20.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/50


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 530/2014

z dne 12. marca 2014

o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 77(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 77(3) Direktive 2013/36/EU se nanaša samo na „dolžniške instrumente“, zato kapitalski instrumenti v trgovalni knjigi ne bi smeli biti vključeni v ocenjevanje pomembnosti posebnega tveganja.

(2)

Pomembnost izpostavljenosti posebnemu tveganju v absolutnem smislu bi bilo treba meriti z uporabo standardiziranih pravil za izračun neto pozicij dolžniških instrumentov. Takšna ocena bi morala upoštevati tako dolge kot kratke neto pozicije, izračunane v skladu s členom 327(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2), in sicer po dodelitvi olajšave za varovanja, zagotovljena s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, v skladu s členoma 346 in 347 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(3)

Prvi pododstavek člena 77(3) Direktive 2013/36/EU, ki zajema posebno tveganje v trgovalni knjigi, se nanaša na „veliko število pomembnih pozicij v dolžniških instrumentih različnih izdajateljev“. Ta pravila torej določajo prag pomembnosti za veliko število pomembnih pozicij v dolžniških instrumentih različnih izdajateljev v skladu s členom 77(4) navedene direktive.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(5)

Evropski bančni organ je opravil javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojma „izpostavljenosti posebnemu tveganju, pomembne v absolutnem smislu“ v skladu s členom 77(4) Direktive 2013/36/EU

Izpostavljenost institucije posebnemu tveganju dolžniških instrumentov se šteje za pomembno v absolutnem smislu, če je vsota vseh neto dolgih in neto kratkih pozicij, kakor je opredeljeno v členu 327 Uredbe (EU) št. 575/2013, večja od 1 000 000 000 EUR.

Člen 2

Opredelitev pojma „veliko število pomembnih pozicij v dolžniških instrumentih različnih izdajateljev“ v skladu s členom 77(4) Direktive 2013/36/EU

Za portfelj posebnega tveganja institucije se šteje, da obsega veliko število pomembnih pozicij v dolžniških instrumentih različnih izdajateljev, če portfelj vključuje več kot 100 pozicij, od katerih je vsaka večja od 2 500 000 EUR, ne glede na to, ali gre za neto dolge ali neto kratke pozicije, kakor je opredeljeno v členu 327 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).