajeno vizualno podobo za ukrepe informiranja in sporočanja za operacije na področju kohezijske politike Unije, vključno z operacijami, ki se financirajo iz ESRP, bi bilo treba določiti navodila za oblikovanje simbola Unije in opredeliti standardne barve ter tudi določiti tehnične značilnosti za prikaz simbola Unije in navedbo sklada ali skladov, ki operacijo podpirajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priznavanje podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Država članica ali organ upravljanja sta odgovorna za zagotavljanje, da se pri vseh ukrepih informiranja in obveščanja za upravičence, morebitne upravičence in javnost prizna podpora iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za zadevno operacijo na naslednji način:

(a)

s prikazom simbola Unije v skladu s členom 2, skupaj z navedbo Evropske unije v skladu s členom 3;

(b)

z navedbo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ali, v primeru operacij, ki se financirajo iz več skladov, z navedbo evropskih strukturnih in investicijskih skladov v skladu s členom 4.

Člen 2

Simbol Unije

1.   Simbol Unije se oblikuje v skladu z grafičnimi standardi, določenimi v Prilogi.

2.   Na spletnih straneh se simbol Unije prikaže v barvah. V vseh drugih medijih se barvna različica uporabi vedno, ko je to mogoče. Enobarvna različica se lahko uporabi le v utemeljenih primerih.

3.   Simbol Unije je vedno jasno viden in prikazan na opaznem mestu. Njegov položaj in velikost sta ustrezna glede na velikost uporabljenega materiala ali dokumenta. Višina simbola Unije je najmanj 1 cm. Pri manjših promocijskih izdelkih je višina simbola Unije najmanj 5 mm.

4.   Če je simbol Unije prikazan na spletni strani, je viden znotraj vidne površine digitalne naprave, ne da bi se moral uporabnik pomakniti po strani navzdol.

5.   Če so poleg simbola Unije prikazani drugi logotipi, je simbol Unije najmanj enake velikosti, po višini ali širini, kot največji izmed drugih logotipov. Priporoča se, da sta simbol EU in logotip tretje organizacije primerno ločena.

Člen 3

Navedba Evropske unije

1.   Ime „Evropska unija“ se vedno izpiše v celoti. V povezavi s simbolom Unije se lahko uporabi katera koli od naslednjih pisav: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma in Verdana. Ležeče in podčrtane različice ter besedilni učinki niso dovoljeni.

2.   Položaj besedila glede na simbol Unije ni predpisan, vendar se besedilo in simbol nikakor ne smeta prekrivati.

3.   Velikost pisave je sorazmerna z velikostjo simbola. Barva pisave je modra (Reflex Blue), črna ali bela, odvisno od ozadja.

Člen 4

Navedba Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Če je navedba Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ali evropskih strukturnih in investicijskih skladov prikazana na spletni strani, je vidna znotraj vidne površine digitalne naprave, ne da bi se moral uporabnik pomakniti po strani navzdol.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014.


PRILOGA

Grafični standardi za oblikovanje simbola Unije in opredelitev standardnih barv

Za podrobnosti in navodila glej:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

SIMBOLNI OPIS

Na nebesno modri podlagi dvanajst zlatih zvezd sestavlja krog, ki predstavlja zvezo evropskih narodov. Število zvezd je stalno, saj število dvanajst simbolizira popolnost in enotnost.

HERALDIČNI OPIS

Na nebesno modri podlagi je dvanajst zlatih peterokrakih zvezd, katerih kraki se ne stikajo.

GEOMETRIČNI OPIS

Image

Simbol ima obliko modre pravokotne zastave, katere osnovnica je 1,5-krat daljša od stranice. Dvanajst zlatih zvezd, ki so enakomerno porazdeljene, tvori nevidni krog, katerega središče je sečišče diagonal pravokotnika. Polmer kroga je enak tretjini višine stranice pravokotnika. Vsaka od zvezd ima pet krakov, ki ležijo na obodu nevidnega kroga, katerega polmer je enak osemnajstini višine stranice pravokotnika. Vse zvezde so pokončne, tj. en krak je pokončen in dva kraka sta v ravni liniji, pravokotno na navpični rob pravokotnika. Krog je urejen tako, da so zvezde razporejene kot številčnica na uri. Njihovo število je nespremenljivo.

PREDPISANE BARVE

Simbol je v naslednjih barvah:

površina pravokotnika je v barvi PANTONE REFLEX BLUE;

zvezde so v barvi PANTONE YELLOW.

ŠTIRIBARVNI POSTOPEK

Če se uporablja štiribarvni postopek, ustvarite obe standardni barvi s pomočjo štirih barv štiribarvnega postopka.

PANTONE YELLOW je mogoče doseči z uporabo 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE je mogoče doseči z mešanjem 100 % „Process Cyan“ in 80 % „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE na spletni paleti ustreza barvi RGB: 0/51/153 (heksadecimalna vrednost: 003399), PANTONE YELLOW pa ustreza barvi RGB: 255/204/0 (heksadecimalna vrednost: FFCC00).

ENOBARVNA REPRODUKCIJA

Če uporabljate črno barvo, očrtajte pravokotnik s črno barvo in natisnite črne zvezde na beli podlagi.

Image

Če uporabljate modro barvo (Reflex Blue), za podlago uporabite 100 % te barve, zvezde pa naj ostanejo bele.

Image

REPRODUKCIJA NA BARVNEM OZADJU

Če se barvnemu ozadju ni mogoče izogniti, naj bo pravokotnik obdan z belim robom s širino, ki je enaka 1/25 višine pravokotnika.

Image