20.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/74


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 641/2014

z dne 16. junija 2014

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (1) ter zlasti členov 24(11), 31(2), 34(5), 39(4), 43(13), 45(7), 55(2), 57(4) in 67(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 24(8) Uredbe (EU) št. 1307/2013 ter člena 20 in 21 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 (2) določajo, da lahko kmetje podpišejo pogodbe, s katerimi prenesejo plačilne pravice, ki se dodelijo, ali pravico do prejemanja plačilnih pravic, če kmetijsko gospodarstvo prodajo ali oddajo v zakup. Treba bi bilo določiti pravila za posebne okoliščine, zlasti glede vlog za dodelitev plačilnih pravic v takšnih primerih.

(2)

Za namene člena 25(2), člena 26 ter člena 40(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1307/2013 bi bilo treba določiti pravila za izračun vrednosti plačilnih pravic, ki se dodelijo, v primeru prenosa kmetije z dedovanjem na drugega kmeta, ki namerava nadaljevati kmetijsko dejavnost na navedenem kmetijskem gospodarstvu in ki je tudi sam upravičen do dodelitve plačilnih pravic v prvem letu uporabe sheme osnovnega plačila.

(3)

Za dobro upravljanje sheme osnovnega plačila bi bilo primerno določiti pravila v zvezi z obvestili o prenosu plačilnih pravic, ki jih morajo kmetje poslati nacionalnim organom.

(4)

Zaradi polnjenja nacionalne ali regionalne rezerve z neuporabljenimi plačilnimi pravicami v skladu s členom 31(1)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 1307/2013 bi bilo treba določiti datum, po katerem se neuporabljene pravice, vključno s tistimi plačilnimi pravicami, ki niso bile aktivirane ali niso na drug način povzročile plačila, vrnejo v rezervo.

(5)

Člen 43 Uredbe (EU) št. 1307/2013 določa, da se lahko države članice odločijo specifične obveznosti ali sheme certificiranja uporabljati kot enakovredne prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Da se zagotovi pravočasna in učinkovita ocena praks, ki so vključene v takšne obveznosti ali sheme certificiranja, bi bilo treba oblikovati pravila glede postopkov obveščanja in ocene Komisije.

(6)

V skladu z drugim pododstavkom člena 45(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se na ravni kmetijskega gospodarstva posamična obveznost ponovne pretvorbe ne uporabi, če absolutna površina s trajnim travinjem ostane v določenih mejah. Treba bi bilo določiti te meje.

(7)

V skladu s členom 55(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 mora odločitve iz člena 53(4) in (6)(a) navedene uredbe odobriti Komisija. Zato bi bilo treba določiti pravila za postopek ocene in odobritve s strani Komisije.

(8)

V skladu s členom 57(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 mora Komisija sprejeti pravila o postopku odobritve zemljišč in sort za namene posebnega plačila za bombaž. V skladu z načelom subsidiarnosti bi morala biti navedena pravila omejena na določitev roka za zaključek navedenega postopka, določitev podrobnih pravil postopka pa bi morala biti prepuščena državam članicam.

(9)

Treba bi bilo določiti potrebne informacije, ki jih države članice pošljejo proizvajalcem glede navedene odobritve. Določiti bi bilo treba tudi rok za navedena obvestila, da se zagotovi pravočasna obveščenost proizvajalcev.

(10)

Za spremljanje pravilne uporabe pravil iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 v zvezi s prožnostjo med stebri bi bilo treba natančno določiti nekatere obveznosti obveščanja o informacijah, ki jih morajo države članice sporočiti glede odločitev, ki jih sprejmejo v skladu s členom 14 navedene uredbe.

(11)

Za namen določitve finančnih zgornjih mej, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013, in preverjanja upoštevanja navedenih zgornjih mej bi bilo treba določiti nekatere obveznosti obveščanja, zlasti glede informacij, ki jih države članice sporočijo o svojih odločitvah, sprejetih na podlagi člena 22(2) in (3), člena 42(1), člena 49(1) in člena 51(1) navedene uredbe.

(12)

Zaradi učinkovitosti bi bilo primerno določiti, da se obvestila na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 in te uredbe izvedejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (3).

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PODROČJE UPORABE IN SPLOŠNA NAČELA

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila za uporabo Uredbe (EU) št. 1307/2013 v zvezi s:

(a)

splošnimi določbami o neposrednih plačilih;

(b)

shemo osnovnega plačila;

(c)

plačilom za kmete, ki izvajajo kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje;

(d)

prostovoljno vezano podporo;

(e)

posebnim plačilom za bombaž;

(f)

obvestili, ki jih pošljejo države članice.

Člen 2

Splošna načela

Države članice to uredbo izvajajo v skladu z objektivnimi merili in na način, ki zagotavlja enako obravnavo kmetov ter preprečuje izkrivljanje trga in konkurence, hkrati pa spodbuja trajnostno upravljanje naravnih virov in podnebne ukrepe.

POGLAVJE 2

SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA

ODDELEK 1

Prva dodelitev plačilnih pravic

Člen 3

Vloga za dodelitev plačilnih pravic v primeru prodaje ali zakupa z uporabo klavzule o pogodbi na podlagi člena 24(8) Uredbe (EU) št. 1307/2013

V primeru prodaje ali zakupa z uporabo klavzule o pogodbi v skladu s členom 24(8) Uredbe (EU) št. 1307/2013 vlogo za dodelitev plačilnih pravic predloži kupec oziroma zakupnik. Navedena vloga vključuje naslednje informacije:

(a)

podrobnosti o prodajni oziroma zakupni pogodbi, vključno z zadevno klavzulo o pogodbi in/ali, če tako zahteva država članica, kopijo navedene pogodbe;

(b)

identifikacijske podatke o kmetu, ki je prenesel pravico do prejemanja pravic na kupca ali zakupnika, vključno z enotno identifikacijo upravičenca iz člena 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 (4), če je na voljo.

Poleg tega države članice od kupca ali zakupnika zahtevajo vse informacije, potrebne za preverjanje uporabe člena 60 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

Člen 4

Vloga za dodelitev plačilnih pravic v primeru prodaje z uporabo klavzule o pogodbi na podlagi člena 20 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014

1.   V primeru prodaje z uporabo klavzule o pogodbi v skladu s členom 20 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 vlogo za dodelitev plačilnih pravic, za katero velja navedena klavzula, predloži prodajalec. Navedena vloga vključuje naslednje informacije:

(a)

podrobnosti o prodajni pogodbi, vključno z zadevno klavzulo o pogodbi in/ali, če tako zahteva država članica, kopijo prodajne pogodbe;

(b)

število upravičenih hektarov, za katere velja navedena klavzula o pogodbi;

(c)

identifikacijske podatke o kmetu, na katerega je bil izveden prenos na podlagi navedene klavzule, vključno z enotno identifikacijo upravičenca iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014, če je na voljo.

2.   Država članica lahko dovoli, da vlogo za dodelitev plačilnih pravic v imenu prodajalca predloži kupec. V tem primeru država članica preveri, da je prodajalec kupca pooblastil za predložitev vloge.

Člen 5

Vloga za dodelitev plačilnih pravic v primeru zakupa z uporabo klavzule o pogodbi na podlagi člena 21 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014

1.   V primeru zakupa z uporabo klavzule o pogodbi v skladu s členom 21 Delegirane Uredbe (EU) št. 639/2014 vlogo za dodelitev plačilnih pravic, za katero velja navedena klavzula, predloži zakupodajalec. Navedena vloga vključuje naslednje informacije:

(a)

podrobnosti o zakupni pogodbi, vključno z zadevno klavzulo o pogodbi in/ali, če tako zahteva država članica, kopijo zakupne pogodbe;

(b)

število upravičenih hektarov, za katere velja navedena klavzula o pogodbi;

(c)

identifikacijske podatke o kmetu, na katerega je bil izveden prenos na podlagi navedene klavzule, vključno z enotno identifikacijo upravičenca iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014, če je na voljo.

2.   Država članica lahko dovoli, da vlogo za dodelitev plačilnih pravic v imenu zakupodajalca predloži zakupnik. V tem primeru država članica preveri, da je zakupodajalec zakupnika pooblastil za predložitev vloge.

Člen 6

Vrednost plačilnih pravic pri dedovanju

1.   Kadar je kmet v državi članici, ki uporablja člen 25(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013, upravičen do dodelitve pravic v skladu s členom 24 navedene uredbe poleg pravice do prejema plačilnih pravic na podlagi člena 14(1) Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014, se vrednost njegovih plačilnih pravic, ki se določi v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1307/2013, izračuna ob upoštevanju vsote podatkov za leto 2014 v zvezi z njegovim prvotnim gospodarstvom in podedovanim gospodarstvom ali delom podedovanega gospodarstva.

2.   Kadar je kmet v državi članici, ki uporablja člen 40(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013, upravičen do dodelitve plačilnih pravic v skladu s členom 39 navedene uredbe poleg pravice do prejema plačilnih pravic na podlagi člena 14(1) Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014, se vrednost njegovih plačilnih pravic, ki se določi v skladu s členom 40(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013, izračuna na podlagi vsote podatkov za zadevno leto v zvezi z njegovim prvotnim gospodarstvom in podedovanim gospodarstvom ali delom podedovanega gospodarstva.

ODDELEK 2

Aktiviranje in prenos plačilnih pravic

Člen 7

Aktiviranje plačilnih pravic v primeru prodaje ali zakupa z uporabo klavzule o pogodbi iz člena 24(8) Uredbe (EU) št. 1307/2013 ali členov 20 in 21 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014

1.   V primeru prodaje ali zakupa z uporabo klavzule o pogodbi v skladu s členom 24(8) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se prva vloga kupca ali zakupnika za plačilo na podlagi sheme osnovnega plačila predloži v istem letu kot vloga za dodelitev plačilnih pravic iz člena 3 te uredbe.

2.   V primeru prodaje z uporabo klavzule o pogodbi v skladu s členom 20 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 kupec v svojo prvo vlogo za plačilo na podlagi sheme osnovnega plačila vključi podrobnosti o prodajni pogodbi z navedbo zadevne klavzule o pogodbi in/ali, če tako zahteva država članica, kopijo prodajne pogodbe. Navedena vloga se predloži v istem letu kot vloga za dodelitev plačilnih pravic iz člena 4 te uredbe.

3.   V primeru zakupa z uporabo klavzule o pogodbi v skladu s členom 21 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 zakupnik v svojo prvo vlogo za plačilo na podlagi sheme osnovnega plačila vključi podrobnosti o zakupni pogodbi z navedbo zadevne klavzule o pogodbi in/ali, če tako zahteva država članica, kopijo zakupne pogodbe. Navedena vloga se predloži v istem letu kot vloga za dodelitev plačilnih pravic iz člena 5 te uredbe.

Člen 8

Obvestila o prenosu

1.   V primeru prenosa v skladu s členom 34 Uredbe (EU) št. 1307/2013 prenosnik obvesti pristojni organ o prenosu v obdobju, ki ga določi država članica.

2.   Prenos se izvede, kot je navedeno v obvestilu, razen če pristojni organ prenosu nasprotuje. Pristojni organ lahko prenosu nasprotuje le, če prenos ni v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013, Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 639/2014 in to uredbo. Pristojni organ o svojem nasprotovanju čim prej obvesti prenosnika.

ODDELEK 3

Nacionalne ali regionalne rezerve

Člen 9

Vračilo v nacionalno ali regionalno rezervo

1.   Za namene člena 31(1)(a) ali (b) Uredbe (EU) št. 1307/2013 razen v primerih višje sile ali izjemnih okoliščin za neuporabljene plačilne pravice velja, da so povrnjene v nacionalno ali regionalno rezervo dan po izteku roka, ki ga določi Komisija na podlagi člena 78(b) Uredbe (EU) št. 1306/2013 za spremembo enotne vloge v okviru sheme osnovnega plačila v koledarskem letu, v katerem se izteče obdobje iz člena 31(1)(a) ali (b) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

2.   Države članice, ki uporabljajo regionalne rezerve v skladu s členom 30(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013, pravila o povračilu neuporabljenih plačilnih pravic uporabljajo na regionalni ravni.

POGLAVJE 3

ZELENA KOMPONENTA

Člen 10

Postopki za sporočanje in oceno praks, vključenih v specifične obveznosti ali sheme certificiranja

1.   Obvestila iz člena 43(8) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se za izvajanje v letu 2015 pošljejo do 1. avgusta 2014, za izvajanje po letu 2015 pa do 1. julija leta, ki je pred letom izvajanja.

Obvestila se lahko spremenijo enkrat letno, če je Komisija o tem obveščena do 1. julija leta, ki je pred letom izvedbe spremembe.

2.   Za obveznosti iz člena 43(3)(a) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so v obvestilih Komisiji jasno opisane prakse, ki jih zajema obveznost, in je navedeno, katerim praksam iz člena 43(2) navedene uredbe so enakovredne in v katerih enakovrednih praksah, naštetih v Prilogi IX k navedeni uredbi, naj bi bile zajete. Navedena obvestila vsebujejo sklic na zadevno obveznost v okviru programa razvoja podeželja, predloženega Komisiji na podlagi člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali odobrenega s strani Komisije na podlagi člena 18(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (7).

3.   Za sheme certificiranja iz člena 43(3)(b) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so v obvestilih Komisiji jasno opisane prakse, ki jih zajema shema certificiranja, in je navedeno, katerim praksam iz člena 43(2) navedene uredbe so enakovredne in v katerih enakovrednih praksah, naštetih v Prilogi IX k navedeni uredbi, naj bi bile zajete.

4.   Kadar ocena, ki jo izvede Komisija, pokaže, da priglašene prakse, vključene v specifične obveznosti ali sheme certificiranja, niso zajete v seznamu iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 1307/2013, Komisija državo članico o tem obvesti v treh mesecih od prejema obvestila. Država članica lahko en mesec po prejemu informacije Komisije predloži dodatne informacije. Izvedbeni akt iz drugega pododstavka člena 43(8) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se sprejme v sedmih mesecih po prejemu prvotnega obvestila.

Člen 11

Meje za ohranjanje absolutne vrednosti trajnega travinja

Meje, ki se uporabijo za oceno ohranjanja absolutne vrednosti trajnega travinja iz drugega pododstavka člena 45(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013, so enake zmanjšanju površin s trajnim travinjem, vzpostavljenim v skladu s členom 45(2)(a) navedene uredbe, za največ 0,5 %.

POGLAVJE 4

VEZANA PODPORA

ODDELEK 1

Prostovoljna vezana podpora

Člen 12

Postopek ocene in odobritve odločitev iz člena 55(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013

Komisija oceni, ali so odločitve iz člena 55(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 skladne z navedeno uredbo, zlasti glede razvidnosti ene od potreb iz člena 55(1) navedene uredbe, in z Delegirano uredbo (EU) št. 639/2014.

Kadar Komisija meni, da na podlagi informacij, ki jih je predložila država članica, ne more potrditi, da so pogoji iz prvega pododstavka izpolnjeni, od države članice zahteva dodatne informacije ali ponovno presojo njene odločitve.

Komisija v štirih mesecih po prejemu vseh potrebnih informacij sprejme izvedbeni akt, s katerim odobri ali zavrne odločitev države članice.

ODDELEK 2

Posebno plačilo za bombaž

Člen 13

Postopek odobritve zemljišč in sort

Postopek odobritve zemljišč in sort za namene posebnega plačila za bombaž iz člena 57 Uredbe (EU) št. 1307/2013 se za setveno sezono posameznega leta zaključi 31. januarja navedenega leta.

Člen 14

Obvestila proizvajalcem

1.   Države članice pred 1. marcem posameznega leta pridelovalcem bombaža za setveno sezono navedenega leta sporočijo naslednje informacije:

(a)

odobrene sorte za setev;

(b)

merila za odobritev zemljišč za proizvodnjo bombaža, kot so jih določile v skladu s členom 56 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014;

(c)

najmanjšo gostoto sadik bombaža iz člena 58 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014;

(d)

zahtevane agronomske prakse.

2.   Če je odobritev za sorto preklicana, države članice pridelovalce bombaža o preklicu obvestijo pred 1. marcem za setveno sezono prihodnjega leta.

POGLAVJE 5

PRAVILA GLEDE OBVEŠČANJA

Člen 15

Obvestila o prožnosti med stebri

1.   Informacije, ki se Komisiji sporočijo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 in člena 136a(1) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (8) so v obliki letnih odstotkov letnih nacionalnih zgornjih mej iz prvega pododstavka člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 in prvega pododstavka člena 136a(1) Uredbe (ES) št. 73/2009 za vsako koledarsko leto do leta 2019.

2.   Informacije, ki se Komisiji sporočijo na podlagi člena 14(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 in člena 136a(1) Uredbe (ES) št. 73/2009 so v obliki letnih odstotkov letnih zneskov, namenjenih za podporo ukrepom v okviru načrtovanja programov razvoja podeželja iz prvega pododstavka člena 14(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 in prvega pododstavka člena 136a(2) Uredbe (ES) št. 73/2009 za vsako proračunsko leto do leta 2020.

Člen 16

Obvestilo o povečanju zgornje meje sheme osnovnega plačila iz člena 22(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1307/2013

Kadar država članica Komisijo obvesti o svoji odločitvi na podlagi člena 22(2) ali (3) Uredbe (EU) št. 1307/2013, informacije, ki se predložijo Komisiji, navajajo odstotke letnih nacionalnih zgornjih mej iz Priloge II k navedeni uredbi, potem ko se odšteje znesek, ki izhaja iz uporabe člena 47(1) navedene uredbe za vsako koledarsko leto do leta 2020.

Člen 17

Finančne dodelitve v okviru prerazporeditvenega plačila, plačila za območja z naravnimi omejitvami in plačila za mlade kmete

Kadar država članica Komisijo obvesti o svoji odločitvi na podlagi člena 42(1), člena 49(1) in člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013, informacije, ki se predložijo Komisiji, navajajo odstotke letnih nacionalnih zgornjih mej iz Priloge II k navedeni uredbi za vsako koledarsko leto do leta 2020.

Člen 18

Uporaba Uredbe (EU) št. 792/2009

Obvestila Komisiji, določena v Uredbi (EU) št. 1307/2013, Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 639/2014 in tej uredbi, se izvedejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009.

POGLAVJE 6

KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za vloge za pomoč za koledarska leta, ki sledijo koledarskemu letu 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2014.

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (Glej stran 1 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, p. 3).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike (Glej stran 48 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(6)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).