12.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 620/2014

z dne 4. junija 2014

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z izmenjavo informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (1) ter zlasti člena 50(7) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev učinkovitega in pravočasnega sodelovanja med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic bi morala biti izmenjava informacij dvosmerna, in sicer v okviru ustreznih nadzornih pristojnosti navedenih organov. Zato bi bilo treba določiti standardne obrazce, predloge in operativne postopke, vključno s časovnimi okviri, za izmenjavo informacij v času rednega poslovanja in likvidnostnih težav. Določiti bi bilo treba tudi usklajeno pogostost izmenjave in skrajne roke za predložitev informacij, ki se izmenjujejo redno, pri čemer bi bilo treba določiti, katere informacije je treba izmenjati dvakrat ali enkrat letno. Da se zagotovi izmenjava čim novejših informacij, bi si morali pristojni organi kljub temu izmenjati informacije takoj, ko je to izvedljivo, in ne bi smeli čakati do izteka skrajnih rokov za predložitev.

(2)

Brez poseganja v postopke za izmenjavo standardnih informacij iz te uredbe bi se morali pristojni organi matičnih držav članic ali držav članic gostiteljic brez nepotrebnega odlašanja medsebojno obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na finančno stabilnost ali delovanje podružnice, ter zagotoviti vse bistvene in pomembne informacije v zvezi s temi okoliščinami.

(3)

Zaradi razlik v velikosti, kompleksnosti in pomembnosti podružnic, ki poslujejo v državah članicah gostiteljicah, je pomembno, da se pri izmenjavi informacij upošteva načelo sorazmernosti. Tako bi se morala potreba po večjem obsegu informacij za pristojne organe držav članic gostiteljic, ki so odgovorni za podružnice, opredeljene kot pomembne v skladu s členom 51 Direktive 2013/36/EU, upoštevati pri obrazcih in predlogah, ki se uporabljajo za izmenjavo teh informacij, ter pogostosti njihove izmenjave.

(4)

Da se zagotovi učinkovit prenos informacij zadevnim osebam in zaupnost informacij, bi morali pristojni organi vzpostaviti, si izmenjati ter redno posodabljati seznam kontaktnih oseb.

(5)

Izmenjava informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic ni omejena na vrste informacij iz člena 50 Direktive 2013/36/EU in s tem na vrste informacij iz te uredbe. Direktiva 2013/36/EU vsebuje določbe o izmenjavi informacij v zvezi s preverjanjem podružnic na kraju samem, uradnem obveščanju glede uveljavljanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev ter ukrepi, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi v zvezi s podružnicami in njihovimi nadrejenimi osebami. Ta uredba zato ne bi smela določati zahtev glede izmenjave informacij na teh področjih.

(6)

Standardni obrazci, predloge in postopki bi morali obravnavati tudi izmenjave informacij v zvezi z opravljanjem dejavnosti v državi članici gostiteljici v obliki zagotavljanja čezmejnih storitev.

(7)

Zaradi narave čezmejnih storitev se pristojni organi držav članic gostiteljic soočajo s pomanjkanjem informacij o poslih, ki se izvajajo na območju njihove pristojnosti, zato je določitev postopkov za izmenjavo informacij bistvena za ohranitev finančne stabilnosti in spremljanje pogojev za izdajanje dovoljenj, zlasti spremljanje, ali institucija opravlja storitve v skladu s predloženimi uradnimi obvestili. Kljub pomembnosti takih informacij bi bilo treba ob upoštevanju potrebe po preprečevanju možne obremenitve pri njihovem zbiranju in pošiljanju vsem pristojnim organom držav članic gostiteljic informacije namesto redne izmenjave zagotoviti na zahtevo pristojnih organov držav članic gostiteljic.

(8)

Ob upoštevanju dejstva, da je vrsta informacij, ki se izmenjujejo med pristojnimi organi, opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 524/2014 (2), bi bilo treba to uredbo šteti za neločljivo povezano z Delegirano uredbo (EU) št. 524/2014.

(9)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) (EBA).

(10)

EBA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analizirala morebitne z njimi povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa standardne obrazce, predloge in postopke za izmenjavo informacij, ki bi lahko olajšali spremljanje institucij, ki poslujejo prek podružnice ali v okviru uveljavljanja svobode opravljanja storitev v eni ali več državah članicah, v katerih nimajo sedeža.

Ta uredba se uporablja v zvezi z informacijami, določenimi v Delegirani uredbi (EU) št. 524/2014.

Člen 2

Rok za predložitev in pogostost izmenjave informacij v zvezi z institucijami, ki poslujejo prek podružnice

1.   Informacije, ki se nanašajo na kakršno koli neskladnost z zakonodajnimi ali regulativnimi zahtevami, uporabo nadzornih ali drugih upravnih ukrepov ali naložitev upravnih kazni ali kazenskih sankcij, se predložijo brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 koledarskih dneh od takrat, ko pristojni organi ugotovijo neskladnost ali ko je bil uporabljen nadzorni ali drug upravni ukrep ali naložena upravna kazen ali kazenska sankcija.

2.   Kadar je podružnica opredeljena kot pomembna v skladu s členom 51 Direktive 2013/36/EU, pristojni organi matične države članice predložijo kvantitativne informacije, ki se nanašajo na likvidnost in informacije o ugotovitvah na podlagi nadzora likvidnosti, pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzirajo to pomembno podružnico, dvakrat letno in najpozneje do naslednjih rokov za predložitev:

(a)

28. februarja vsako leto na podlagi stanja na dan 31. decembra prejšnjega leta;

(b)

31. avgusta vsako leto na podlagi stanja na prejšnji 30. junij.

3.   Informacije, ki niso navedene v odstavkih 1 in 2, se predložijo enkrat letno, in sicer najpozneje do 30. aprila vsako leto na podlagi stanja na dan 31. decembra prejšnjega leta, razen informacij v zvezi z upravljanjem in lastništvom institucije, ki se zagotovijo na podlagi zadnjih razpoložljivih informacij.

Člen 3

Operativni postopki za posredovanje informacij med pristojnimi organi

1.   Pristojni organi matične države članice vodijo posodobljen seznam za vsako institucijo in ga posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice, pri čemer ta seznam vsebuje ustrezne podatke o kontaktnih osebah, vključno s kontaktnimi osebami za izredne razmere, za izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in držav članic gostiteljic.

Pristojni organi držav članic gostiteljic pristojnim organom matične države članice brez nepotrebnega odlašanja sporočijo svoje kontaktne osebe in vse spremembe podatkov o teh kontaktnih osebah. Pristojni organi matične države članice in držav članic gostiteljic vsako leto pregledajo seznam kontaktnih oseb.

2.   Informacije se izmenjajo v pisni ali elektronski obliki ter se naslovijo na ustrezne kontaktne osebe, opredeljene na seznamu kontaktnih oseb iz odstavka 1, razen če pristojni organ, ki zahteva informacije, navede drugače.

3.   Kadar se informacije izmenjajo v elektronski obliki, se uporabijo varni komunikacijski kanali, razen če pristojni organi presodijo, da je primerna uporaba komunikacijskih kanalov, ki niso varni.

4.   Naslednje informacije se lahko zagotovijo ustno, preden se potrdijo v pisni ali elektronski obliki:

(a)

informacije v zvezi z neskladnostjo z zakonodajnimi ali regulativnimi zahtevami;

(b)

informacije v zvezi z uporabo nadzornih ali drugih upravnih ukrepov;

(c)

informacije v zvezi z naložitvijo upravnih kazni ali kazenskih sankcij;

(d)

informacije v zvezi z likvidnostnimi težavami.

5.   Pristojni organi potrdijo prejem informacij. Kadar se informacije zagotovijo v elektronski obliki z uporabo varnega komunikacijskega kanala, se te informacije tudi potrdijo prek tega kanala. Prejema informacij, ki se zagotovijo ustno ali prek varnega komunikacijskega kanala, prek katerega lahko pošiljatelj prejme potrdilo, da je prejemnik prejel informacije, ni treba potrditi.

6.   Če se ustanovi kolegij nadzornikov v skladu s členom 51(3) Direktive 2013/36/EU in so vse podružnice institucije opredeljene kot pomembne, se odstavki 1 do 5 tega člena ne uporabljajo. V takih primerih se informacije izmenjajo v skladu s postopkom, določenim na podlagi pisnih dogovorov iz člena 51(3) Direktive 2013/36/EU.

Člen 4

Obrazci in predloge, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij v zvezi z institucijami, ki poslujejo prek podružnice

1.   Kvantitativne informacije iz člena 2(2) se izmenjajo z uporabo predloge iz dela 1 Priloge I in se zagotovijo v obliki, opredeljeni v navedeni predlogi.

2.   Kvantitativne informacije v zvezi z likvidnostjo in kapitalsko ustreznostjo institucije, razen informacij iz odstavka 1, se izmenjajo z uporabo predloge iz dela 2 Priloge I in se zagotovijo v obliki, opredeljeni v navedeni predlogi.

3.   Kvantitativne informacije v zvezi z obsegom storitev, ponujenih v okviru uveljavljanja svobode opravljanja storitev, se izmenjajo z uporabo predloge iz dela 3 Priloge I in se zagotovijo v obliki, ki je po mnenju pristojnega organa, ki zagotavlja informacije, primerna.

4.   Kvantitativne informacije v zvezi s tržnimi deleži podružnice, ustanovljene v državi članici gostiteljici, se izmenjajo z uporabo predloge iz dela 4 Priloge I in se zagotovijo v obliki, ki je po mnenju pristojnega organa, ki zagotavlja informacije, primerna.

5.   Nekvantitativne informacije, razen informacij iz odstavkov 6, 7 in 8, se izmenjajo z uporabo ustreznih predlog in se zagotovijo v obliki, ki je po mnenju pristojnega organa, ki zagotavlja informacije, primerna:

(a)

predloga iz dela 2 Priloge I se uporablja za informacije o likvidnosti in kapitalski ustreznosti institucije;

(b)

predloga iz dela 3 Priloge I se uporablja za informacije o čezmejnem opravljanju storitev;

(c)

predloga iz dela 4 Priloge I se uporablja za informacije o podružnici, ustanovljeni v državi članici gostiteljici;

(d)

predloga iz dela 5 Priloge I se uporablja za informacije o sistemih jamstva za vloge.

6.   Nekvantitativne informacije iz dela 6 Priloge I v zvezi z upravljanjem in lastništvom institucije, njenimi likvidnostnimi politikami in politikami financiranja, kriznimi načrti v zvezi z likvidnostjo in financiranjem ter pripravo na izredne razmere se zagotovijo v obliki, ki je po mnenju pristojnega organa, ki zagotavlja informacije, primerna. Informacije se zagotovijo v obliki priloge k drugim informacijam, ki se izmenjajo z uporabo predlog iz delov 1 do 5 Priloge I.

7.   Informacije v zvezi s kakršno koli neskladnostjo z zakonodajnimi ali regulativnimi zahtevami, uporabo nadzornih ali drugih upravnih ukrepov ali naložitvijo upravnih kazni ali kazenskih sankcij iz člena 2(1), se zagotovijo v obliki, ki je po mnenju pristojnega organa, ki zagotavlja informacije, primerna.

8.   Informacije v zvezi z opredelitvijo institucije kot globalne sistemsko pomembne institucije ali druge sistemsko pomembne institucije v smislu člena 131(1) Direktive 2013/36/EU se zagotovijo v obliki, ki je po mnenju pristojnega organa, ki zagotavlja informacije, primerna.

Člen 5

Ad-hoc zahteve pristojnih organov po informacijah

1.   Zahteve po informacijah, katerih izmenjava se ne zahteva v skladu z Delegirano uredbo (EU) št. 524/2014, se v pisni ali elektronski obliki predložijo ustreznim kontaktnim osebam, navedenim na seznamu kontaktnih oseb iz člena 3(1) te uredbe.

2.   Pristojni organ, ki je predložil zahtevo iz odstavka 1, pojasni, kako naj bi informacije olajšale nadzor ali spremljanje institucije, pregled pogojev za izdajo dovoljenja instituciji ali zaščito stabilnosti finančnega sistema. Navedeni pristojni organ določi razumen rok, do katerega je treba predložiti odgovor, pri čemer se upoštevajo narava in nujnost zahteve ter zahtevane informacije.

3.   Pristojni organ, ki prejme zahtevo iz odstavka 1, brez nepotrebnega odlašanja zagotovi informacije in si po najboljših močeh prizadeva odgovoriti do roka, navedenega v zahtevi. Če zadevni pristojni organ ne more odgovoriti do roka, navedenega v zahtevi, pristojnemu organu, ki je predložil zahtevo, brez nepotrebnega odlašanja sporoči, do kdaj bo predložil informacije.

Če zahtevane informacije niso na voljo, pristojni organ, ki je prejel zahtevo iz odstavka 1, o tem ustrezno obvesti pristojni organ, ki je zahtevo predložil.

Člen 6

Izmenjava informacij v zvezi s ponudniki čezmejnih storitev

Kadar pristojni organi države članice gostiteljice, v kateri institucija opravlja svoje dejavnosti na podlagi uveljavljanja svobode opravljanja storitev, pristojnim organom matične države članice predložijo zahtevo po informacijah v zvezi s storitvami, določenimi v Delegirani uredbi (EU) št. 524/2014, se ta zahteva predloži v pisni ali elektronski obliki ustrezni kontaktni osebi, navedeni na seznamu kontaktnih oseb iz člena 3(1). Pristojni organi matične države članice zagotovijo informacije v treh mesecih od prejema zahteve.

Člen 7

Izmenjava informacij v zvezi z institucijami, ki poslujejo prek podružnice, kadar ima institucija ali podružnica likvidnostne težave

Pristojni organi v primeru likvidnostnih težav za izmenjavo informacij, določenih v Delegirani uredbi (EU) št. 524/2014, uporabijo predlogo iz Priloge II k tej uredbi in upoštevajo postopke, določene v členu 3 te uredbe.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 524/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (UL L 148, 20.5.2014, str. 6).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA I

DEL 1

POLLETNE SPECIFIČNE INFORMACIJE

Predloga za informacije o likvidnosti in nadzorniških ugotovitvah v zvezi s posameznimi institucijami, ki jih je treba izmenjati dvakrat letno s pristojnimi organi države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Pravna podlaga

Člen 4(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 524/2014

Pogostost izmenjave informacij

Dvakrat letno, razen za nekvantitativne informacije (letno)

Pristojni organ:

 

Ime institucije:

 

Referenčni datum (30/06/LLLL ali 31/12/LLLL):

 

Datum predložitve (DD/MM/LLLL):

 

Informacije, zagotovljene na konsolidirani podlagi (da/ne)

Navedite „Da“, če so informacije v tej predlogi zagotovljene na konsolidirani podlagi in ne na ravni institucije


Skupina informacij

Postavka informacij

Sklic na predloge COREP/FINREP, kadar je to ustrezno, ali drugo

Vrednost informacij

(kvantitativna, ki se navede v skladu s tabelo, ali kvalitativna, ki se navede v obliki prostega besedila)

Opombe

Likvidnost

Količnik likvidnostnega tveganja (domača valuta)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik likvidnostnega tveganja (pomembna valuta 1, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik likvidnostnega tveganja (pomembna valuta 2, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik likvidnostnega tveganja (pomembna valuta 3, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

[po potrebi dodajte dodatne vrstice za pomembne valute]

 

 

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (domača valuta)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (pomembna valuta 1, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (pomembna valuta 2, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (pomembna valuta 3, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

[po potrebi dodajte dodatne vrstice za pomembne valute]

 

 

 

Sestavni deli likvidnostnega blažilnika institucije, vključno z naslednjim

 

Denarna sredstva

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Vloge pri centralnih bankah

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Vrednostni papirji z 0-odstotno utežjo tveganja

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Vrednostni papirji z 20-odstotno utežjo tveganja

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Nefinančne podjetniške obveznice

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Druga sredstva z visoko in izjemno visoko likvidnostjo ter kreditno kvaliteto ob upoštevanju meril iz člena 481(2) CRR

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije]

 

Skupna obremenjena sredstva

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki so primerna za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Skupna neobremenjena sredstva

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki so primerna za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Skupno prejeto obremenjeno zavarovanje s premoženjem

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki je primerno za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Skupno prejeto neobremenjeno zavarovanje s premoženjem

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki je primerno za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Razmerje med krediti in vlogami

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge FINREP]

 

Opis vseh domačih likvidnostnih količnikov, ki se uporabljajo za institucijo kot del ukrepov makrobonitetne politike, ki jih sprejmejo pristojni organi ali imenovani organ v obliki zavezujočih zahtev, smernic, priporočil, opozoril ali v drugi obliki, vključno z opredelitvami teh količnikov

[Opredelitev in formula za izračun, ki ju zagotovi pristojni organ]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije]

 

Opis vseh bistvenih pomanjkljivosti v zvezi z upravljanjem likvidnostnega tveganja institucije, s katerimi so seznanjeni pristojni organi in ki lahko vplivajo na podružnice, vseh s tem povezanih nadzornih ukrepov, ki so bili sprejeti v zvezi s temi pomanjkljivostmi, in obsega skladnosti institucije s temi nadzornimi ukrepi

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

Upoštevati je treba, da se primeri neskladnosti z minimalnimi regulativnimi zahtevami in morebitni nadzorni ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi za njihovo odpravo, ne sporočijo v tej predlogi za redno izmenjavo informacij, temveč ločeno v skladu s členom 2(3) ITS

Splošna ocena profila likvidnostnega tveganja institucije in njenega upravljanja s tveganji, zlasti v zvezi s podružnicami, ustanovljenimi v državi članici gostiteljici

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Opis vseh posebnih zahtev glede likvidnosti, ki se uporabljajo v skladu s členom 105 Direktive 2013/36/EU

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Informacije v zvezi z ovirami pri prenosu denarnih sredstev in zavarovanja s premoženjem na podružnice institucije ali z njih

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

DEL 2

LETNE SPECIFIČNE INFORMACIJE

Predloga za informacije o likvidnosti in kapitalski ustreznosti posameznih institucij, ki se izmenjajo letno

Pravna podlaga

Člen 4(1) ter člena 5 in 11 Delegirane uredbe (EU) št. 524/2014

Pogostost izmenjave informacij

Letno

Pristojni organ:

 

Ime institucije:

 

Referenčni datum (31/12/LLLL):

 

Datum predložitve (DD/MM/LLLL):

 

Informacije, zagotovljene na konsolidirani podlagi (da/ne)

Navedite „Da“, če so informacije v tej predlogi zagotovljene na konsolidirani podlagi in ne na ravni institucije


Skupina informacij

Postavka informacij

Sklic na predloge COREP/FINREP, kadar je to ustrezno, ali drugo

Vrednost informacij

(kvantitativna, ki se navede v skladu s tabelo, ali kvalitativna, ki se navede v obliki prostega besedila)

Opombe

Likvidnost (člen 3)

Količnik likvidnostnega tveganja (domača valuta)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik likvidnostnega tveganja (pomembna valuta 1, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik likvidnostnega tveganja (pomembna valuta 2, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik likvidnostnega tveganja (pomembna valuta 3, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

[po potrebi dodajte dodatne vrstice za pomembne valute]

 

 

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (domača valuta)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (pomembna valuta 1, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (pomembna valuta 2, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (pomembna valuta 3, navedite)

[Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja, pri čemer se za umeritev uporablja nacionalna specifikacija, dokler ni nadomeščena z umeritvijo iz CRR]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije, dokler niso v predlogi COREP na voljo količniki]

 

[po potrebi dodajte dodatne vrstice za pomembne valute]

 

 

 

Sestavni deli likvidnostnega blažilnika institucije, vključno z naslednjim

 

Denarna sredstva

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Vloge pri centralnih bankah

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Vrednostni papirji z 0-odstotno utežjo tveganja

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Vrednostni papirji z 20-odstotno utežjo tveganja

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Nefinančne podjetniške obveznice

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Druga sredstva z visoko in izjemno visoko likvidnostjo ter kreditno kvaliteto ob upoštevanju meril iz člena 481(2) CRR

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja v zvezi z likvidnostnim kritjem in stabilnimi viri financiranja

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije]

 

Skupna obremenjena sredstva

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki so primerna za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Skupna neobremenjena sredstva

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki so primerna za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Skupno prejeto obremenjeno zavarovanje s premoženjem

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki so primerna za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Skupno prejeto neobremenjeno zavarovanje s premoženjem

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

od tega: ki so primerna za centralne banke

Na podlagi zahtev ITS glede poročanja o obremenitvi sredstev

[Vrednost na podlagi ITS]

 

Razmerje med krediti in vlogami

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge FINREP]

 

Opis vseh domačih likvidnostnih količnikov, ki se uporabljajo za institucijo kot del ukrepov makrobonitetne politike, ki jih sprejmejo pristojni organi ali imenovani organ v obliki zavezujočih zahtev, smernic, priporočil, opozoril ali v drugi obliki, vključno z opredelitvami teh količnikov

[Opredelitev in formula za izračun, ki ju zagotovi pristojni organ]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije]

 

Opis vseh bistvenih pomanjkljivosti v zvezi z upravljanjem likvidnostnega tveganja institucije, s katerimi so seznanjeni pristojni organi in ki lahko vplivajo na podružnice, vseh s tem povezanih nadzornih ukrepov, ki so bili sprejeti v zvezi s temi pomanjkljivostmi, in obsega skladnosti institucije s temi nadzornimi ukrepi

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

Upoštevati je treba, da se primeri neskladnosti z minimalnimi regulativnimi zahtevami in morebitni nadzorni ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi za njihovo odpravo, ne sporočijo v tej predlogi za redno izmenjavo informacij, temveč ločeno v skladu s členom 2(3) ITS

Splošna ocena profila likvidnostnega tveganja institucije in njenega upravljanja s tveganji, zlasti v zvezi s podružnicami, ustanovljenimi v državi članici gostiteljici

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Opis vseh posebnih zahtev glede likvidnosti, ki se uporabljajo v skladu s členom 105 Direktive 2013/36/EU

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Informacije v zvezi z ovirami pri prenosu denarnih sredstev in zavarovanja s premoženjem na podružnice institucije ali z njih

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Kapitalska ustreznost

Informacije o tem, ali institucija izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

kapitalske zahteve, določene v členu 92 Uredbe (EU) št. 575/2013, ob upoštevanju vseh ukrepov, sprejetih ali priznanih v skladu s členom 458 navedene uredbe, ter ob upoštevanju prehodnih ureditev iz dela 10 navedene uredbe, če je relevantno;

(b)

morebitne dodatne kapitalske zahteve, ki se uporabljajo v skladu s členom 104 Direktive 2013/36/EU;

(c)

zahteve glede kapitalskih blažilnikov iz poglavja 4 naslova VII Direktive 2013/36/EU.

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

Upoštevati je treba, da se primeri neskladnosti z minimalnimi regulativnimi zahtevami in morebitni nadzorni ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi za njihovo odpravo, ne sporočijo v tej predlogi za redno izmenjavo informacij, temveč ločeno v skladu s členom 2(3) ITS

Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala institucije v smislu točke (a) člena 92(2) Uredbe (EU) št. 575/2013

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Količnik temeljnega kapitala institucije v smislu točke (b) člena 92(2) Uredbe (EU) št. 575/2013

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Količnik skupnega kapitala institucije v smislu točke (c) člena 92(2) Uredbe (EU) št. 575/2013

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Znesek skupne izpostavljenosti tveganju institucije v smislu člena 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Kapitalske zahteve, ki se uporabljajo v matični državi članici v skladu s členom 92 Uredbe (EU) št. 575/2013, ob upoštevanju vseh ukrepov, sprejetih ali priznanih v skladu s členom 458 navedene uredbe, ter ob upoštevanju prehodnih ureditev iz dela 10 navedene uredbe, če je relevantno

[Opredelitev in formula za izračun, ki ju zagotovi pristojni organ]

[vrednost je treba navesti na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Raven varovalnega kapitalskega blažilnika, ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 129 Direktive 2013/36/EU

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Raven posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 130 Direktive 2013/36/EU

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Raven blažilnika sistemskih tveganj, ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 133 Direktive 2013/36/EU

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Raven blažilnika za GSPI ali blažilnika za DSPI, ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 131(4) in (5) Direktive 2013/36/EU

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

 

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Raven vseh dodatnih kapitalskih zahtev, sprejetih v skladu s točko (a) člena 104(1) Direktive 2013/36/EU, in vseh drugih zahtev, sprejetih v zvezi s kapitalsko ustreznostjo institucije v skladu z navedenim členom

Na podlagi zahtev ITS glede nadzorniškega poročanja

[vrednost iz predloge COREP]

Informacije, zagotovljene pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

Finančni vzvod

Informacije, ki jih razkrije institucija v skladu s členom 451 Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda in obvladovanjem tveganja prekomernega finančnega vzvoda

 

[povezava do razkritja s strani institucije]

 

DEL 3

LETNE INFORMACIJE – STORITVE

Predloga za informacije, ki se izmenjajo o čezmejnih ponudnikih storitev

Pravna podlaga

Člen 16 Delegirane uredbe (EU) št. 524/2014

Pogostost izmenjave informacij

Letno na zahtevo

Pristojni organ:

 

Ime institucije:

 

Referenčni datum (31/12/LLLL):

 

Datum predložitve (DD/MM/LLLL):

 

Informacije, zagotovljene na konsolidirani podlagi (da/ne)

Navedite „Da“, če so informacije v tej predlogi zagotovljene na konsolidirani podlagi in ne na ravni institucije


Skupina informacij

Postavka informacij

Sklic na predloge COREP/FINREP, kadar je to ustrezno, ali drugo

Vrednost informacij

(kvantitativna, ki se navede v skladu s tabelo, ali kvalitativna, ki se navede v obliki prostega besedila)

Opombe

Informacije o čezmejnih ponudnikih storitev

Obseg vlog rezidentov države članice gostiteljice

[Opredelitev in formula za izračun, ki ju zagotovi pristojni organ]

[vrednost je treba navesti v milijonih v ustrezni valuti institucije na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije]

 

Obseg posojil, zagotovljenih rezidentom države članice gostiteljice

[Opredelitev in formula za izračun, ki ju zagotovi pristojni organ]

[vrednost je treba navesti v milijonih v ustrezni valuti institucije na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije]

 

Naslednje postavke informacij so povezane z dejavnostmi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 2013/36/EU, za katere je institucija predložila uradno obvestilo, da jih želi opravljati v državi članici gostiteljici, in sicer v okviru opravljanja storitev

 

Način opravljanja dejavnosti institucije

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Najpomembnejše dejavnosti v smislu dejavnosti institucije v državi članici gostiteljici

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Potrditev, ali institucija izvaja dejavnosti, opredeljene kot glavne poslovne dejavnosti v uradnem obvestilu, ki ga institucija predloži v skladu s členom 39 Direktive 2013/36/EU

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

DEL 4

INFORMACIJE O PODRUŽNICI – OD ORGANOV DRŽAV ČLANIC GOSTITELJIC

Predloga za informacije, ki se izmenjajo o podružnicah, ustanovljenih v državah članicah gostiteljicah

Pravna podlaga

Člen 15 Delegirane uredbe (EU) št. 524/2014

Pogostost izmenjave informacij

Letno

Pristojni organ:

 

Ime podružnice:

 

Ime institucije:

 

Referenčni datum (31/12/LLLL):

 

Datum predložitve (DD/MM/LLLL):

 


Skupina informacij

Postavka informacij

Sklic na predloge COREP/FINREP, kadar je to ustrezno, ali drugo

Vrednost informacij

(kvantitativna, ki se navede v skladu s tabelo, ali kvalitativna, ki se navede v obliki prostega besedila)

Opombe

Informacije o podružnicah, ustanovljenih v državah članicah gostiteljicah

Tržni deleži podružnice v posojilih

[Opredelitev in formula za izračun, ki ju zagotovi pristojni organ]

[vrednost je treba navesti v odstotkih na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije. Ta vrednost se ne navede, če ne presega 2 % vseh posojil v državi članici gostiteljici]

 

Tržni deleži podružnice v vlogah

[Opredelitev in formula za izračun, ki ju zagotovi pristojni organ]

[vrednost je treba navesti v odstotkih na podlagi nacionalnega poročanja in specifikacije. Ta vrednost se ne navede, če ne presega 2 % vseh vlog v državi članici gostiteljici]

 

Opredelitev sistemskih tveganj, ki ga predstavlja podružnica ali njene dejavnosti v državi članici gostiteljici, vključno z oceno verjetnega vpliva začasnega prenehanja ali opustitve dejavnosti podružnice na sistemsko likvidnost, plačilne sisteme, klirinške sisteme in sisteme poravnave

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Ovire pri prenosu denarnih sredstev in zavarovanja s premoženjem na podružnice ali z njih

 

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

DEL 5

LETNE SPLOŠNE INFORMACIJE – SISTEM JAMSTVA ZA VLOGE

Predloga za informacije, ki se izmenjajo o sistemih jamstva za vloge

Pravna podlaga

Člen 6 Delegirane uredbe (EU) št. 524/2014

Pogostost izmenjave informacij

Letno

Pristojni organ:

 

Ime institucije:

 

Referenčni datum (31/12/LLLL):

 

Datum predložitve (DD/MM/LLLL):

 

Informacije, zagotovljene na konsolidirani podlagi (da/ne)

Navedite „Da“, če so informacije v tej predlogi zagotovljene na konsolidirani podlagi in ne na ravni institucije


Skupina informacij

Postavka informacij

Vrednost informacij

(kvantitativna, ki se navede v skladu s tabelo, ali kvalitativna, ki se navede v obliki prostega besedila)

Opombe

Sistem jamstva za vloge

Ime sistema jamstva za vloge, ki mu pripada institucija

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Največje kritje sistema jamstva za vloge na upravičenega vlagatelja

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Obseg kritja, vrste kritih vlog in morebitna izvzetja iz kritja, vključno s produkti in vrstami vlagateljev

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Ureditve financiranja sistema jamstva za vloge, zlasti ali se sistem financira vnaprej ali naknadno, in obseg sistema

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

Kontaktni podatki upravitelja sistema jamstva za vloge

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že zagotovljene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo]

 

DEL 6

LETNE DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije, ki se izmenjajo v zvezi z upravljanjem in lastništvom posameznih institucij, njihovo likvidnostno politiko in politiko financiranja, kriznimi načrti v zvezi z likvidnostjo in financiranjem ter pripravami na izredne razmere

Pravna podlaga

Člen 3, člen 4(3) in člen 14 Delegirane uredbe (EU) št. 524/2014

Pogostost izmenjave informacij

Letno

Pristojni organ:

 

Ime institucije:

 

Referenčni datum (31/12/LLLL):

 

Datum predložitve (DD/MM/LLLL):

 

Informacije, zagotovljene na konsolidirani podlagi (da/ne)

Navedite „Da“, če so informacije v tej predlogi zagotovljene na konsolidirani podlagi in ne na ravni institucije

Dodatne informacije, ki se izmenjajo v zvezi z upravljanjem in lastništvom institucije ter pripravami na izredne razmere

1.

Trenutna organizacijska struktura institucije, vključno s poslovnimi področji in njihovim razmerjem do subjektov znotraj skupine

2.

Podatki o kontaktnih osebah za izredne razmere v okviru pristojnih organov, ki so odgovorni za obravnavo izrednih razmer in komunikacijske postopke, ki se uporabljajo v izrednih razmerah

Dodatne informacije, ki se izmenjajo s pristojnimi organi države članice gostiteljice, ki nadzoruje pomembno podružnico

1.

Trenutna struktura uprave in višjega vodstva, vključno z razdelitvijo odgovornosti za nadzor nad podružnico

2.

Trenutni seznam delničarjev in družbenikov s kvalificiranimi deleži na podlagi informacij, ki jih zagotovi kreditna institucija v skladu s členom 26(1) Direktive 2013/36/EU

3.

Likvidnostna politika in politika financiranja institucije, vključno z opisi ureditev financiranja podružnic, morebitnimi podpornimi ureditvami znotraj skupine in postopki za centralizirano zbiranje denarnih sredstev

4.

Krizni načrti institucije v zvezi z likvidnostjo in financiranjem, vključno z informacijami o predvidenih scenarijih izjemnih situacij


PRILOGA II

Predloga za izmenjavo informacij v primeru likvidnostnih težav

Pravna podlaga

Člen 17 Delegirane uredbe (EU) št. 524/2014

Pristojni organ:

 

Ime institucije:

 

Datum predložitve (DD/MM/LLLL):

 

Informacije, zagotovljene na konsolidirani podlagi (da/ne)

Navedite „Da“, če so informacije v tej predlogi zagotovljene na konsolidirani podlagi in ne na ravni institucije

ODDELEK 1

Opis likvidnostnih težav

Vprašanje/postavka informacij

Odgovor/vrednost

Ali so se težave pojavile oziroma bi se lahko pojavile v naslednjem mesecu ali pozneje (navedite časovno obdobje)?

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Opis okoliščin, vključno z vzroki za težave

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Kakšen bo nadaljnji razvoj dogodkov? Kaj bi bilo treba storiti, kar bi zadevalo pristojni organ?

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Ali so se začeli izvajati krizni načrti, na primer krizni načrt financiranja?

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Pričakovani vpliv situacije na tveganje širjenja negativnih vplivov v bančnem sektorju matične države članice v naslednjih 3–6 mesecih

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Pričakovani vpliv situacije na institucijo, vključno z njenimi ključnimi ekonomskimi funkcijami, v naslednjih 3–6 mesecih

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Pričakovani vpliv situacije na dejavnosti podružnice v naslednjih 3–6 mesecih

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

ODDELEK 2

Ukrepi in sanacija

Navedite ukrepe, ki sta jih do zdaj sprejela institucija ali pristojni organ za ublažitev vzrokov za težave. Podrobno opišite dosedanji učinek teh ukrepov.

Ukrep in kdo je ukrep sprejel

Učinek

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Navedite prihodnje ukrepe, ki jih nameravata sprejeti institucija ali pristojni organ za ublažitev vzrokov za težave. Podrobno opišite časovni okvir za sprejetje teh ukrepov in njihov pričakovani učinek.

Ukrep in kdo bo ukrep sprejel

Časovni okvir

Učinek

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Kateri so prihodnji mejniki in dogodki, ki bodo sprožili nadaljnje ukrepe?

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Navedite ukrepe za izboljšanje likvidnostnega položaja, ki sta jih sprejela institucija ali pristojni organ. Podrobno opišite njihov kvantitativni učinek.

Ukrep in kdo je ukrep sprejel

Učinek

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Navedite prihodnje ukrepe, ki jih nameravata sprejeti institucija ali pristojni organ za izboljšanje likvidnostnega položaja. Podrobno opišite časovni okvir za sprejetje teh ukrepov in njihov pričakovani učinek.

Ukrep in kdo bo ukrep sprejel

Časovni okvir

Učinek

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Kateri so prihodnji mejniki in dogodki, ki bodo sprožili nadaljnje ukrepe?

[prosto besedilo z odgovorom na vprašanje]

Poleg tega navedite zadnje razpoložljive kvantitativne podatke v zvezi z likvidnostjo, kot je določeno v členu 4(1)(c)–(h) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 524/2014 (glej tudi predloge, določene v delu 1 ali 2 Priloge I)