7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/95


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 615/2014

z dne 6. junija 2014

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče delovnih programov za podporo sektorjema oljčnega olja in namiznih oljk

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 57(2), člena 58(4), člena 62(2), člena 63(5), člena 64(7) in člena 66(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (2) ter zlasti člena 31 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 določa pravila v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk. Za zagotovitev ustreznega delovanja in enotne uporabe novega pravnega okvira iz navedene uredbe je bila Komisija pooblaščena, da sprejeme izvedbene akte, s katerimi se določijo potrebni ukrepi za uporabo tega pravnega okvira na področju delovnih programov. Ti ukrepi bodo nadomestili pravila, določena z Uredbo (ES) št. 867/2008, ki je bila razveljavljena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 611/2014 (3).

(2)

Da bi državam članicam proizvajalkam omogočili izvajanje sheme podpore za sektor oljčnega olja in namiznih oljk, je treba določiti postopke v zvezi z delovnimi programi in njihovimi spremembami, izplačili finančnih sredstev Unije in predplačili, višino pologa varščin, s pregledi, poročili o inšpekcijskih pregledih ter popravnimi ukrepi in kaznimi v primeru nepravilnosti in malomarnosti pri izvajanju delovnih programov.

(3)

Da se omogoči pravilna uporaba finančnih sredstev, ki so na voljo v posamezni državi članici, je treba določiti letni postopek za spremembo delovnih programov, ki so odobreni za naslednje leto, tako da se upoštevajo morebitne ustrezno utemeljene spremembe v primerjavi z začetnimi pogoji. Prav tako mora biti državam članicam omogočeno, da določijo potrebne pogoje za spremembo vsebine in proračuna delovnih programov, ne da bi prišlo do preseganja letnih zneskov, ki jih države članice proizvajalke zadržijo v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Za morebitne spremembe delovnih programov in njihovo prožno izvajanje je primerno določiti rok za vložitev vlog.

(4)

Da bi organizacije v oljčnem sektorju lahko pravočasno začele izvajati delovne programe, bi bilo treba določiti, da lahko, če vložijo varščino pod pogoji, določenimi v Uredbi (EU) št. 1306/2013, prejmejo predplačilo v višini največ 90 % prispevka Unije, predvidenega za vsako posamezno leto, ki ga zadeva odobreni delovni program. Treba bi bilo določiti način izplačila tega predplačila.

(5)

Treba bi bilo določiti, da morajo zahtevek za financiranje vložiti priznane organizacije proizvajalcev, priznana združenja organizacij proizvajalcev in priznane medpanožne organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizacije upravičenke), in sicer pri plačilni agenciji države članice po natančno določenem časovnem razporedu. Prav tako je treba določiti, da se ta zahtevek sestavi v skladu z vzorcem, ki ga da na voljo pristojni organ, zahtevku pa morajo biti priložena dokazila o izvedbi delovnih programov in odhodkih. Treba bi bilo določiti, da plačilna agencija države članice izplača finančna sredstva in sprosti varščino po celotni izvedbi delovnega programa, preveritvi dokazil in pregledih.

(6)

Za dobro upravljanje delovnega programa bi morale zadevne države članice sestaviti načrt pregledov, ki bi se izvedli na kraju samem in na vzorcu organizacij upravičenk, izbranem na podlagi analize tveganj, ter preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za dodelitev finančnih sredstev Unije. Treba bi bilo določiti, da se za vsak pregled na kraju samem sestavi podrobno poročilo o inšpekcijskem pregledu. Prav tako bi morale države članice vzpostaviti primeren sistem popravnih ukrepov in kazni, ki bi omogočal povračilo vseh neupravičeno izplačanih zneskov, po potrebi pa tudi obresti.

(7)

Za spremljanje in izvajanje delovnih programov ter njihovo vrednotenje v celotnem obdobju izvajanja morajo organizacije upravičenke sestaviti poročilo o svojih dejavnostih in ga predložiti nacionalnim organom zadevnih držav članic. Določiti bi bilo treba, da se ta poročila predložijo tudi Komisiji.

(8)

Da bi se povečal splošni učinek delovnih programov, ki se izvajajo na področju spremljanja in upravljanja trga v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk, je treba zagotoviti, da organizacije upravičenke in države članice na svojih spletnih straneh objavijo rezultate izvedenih ukrepov.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (EU) št. 1308/2013, in sicer kar se tiče izvajanja delovnih programov v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk, njihovih sprememb, izplačil pomoči, vključno s predplačili, ustreznih postopkov ter višine pologa varščine, ki je potrebna pri vložitvi vloge za odobritev delovnega programa in pri izplačilu predplačila pomoči.

Člen 2

Sprememba delovnih programov

1.   Organizacija upravičenka lahko v skladu s postopkom, ki ga določi država članica, zaprosi za spremembo vsebine in proračuna svojega že odobrenega delovnega programa, če zaradi te spremembe ni presežen znesek, ki je v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 dodeljen zadevni državi članici.

2.   Vlogi za spremembo delovnega programa, vključno z vlogo za združitev različnih delovnih programov, se priložijo dokazila, v katerih so navedeni razlogi, vrsta in posledice predlaganih sprememb. Organizacija upravičenka predloži vlogo pristojnemu organu države članice najpozneje 31. decembra leta pred letom izvedbe delovnega programa.

3.   Če so se združile organizacije upravičenke, ki so prej izvajale ločene delovne programe, te programe do 1. januarja leta, ki sledi združenju, izvajajo vzporedno in ločeno.

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko države članice odobrijo, da organizacije upravičenke, ki so se združile in ki vložijo zahtevo z ustrezno utemeljenimi razlogi, svoje delovne programe izvajajo vzporedno, ne da bi jih združile.

4.   Spremembe delovnega programa se začnejo uporabljati dva meseca po tem, ko pristojni organ prejme vlogo za spremembo, razen v primeru, ko pristojni organ meni, da predložene spremembe ne izpolnjujejo ustreznih pogojev. V tem primeru o tem obvesti organizacijo upravičenko, ki po potrebi predloži revidirano različico svojega delovnega programa.

5.   Če organizacija upravičenka od Unije prejme manj finančnih sredstev, kot znaša znesek odobrenega programa, lahko upravičenka svoj program prilagodi prejetim finančnim sredstvom. Za odobritev te spremembe delovnega programa zaprosi pri pristojnem organu.

6.   Z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 lahko pristojni organ odobri, da se med izvajanjem delovnega programa spremeni eden od ukrepov delovnega programa, pod pogojem da:

(a)

organizacija upravičenka o spremembi ukrepa obvesti pristojni organ dva meseca pred začetkom izvajanja zadevnega ukrepa;

(b)

so obvestilu priložena dokazila, v katerih so navedeni razlog, vrsta in posledice predlagane spremembe ter ki dokazujejo, da zadevna sprememba ne spreminja prvotnega cilja delovnega programa;

(c)

sredstva, dodeljena področju zadevnega ukrepa, ostanejo nespremenjena;

(d)

prerazporeditev finančnih sredstev k drugim ukrepom znotraj področja zadevnega ukrepa ne presega 40 000 EUR.

7.   Če pristojni organ ne izrazi nasprotovanja zaradi neupoštevanja pogojev iz odstavka 6 v roku enega meseca od obvestila o spremembi ukrepa, se sprememba šteje za sprejeto.

Člen 3

Predplačila

1.   Organizacija upravičenka, ki je vložila zahtevek za predplačilo iz člena 7(3)(h) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014, prejme v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena celotno predplačilo, ki znaša največ 90 % prispevka Unije, predvidenega za vsako posamezno leto, ki ga zadeva odobreni delovni program.

2.   V mesecu, ki sledi mesecu začetka letnega izvajanja odobrenega delovnega programa, izplača država članica zadevni organizaciji upravičenki prvi obrok, ki znaša polovico zneska predplačila iz odstavka 1. Drugi obrok predplačila, se pravi preostala polovica zneska, se izplača po preveritvi iz odstavka 3.

3.   Država članica pred izplačilom drugega obroka preveri, ali je bil prvi obrok predplačila dejansko porabljen in ali so bili z njim povezani ukrepi izvedeni. To preverjanje opravi država članica na podlagi letnega poročila iz člena 9 ali poročila o inšpekcijskem pregledu iz člena 7.

Člen 4

Polog varščine

1.   Predplačila iz člena 3 so odvisna od pologa varščine s strani zadevne organizacije upravičenke v skladu s členom 66(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 za znesek v višini 110 % zaprošenega predplačila.

2.   Zadevne organizacije upravičenke lahko pred datumom, ki ga določi država članica, in najpozneje 31. marca pri zadevni državi članici vložijo zahtevek za sprostitev varščine iz odstavka 1, in sicer do višine zneska celotnih izdatkov, ki ustreza znesku prvega obroka predplačila, ki ga je dejansko izplačala in preverila država članica. Država članica določi in preveri dokazila, ki morajo biti priložena temu zahtevku, ter sprosti varščino, ki ustreza zadevnim izdatkom, najpozneje v teku drugega meseca po mesecu, v katerem je bil vložen zahtevek.

Člen 5

Izplačilo finančnih sredstev Unije

1.   Za izplačilo finančnih sredstev Unije v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 organizacija upravičenka vloži do datuma, ki ga določi država članica, in najpozneje 30. junija leta, ki sledi vsakemu letu izvedbe delovnega programa, zahtevek za plačilo pri plačilni agenciji države članice.

Plačilna agencija države članice lahko organizacijam upravičenkam izplača preostanek finančnih sredstev Unije, ki ustrezajo vsakemu posameznemu letu izvajanja delovnega programa, potem ko na podlagi letnega poročila iz člena 9 ali poročila o inšpekcijskem pregledu iz člena 7 preveri, ali so bili ukrepi, ki ustrezajo obema obrokoma predplačila iz člena 3(3), dejansko izvedeni.

Zahtevki za finančna sredstva, vloženi po 30. juniju, se ne upoštevajo in zneski, ki so bili morda prejeti v okviru predplačila za financiranje delovnega programa, se povrnejo v skladu s postopkom iz člena 8.

2.   Zahtevek za finančna sredstva Unije se sestavi na podlagi vzorca, ki ga zagotovi pristojni organ države članice. Zahtevki se upoštevajo samo, če so jim priloženi:

(a)

zbirno poročilo, ki vsebuje:

(i)

natančen opis izvedenih faz delovnega programa, razčlenjenih po področjih in ukrepih iz člena 3 Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014;

(ii)

kadar je primerno, obrazložitev in finančne posledice razlik med fazami delovnega programa, ki jih je odobrila država članica, in dejansko izvedenimi fazami delovnega programa;

(iii)

vrednotenje delovnega programa na podlagi meril iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014;

(b)

računi in bančni izpiski, ki dokazujejo plačilo izdatkov, nastalih v obdobju izvedbe delovnega programa;

(c)

kadar je to primerno, dokazila o plačilu finančnih prispevkov organizacij upravičenk in zadevne države članice.

3.   Zahtevki za finančna sredstva, ki ne spoštujejo pogojev iz odstavkov 1 in 2, se ne upoštevajo in se zavrnejo. Zadevna organizacija upravičenka lahko skupaj z dokazili in manjkajočimi elementi vloži nov zahtevek za finančna sredstva v roku, ki ga določi država članica.

4.   Zavrne se vsak zahtevek, ki se nanaša na izdatke za izvedene ukrepe, plačane več kot dva meseca po koncu obdobja izvedbe delovnega programa.

5.   Najpozneje tri mesece po datumu vložitve zahtevka za finančna sredstva in spremljajoče dokumentacije iz odstavka 2, po preverjanju te dokumentacije ter po opravljenih pregledih iz člena 6 država članica izplača dolgovana finančna sredstva Unije in po potrebi sprosti varščino iz člena 4. Varščina iz člena 7(3)(g) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014 se sprosti po zaključku celotnega delovnega programa, proučitvi spremljajoče dokumentacije in pregledih iz člena 6.

Člen 6

Pregledi na kraju samem

1.   Države članice preverijo, ali se upoštevajo pogoji dodelitve finančnih sredstev Unije, in sicer predvsem glede naslednjih vidikov:

(a)

upoštevanje pogojev za priznanje upravičenk iz členov 152, 154, 156, 157 in 158 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

izvajanje odobrenih delovnih programov, predvsem ukrepov na področju naložb in storitev;

(c)

dejanski izdatki glede na zahtevana finančna sredstva in finančni prispevek zadevnih izvajalcev v oljčnem sektorju.

2.   Pristojni organi države članice izvajajo načrt pregledov delovnih programov; pregledi se izvajajo na vzorcu organizacij upravičenk, ki je bil izbran na podlagi analize tveganj in na leto zajema vsaj 30 % organizacij upravičenk do finančnih sredstev Unije v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Izbor poteka tako, da so:

(a)

vse organizacije proizvajalcev in njihova združenja pregledani na kraju samem vsaj enkrat v času izvajanja odobrenega delovnega programa po izplačilu predplačila in pred končnim izplačilom finančnih sredstev Unije;

(b)

vse medpanožne organizacije pregledane vsako leto izvajanja vsakega odobrenega delovnega programa. Če so organizacije med letom prejele predplačilo, se pregled opravi po datumu izplačila tega predplačila.

Če se med pregledi odkrijejo nepravilnosti, pristojni organ izvrši dodatne preglede v tekočem letu in poveča število organizacij upravičenk, v katerih se pregled opravi v naslednjem letu.

3.   Pristojni organ določi organizacije upravičenke za pregled na podlagi analize tveganja na osnovi naslednjih meril:

(a)

znesek finančnih sredstev za odobreni delovni program;

(b)

narava financiranih ukrepov v okviru delovnega programa;

(c)

stopnja napredka pri izvedbi delovnega programa;

(d)

rezultati pregledov na kraju samem ali preverjanj med postopkom za priznanje iz člena 154(4) in člena 158(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(e)

ostala merila tveganja, ki jih določijo države članice.

4.   Pregledi na kraju samem so nenapovedani. Da pa se olajša praktična organizacija pregledov, se lahko organizacijo upravičenko največ 48 ur pred pregledom predhodno obvesti o pregledu.

5.   Trajanje posameznega pregleda na kraju samem je odvisno od stopnje napredka pri izvedbi odobrenega delovnega programa in od izdatkov na področju naložb in storitev.

Člen 7

Poročila o inšpekcijskih pregledih

O vsakem pregledu na kraju samem iz člena 6 je treba izdelati poročilo o inšpekcijskem pregledu, ki vključuje:

(a)

datum in trajanje pregleda;

(b)

seznam prisotnih oseb;

(c)

seznam preverjenih računov;

(d)

referenčne številke izbranih računov v registru prodaje ali nakupa in registru DDV, v katere so bili izbrani računi vpisani;

(e)

bančne izpiske, ki dokazujejo plačilo izbranih zneskov;

(f)

podatke o že izpeljanih ukrepih, ki so bili izrecno analizirani na kraju samem;

(g)

rezultate pregleda.

Člen 8

Neupravičeno izplačani zneski in kazni

1.   Če je preklic priznanja iz členov 154 in 158 Uredbe (EU) št. 1308/2013 posledica dejstva, da organizacija upravičenka namerno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnila svojih obveznosti, organizacija upravičenka ni upravičena do finančnih sredstev Unije za celotni delovni program.

2.   Če se posamezni ukrep ne izvede v skladu z delovnim programom, organizacija upravičenka ni upravičena do finančnih sredstev za zadevni ukrep.

3.   Če je bil ukrep, za katerega se pozneje izkaže, da ni upravičen do finančnih sredstev, izveden v skladu z odobrenim delovnim programom, se lahko država članica odloči, da izplača dolgovani znesek oziroma ne sproži postopka povračila že izplačanih zneskov, če je taka odločitev dovoljena v primerljivih primerih, financiranih iz državnega proračuna, in če organizacija upravičenka ni ravnala malomarno ali namerno.

4.   V primeru hude malomarnosti ali lažnih navedb organizacija upravičenka ni upravičena do:

(a)

javnih finančnih sredstev za celotni delovni program in

(b)

finančnih sredstev Unije v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za celotno triletno obdobje, ki sledi obdobju, za katerega je bila ugotovljena nepravilnost.

5.   Če organizacija upravičenka velja za neupravičeno do finančnih sredstev v skladu z odstavki 1, 2 in 4, pristojni organ izterja znesek javne pomoči, ki je bil organizaciji upravičenki že izplačan.

6.   Zneskom iz prispevka Unije, izterjanim v skladu z odstavkom 5, se po potrebi dodajo obresti, izračunane na podlagi:

(a)

obdobja, ki je preteklo med izplačilom in povračilom s strani upravičenca;

(b)

obrestne mere, ki jo na datum izplačila neupravičenih zneskov Evropska centralna banka uporablja za svoje osnovne postopke refinanciranja in je objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, povečane za tri odstotne točke.

7.   Finančna sredstva Unije, izterjana v skladu s tem členom, se izplačajo plačilni agenciji in se odštejejo od izdatkov, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad.

Člen 9

Poročilo organizacij upravičenk

1.   Organizacije upravičenke pred 1. majem vsakega leta predložijo pristojnim nacionalnim organom letno poročilo o izvajanju delovnih programov v predhodnem letu izvajanja. To poročilo se nanaša na:

(a)

izvedene faze ali faze delovnega programa v teku;

(b)

glavne spremembe delovnega programa;

(c)

vrednotenje že dobljenih rezultatov na podlagi kazalnikov iz člena 7(3)(f) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014.

Za zadnje leto izvajanja delovnega programa končno poročilo nadomesti poročilo iz prvega pododstavka.

2.   Končno poročilo ovrednoti delovni program in vsebuje vsaj:

(a)

povzetek, sestavljen na podlagi kazalnikov iz člena 7(3)(f) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014 in vseh ostalih ustreznih meril ter v katerem je razloženo, v kolikšni meri so bili cilji programa doseženi;

(b)

povzetek sprememb delovnega programa;

(c)

po potrebi navedbo dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi naslednjega delovnega programa.

3.   Zbrani podatki in študije, izdelane med izvajanjem ukrepov iz člena 3(1)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014, se ob zaključku zadevnega ukrepa objavijo na spletni strani organizacije upravičenke.

Člen 10

Sporočila držav članic

1.   Pred začetkom novega triletnega delovnega programa in najpozneje 31. januarja leta, ki sledi koncu prejšnjega programa, pristojni organi Komisiji sporočijo nacionalne ukrepe, ki zadevajo izvrševanje te uredbe, predvsem ukrepe glede:

(a)

pogojev za priznanje organizacij upravičenk iz členov 152, 156, in 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

dodatnih pogojev, ki podrobno opredeljujejo upravičene ukrepe, sprejete v skladu s členom 3(3) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014;

(c)

ciljev in prednostnih nalog oljčnega sektorja iz člena 6(1)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014 ter kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov iz člena 7(1)(f) navedene delegirane uredbe;

(d)

roka iz člena 2(3);

(e)

ureditve sistema predujmov iz člena 3 in, kadar je to primerno, sistema za izplačilo nacionalnih finančnih sredstev;

(f)

izvedbe pregledov iz člena 6 ter kazni in popravkov iz člena 8.

2.   Pristojni organi najpozneje 1. maja vsakega leta izvajanja odobrenih delovnih programov Komisiji predložijo podatke o:

(a)

delovnih programih in njihovih značilnostih, razdeljenih po vrstah organizacij upravičenk, področjih ukrepov in regionalnih območjih;

(b)

znesku finančnih sredstev, dodeljenih za vsak delovni program;

(c)

predvidenem časovnem razporedu za finančna sredstva Unije po posameznih proračunskih letih za celoten čas trajanja delovnih programov.

3.   Pristojni organi najpozneje 20. oktobra vsakega leta izvajanja odobrenih delovnih programov Komisiji predložijo poročilo o izvajanju te uredbe, ki vsebuje vsaj:

(a)

število financiranih delovnih programov, upravičence, površine oljčnih nasadov, stiskalnice, predelovalne objekte ter zadevne količine oljčnega olja in namiznih oljk;

(b)

značilnosti izvedenih ukrepov na vsakem področju ukrepov;

(c)

neskladja med načrtovanimi in dejansko izvedenimi ukrepi ter posledice na ravni izdatkov;

(d)

oceno in vrednotenje delovnih programov, pri čemer se med drugim upošteva vrednotenje iz člena 5(2)(a)(iii);

(e)

statistiko o pregledih in poročilih o inšpekcijskih pregledih, izvršenih v skladu s členoma 6 in 7, ter kazni ali popravke, uporabljene v skladu s členom 8;

(f)

izdatke za posamezni delovni program, po posameznih področjih in ukrepih, ter finančne prispevke Unije, države in organizacij upravičenk.

4.   Sporočila iz tega člena se pošljejo v skladu z določbami iz Uredbe Komisije (ES) št. 792/2009 (4).

5.   Pristojni organi zadevnih držav članic ob zaključku ukrepov na svojih spletnih straneh objavijo vse zbrane podatke in študije, izdelane med izvajanjem ukrepov iz člena 3(1)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 611/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče programov podpore, namenjenih sektorju oljčnega olja in namiznih oljk (glej stran 55 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).